Protokoll utskottssammanträde 2019/20:9

Trafikutskottets protokoll 2019/20:9

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:9

DATUM

2019-11-21

TID

10:00-11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:8.

§ 2

Medgivande att närvara


Utskottet beslutade att Cesar Vargas Iglesias från Socialdemokraternas gruppkansli fick närvara under punkten 3 vid dagens sammanträde.

§ 3

§ 4

Information om bredbandsfrågor


Kanslichefen Nicklas Liss-Larsson från Bredbandsforum, ordföranden Jörgens Svärdh och Louise Thorselius, chef kommunikation och PR, från Svenska stadsnätsföreningen, Fredrik Karlsson, chef samhällskontakter, och David Troeng, bidragsansvarig, från IP-Only samt Staffan Åkesson, chef Telia Infra, och Robert Liljeström, chef samhällskontakter, från Telia Sverige informerade om aktuella frågor rörande bredbandsutbyggnaden.

Nästa sammanträde

Tisdagen den 26 november kl 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 26 november

Jens Holm

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2019/20:9

§ 1-3

§ 4

§

LEDAMÖTER

Jens Holm (V), ordf.

X

X

Anders Åkesson (C), förste vice ordf

Magnus Jacobsson (KD) andre vice ordf.

X

Anna-Caren Sätherberg (S) tredje vice ordf

X

X

Jessika Roswall (M)

Jasenko Omanovic (S)

X

X

Sten Bergheden (M)

X

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

Teres Lindberg (S)

Anders Hansson (M)

X

X

Thomas Morell (SD)

X

X

Johan Büser (S)

X

X

Elin Gustafsson (S)

X

X

Helena Gellerman (L)

Patrik Jönsson (SD)

X

X

Emma Berginger (MP)

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

SUPPLEANTER

Denis Begic (S)

X

X

Helena Antoni (M)

X

X

Gunilla Carlsson (S)

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Anne Oskarsson (SD)

Per-Arne Håkansson (S)

Mikael Larsson (C)

X

X

Jessica Thunander (V)

O

O

Betty Malmberg (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Carina Ödebrink (S)

Arman Teimouri (L)

Jörgen Grubb (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Lotta Olsson (M)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Daniel Bäckström (C)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Hampus Hagman (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Maria Gardfjell (MP)

Marlene Burwick (S)

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.