Protokoll utskottssammanträde 2019/20:8

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:8

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:8

DATUM

2019-11-05

TID

11.00–11.19

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:7.

§ 2

Utkast till rådsslutsatser om inkluderande arbetsmarknader

Utskottet överlade med statsrådet Eva Nordmark, åtföljd av medarbetare från Arbetsmarknadsdepartementet.

Underlaget utgjordes av utkast till rådsslutsatser om inkluderande arbetsmarknader (dok.nr 13236/19) och Regeringskansliets överläggningspromemoria (dnr 468-2019/20).

Statsrådet redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian med ett tillägg i sista stycket som framgår kursivt:

Regeringen välkomnar ordförandeskapets fokus på inkluderande arbetsmarknader för personer med en utsatt ställning på arbetsmarknaden. Regeringen anser att utkastet till rådsslutsatser på ett relevant sätt framhåller vikten av att utforma och fortlöpande utveckla en aktiv arbetsmarknadspolitik som inkluderar personer som står långt från arbetsmarknaden och arbetsmarknadens behov.

Regeringen utgår från att alla kvinnor och män kan bidra till kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden. Regeringen välkomnar därför att utkastet till slutsatser framhåller att det är viktigt att överväga hur alla personers potential till att arbeta kan främjas.

Vidare anser regeringen att det är positivt att slutsatserna betonar att det är centralt att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande och att samverkan mellan olika aktörer behöver stärkas, vilket kan ske i många olika former.

Regeringen välkomnar att utkastet till slutsatser lyfter fram arbetsmarknadens parters och det civila samhällets roll i utformningen, planeringen och genomförandet av politiken. Det är även viktigt att utkastet till slutsatser tar hänsyn till de olika nationella arbetsmarknadsmodellerna.

Regeringen anser att det i utkastet kan förtydligas att det är viktigt att arbetet för mer inkluderande arbetsmarknader förutsätter ett jämställdhetsperspektiv.

Vidare är det viktigt att slutsatserna inte föregriper den pågående förhandlingen om EU:s fleråriga budgetram 2021–2027 där Sverige har en budgetrestriktiv linje.

En generell men mycket viktig utgångspunkt för regeringen är att fördelningen av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna rörande sysselsättnings-, social- och utbildningspolitiken samt den ekonomiska politiken, inklusive den på skatteområdet, fortsatt respekteras.

S-, M-, C-, V-, KD-, L- och MP-ledamöterna delade regeringens ståndpunkt.

SD-ledamöterna anmälde följande ståndpunkt:

Sverigedemokraterna konstaterar att den Europeiska socialfonden tilldelas en aktiv roll i utkastet till rådsslutsatser. Vi ser uppenbara risker för en utökad EU-budget på grund av dessa skrivningar och med detta kommer också signaler om att svenska skattebetalare ska stå för finansiering av åtgärder i andra medlemsstater.

Vidare, Sverigedemokraterna anser naturligtvis att det är viktigt att situationen för människor som befinner sig i en sårbar situation på arbetsmarknaden förbättras och att åtgärder måste vidtas. Till skillnad från regeringen anser vi dock inte att det är en uppgift för EU att uppmana till vilka åtgärder som behövs i de olika medlemsstaterna.

Sverigedemokraterna menar att det är orimligt och oacceptabelt att svenska skattebetalare ska finansiera arbetsmarknadspolitiska åtgärder i andra medlemsstater. Sverige måste motsätta sig en sådan utveckling och detta bör tydligt framgå av regeringens ståndpunkt.

§ 3

Utkast till rådsslutsatser på arbetsmiljöområdet

Statsrådet Eva Nordmark, åtföljd av medarbetare från Arbetsmarknadsdepartementet, informerade om utkast till rådsslutsatser på arbetsmiljöområdet.

§ 4

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
(2021–2027)

Statsrådet Eva Nordmark, åtföljd av medarbetare från Arbetsmarknadsdepartementet, informerade om förhandlingsläget kring Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
(2021–2027).

§ 5

Europeiska socialfonden plus (2021–2027)

Statsrådet Eva Nordmark, åtföljd av medarbetare från Arbetsmarknadsdepartementet, informerade om förhandlingsläget kring Europeiska socialfonden plus (2021–2027).

§ 6

Kanslimeddelanden

Kanslichefen anmälde sammanträdesplanen.

§ 7

Beslut om utrikes resa till Australien

Utskottet beslutade att en utskottsdelegation ska besöka Australien under våren 2020 för att bl.a. studera arbetsmarknadspolitiken i Australien med särskilt fokus på landets system för arbetsförmedlingstjänster och hur

t.ex. integrations- och jämställdhetsfrågor införlivas i arbetsmarknadspolitiken.

§ 8

Beslut om utrikes resa till Japan

Utskottet beslutade att en utskottsdelegation ska besöka Japan under våren 2020 för att bl.a. studera vilka effekter robotteknologi och artificiell intelligens har på framtidens arbetsmarknad och arbetsliv och hur Japan arbetar strategiskt för att möta de demografiska utmaningar som en åldrande befolkning innebär.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den
7 november 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 7 november 2019

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:8

§1-9

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Johansson (S), ordf.

X

Gulan Avci (L), förste vice ordf.

X

Mats Green (M), andre vice ordf.

X

Patrik Björck (S)

X

Saila Quicklund (M)

X

Magnus Persson (SD)

X

Helén Pettersson (S)

Martin Ådahl (C)

X

Ali Esbati (V)

X

Josefin Malmqvist (M)

X

Ebba Hermansson (SD)

X

Johan Andersson (S)

X

Sofia Damm (KD)

Serkan Köse (S)

Alexander Christiansson (SD)

X

Leila Ali-Elmi (MP)

X

Maria Nilsson (L)

X

SUPPLEANTER

Johanna Haraldsson (S)

X

Katarina Brännström (M)

Marianne Pettersson (S)

X

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Henrik Vinge (SD)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

O

Ciczie Weidby (V)

O

Helena Bouveng (M)

Sara Gille (SD)

Patrik Engström (S)

Désirée Pethrus (KD)

X

Kadir Kasirga (S)

Juno Blom (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

Rebecka Le Moine (MP)

Vakant (M)

Cassandra Sundin (SD)

Linda Lindberg (SD)

Roger Haddad (L)

Robert Hannah (L)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Annika Qarlsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

Roza Güclu Hedin (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.