Protokoll utskottssammanträde 2019/20:9

Försvarsutskottets protokoll 2019/20:9

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:9

DATUM

2019-11-19

TID

11.00–13.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information om Försvarsmaktens remissvar över Värnkraft

Överbefälhavare Micael Bydén och generaldirektör Peter Sandwall med medarbetare, alla från Försvarsmakten, informerade om Försvarsmaktens underlag till försvarspolitisk proposition för perioden 2021–2025.

Ledamöternas frågor besvarades.

Utskottet beslutade att tystnadsplikt enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen ska gälla för de uppgifter som företrädarna för Försvarsmakten lämnade om jämförelse i vissa avseenden mellan Försvarsberedningens förslag och Försvarsmaktens prioriteringar.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:8.

§ 3

EU-frågor

Kansliet informerade om EU-dokument:

– Promemoria: Sverige i Belgien.

– Uppdaterad lista med Pescoprojekt.

Vidare informerades om att kansliet mottagit en skriftlig rapport från FAC (försvar) den 12 november 2019. Rapporten är sekretessbelagd men finns tillgänglig att läsa på kansliet för den som önskar.

§ 4

Granskningsrapport från Riksrevisionen

Utskottet informerades om att en granskningsrapport kommit in från Riksrevisionen, Om det värsta skulle hända – statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor, RiR 2019:30.

§ 5

Information om utskottets resa till Norge

Kansliet informerade om upplägg och program inför utskottets resa till Norge våren 2020.

§ 6

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 7

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om att en uppdaterad preliminär sammanträdes- och aktivitetsplan för januari–mars 2020 finns tillgänglig.

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 26 november 2019
kl. 11.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras tisdagen den 26 november 2019

Beatrice Ask


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:9

§ 1

§ 2-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordförande

X

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

X

X

Paula Holmqvist (S)

X

X

Jan R Andersson (M)

X

X

Roger Richthoff (SD)

Mattias Ottosson (S)

X

X

Daniel Bäckström (C)

X

X

Hanna Gunnarsson (V)

X

X

Jörgen Berglund (M)

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

Kalle Olsson (S)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

-

Alexandra Völker (S)

X

X

Allan Widman (L)

X

-

Caroline Nordengrip (SD)

X

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

X

X

Alexandra Anstrell (M)

X

-

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

O

O

Lars Püss (M)

O

X

Heléne Björklund (S)

O

O

Magdalena Schröder (M)

Staffan Eklöf (SD)

X

X

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

O

O

Yasmine Posio (V)

Hans Rothenberg (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Anne Oskarsson (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Pål Jonson (M)

O

-

Lars Andersson (SD)

Yasmine Eriksson (SD)

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Anders Österberg (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande