Protokoll utskottssammanträde 2020/21:2

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2020/21:2

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:2

DATUM

2020-09-15

TID

11.00–12.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att delta på distans

Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) Ann-Sofie Alm (M) och Jonny Cato (C).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2020/21:1.

§ 3

Information från Socialdepartementet

Statsrådet Ardalan Shekarabi åtföljd av statssekreterare Alejandro Firpo och kanslirådet Esbjörn Åkesson informerade om ersättning till riskgrupper m.m.

§ 4

Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2019

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2019/20:75.

Ärendet bordlades.

§ 5

Direktåtkomst för Migrationsverket hos andra myndigheter

Ärendet bordlades.

§ 6

Deltagande i forskningsförmiddag

Utskottet fortsatte diskussionen om deltagande i forskningsförmiddag.

§ 7

Övriga frågor

Ida Gabrielsson (V) föreslog att utskottet skulle ta ett initiativ om långvarigt sjuka i covid-19.

Ärendet bordlades.

§ 8

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 17 september 2020 kl. 10.30.

Vid protokollet

Justeras den 17 september 2020


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2020/21:2

§ 1–3

§ 4

§ 5

6–8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Maria Malmer Stenergard (M) ordf.

X

X

X

X

Rikard Larsson (S) vice ordf.

X

X

X

X

Carina Ohlsson (S)

X

Katarina Brännström (M)

Linda Lindberg (SD)

X

X

X

X

Teresa Carvalho (S)

X

X

X

X

Solveig Zander (C)

X

X

O

X

Nooshi Dadgostar (V)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

X

X

X

Julia Kronlid (SD)

X

X

X

X

Emilia Töyrä (S)

X

X

X

X

Hans Eklind (KD)

X

X

X

X

Björn Petersson (S)

X

X

X

X

Bengt Eliasson (L)

X

X

X

X

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

X

X

X

X

Mats Berglund (MP)

X

X

X

Arin Karapet (M)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Mattias Vepsä (S)

O

X

X

X

Ann-Sofie Alm (M)

X

X

X

X

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Schulte (M)

Jennie Åfeldt (SD)

Paula Holmqvist (S)

Jonny Cato (C)

O

O

X

Christina Höj Larsen (V)

O

O

X

O

Ellen Juntti (M)

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

O

O

O

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Lars Andersson (SD)

Karolina Skog (MP)

Erik Ottoson (M)

Clara Aranda (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mats Persson (L)

Barbro Westerholm (L)

Martina Johansson (C)

Ciczie Weidby (V)

Andreas Carlson (KD)

Sofia Damm (KD)

Rasmus Ling (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

O

O

X

O

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Johanna Jönsson (C)

Roza Güclü Hedin (S)

Ida Gabrielsson (V)

X

X

O

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

V = Votering

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.