Protokoll utskottssammanträde 2020/21:2

Försvarsutskottets protokoll 2020/21:2

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:2

DATUM

2020-09-17

TID

10.00–10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att delta på distans

Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Niklas Karlsson (S), Paula Holmqvist (S), Jan R Andersson (M), Mattias Ottosson (S), Jörgen Berglund (M), Kalle Olsson (S), Alexandra Völker (S), Elisabeth Falkhaven (MP) och Lars Andersson (SD).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till utrikesutskottet över proposition 2019/20:193 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar och följdmotionerna 2020/21:2 av Björn Söder m.fl. (SD) och 2020/21:25 av Hans Wallmark m.fl. (M).

Utskottet beslutade att yttra sig genom följande protokollsanteckning.

Utskottet konstaterar att regeringens förslag om en kontaktpunkt enligt ovan nämnda EU-förordning utgör ett led i arbetet med att ta fram ett svenskt system för granskning av utländska direktinvesteringar. Regeringens förslag omfattar emellertid inte ett införande av ett svenskt system för granskning av utländska direktinvesteringar. Utskottet vill erinra om vad utskottet anfört i yttrandet till utrikesutskottet den 14 maj 2020 (2019/20:FöU9y).

Utskottet anser att utrikesutskottet bör tillstyrka regeringens förslag till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar med de skäl som anförs i propositionen. Därmed föreslår utskottet att motion 2020/21:2 yrkande 2 avstyrks. Utskottet utgår från att kontaktpunkten får de förutsättningar som behövs för ett effektivt arbete och ser därför inget behov för utrikesutskottet av att tillstyrka övriga yrkanden.

M-ledamöterna anmälde avvikande mening och tillstyrker sin motion.

SD-ledamöterna anmälde avvikande mening och tillstyrker sin motion.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2020/21:1.

§ 4

Skärpta regler avseende hanteringen av sprängämnesprekursorer (FöU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:154 och en motion.

Ärendet bordlades.

§ 5

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 6

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om utskottets planerade ärenden för hösten.

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 24 september 2020
kl. 10.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 24 september 2020

Pål Jonson


FÖRSVARSUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2020/21:2

§ 1-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Pål Jonson (M), ordförande

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

X

Paula Holmqvist (S)

X

Jan R Andersson (M)

X

Roger Richthoff (SD)

Mattias Ottosson (S)

X

Daniel Bäckström (C)

X

Hanna Gunnarsson (V)

X

Jörgen Berglund (M)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Kalle Olsson (S)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Alexandra Völker (S)

X

Allan Widman (L)

Caroline Nordengrip (SD)

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

X

Alexandra Anstrell (M)

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

Jessika Roswall (M)

Heléne Björklund (S)

Magdalena Schröder (M)

O

Lars Andersson (SD)

X

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

O

Yasmine Posio (V)

Hans Rothenberg (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Anne Oskarsson (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Hans Wallmark (M)

Jörgen Grubb (SD)

Per Söderlund (SD)

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Anders Österberg (S)

Linda Modig (C)

Håkan Svenneling (V)

Maria Gardfjell (MP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.