Protokoll utskottssammanträde 2020/21:1

Försvarsutskottets protokoll 2020/21:1

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:1

DATUM

2020-09-10

TID

09.30–09.40

10.00–13.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att delta på distans

Utskottet medgav deltagande på distans under § 2–9 för följande ledamöter och suppleanter: Jan R Andersson (M), Allan Widman (L), Alexandra Anstrell (M) och Magdalena Schröder (M).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:37.

§ 3

Skärpta regler avseende hanteringen av sprängämnesprekursorer (FöU2)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:154 och en motion.

Ärendet bordlades.

§ 4

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över proposition 2019/20:193 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

EU-frågor

Kansliet informerade om att en promemoria om aktuella EU-frågor har upprättats samt att en uppdaterad sammanställning över inkomna EU-dokument finns tillgänglig.

§ 6

Riksdagens forskningsdag 2021

Utskottet beslutade delta i ett forskningsseminarium som ordförandekonferensen beslutat att riksdagen ska genomföra våren 2021. Utskottet beslutade vidare att den utskottsspecifika delen ska genomföras med försvarstemat ”Konsekvenser och framtida utmaningar som följer av militär användning av ny teknik som artificiell intelligens och autonoma system”.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 8

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om:

 Att en preliminär sammanträdes- och aktivitetsplan för hösten 2020 finns tillgänglig.

§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 17 september 2020
kl. 10.00.

§ 10

Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali (tillsammans med utrikesutskottet)

Utrikesminister Ann Linde med medarbetare från Utrikesdepartementet, försvarsminister Peter Hultqvist med medarbetare från Försvarsdepartementet och ställföreträdande insatschef generalmajor Urban Molin med medarbetare från Försvarsmakten informerade om svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 11

Säkerhetsläget i Östersjön (tillsammans med utrikesutskottet)

Försvarsminister Peter Hultqvist med medarbetare från Försvarsdepartementet, utrikesminister Ann Linde med medarbetare från Utrikesdepartementet och ställföreträdande insatschef generalmajor Urban Molin med medarbetare från Försvarsmakten informerade om säkerhetsläget i Östersjön.

Ledamöternas frågor besvarades.

Utskottet beslutade att tystnadsplikt enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen ska gälla för de uppgifter som lämnats dels om aktuella sanktionsdiskussioner inom EU av företrädarna från Utrikesdepartementet, dels om den svenska beredskapsinsatsen av företrädarna från Försvarsmakten, dels om information och koordinering med andra stater av företrädarna från Försvarsdepartementet och Försvarsmakten, dels om underrättelseläget i Belarus av företrädarna från Utrikesdepartementet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 12

Den militära utbildningsinsatsen i Irak (tillsammans med utrikesutskottet)

Utrikesminister Ann Linde med medarbetare från Utrikesdepartementet, försvarsminister Peter Hultqvist med medarbetare från Försvarsdepartementet och ställföreträdande insatschef generalmajor Urban Molin med medarbetare från Försvarsmakten informerade om den militära utbildningsinsatsen i Irak.

Ledamöternas frågor besvarades.

Utskottet beslutade att tystnadsplikt enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen ska gälla för de uppgifter om kontakter med annat land i regionen som företrädarna från Utrikesdepartementet lämnat.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 13

Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan (tillsammans med utrikesutskottet)

Utrikesminister Ann Linde med medarbetare från Utrikesdepartementet, försvarsminister Peter Hultqvist med medarbetare från Försvarsdepartementet och ställföreträdande insatschef generalmajor Urban Molin med medarbetare från Försvarsmakten informerade om Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 14

Fråga om internationellt försvarssamarbete
(tillsammans med utrikesutskottet)

Försvarsminister Peter Hultqvist med medarbetare från Försvarsdepartementet informerade om internationellt försvarssamarbete.

Ledamöternas frågor besvarades.

Utskottet beslutade att tystnadsplikt enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen ska gälla för de uppgifter om ett försvarssamarbete som företrädarna från Försvarsdepartementet lämnat.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 17 september 2020

Pål Jonson


FÖRSVARSUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2020/21:1

§ 1-5

§ 6-9

§ 10-11

§ 12

§ 13-14

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Pål Jonson (M), ordförande

X

X

X

X

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

Paula Holmqvist (S)

X

X

X

X

X

Jan R Andersson (M)

X

X

-

-

-

Roger Richthoff (SD)

X

X

X

-

-

Mattias Ottosson (S)

X

X

X

X

X

Daniel Bäckström (C)

Hanna Gunnarsson (V)

-

X

X

X

X

Jörgen Berglund (M)

X

X

X

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

X

X

X

Kalle Olsson (S)

X

X

X

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

X

X

X

Alexandra Völker (S)

X

X

X

X

X

Allan Widman (L)

X

X

-

-

-

Caroline Nordengrip (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Alexandra Anstrell (M)

X

X

-

-

-

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

X

X

X

X

X

Jessika Roswall (M)

-

-

X

-

-

Heléne Björklund (S)

O

O

O

O

O

Magdalena Schröder (M)

O

O

-

-

-

Lars Andersson (SD)

X

X

X

X

X

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

X

X

X

X

X

Yasmine Posio (V)

Hans Rothenberg (M)

-

-

X

X

X

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Anne Oskarsson (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

-

-

X

X

-

Hans Wallmark (M)

-

-

O

X

X

Jörgen Grubb (SD)

Per Söderlund (SD)

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

-

-

X

X

-

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

-

-

O

-

-

Lars Adaktusson (KD)

-

-

O

O

O

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Anders Österberg (S)

Linda Modig (C)

Håkan Svenneling (V)

-

-

O

O

O

Maria Gardfjell (MP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.