Protokoll utskottssammanträde 2020/21:3

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:3

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:3

DATUM

2020-09-24

TID

10.00–11.04

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att delta på distans

Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Helén Pettersson (S), Ebba Hermansson (SD), Leila Ali-Elmi (MP), Malin Danielsson (L) och Désirée Pethrus (KD).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2020/21:2.

§ 3

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över promemorian Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen under 2019.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Riksdagens OECD-nätverk

Utskottet beslutade att utse Ann-Sofie Lifvenhage (M) att ingå i riksdagens interna OECD-nätverk.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

OECD Global Parliamentary Network (digitalt möte) den
1–2 oktober 2020

Utskottet behandlade fråga om deltagande i det digitala mötet på OECD:s globala parlamentarikerdagar 1–2 oktober 2020.

Utskottet beslutade att delta.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Information från Arbetsförmedlingen

Generaldirektör Maria Mindhammar med medarbetare informerade om aktuella frågor inom Arbetsförmedlingen.

§ 7

Kanslimeddelanden

Kanslichefen anmälde sammanträdesplanen.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den

1 oktober 2020 kl. 11.00. Obs, notera tiden!

Vid protokollet

Justeras 1 oktober 2020

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2020/21:3

§ 1–6

7–8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Johansson (S), ordf.

X

X

Gulan Avci (L), förste vice ordf.

X

Mats Green (M), andre vice ordf.

X

X

Patrik Björck (S)

X

X

Saila Quicklund (M)

X

X

Magnus Persson (SD)

X

X

Helén Pettersson (S)

O

O

Martin Ådahl (C)

X

X

Ali Esbati (V)

X

X

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

X

X

Ebba Hermansson (SD)

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

Sofia Damm (KD)

Serkan Köse (S)

Alexander Christiansson (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

X

X

Malin Danielsson (L)

X

X

SUPPLEANTER

Johanna Haraldsson (S)

X

X

Malin Höglund (M)

O

O

Marianne Pettersson (S)

X

X

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Henrik Vinge (SD)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

Ciczie Weidby (V)

O

O

Helena Bouveng (M)

Sara Gille (SD)

Patrik Engström (S)

Désirée Pethrus (KD)

X

X

Jasenko Omanovic (S)

Juno Blom (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

Rebecka Le Moine (MP)

Katarina Brännström (M)

Cassandra Sundin (SD)

Linda Lindberg (SD)

Maria Nilsson (L)

Robert Hannah (L)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Annika Qarlsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

Roza Güclu Hedin (S)

Ludvig Aspling (SD)

X

X

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.