Protokoll utskottssammanträde 2020/21:3

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2020/21:3

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:3

DATUM

2020-09-29

TID

11.00 – 12.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Fråga om medgivande till deltagande på distans


Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade via videolänk: Jessica Rosencrantz (M), Isak From (S), Runar Filper (SD), Magnus Manhammar (S), Elin Segerlind (V), Betty Malmberg (M), Martin Kinnunen (SD), Malin Larsson (S), Magnus Oscarsson (KD), Marlene Burwick (S), Nina Lundström (L), Mats Nordberg (SD), Marlene Lund Kopparklint (M), Yasmine Eriksson (SD), Staffan Eklöf (SD), Kjell-Arne Ottosson (KD), Magnus Ek (C), Jon Thorbjörnson (V) och Stina Larsson (C).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Information från Miljömålsberedningen

Ordförande Emma Nohrén med sekretariat lämnade via videolänk information om Miljömålsberedningens arbete.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollen 2020/21:1 och 2.

§ 4

Fråga om överläggning vid information inför rådsmöten

På presidiets förslag enades utskottet om ett nytt arbetssätt för EU-information och överläggningar i utskottet. När den kommenterade dagordningen inför ett rådsmöte innehåller svenska ståndpunkter kallar utskottet till överläggning om dessa ståndpunkter och information i övrigt.

§ 5

Fråga om ledamöters fysiska närvaro vid utskottets sammanträden

Frågan om hur många ledamöter som ska kunna delta fysiskt vid utskottets sammanträden i ordinarie sessionssal diskuterades.

Frågan bordlades.

§ 6

Beslut om överläggning

På förslag från Moderaterna beslutade utskottet att begära överläggning med regeringen (Miljödepartementet) om förslaget till EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Fråga om att bjuda in miljö- och klimatminister Isabella Lövin med statssekreterare till utskottet

Moderaterna anmälde ett önskemål om att bjuda in miljö- och klimatminister Isabella Lövin med statssekreterare med anledning av Preems tillbakadragande av sin ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för en utbyggnad av verksamheten i Lysekil.

Frågan bordlades för vidare beredning i presidiet.

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 1 oktober 2020 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 13 oktober 2020

Ulrika HeieMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2020/21:3

§ 1

§ 2-7

§ 8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Kristina Yngwe (C), ordf., tjl. t.o.m. 2020-11-29

-

-

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

X

X

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

-

X

X

Hanna Westerén (S)

-

-

-

Isak From (S)

-

X

X

John Widegren (M)

X

X

X

Runar Filper (SD)

-

X

-

Magnus Manhammar (S)

-

X

X

Elin Segerlind (V)

-

X

X

Betty Malmberg (M)

-

X

X

Martin Kinnunen (SD)

-

X

X

Malin Larsson (S)

-

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

-

X

X

Marlene Burwick (S)

-

X

X

Nina Lundström (L)

-

X

X

Mats Nordberg (SD)

-

X

X

Ulrika Heie (C), vik. ordf. t.o.m. 2020-11-29

X

X

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

X

X

X

Marléne Lund Kopparklint (M)

-

O

O

Monica Haider (S)

Louise Meijer (M)

Yasmine Eriksson (SD)

-

O

X

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

-

O

O

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

-

O

O

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Anders Hansson (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

-

X

X

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

Jon Thorbjörnson (V)

-

O

O

Helena Antoni (M)

Stina Larsson (C)

-

O

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.