Protokoll utskottssammanträde 2019/20:9

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:9

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:9

DATUM

2019-11-14

TID

08.00 – 09.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Jordbruks- och fiskeråd 18 november 2019

Landsbygdsminister Jennie Nilsson med medarbetare lämnade information inför Jordbruks- och fiskerådet den 18 november 2019.

§ 2

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2019/20:7.

§ 3

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Gustav Krantz, SD-kansliet, och Kristina Tysk, MP-kansliet, fick närvara under punkten 4.

§ 4

Information från Miljödepartementet


Tjänstemän vid Miljödepartementet och Näringsdepartementet informerade om arbetet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/841 om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 (LULUCF-förordningen), Sveriges bokföringsrapport och kommissionens ställningstagande.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 21 november 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 21 november 2019

Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2019/20:9

§ 1-2

§ 3-5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

X

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

X

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

tjl. t.o.m. 2020-05-03

-

-

Hanna Westerén (S)

X

X

Isak From (S)

X

X

John Widegren (M)

-

-

Runar Filper (SD)

X

O

Magnus Manhammar (S)

X

X

Elin Segerlind (V)

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

Martin Kinnunen (SD)

O

X

Malin Larsson (S)

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

Marlene Burwick (S)

X

X

Nina Lundström (L)

X

X

Mats Nordberg (SD)

X

X

Ulrika Heie (C)

-

-

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

O

O

Marléne Lund Kopparklint (M)

X

X

Monica Haider (S)

Louise Meijer (M), vik. andre vice ordf. t.o.m 2020-05-03 (M)

X

X

Yasmine Eriksson (SD)

O

O

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

X

X

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

O

O

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Anders Hansson (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

X

X

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

Jon Thorbjörnson (V)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande