Protokoll utskottssammanträde 2020/21:4

Försvarsutskottets protokoll 2020/21:4

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:4

DATUM

2020-10-01

TID

09.45–09.55

10.00–11.15

11.20–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Medgivande att delta på distans

Utskottet medgav deltagande på distans under § 2–4 för följande ledamöter och suppleanter: Jan R Andersson (M) och Allan Widman (L).

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2020/21:3.

§ 3

En effektivare kommunal räddningstjänst (FöU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:176 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om att det inplanerade sammanträdet tisdagen den 13 oktober 2020 ställs in då informationen/överläggningen om civilskyddsmekanismen som skulle ha ägt rum då flyttats fram till sammanträdet tisdagen den 20 oktober 2020.

§ 5

Information om arbetet med att inrätta ett nytt cybersäkerhetscenter

Chefen för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) generalmajor Lena Hallin med medarbetare från Försvarsmakten, säkerhetspolischef Klas Friberg med medarbetare från Säkerhetspolisen (Säpo), generaldirektör Dan Eliasson med medarbetare från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och generaldirektör Björn Lyrvall med medarbetare från Försvarets radioanstalt (FRA) informerade om arbetet med att inrätta ett nytt cybersäkerhetscenter.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 6

Information om Försvarsmaktens cyberförsvarsfunktion

Generalmajor Thomas Nilsson och överste Patrik Ahlgren, båda från Försvarsmakten, informerade om Försvarsmaktens cyberförsvarsfunktion.

Ledamöternas frågor besvarades.

Utskottet beslutade att tystnadsplikt enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen ska gälla för de uppgifter om status i arbetet med att bygga upp cybersäkerhetsfunktionen, dess kapacitet, arbetsformer och organisation samt om samarbetet med andra länder som företrädarna för Försvarsmakten lämnat.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 15 oktober 2020
kl. 10.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 15 oktober 2020

Pål Jonson


FÖRSVARSUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga

till protokoll

2020/21:4

§ 1

§ 2-4

§ 5-6

§ 7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Pål Jonson (M), ordförande

X

X

X

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

X

X

X

X

Paula Holmqvist (S)

Jan R Andersson (M)

-

X

-

-

Roger Richthoff (SD)

Mattias Ottosson (S)

X

X

X

X

Daniel Bäckström (C)

Hanna Gunnarsson (V)

X

X

X

X

Jörgen Berglund (M)

X

X

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

X

X

Kalle Olsson (S)

X

X

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

-

-

X

X

Alexandra Völker (S)

X

X

X

X

Allan Widman (L)

-

X

-

-

Caroline Nordengrip (SD)

X

X

X

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

X

X

X

X

Alexandra Anstrell (M)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

X

X

X

X

Jessika Roswall (M)

Heléne Björklund (S)

O

O

O

O

Magdalena Schröder (M)

Lars Andersson (SD)

X

X

X

X

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

Yasmine Posio (V)

Hans Rothenberg (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Anne Oskarsson (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Hans Wallmark (M)

-

-

X

-

Jörgen Grubb (SD)

Per Söderlund (SD)

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

X

X

X

X

Lotta Johnsson Fornarve (V)

O

O

O

O

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Anders Österberg (S)

Linda Modig (C)

Håkan Svenneling (V)

Maria Gardfjell (MP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.