Protokoll utskottssammanträde 2019/20:7

Trafikutskottets protokoll 2019/20:7

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:7

DATUM

2019-11-14

TID

10:00-11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:6.

§ 2

Information om projekt Förbifart Stockholm


Statsrådet Tomas Eneroth och statssekreterare Mattias Landgren från Infrastrukturdepartementet, generaldirektör Lena Erixon och Per Ling-Vannerus, chef Stora Projekt, från Trafikverket informerade om projekt Förbifart Stockholm mot bakgrund av den aviserade förseningen och fördyrningen av projektet.

§ 3

§ 4

Kommissionens förslag till förordning om rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet (Smart TEN-T)

Utskottet överlade med statsrådet Tomas Eneroth, åtföljd av medarbetare från Infrastrukturdepartementet.

Underlaget utgjordes av Regeringskansliets rådspromemoria, daterad 12 november 2019, inför rådets möte (TTE) den 2 december 2019.

Statsrådet redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med rådspropromemorian:

”Regeringen föreslår att Sverige stödjer förslaget till allmän inriktning. Detta förslag innebär enligt regeringen en välbalanserad kompromiss i förhållande till det ursprungliga förslaget från kommissionen”.

Statsrådet förtydligade förändringarna jämfört med kommissionens ursprungliga förslag i artiklarna 4–6.

S-, M-, C-, V-, KD-, L- och MP-ledamöterna delade regeringens ståndpunkt.

SD-ledamöterna anmälde att de inte kunde delge någon ståndpunkt med hänvisning till att de bedömde att underlaget till överläggningen var otillräckligt.

Generalförsamlingen i ICAO den 24 september–4 oktober 2019

Statsrådet Thomas Eneroth återrapporterade från den 40:nde generalförsamlingen i Internationella civila luftfartsorganisationen, Icao.

§ 5

Överlämnande av motionsyrkanden


Utskottet överlämnade motion 2019/20:1313 av Betty Malmberg och Lars-Arne Staxäng (båda M) yrkandena 1 och 2 till konstitutionsutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot yrkandena.

Utskottet överlämnade motion 2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 49 till justitieutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot yrkandet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Inkomna skrivelser

Anmäldes till utskottet inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 7

Nästa sammanträde

Tisdagen den 19 november kl 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 19 november

Jens Holm

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2019/20:7

§ 1

§ 2

§ 3-7

LEDAMÖTER

Jens Holm (V), ordf.

X

X

X

Anders Åkesson (C), förste vice ordf

Magnus Jacobsson (KD) andre vice ordf.

X

X

X

Anna-Caren Sätherberg (S) tredje vice ordf

X

X

X

Jessika Roswall (M)

X

X

X

Jasenko Omanovic (S)

X

X

X

Sten Bergheden (M)

X

X

X

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

X

Teres Lindberg (S)

Anders Hansson (M)

X

X

Thomas Morell (SD)

X

X

X

Johan Büser (S)

X

X

X

Elin Gustafsson (S)

X

X

X

Helena Gellerman (L)

X

X

X

Patrik Jönsson (SD)

X

X

X

Emma Berginger (MP)

X

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

X

SUPPLEANTER

Denis Begic (S)

X

X

X

Helena Antoni (M)

O

O

X

Gunilla Carlsson (S)

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Anne Oskarsson (SD)

Per-Arne Håkansson (S)

Mikael Larsson (C)

X

X

X

Jessica Thunander (V)

O

O

Betty Malmberg (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Carina Ödebrink (S)

Arman Teimouri (L)

Jörgen Grubb (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Lotta Olsson (M)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Daniel Bäckström (C)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Hampus Hagman (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Maria Gardfjell (MP)

Marlene Burwick (S)

TRAFIKUTSKOTTET 2019-11-14 Bilaga 2 till protokoll

2019/20:7

Skrivelse/upprop angående en förlorad medarbetare

dnr: 587 - 2018/19, Räddningstjänsten Mitt Bohuslän

Skrivelse angående konsekvenserna av att avbryta bygget av Förbifart Stockholm och jämför med konsekvenserna av att fullfölja bygget.

dnr: 573 - 2018/19, Naturskyddsföreningen

Skrivelse angående magnettåg

dnr: 521 - 2018/19, Styregruppen DSMG

Den Skandinaviske Magnettogs Gruppe