Protokoll utskottssammanträde 2019/20:7

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:7

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:7

DATUM

2019-11-07

TID

10.00 – 11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Ny ledamot och suppleant

Ordförande hälsade Nina Lundström (L) välkommen som ny ledamot och Magnus Jacobsson (KD) som ny suppleant i miljö- och jordbruksutskottet.

Ordförande anmälde att Nina Lundström (L) ersätter Tina Acketoft (L) i utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp samt i kontaktgruppen för reformeringen av den gemensamma jordbrukspolitiken.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollen 2019/20:5 och 6.

§ 3

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (MJU1)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Arbetet i frågor som rör Kina (MJU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2019/20:18.

Utskottet justerade yttrande 2019/20:MJU3y.

M- och L-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 5

Tillämpning av subsidiaritetsprincipen (MJU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av konstitutionsutskottets uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

Utskottet justerade yttrande 2019/20:MJU4y.

§ 6

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes.

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 § Riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen, Näringsdepartementet, om

COM(2019) 483 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för år 2020 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten

Övriga EU-dokument lades till handlingarna.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Inkomna skrivelser

–

En inkommen skrivelse enligt bilaga 3 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 8

Utskottets arbetsplan

Utskottets arbetsplan för den inledande delen av våren 2020 anmäldes och lämnades utan erinran.

§ 9

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Emilia Eneman, C-kansliet, fick närvara under punkten 10.

§ 10

Information från Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger och avdelningschef Claes Svedlindh informerade utskottet om det fortsatta arbetet med grön infrastruktur, skötsel av skyddad skog med tanke på granbarkborre och vargföryngringar, bl.a. inom renskötselområdet m.m.

§ 11

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 12 november 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 14 november 2019

Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2019/20:7

§ 1-2

§ 3-19

§ 10-11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

X

X

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

X

X

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

tjl. t.o.m. 2020-05-03

-

-

-

Hanna Westerén (S)

-

-

X

Isak From (S)

X

X

X

John Widegren (M)

-

-

-

Runar Filper (SD)

X

X

X

Magnus Manhammar (S)

X

X

X

Elin Segerlind (V)

X

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

X

Martin Kinnunen (SD)

X

X

X

Malin Larsson (S)

X

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

-

X

X

Marlene Burwick (S)

X

X

X

Nina Lundström (L)

X

X

X

Mats Nordberg (SD)

X

X

X

Ulrika Heie (C)

-

-

-

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

X

X

O

Marléne Lund Kopparklint (M)

X

X

X

Monica Haider (S)

Louise Meijer (M), vik. andre vice ordf. t.o.m 2020-05-03

X

X

X

Yasmine Eriksson (SD)

O

O

O

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

-

O

O

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Anders Hansson (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

X

X

X

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

X

-

-

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2019/20:7

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 8 - 31 oktober 2019

COM-dokument. (Kommissionens utkast till lagförslag och andra meddelanden från kommissionen inklusive det förberedande arbetet till lagförslag såsom grön- och vitböcker, rapporter m.m.)

Beteckning

Rubrik

COM(2019) 453

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för 2020 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Medelhavet och Svarta havet

COM(2019) 454

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om livsmedel och livsmedelsingredienser som behandlats med joniserande strålning för 2016–2017

COM(2019) 470

Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av protokollet om ändring av den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten

COM(2019) 472

Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om ändring av den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten

COM(2019) 473

Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående på unionens vägnar av protokollet om genomförande av avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal

COM(2019) 474

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fördelning av fiskemöjligheterna enligt protokollet om genomförande av avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal

COM(2019) 475

Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av protokollet om genomförande av avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal

COM(2019) 483

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för år 2020 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten

COM(2019) 491

Rekommendation till RÅDETS BESLUT om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal och protokoll om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Danmarks regering och Grönlands lokala regering

COM(2019) 494

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det trettionionde mötet i ständiga kommittén för konventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö vad gäller ändringar av bilagorna II och III till konventionen

COM(2019) 545

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det 39:e mötet i det styrande organet för konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar

COM(2019) 556

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma genomförandekommitté som inrättats i enlighet med artikel 18 i det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad och förvaltning av och handel med skog, vad gäller antagandet av arbetsordning för gemensamma genomförandekommittén

COM(2019) 561

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Kvalitet på bensin och dieselbränslen som används för vägtransport i Europeiska unionen (Rapporteringsår 2017)

COM(2019) 566

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av direktiv 2009/31/EG om geologisk lagring av koldioxid

C-dokument för kännedom. (Handlingar som rör rättsakter från kommissionens eget ansvarsområde, bl.a. genomförandeakter och delegerade akter som lämnats till rådet och parlamentet för kännedom).

Beteckning

Rubrik

C(2019) 7003

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 10.10.2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser för offentlig kontroll av sändningar av djur och varor i transitering, omlastning och vidaretransport genom unionen samt om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 798/2008, (EG) nr 1251/2008, (EG) nr 119/2009, (EU) nr 206/2010, (EU) nr 605/2010, (EU) nr 142/2011 och (EU) nr 28/2012, kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/759 och kommissionens beslut 2007/777/EG

C(2019) 7004

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/…av den 10.10.2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om i vilka fall och på vilka villkor identitetskontroll och fysisk kontroll av vissa varor får utföras vid kontrollställen och dokumentkontroll får utföras

någon annanstans än vid gränskontrollstationer

C(2019) 7006

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 10.10.2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller vissa kategorier av djur och varor som är undantagna från offentlig kontroll vid

gränskontrollstationer, särskild kontroll av passagerares personliga bagage och små sändningar av varor som sänds till fysiska personer och som inte är avsedda att släppas ut på marknaden och om ändring av förordning (EU) nr 142/2011

C(2019) 7007

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 10.10.2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om särskild offentlig kontroll av vissa kategorier av djur och varor, om åtgärder som ska vidtas efter att sådan kontroll har utförts samt om vissa kategorier av djur och varor som är undantagna från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer

C(2019) 7067

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 4.10.2019

om ändring av beslut 2009/821/EG vad gäller förteckningarna över

gränskontrollstationer och veterinärenheter i Traces

C(2019) 7133

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 9.10.2019

om formatet för den information som medlemsstaterna ska lämna i sin rapportering om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193

C(2019) 7251

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/…av den 10.10.2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om utförandet av särskild offentlig kontroll av träförpackningsmaterial, anmälan av vissa sändningar och åtgärder som ska vidtas vid bristande efterlevnad

C(2019) 7290

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 15.10.2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/833 om fastställande av bevarande- och tillämpningsföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del

C(2019) 7297

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 10.10.2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller datum för tillämpning av vissa bestämmelser i direktiven 91/496/EEG, 97/78/EG och 2000/29/EG

C(2019) 7328

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 16.10.2019 om nödåtgärder för att förhindra införsel till och spridning inom unionen av Rose Rosette-virus

C(2019) 7431

RÄTTELSE till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33 av den 17 oktober 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ansökningar om skydd av ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och

traditionella uttryck inom vinsektorn, invändningsförfarandet, begränsningar i fråga om användning, ändringar av produktspecifikationer, avregistrering av skydd samt märkning och presentation

C(2019) 7432

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 21.10.2019 om urval av enkla program för säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter under 2019 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014

C(2019) 7470

Detaljerat utlåtande enligt artikel 6.2 i direktiv (EU) 2015/1535 gällande anmälan 2019/337/S Förordning om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

C(2019) 7611

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 29.10.2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar vad gäller uppgifter om insatser i nödsituationer där människors hälsa hotas

C(2019) 7636

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 23.10.2019 om ändring av bilaga I till beslut 2006/168/EG vad gäller upptagandet av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och vissa av dess kronbesittningar i förteckningen över tredjeländer från vilka embryon från nötkreatur får föras in till Europeiska unionen

C(2019) 7637

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 23.10.2019 om ändring av beslut 2009/821/EG vad gäller förteckningarna över

gränskontrollstationer och veterinärenheter i Traces

C(2019) 7639

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 23.10.2019 om ändring av bilagorna till beslut 2006/766/EG vad gäller upptagandet av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och dess kronbesittningar i förteckningarna över tredjeländer och områden från vilka musslor, tagghudingar, manteldjur, marina snäckor och fiskeriprodukter för användning som livsmedel får föras in till unionen

C(2019) 7641

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 23.10.2019 om ändring av beslut 2011/163/EU om godkännande av planer som lagts fram av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och dess kronbesittningar i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG

C(2019) 7642

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 23.10.2019 om ändring av bilaga II till beslut 2007/777/EG vad gäller upptagandet av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och dess kronbesittningar i förteckningen över tredjeländer eller delar därav från vilka sändningar av vissa köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar avsedda att användas som livsmedel får föras in till unionen

C(2019) 7643

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 23.10.2019 om ändring av bilagan till beslut 2007/453/EG vad gäller BSE-statusen i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och dess kronbesittningar

C(2019) 7647

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 23.10.2019 om ändring av bilaga I till kommissionens genomförandebeslut 2011/630/EU vad gäller upptagandet av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och vissa av dess kronbesittningar i förteckningen över tredjeländer eller delar därav från vilka sperma

från tamdjur av nötkreatur får föras in till unionen

C(2019) 7716

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 23.10.2019

om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av

utbetalningsställen i medlemsstaterna i september 2019

C(2019) 7807

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 28.10.2019 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

Klicka på länken för fullständig information om dokumentet:

C(2019) 7815

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 30.10.2019 om undantagande från unionsfinansiering av vissa utgifter som betalats av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu)

C(2019) 7819

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 31.10.2019 om ändring av bilagorna I och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 vad gäller övervakning av koldioxidutsläpp från nya lätta nyttofordon som typgodkänns etappvis

Övriga överlämnade dokument som rör EU-arbetet för kännedom.

Rådsrapporter

Rapport informellt jordbruksminister-möte 24 september 2019

Rapport från informella jordbruksministermötet i Helsingfors 24 september 2019

Rapport från Miljöråd

Rapport från rådets möte (miljöministrarna) den 4 oktober 2019

Rapport från Jord-bruks- och fiskeråd

Rapport från möte i jordbruks- och fiskerådet den 14-15 oktober 2019

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.