Protokoll utskottssammanträde 2019/20:8

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2019/20:8

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:8

DATUM

2020-03-26

TID

07.45–09.25

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Sammanträdets öppnande

Mikael Oscarsson (KD), som var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2

Upprop

Ledamöter och suppleanter ropades upp.

§ 3

Val av ordförande

Kenneth G Forslund (S) valdes till ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Val av vice ordförande

Pål Jonson (M) valdes till vice ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Ordföranden tar över ledningen av förhandlingarna

Ordföranden tackade för visat förtroende och fortsatte ledningen
av sammanträdet.

§ 6

Information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten med anledning av proposition 2019/20:86 Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali

Utrikesminister Ann Linde, kansliråd Henrik Garmer, departementssekreterare Linnéa Jannes och politiskt sakkunnig Linus Glanzelius, samtliga från Utrikesdepartementet, försvarsminister Peter Hultqvist, enhetschef Peter Göthe, departementssekreterare Henric Arnoldsson och politiskt sakkunnig Annelie Gregor, samtliga från Försvarsdepartementet, och brigadgeneral Lena Persson Herliz, överstelöjtnant Markus Höök och överstelöjtnant Henrik Andersen, samtliga från Försvarsmakten, informerade med anledning av proposition 2019/20:86 Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 7

Information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten om situationen i Afghanistan

Utrikesminister Ann Linde, kansliråd Henrik Garmer, departementssekreterare Linnéa Jannes och politiskt sakkunnig Linus Glanzelius, samtliga från Utrikesdepartementet, försvarsminister Peter Hultqvist, enhetschef Peter Göthe, departementssekreterare Henric Arnoldsson och politiskt sakkunnig Annelie Gregor, samtliga från Försvarsdepartementet, och brigadgeneral Lena Persson Herliz, överstelöjtnant Markus Höök och överstelöjtnant Henrik Andersen, samtliga från Försvarsmakten, informerade med anledning av situationen i Afghanistan.

§ 8

Information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten om situationen i Irak

Utrikesminister Ann Linde, kansliråd Henrik Garmer, departementssekreterare Linnéa Jannes och politiskt sakkunnig Linus Glanzelius, samtliga från Utrikesdepartementet, försvarsminister Peter Hultqvist, enhetschef Peter Göthe, departementssekreterare Henric Arnoldsson och politiskt sakkunnig Annelie Gregor, samtliga från Försvarsdepartementet, och brigadgeneral Lena Persson Herliz, överstelöjtnant Markus Höök och överstelöjtnant Henrik Andersen, samtliga från Försvarsmakten, informerade med anledning av situationen i Irak.

§ 9

Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland
Utskottet beslutade att ge konstitutionsutskottet och justitieutskottet tillfälle att senast torsdagen den 23 april kl. 14.00 yttra sig över proposition 2019/20:110 Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland och ev. följdmotioner.

Utskottet beslutade att bjuda in företrädare för regeringen och Försvarsmakten för att informera om proposition 2019/20:110 Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om att utrikesutskottet den 19 mars har fattat beslut om att låta det vara i sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU) som riksdagen tillfälligtvis tar emot information om insatsen i Irak enligt tidigare tillkännagivande som riksdagen ställt sig bakom genom betänkande 2019/20:UFöU2. Utskottet beslutade om att tillfällighetvis ta emot informationen.

§ 11

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 7 maj 2020 kl. 09.00, förutsatt att utskottet inte kallas till sammanträde för information tidigare utifrån vad som framgår av §9 och som uppföljning av §7 och §8.

Vid protokollet

Annie Schaffrath

Justeras torsdagen den 16 april 2020

Kenneth G ForslundSAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2019/20:8

§1-6

§7-8

§9-11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S), ordförande

X

X

X

Pål Jonson (M), vice ordförande

X

X

X

Niklas Karlsson (S)

X

X

X

Hans Wallmark (M)

X

X

X

Björn Söder (SD)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

Hanna Gunnarsson (V)

X

O

X

Jörgen Berglund (M)

X

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

X

ClasGöran Carlsson (S)

Lars Adaktusson (KD)

O

O

O

Heléne Björklund (S)

Joar Forssell (L)

X

X

X

Caroline Nordengrip (SD)

X

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

SUPPLEANTER

Olle Thorell (S)

Alexandra Anstrell (M)

O

O

O

Paula Holmqvist (S)

Margareta Cederfelt (M)

Markus Wiechel (SD)

Pyry Niemi (S)

X

X

X

Daniel Bäckström (C)

O

O

O

Håkan Svenneling (V)

O

X

O

Jessika Roswall (M)

Roger Richthoff (SD)

Mattias Ottosson (S)

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

X

Annika Strandhäll (S)

Allan Widman (L)

Ludvig Aspling (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Magnus Ek (C)

Anders Östberg (S)

Marlene Burwick (S)

Kalle Olsson (S)

Alexandra Völker (S)

Magdalena Schröder (M)

Tobias Billström (M)

Karin Enström (M)

Johan Forssell (M)

Annicka Engblom (M)

Amir Adan (M)

Lars Andersson (SD)

Tobias Andersson (SD)

X

X

X

Staffan Eklöf (SD)

Yasmine Eriksson (SD)

Linda Modig (C)

Lars Thomsson (C)

Yasmine Posio (V)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Robert Halef (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Fredrik Malm (L)

Maria Nilsson (L)

Karolina Skog (MP)

Rasmus Ling (MP)

Maria Gardfjell (MP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

O

X

O

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.