Protokoll utskottssammanträde 2019/20:8

Justitieutskottets protokoll 2019/20:8

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:8

DATUM

2019-11-14

TID

10.00-10.20, 10.25-10.27

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:7.

§ 2

Ny lag om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter (JuU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:163.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:JuU9.

§ 3

Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag (JuU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:164.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:JuU10.

V-ledamoten anmälde särskilt yttrande.

§ 4

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Mottagande av motionsyrkanden

Utskottet beslutade att ta emot motion 2019/20:1091 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4 från kulturutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Brott mot förtroendevalda (JuU6)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:154 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:JuU6.

§ 7

Nästa sammanträde

Tisdagen den 19 november 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 19 november 2019

Fredrik Lundh SammeliJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:8

§ 1-7

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

Johan Forssell (M)

-

Petter Löberg (S)

X

Magdalena Schröder (M)

X

Adam Marttinen (SD)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Johan Hedin (C)

X

Linda Westerlund Snecker (V)

-

Ellen Juntti (M)

X

Katja Nyberg (SD)

X

Joakim Sandell (S)

X

Carina Ödebrink (S)

X

Johan Pehrson (L)

X

Bo Broman (SD)

X

Rasmus Ling (MP)

-

Ingemar Kihlström (KD)

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

O

Mikael Damsgaard (M)

X

Hans Hoff (S)

Sten Bergheden (M)

Serkan Köse (S)

Jonny Cato (C)

Jessica Thunander (V)

X

David Josefsson (M)

Per Söderlund (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

Jörgen Grubb (SD)

Karolina Skog (MP)

X

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Andersson (SD)

Richard Jomshoff (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Lars Thomsson (C)

Mattias Ottosson (S)

Inga-Lill Sjöblom (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2019-10-25