Protokoll utskottssammanträde 2019/20:8

Näringsutskottets protokoll 2019/20:8

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:8

DATUM

2019-11-07

TID

10.00–11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:7.

§ 2

Transmissionsledningar för naturgas mellan EU och tredjeland (NU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:16 om transmissionsledningar för naturgas mellan EU och tredjeland.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande NU8 justerades.

§ 3

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (NU2y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till konstitutionsutskottet över uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till yttrande NU2y justerades.

§ 4

Arbetet i frågor som rör Kina (NU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2019/20:18 om arbetet i frågor som rör Kina och motioner.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till yttrande NU3y justerades.

Avvikande mening anmäldes

dels av M-, SD-, KD- och L- ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamöterna, dels av M- och L-ledamöterna, dels av M- och KD-ledamöterna, dels av V-ledamoten.

§ 5

Business Sweden

Verkställande direktör Ylva Berg, åtföljd av medarbetare från Business Sweden, lämnade aktuell information om verksamheten.

§ 6

Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes inkomna skrivelser (enligt bilaga 2).

Skrivelserna lades till handlingarna.

§ 7

Återrapport från delegationsresa till USA och Kanada

Utskottet fick muntlig återrapport av ledamöter från delegationsresan till USA och Kanada den 26 oktober – 3 november 2019.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 14 november kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 14 november 2019

Lars Hjälmered


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:8

§ 1-3

§ 4

§ 5

§ 6-7

§ 8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

X

X

X

X

Helene Hellmark Knutsson (S),

v. ordf.

X

X

X

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

X

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

X

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

X

X

Monica Haider (S)

X

X

X

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

X

X

X

Birger Lahti (V)

X

O

O

O

O

Lotta Olsson (M)

X

X

X

X

X

Tobias Andersson (SD)

Mathias Tegnér (S)

X

X

X

X

X

Camilla Brodin (KD)

X

X

X

X

X

Åsa Eriksson (S)

X

X

X

Arman Teimouri (L)

X

X

X

X

X

Eric Palmqvist (SD)

X

X

X

X

X

Lorentz Tovatt (MP)

O

O

O

O

O

Peter Helander (C)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Gunilla Svantorp (S)

Vakant (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

Per Schöldberg (C)

O

O

O

O

Lorena Delgado Varas (V)

O

X

X

X

X

Åsa Coenraads (M)

Anne Oskarsson (SD)

Joakim Sandell (S)

Vakant (KD)

Isak From (S)

Helena Gellerman (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

X

X

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Ida Karkiainen (S)

Niels Paarup-Petersen (C)

Amanda Palmstiena (MP)

X

X

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande