Protokoll utskottssammanträde 2020/21:1

Socialutskottets protokoll 2020/21:1

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:1

DATUM

2020-09-10

TID

10.00–11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§1

Medgivande att delta på distans

Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Kristina Nilsson (S), Camilla Waltersson Grönvall (M), Ulrika Heindorff (M), Carina Ståhl Herrstedt (SD), Lina Nordquist (L), Christina Östberg (SD), Ulrika Jörgensen (M), Clara Aranda (SD), Maj Karlsson (V), Ann-Christine From Utterstedt (SD), Pia Steensland (KD), Johanna Jönsson (C) och Lena Emilsson (S).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

EU-information från Socialdepartementet

Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet, med medarbetare, återrapporterade från EPSCO-möten och informerade om aktuella EU-frågor.

§ 3

Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med företrädare för regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att överlägga med regeringen om ett förslag till rådsslutsatser om minimiinkomster (ekonomiskt bistånd) och överlade därefter med statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet, med medarbetare.

Underlaget utgjordes av kommissionens förslag till rådsslutsatser och en överläggningspromemoria från Socialdepartementet (dnr. 11–2020/21).

Statssekreteraren redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med faktapromemorian:

Regeringen välkomnar att Tyskland lyfter frågor om bekämpning av fattigdom och social exkludering, inte minst i relation till effekterna av utbrottet av covid-19. Regeringen anser att social inkludering är viktigt för en hållbar tillväxt som kommer alla till del. Starka och välfungerande nationella system för socialt skydd leder till ökad jämlikhet, jämställdhet och ekonomisk tillväxt och verkar stabiliserande i kristider, vilket är av godo för medborgare, medlemsstater samt EU:s sammanhållning och för den inre marknaden.

Regeringen välkomnar erfarenhetsutbyte och utbyte av goda exempel på hur man kan arbeta för att stärka stödet till individer i risk för fattigdom och social exkludering. I jämförelser mellan medlemsstater bör de nationella systemens olikheter tas i beaktande. I diskussioner om minimiinkomststöd är det viktigt att inte se ekonomiskt stöd som en enskild insats utan som en del av flera åtgärder inom välfärdssystemet, som syftar till att ge individen stöd och insatser för att nå egen försörjning. Regeringen anser att rådsslutsatserna bör innefatta skrivningar som stärker jämställdhetsperspektivet.

Det är viktigt att medlemsstaternas möjlighet att utforma integrerade och långsiktiga åtgärder som fungerar i den nationella kontexten inte begränsas. Det är avgörandet att fördelningen av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna avseende arbetsmarknad, inklusive parternas autonomi, sociala frågor och utbildning respekteras.

Överläggningen motiverade statssekreteraren att göra följande tillägg till ståndpunkten:

Sist i tredje stycket ska följande mening införas:

Regeringen anser att skrivningar om minimilöner ej ska ingå i rådsslutsatserna.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande ståndpunkt:


Vi anser att vi inte kan ge stöd avseende de delar i rådsslutsatserna som uppmanar till användning av strukturfonder. Enligt vår mening ska strukturfonderna avskaffas helt och vi anser att regeringen ska uttrycka det i sin ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med företrädare för regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att överlägga med regeringen om ett förslag till ett förslag till rådsslutsatser om äldre och digitalisering, från ett rättighetsperspektiv och överlade därefter med statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet, med medarbetare.

Underlaget utgjordes av kommissionens förslag till rådsslutsatser och en överläggningspromemoria från Socialdepartementet (dnr. 11–2020/21).

Statssekreteraren redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian:

Regeringen välkomnar att det tyska ordförandeskapet väljer att lyfta fram äldre personers situation i relation till den digitala utvecklingen. Regeringen anser att god digital kompetens hos äldre samt användandet av välfärds-teknik är av vikt för att bryta social isolering hos äldre och öka deras egen-makt. Regeringen anser att det är viktigt med kunskaps- och erfarenhetsutbyte på området då många medlemsstater står inför liknande utmaningar. Inte minst i ljuset av covid-19.

Det är angeläget med ett långsiktigt förändringsarbete för att anpassa äldreomsorgen till den demografiska och tekniska utvecklingen, inklusive att ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen innebär.

Regeringen anser att det är angeläget att lyfta fram äldres situation ur ett bredare perspektiv, inklusive att äldre ges ekonomiska förutsättningar samt förutsättningar till ett livslångt lärande, en god hälsa och har möjligheten att leva ett aktivt liv och kunna påverka såväl samhället som sitt eget liv.

Regeringen anser att rådsslutsatserna bör innefatta skrivningar som stärker jämställdhetsperspektivet. Det är avgörande att fördelningen av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna avseende arbetsmarknad, inklusive parternas autonomi, sociala frågor och utbildning respekteras.

Överläggningen motiverade statssekreteraren att göra följande tillägg till ståndpunkten:

Sist i tredje stycket ska följande mening införas:

Den äldre generationen är en tillgång för det samlade samhället.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande ståndpunkt:


Vi anser för det första att rådsslutsatserna är långtgående vad gäller den politiska agendan för äldre och för det andra stödjer vi inte skrivningarna som hänvisar till användning av strukturfonder, Social Fond plus i detta fall. Strukturfonder bör avskaffas.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:67.

§ 6

Språksvårigheter i äldreomsorgen

Utskottet fortsatte behandlingen av förslag till utskottsinitiativ om språksvårigheter i äldreomsorgen.

Ärendet bordlades.

§ 7

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument för 1 augusti – 8 september 2020 anmäldes.

§ 8

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 9

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum onsdag den 16 september 2020 kl. 13.00.

Vid protokollet

Justeras den 16 september 2020
SOCIALUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll 2020/21:1

§ 1-3

§4-10

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf.

X

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

Per Ramhorn (SD)

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

Sofia Nilsson (C)

X

-

Karin Rågsjö (V)

X

X

Ulrika Heindorff (M)

X

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

X

Yasmine Bladelius (S)

Dag Larsson (S)

X

-

Lina Nordquist (L)

O

O

Christina Östberg (SD)

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

Michael Anefur (KD)

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

X

X

Ulrika Jörgensen (M)

O

O

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

O

O

Marianne Pettersson (S)

Anders W Jonsson (C)

Maj Karlsson (V)

O

O

Noria Manouchi (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

O

O

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

X

X

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

X

X

Linda Lindberg (SD)

Camilla Hansén (MP)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Juno Blom (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

Marlene Burwick (S)

Thomas Hammarberg (S)

Johanna Jönsson (C)

O

X

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

Lena Emilsson (S)

X

X

EXTRA SUPPLEANTER

Stina Larsson (C)

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.