Protokoll utskottssammanträde 2020/21:1

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2020/21:1

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:1

DATUM

2020-09-10

TID

10.30–11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att delta på distans

Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Rikard Larsson (S), Carina Ohlsson (S), Katarina Brännström (M), Linda Lindberg (SD), Teresa Carvalho (S), Elisabeth Björnsdotter Rahm (M), Julia Kronlid (SD), Emilia Töyrä (S), Björn Petersson (S), Bengt Eliasson (L), Mats Berglund (MP)

Arin Karapet (M), Mattias Vepsä (S), Jonny Cato (C) och Christina Höj Larsen (V).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2019

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2019/20:75.

Ärendet bordlades.

§ 3

Deltagande i Forskningsförmiddag

Utskottet beslutade att delta i Forskningsförmiddagen.

§ 4

Uppföljning av gymnasiereglerna

Utskottet beslutade att anordna ett seminarium i samband med att rapporten publiceras.

§ 5

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 15 september 2020 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 15 september 2020


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2020/21:1

§ 1–7

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Maria Malmer Stenergard (M) ordf.

X

Rikard Larsson (S) vice ordf.

X

Carina Ohlsson (S)

X

Katarina Brännström (M)

X

Linda Lindberg (SD)

X

Teresa Carvalho (S)

X

Solveig Zander (C)

Nooshi Dadgostar (V)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

Julia Kronlid (SD)

X

Emilia Töyrä (S)

X

Hans Eklind (KD)

X

Björn Petersson (S)

X

Bengt Eliasson (L)

X

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

X

Mats Berglund (MP)

X

Arin Karapet (M)

X

SUPPLEANTER

Mattias Vepsä (S)

O

Ann-Sofie Alm (M)

O

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Schulte (M)

Jennie Åfeldt (SD)

Paula Holmqvist (S)

Jonny Cato (C)

O

Christina Höj Larsen (V)

O

Ellen Juntti (M)

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Lars Andersson (SD)

Karolina Skog (MP)

Erik Ottoson (M)

Clara Aranda (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mats Persson (L)

Barbro Westerholm (L)

Martina Johansson (C)

X

Ciczie Weidby (V)

Andreas Carlson (KD)

Sofia Damm (KD)

Rasmus Ling (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Johanna Jönsson (C)

Roza Güclü Hedin (S)

Ida Gabrielsson (V)

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

V = Votering

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.