Protokoll utskottssammanträde 2019/20:9

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:9

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:9

DATUM

2019-11-07

TID

9.00–9.20

9.26–9.28

9.45–9.50

10.00–11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Ledamot

Ordföranden hälsade ledamoten Camilla Hansén (MP) välkommen.

§ 2

Kompletteringsval i konstitutionsutskottet

Kanslichefen anmälde att Camilla Hansén (MP) utsetts som ledamot i konstitutionsutskottet.

§ 3

Val av ledamot till beredningsdelegationen

Utskottet beslutade att Jonas Eriksson (MP) ersätts av Camilla Hansén (MP) som ledamot i beredningsdelegationen.

§ 4

Konferens

Utskottet beslutade att ev. deltagande vid Folk och försvars Rikskonferens i Sälen den 12–14 januari 2020 kan finansieras genom utskottets medel.

§ 5

Val av ställföreträdande JO

Utskottet beslutade enhälligt att i en skrivelse föreslå riksdagen att till ställföreträdande justitieombudsman välja Lars Lindström för två år fr.o.m. den 1 december 2019.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning (KU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:127 delvis, proposition 2018/19:162 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 7

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.


§ 8

En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning (KU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:127 delvis, proposition 2018/19:162 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 9

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2019/20:9.

§ 10

Uppföljning av första riksmötet

Utskottet genomförde gruppvisa diskussioner om granskningsarbetet och sammanträdenas utformning.

Vid protokollet

Justerat 2019-11-14

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-11-05)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:9

§ 1-9

§ 10

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

Matheus Enholm (SD)

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

Linda Ylivainio (C)

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

Ida Drougge (M)

X

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

Laila Naraghi (S)

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Daniel Andersson (S)

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

Mikael Strandman (SD)

X

X

Camilla Hansén (MP)

X

X

Erik Ottoson (M)

O

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

O

O

Lars Beckman (M)

Erik Ezelius (S)

X

X

Annicka Engblom (M)

Per Söderlund (SD)

O

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

O

Lars Jilmstad (M)

X

X

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Vakant (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Sofie Alm (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Vakant (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.