Protokoll utskottssammanträde 2020/21:3

Försvarsutskottets protokoll 2020/21:3

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:3

DATUM

2020-09-24

TID

10.00–10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att delta på distans

Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Niklas Karlsson (S), Paula Holmqvist (S), Jan R Andersson (M), Mattias Ottosson (S), Jörgen Berglund (M), Kalle Olsson (S), Alexandra Völker (S), Allan Widman (L), Caroline Nordengrip (SD), Elisabeth Falkhaven (MP), Alexandra Anstrell (M) och Helene Björklund (S).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Skärpta regler avseende hanteringen av sprängämnesprekursorer (FöU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:154 och en motion.

Utskottet justerade betänkande 2020/21:FöU2.

M- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2020/21:2.

§ 4

En effektivare kommunal räddningstjänst (FöU3)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:176 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen under 2019.

Utskottet beslutade avstå från att yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 7

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om att:

– Inga ärenden finns inplanerade tisdagen den 29 september 2020 och att utskottets planerade sammanträde den dagen därför ställs in.

– Ett bilateralt möte via Skype med det finska försvarsutskottet är planerat till tisdagen den 3 november 2020 kl. 09.00.
– Försvarsmakten kommer till utskottets sammanträde torsdagen
den 5 november 2020 för att informera om sitt miljöarbete.

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 1 oktober 2020 kl. 09.45.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 1 oktober 2020

Pål Jonson


FÖRSVARSUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2020/21:3

§ 1-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Pål Jonson (M), ordförande

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

X

Paula Holmqvist (S)

X

Jan R Andersson (M)

X

Roger Richthoff (SD)

Mattias Ottosson (S)

X

Daniel Bäckström (C)

Hanna Gunnarsson (V)

X

Jörgen Berglund (M)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

Kalle Olsson (S)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Alexandra Völker (S)

X

Allan Widman (L)

X

Caroline Nordengrip (SD)

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

X

Alexandra Anstrell (M)

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

Jessika Roswall (M)

Heléne Björklund (S)

O

Magdalena Schröder (M)

Lars Andersson (SD)

X

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

X

Yasmine Posio (V)

Hans Rothenberg (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Anne Oskarsson (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Hans Wallmark (M)

Jörgen Grubb (SD)

Per Söderlund (SD)

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Anders Österberg (S)

Linda Modig (C)

Håkan Svenneling (V)

Maria Gardfjell (MP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.