Protokoll utskottssammanträde 2019/20:8

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:8

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:8

DATUM

2019-11-12

TID

11.00 – 12.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Ny suppleant

Ordföranden hälsade Jon Thorbjörnson (V) välkommen som ny suppleant i miljö- och jordbruksutskottet.

§ 2

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet (MJU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:22.


Utskottet justerade betänkande 2019/20:MJU5.

§ 4

Utrikes resor

Utskottet beslutade att genomföra två utrikes resor under 2020. Den ena till Kanada, vecka 36, och den andra till Japan, vecka 44.

Ärendet bordlades.

§ 5

Information från Sveriges 3R-center, Jordbruksverket

Representanter från 3R-centret informerade om verksamheten och dess nuvarande förutsättningar.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 14 november 2019 kl. 08.00.

Vid protokollet

Justeras den 21 november 2019

Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2019/20:8

§ 1–4

5–6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

X

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

X

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

tjl. t.o.m. 2020-05-03

-

-

Hanna Westerén (S)

X

X

Isak From (S)

X

-

John Widegren (M)

-

-

Runar Filper (SD)

X

X

Magnus Manhammar (S)

X

X

Elin Segerlind (V)

-

-

Betty Malmberg (M)

X

X

Martin Kinnunen (SD)

X

-

Malin Larsson (S)

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

-

-

Marlene Burwick (S)

X

X

Nina Lundström (L)

X

X

Mats Nordberg (SD)

X

O

Ulrika Heie (C)

-

-

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

O

-

Marléne Lund Kopparklint (M)

X

X

Monica Haider (S)

Louise Meijer (M), vik. andre vice ordf. t.o.m 2020-05-03 (M)

X

X

Yasmine Eriksson (SD)

O

X

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

O

-

Birger Lahti (V)

O

O

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

O

X

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

X

-

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Anders Hansson (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

X

-

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

Jon Thorbjörnson (V)

X

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande