Protokoll utskottssammanträde 2019/20:9

Finansutskottets protokoll 2019/20:9Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2019/20:9

Datum

2019-11-05

Tid

kl. 11.00-12.00

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

En ny reglering för tjänstepensionsföretag – Kollektivavtalsparterna

Representanter från LO, Svenskt Näringsliv, PTK, Kommunal och SKL informerade utskottet om parternas syn på konsekvenserna av förslagen i propositionen om en ny reglering för tjänstepensionsföretag, och svarade på ledamöternas frågor.

§ 2

En ny reglering för tjänstepensionsföretag – Finansinspektionen

Erik Thedéen informerade utskottet och svarade på ledamöternas frågor.

Underlag för informationen var en översänd presentation (dnr. xx 2019/20).

§ 3

Anmälningar

Utskottet beslutade att kalla riksrevisorerna Stefan Lundgren och Helena Lindberg till sammanträdet den 7 november för information om:

  • Granskningsrapporten Det kommunala utjämningssystemet – behov av mer utjämning och bättre förvaltning (RiR 2019:29), och
  • Riksrevisionens granskningsplan 2019/20.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll nr. 2019/20:8.

§ 5

En ny reglering för tjänstepensionsföretag (FiU12)

Utskottet fortsatte beredningen av prop. 2018/19:158.

Ärendet bordlades.

§ 6

Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet (FiU13)

Utskottet informerades om en inkommen skrivelse från SPFA (dnr. 444-2019/20) med anledning av prop. 2018/19:159 och PM (dnr. 513 2019/20) från Finansdepartementet med anledning av skrivelsen.

§ 7

En effektivare flytträtt av försäkringssparande (FiU14)
Utskottet fortsatte beredningen av prop. 2018/19:124, motioner och yttrande.

Ärendet bordlades.

§ 8

Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FiU15)
Utskottet fortsatte beredningen av prop. 2018/19:150.

Ärendet bordlades.

§ 9

AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2018 (FiU6)

Utskottet inledde beredningen av Skr. 2018/19:130 och en motion

Ärendet bordlades.

§ 10

Kommissionens förslag om rådets förordning om åtgärder för genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2020 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2019) 461.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 11

Nästa sammanträde
Torsdag 7 november kl. 10.30

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2019/20:9

§1-11

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

X

Edward Riedl (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Adnan Dibrani (S)

-

Emil Källström (C)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jan Ericson (M)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Mats Persson (L)

X

Charlotte Quensel (SD)

X

Karolina Skog (MP)

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

X

Sofia Westergren (M)

O

Eva Lindh (S)

O

Josefin Malmqvist (M)

Sven-Olof Sällström (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

O

Ida Gabrielsson (V)

Saila Quicklund (M)

Ann-Christine From (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Kjell Jansson (M)

Jörgen Grubb (SD)

Clara Aranda (SD)

Johan Pehrson (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

Andreas Lennkvist Manriquez (V)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande