Protokoll utskottssammanträde 2019/20:8

Socialutskottets protokoll 2019/20:8

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:8

DATUM

2019-11-07

TID

10.00–11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Läkemedelsverket

Generaldirektör Catarina Andersson Forsman med medarbetare informerade om verksamheten samt aktuella frågor.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:7.

§ 3

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2018 (SoU2)

Utskottets fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:146 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:SoU2.

SD-ledamöterna anmälde en reservation.

§ 4

Förslag till lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter

Utskottet fortsatte behandlingen om yttrande till socialförsäkrings-utskottet över proposition 2019/20:1, Utgiftsområde 10, förslaget till lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter.

Ärendet bordlades.

§ 5

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Lena Sandström, utvärderare vid riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat (RUFS) fick närvara under sammanträdet vid punkten 5 på föredragningslistan.

§ 6

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utskottet behandlade proposition 2019/20:1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Beslut om uppföljningsbeslut

Utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp föreslog att utskottet skulle besluta att genomföra en uppföljning av 2017 års lagändringar om trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet (prop. 2016/17:59, bet. 2016/17:SoU11, rskr. 2016/17:156).

Utskottet beslutade att genomföra en uppföljning i enlighet med gruppens förslag. Uppföljningen kommer att genomföras med stöd av riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat (RUFS).

§ 8

Inrikes resa

Utskottet beslutade att måndagen den 2 december 2019 besöka Region Norrbotten i Luleå. Besöket är inriktat på hälso- och sjukvård.

§ 9

Överlämnande av motion

Utskottet överlämnande motion 2019/20:418 av Ulrika Heie och Per Lodenius (båda C) till arbetsmarknadsutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot motionen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10

Överlämnande av motion

Utskottet överlämnande motion 2019/20:1978 yrkande 3 av Arman Teimouri (L) till socialförsäkringsutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot motionen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 11

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument för perioden 21 oktober – 4 november 2019 anmäldes.

§ 12

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 13

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 14

Övriga frågor

  • Utskottet beslutade att delegera till presidiet att utse två representanter från utskottet till högnivåkonferensen i Bryssel den 20 november 2019 som Europaparlamentet anordnar för att uppmärksamma att FN:s barnkonvention fyller 30 år.
  • V-ledamoten Karin Rågsjö föreslog ett utskottsinitiativ enligt bilaga 3.
  • Ärendet bordlades.

§ 15

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdag den 21 november 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 21 november 2019


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

protokoll. 2019/20:8

§ 1-2

§ 3-6

§ 7-13

§ 14-15

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf.

X

X

X

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

X

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

X

X

Johan Hultberg (M)

Per Ramhorn (SD)

X

X

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

X

X

Anders W Jonsson (C)

X

X

O

Karin Rågsjö (V)

X

X

X

X

Ulrika Heindorff (M)

X

X

X

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

X

X

X

Yasmine Bladelius (S)

X

X

X

X

Dag Larsson (S)

X

X

X

X

Lina Nordquist (L)

X

X

X

X

Christina Östberg (SD)

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

X

X

Michael Anefur (KD)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

X

X

X

X

Ulrika Jörgensen (M)

O

O

O

O

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

X

O

O

O

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

O

O

X

X

Maj Karlsson (V)

Noria Manouchi (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

O

X

X

X

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

Linda Lindberg (SD)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

Marlene Burwick (S)

Thomas Hammarberg (S)

EXTRA SUPPLEANT

Lars-Arne Staxäng (M)

X

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.