Protokoll utskottssammanträde 2019/20:7

Socialutskottets protokoll 2019/20:7

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:7

DATUM

2019-10-24

TID

10.00–10.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Socialstyrelsen

Generaldirektör Olivia Wigzell, Socialstyrelsen, med medarbetare informerade om högspecialiserad vård.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:6.

§ 3

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2018 (SoU2)

Utskottets fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:146 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Förslag till lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter

Utskottet behandlade fråga om yttrande till socialförsäkringsutskottet över proposition 2019/20:1, Utgiftsområde 10, förslaget till lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter.

Ärendet bordlades.

§ 5

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument för perioden 9 oktober – 20 oktober 2019 anmäldes.

§ 6

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen samt om kommande seminarium och besök.

§ 7

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdag den 7 november 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 7 november 2019


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

protokoll. 2019/20:7

§ 1

§ 2-8

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf.

X

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

Johan Hultberg (M)

Per Ramhorn (SD)

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

Anders W Jonsson (C)

X

Karin Rågsjö (V)

X

X

Ulrika Heindorff (M)

X

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

X

Yasmine Bladelius (S)

X

X

Dag Larsson (S)

X

X

Lina Nordquist (L)

X

X

Christina Östberg (SD)

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

Michael Anefur (KD)

X

X

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

X

X

Ulrika Jörgensen (M)

O

O

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

O

O

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

O

X

Maj Karlsson (V)

O

O

Noria Manouchi (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

O

O

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

Linda Lindberg (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

Marlene Burwick (S)

Thomas Hammarberg (S)

EXTRA SUPPLEANT

Lars-Arne Staxäng (M)

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande