Protokoll utskottssammanträde 2020/21:2

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2020/21:2

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:2

DATUM

2020-09-17

TID

08.00 – 09.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Fråga om medgivande till deltagande på distans

Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade via videolänk: Maria Gardfjell (MP), Jessica Rosencrantz (M), Hanna Westerén (S), Isak From (S), Runar Filper (SD), Magnus Manhammar (S), Elin Segerlind (V), Betty Malmberg (M), Martin Kinnunen (SD), Malin Larsson (S), Magnus Oscarsson (KD), Marlene Burwick (S), Nina Lundström (L), Marléne Lund Kopparklint (M), Yasmine Eriksson (SD), Staffan Eklöf (SD), Kjell-Arne Ottosson (KD), Elisabeth Falkhaven (MP), Stina Larsson (C) och Peter Helander (C).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Kommissionens meddelande Från jord till bord-strategin för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem


Utskottet överlade med landsbygdsminister Jennie Nilsson, som tillsammans med sina medarbetare vid Näringsdepartementet deltog via videolänk.

Underlaget utgjordes av kommissionens meddelande om en strategi från jord till bord (COM(2020) 381) och Regeringskansliets överläggnings-promemoria (dnr 104-2020/21).

Landsbygdsministern redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian (bilaga 2).

SD-ledamöterna anmälde en avvikande ståndpunkt som framgår av bilaga 3.

§ 3

Jordbruks- och fiskeråd 21 september 2020

Landsbygdsminister Jennie Nilsson med medarbetare lämnade information inför Jordbruks- och fiskerådet den 21 september 2020.

§ 4

Information om fiskerikontroll och spårbarhet

Denna punkt flyttades fram till ett senare tillfälle.

§ 5

Information om avslutat kroatiskt och nytt tyskt ordförandeskap

Denna punkt flyttades fram till ett senare tillfälle.

§ 6

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:48.

§ 7

Kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion vad gäller datumet för tillämpning och vissa andra datum som anges i den förordningen

Utskottet upptog till behandling subsidiaritetsprövningen av COM(2020) 483.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Inkomna EU-dokument

EU-dokument enligt bilaga 4 anmäldes och föranledde ingen vidare åtgärd.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Inkomna skrivelser

–

En inkommen skrivelse enligt bilaga 5 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 10

Information i utskottet

Kanslichefen anmälde att information i utskottet kommer att ske enligt följande:

  • Miljömålsberedningen om sitt arbete den 29 september 2020
  • Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt om arbetet med att förhindra spridning av afrikansk svinpest m.m. den 1 oktober 2020.

§ 11

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 29 september 2020 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 29 september 2020

Ulrika HeieMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2020/21:2

§ 1-5

§ 6-11

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Kristina Yngwe (C), ordf., tjl. t.o.m. 2020-11-29

-

-

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

X

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

X

X

Hanna Westerén (S)

X

X

Isak From (S)

X

X

John Widegren (M)

X

X

Runar Filper (SD)

X

X

Magnus Manhammar (S)

X

X

Elin Segerlind (V)

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

Martin Kinnunen (SD)

X

X

Malin Larsson (S)

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

Marlene Burwick (S)

X

X

Nina Lundström (L)

X

X

Mats Nordberg (SD)

-

-

Ulrika Heie (C), vik. ordf. t.o.m. 2020-11-29

X

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

O

O

Marléne Lund Kopparklint (M)

O

O

Monica Haider (S)

Louise Meijer (M)

Yasmine Eriksson (SD)

X

-

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

O

X

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

O

X

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

O

O

Anders Hansson (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

Jon Thorbjörnson (V)

O

O

Helena Antoni (M)

Stina Larsson (C)

X

X

Peter Helander (C)

O

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver varit närvarande


MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2020/21:2

Överläggning den 17 september 2020 om kommissionens meddelande om en från jord till bord-strategi

Förslag till svenska ståndpunkter:
Livsmedelsproduktion har en betydande roll att spela i övergången till ett hållbart samhälle. Regeringen välkomnar därför kommissionens initiativ till en strategi för ett hållbart livsmedelssystem inom ramen för den gröna givens målsättning. EU bör sträva efter ett hållbart livsmedelssystem som

håller hög standard och tar hänsyn till miljö, inklusive biologisk mångfald, klimat, människors hälsa, djurhälsa och djurvälfärd och ansvarsfull användning av antibiotika och samtidigt bidrar till en konkurrenskraftig livsmedelskedja.

Regeringen välkomnar att hållbarhet ska främjas i det globala perspektivet, i linje med målen för denna strategi, FN:s mål för hållbar utveckling och våra åtaganden under parisavtalet. En viktig utgångspunkt i arbetet är den svenska livsmedelsstrategin där målet är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella

miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet.

Regeringen anser att strategin bör bidra till att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringarna genom att minska sårbarheter och ta tillvara möjligheter, vilket i sin tur bidrar till en hållbar livsmedelsproduktion.

Regeringen anser att ett balanserat och integrerat förhållningssätt till hållbarhetens ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner är centralt. Arbetet bör utgå från nationella förutsättningar och bör genomföras i ordinarie nationella processer.

Målen

I förslaget finns det flera siffersatta mål. Det är viktigt att kommissionen redovisar konsekvensanalyser som en del av det fortsatta arbetet. Effekterna för ett enskilt land av siffersatta mål beror av hur dessa utformas. Om målet utgår från en genomsnittlig nivå inom EU, kan det leda till mer likartade konkurrensvillkor om länder med hög förbrukning av antibiotika, kemiska växtskyddsmedel och växtnäring får ett större beting att minska sin förbrukning. Om varje land däremot ska minska sin användning enligt siffersatta mål så blir utmaningarna större för länder som till exempel Sverige

som redan ligger lägst inom EU i antibiotikaförbrukning till produktionsdjuren, och har en låg användning av kemiska växtskyddsmedel och av växtnäring.

Regeringen stöder en inriktning att överanvändningen av insatsmedel minskar på EU-nivå så att framför allt länder med hög förbrukning och låg effektivitet sänker sin användning. EU bör sträva mot en ansvarsfull användning av insatsmedel i alla medlemsländer i syfte att skydda människors hälsa och miljön samt bidra till en ökad livsmedelsförsörjning.

En viktig del i EU:s gröna giv och i EU:s biodiversitetsstrategi är ansvarsfullt nyttjande av naturresurser som möjliggör ett hållbart och aktivt jord- och skogsbruk. En överanvändning av växtskyddsmedel och växtnäring leder till försämringar i naturmiljön. Regeringen anser att principerna för siffersatta mål behöver klarläggas och att det ska finnas en flexibilitet mellan medlemsländerna. Principen för fördelning mellan medlemsländer behöver vara lika konkurrensvillkor och erbjuda flexibilitet.

Regeringen anser att varje medlemslands utgångspunkt behöver tas i beaktande. Innovationer behövs så att produktiviteten samtidigt kan utvecklas. Enskilda medlemsstaters utgångspunkt kan vara mycket olika och samma siffersatta målsättning för alla kan medföra relativ liten effekt i de länder som ligger i framkant. Länder med hög förbrukning och låg effektivitet behöver sänka sin användning mest, då det ger störst miljö- och klimatnytta i förhållande till kostnaderna. Med utgångspunkt i det svenska generationsmålet för miljöpolitiken anser regeringen att det är viktigt att strategin genomförs utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför EU:s gränser.

Växters sundhet och växtförädling

Regeringen välkomnar en ökande ambitionsnivå för växters sundhet. Regeringen anser att nya växtförädlingstekniker innebär stora möjligheter att anpassa växterna till våra behov. Därmed bör nya tekniska metoder och innovationer utnyttjas och uppmuntras för att säkerställa tillgång till lokala

och regionala växtsorter samt för att bidra till största möjliga nyttjande av produktionsresurser och till jordbrukets anpassning till ett förändrat klimat. Importreglerna måste vara motiverade av växtskyddsskäl och inte leda till handelshinder.

GJP

Regeringen stöder en ökad miljö- och klimatambition i GJP och välkomnar kommissionens stöd för en öronmärkning av medel för miljöprogram i pelare 1, eftersom det ger ökad andel av medel på EU-nivå för riktade åtgärder. Regeringen anser att det är viktigt att de obligatoriska villkoren (konditionalitet) utformas så att de blir effektiva och ger hög miljönytta i förhållande till kostnaderna. Regeringen anser att det är viktigt att subsidiariteten är en huvudprincip, även vad gäller de rekommendationer som kommissionen, i linje med F2F, ska ge till medlemsstaterna som en del av arbetet med de strategiska planerna.

Avsättning av jordbruksmark

Regeringen anser att obligatoriska krav på avsättning av jordbruksmark behöver kunna anpassas till lokala och regionala förhållanden. I områden med ett varierat landskap med såväl jordbruk som skogsbruk, är behovet mindre än det är i slättområden med liten variation. I skogsdominerade

områden bidrar förekomsten och brukandet av jordbruksmarken till ökad biodiversitet. Här kan ett krav på avsättning av jordbruksmark vara kontraproduktivt om det inte går att kombinera med aktivt brukande. Principerna för vad som ska räknas in i ett mål om avsättning av mark

behöver klarläggas.

Vad gäller obligatoriska krav på avsättning av jordbruksmark behöver konsekvenserna analyseras och kunna anpassas till lokala och regionala förhållanden för att adekvat kunna bidra till målet om ökad biologisk mångfald.

Kolinlagring

Regeringen anser att fokus för strategin bör ligga på utveckling av sektorn och är positiv till kommissionens förslag om att utveckla en certifiering och stödja affärsmodeller för kolinlagring i jordbruksmark. Regeringen anser att bevarande och restaurering av sänkor kan vara en effektiv klimatåtgärd samtidigt som detta inte får hindra ett aktivt och hållbart jord- och skogsbruk i syfte att bidra till långsiktig och hållbar ökad produktion av bioenergi, livsmedel och fossilfria material från jord- och skogsbruket.

Marknadsorientering

Regeringen anser att det är viktigt att marknadsorienteringen av GJP bibehålls. Regeringen är därför skeptisk till kommissionens förslag om att öka omfattningen av krisåtgärder för livsmedelssystemen, då det kan riskera att ingripa i marknadens funktion och prissättning. Marknadsorienteringen av GJP har visat sig ändamålsenlig för att trygga livsmedelsförsörjningen och livsmedelssäkerheten.

Många av de föreslagna lagstiftningspaketen berör indirekt aktörer i livsmedelskedjan. Det är därför viktigt att lyfta fram konkurrenskraftsaspekterna, särskilt för små och medelstora företag, på kort

och lång sikt, samt möjligheten att utveckla nya innovativa och klimatsmarta livsmedelsprodukter (t.ex. från vattenbruk). Det finns även olika aspekter kring kommissionens rekommendationer för

hur medlemsstaterna ska uppfylla de nio särskilda målen i GJP genom åtgärder inom GJP och vilken legal roll rekommendationerna för godkännandet av planen har. Samtidigt är regeringen i grunden positiv till den öppna dialog som kommissionen bjudit in till för att diskutera dessa frågor och ser möjligheter i det stöd som rekommendationerna kan bidra med. Det är viktigt att arbetet med rekommendationer och nationella mål sker öppet och med insyn från olika aktörer och att det ges en möjlighet att se såväl den samlade effekten som insatser från respektive medlemsstat.

Regeringen anser att det är viktigt att de mål och regelverk som utvecklas under F2F blir effektiva och proportionerliga samt icke-diskriminerande, vilket också gäller i det internationella perspektivet, och så pass flexibla att ny kunskap och nya innovationer kan komma till användning så snart som möjligt. Det är viktigt att målen i F2F på ett samstämmigt sätt bidrar till den gröna givens övergripande målsättning.

Konsument och hälsa

Regeringen instämmer i att tillgången till tydlig information gör det lättare för konsumenter att välja hälsosamma och hållbara livsmedel. Regeringen ser positivt på kommissionens ambition att utveckla nya och vidareutveckla befintliga verktyg vad gäller konsumentinformation för att främja en hållbar

livsmedelskonsumtion. Det gäller bland annat konsumenternas möjligheter att göra medvetna och hållbara val, t.ex. avseende djurhållning, miljö och klimat. Regeringen ser därför positivt på att kommissionen avser att överväga alternativ för djurskyddsmärkning för att bättre kunna överföra

värdet genom livsmedelskedjan.

Regeringen ser även positivt på FOPNL och vill särskilt framhålla den nordiska märkningen Nyckelhålet. Det är viktigt att en framsidesmärkning tar hänsyn till regionala skillnader i matvanor och hälsoutmaningar samt att den vilar på vetenskaplig grund. Därför bör märkningen vara frivillig och inte obligatorisk.

Regeringen välkomnar även att kommissionen har beslutat att man ska föreslå rättsligt bindande mål för minskning av livsmedelsavfallet i EU.


MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 3

till protokoll

2020/21:2

§ 2 Kommissionens meddelande Från jord till bord-strategin för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande ståndpunkt:

Kommentarer till Sveriges av regeringen föreslagna position.

Antibiotikaresistens

Nuvarande skrivning i positionen bör skärpas. Uttrycket att det blir utmaningar för Sverige som har EU:s lägsta antibiotikaförbrukning att minska förbrukningen i linje med det siffersatta målet reflekterar inte konsekvensernas storlek. Skrivningen kan uppfattas som att vi bara måste anstränga oss lite mer. Saken är den att Sverige redan har pressat sin antibiotikaförbrukning under många år och nu troligen ligger vid en gräns där ytterligare minskning skulle få negativa effekter för djurhälsan.

Vi Sverigedemokrater vill att Sveriges position ska nämna att djurhälsan kan komma att försämras i det beskrivna scenariot.

Siffersatta mål

En god politik ska enligt vår mening kunna väga av alla värden. Om de siffersatta målen blir bindande kommer avvägningar att bli svårare att göra. Intentionen i EU:s och Sveriges arbete syns vara att minska överanvändning av växtskyddsmedel och gödselmedel. Det är en god ambition, men för ett eller flera av dessa mål kan kommande konsekvensanalyser som EU-kommissionen har aviserat att visa att överanvändningen är mycket mindre än den procentsats som föreslagits av EU-kommissionen. I det fallet kommer en minskning att gå ut över produktiviteten om man inte lyckas utveckla ny teknik eller metoder. För att bibehålla produktiviteten eller att kunna väga produktivitet mot minskning av växtskyddsmedel eller gödselmedel kan inte de nuvarande siffersatta målen bli bindande. Konsekvensanalyserna blir i annat fall inte underlag för beslut utan bara information som beskriver de konsekvenser som kommer att följa av målen. Alternativt kan man i andra hand justera ned de siffersatta målen till den överanvändning som man har upptäckt i konsekvensanalyserna, men då driver man inte nödvändigtvis på den positiva teknikutvecklingen.

Vi vill att Sverige ska driva att de siffersatta målen inte ska bli bindande.

Obligatoriskt krav på avsättning av jordbruksmark för ekologisk produktion

Ett obligatoriskt krav på avsättning av jordbruksmark för ekologisk produktion kan bli problematiskt om kravet inte följer marknadens efterfrågan. Ett stöd av kravet gör att Sveriges föreslagna position avviker från huvudinriktningen om marknadsorientering. Åtgärder kan förmå jordbrukare att ställa om till ekologisk produktion utan att efterfrågan ökar eller så kan efterfrågan sjunka efter ett tag. Om så, kan jordbrukare bli inlåsta i ett produktionssystem med högre relativa omkostnader utan att kunna få betalt för mervärdet. Då är det bättre att utveckla produktiviteten i ekologisk produktion och att arbeta för att få marknaden för ekologiska produkter att fungera bättre. Man kan även skapa ökad efterfrågan av ekologiska produkter genom offentlig upphandling om man bedömer att pengar finns, men då är det viktigt att i första hand kräva lokalproducerade produkter, annars främjar man import istället.

Vi vill att obligatoriska krav på avsättning av jordbruksmark inte ska ställas.

Märkning för hållbara livsmedel

Vi vill utvidga märkningen av hållbara livsmedel med information som motverkar spridning av smittsamma djursjukdomar. Den afrikanska svinpesten har nu kommit till Tyskland. Man tror att spridningen till Belgien kom med matrester från ett område där svinpesten redan fanns. Oförstånd är den troliga orsaken. Något som skulle bidra mycket till livsmedlens hållbarhet är om spridning av denna svinpest och andra framtida sjukdomar kunde hejdas. Därför vill vi att Sverige ska lyfta möjligheten att märka relevanta livsmedelsprodukter med information till konsumenten om vad den ska undvika för att inte sprida smittsamma djursjukdomar, när nu märkning och hållbarhet diskuteras.

Vi vill att Sverige ska lyfta möjligheten att märka relevanta livsmedelsprodukter med information till konsumenten om vad den ska undvika för att inte sprida smittsamma djursjukdomar.


MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 4

till protokoll

2020/21:2

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 20 augusti - 14 september 2020

COM-dokument. (Kommissionens utkast till lagförslag och andra meddelanden från kommissionen inklusive det förberedande arbetet till lagförslag såsom grön- och vitböcker, rapporter m.m.)

Beteckning

Rubrik

COM(2020) 387

RAPPORT från kommissionen till Europaparlamentet och rådet TRETTONDE ekonomiska RAPPORTEN från kommissionen till Europaparlamentet och rådet OM Europeiska JORDBRUKSFONDEN FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING (EJFLU) BUDGETÅRET 2019

COM(2020) 431

Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) 2019/2236 av den 16 december 2019 om fastställande för 2020 av de fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd som är tillämpliga i Medelhavet och Svarta havet

COM(2020) 434

Förslag till rådets beslut om godkännande av ändringarna av överenskommelsen om samarbete vid bekämpning av förorening av Nordsjön genom olja och andra skadliga ämnen (Bonn-avtalet) beträffande utvidgning av dess materiella och geografiska tillämpningsområde

COM(2020) 436

Förslag till rådets förordning om fastställande för 2021 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2020/123 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten

COM(2020) 438

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar under partsmöten för avtalet om att förebygga oreglerat fiske på det fria havet i centrala Norra ishavet

COM(2020) 475

RAPPORT från kommissionen till Europaparlamentet och rådet trettonde ekonomiska rapporten från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om Europeiska garantifonden för jordbruket budgetåret 2019

SWD(2020) 168

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 13th FINANCIAL REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the EUROPEAN AGRICULTURAL GUARANTEE FUND 2019 FINANCIAL YEAR

COM(2020) 483

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion vad gäller datumet för tillämpning och vissa andra datum som anges i den förordningen

COM(2020) 488

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar inom ramen för konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten vad gäller den ansökan om anslutning till konventionen som lämnats in av Förenade kungariket och om upphävande av rådets beslut (EU) 2019/510

COM(2020) 489

Förslag till rådets GENOMFÖRANDEbeslut om bemyndigande av Förenade kungariket att för egen räkning ge sitt samtycke till att vara bundet av vissa internationellt avtal som ska tillämpas under övergångsperioden på området för unionens gemensamma fiskeripolitik.

COM(2020) 492

RAPPORT från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén SAMT Regionkommittén Tionde rapporten om situationen för genomförandet och programmen för genomförande (i enlighet med artikel 17) av rådets direktiv 91/271/EEG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

SWD(2020) 145

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Tenth report on the implementation status and programmes for implementation (as required by Article 17 of Council Directive 91/271/EEC concerning urban waste water treatment)

C-dokument för kännedom. (Handlingar som rör rättsakter från kommissionens eget ansvarsområde, bl.a. genomförandeakter och delegerade akter som lämnats till rådet och parlamentet för kännedom).

Beteckning

Rubrik

C(2020) 5802

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 20.8.2020 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2020) 5824

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 20.8.2020 om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i juli 2020

C(2020) 5948

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 27.8.2020 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2020) 6199

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 7.9.2020 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2020) 6226

Kommissionens svar på utlåtande 2019/20:MJU17 Den europeiska gröna given

Övriga överlämnade dokument som rör EU-arbetet för kännedom

Rådsmöten

Informellt jordbruksminister-möte 1 sep.

Rapport från informellt jordbruksministermöte i Koblenz 1 september 2020

Antagna dokument

Antagna dokument 8-10 juli 2020

Översändande av dokument som antogs av Europaparlamentet under sammanträdesperioden 8-10 juli 2020.

Färdplaner

Politikområde

Miljö

Setting up an Infrastructure for Spatial Information (INSPIRE) - Evaluation of the Directive

Politikområde

Jordbruk och landsbygdspolitik

Action plan for the development of EU organic production

Politikområde

Jordbruk och landsbygdspolitik

Evaluation of the impact of LEADER on balanced territorial development

Politikområde

Miljö

Sustainable Products Initiative

Samråd

Samråd inom Havsfrågor och fiske och Jordbruk och landsbygds-utveckling

Yttranden från andra nationella parlament

ST 10604/20

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 2016/1628 as regards its transitional provisions in order to address the impact of COVID-19 crisis [8521/20 - COM(2020) 233 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality- the Portuguese Parliament


MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 5

till protokoll

2020/21:2

Inkomna skrivelser

Dnr

Avsändare / ämne

2547-2019/20


Ulf Kranok /Åberopande av rätt till jakt och fiske

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.