Protokoll utskottssammanträde 2020/21:4

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2020/21:4

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:4

DATUM

2020-10-01

TID

10.00 – 11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Fråga om medgivande till deltagande på distans


Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade via videolänk: Maria Gardfjell (MP), Jessica Rosencrantz (M), Hanna Westerén (S), Isak From (S), Magnus Manhammar (S), Elin Segerlind (V), Betty Malmberg (M), Malin Larsson (S), Magnus Oscarsson (KD), Nina Lundström (L), Marléne Lund Kopparklint (M), Yasmine Eriksson (SD), Staffan Eklöf (SD), Runar Filper (SD), Kjell-Arne Ottosson (KD), Stina Larsson (C) och Peter Helander (C).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Information om afrikansk svinpest m.m.

Generaldirektörerna Christina Nordin, Jordbruksverket, chefsveterinär Håkan Henrikson, Jordbruksverket, och Ann Lindberg, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) informerade via videolänk om arbetet med att förhindra spridning av afrikansk svinpest och liknande allvarliga och smittosamma sjukdomar hos djur.

§ 3

Kommissionens förslag till Europarlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag)

Utskottet upptog till behandling subsidiaritetsprövningen av COM(2020) 563.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument enligt bilaga 2 anmäldes och föranledde ingen vidare åtgärd.

§ 5

Inkomna skrivelser

–

En inkommen skrivelse enligt bilaga 3 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 6

Fråga om att bjuda in miljö- och klimatminister Isabella Lövin med statssekreterare till utskottet

Efter beredning i presidiet beslutade utskottet att bjuda in miljö- och klimatminister Isabella Lövin och statssekreterare Eva Svedling för att informera om vad som är utgångspunkten och bakgrunden till de klimatpolitiska förslagen om gröna kreditgarantier, stöd till produktion av biobränslen och reduktionsplikt.

§ 7

Vissa planeringsfrågor

Kanslichefen informerade om utskottets närmast kommande sammanträdena.

Kanslichefen erinrade om innehållet i den av Utskottsavdelningen framtagna vägledningen om hur sammanträden med deltagande på distans ska genomföras och framhöll särskilt att det av denna vägledning bl.a. framgår att utskotten i första hand bör använda Skype för företag för att genomföra sina sammanträden med distansdeltagande och att ledamöter bör ansluta sig via sin bärbara riksdagsdator.

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 13 oktober 2020 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 13 oktober 2020

Ulrika HeieMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2020/21:4

§ 1

§ 2-5

§ 6-8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Kristina Yngwe (C), ordf., tjl. t.o.m. 2020-11-29

-

-

-

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

-

X

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

-

X

X

Hanna Westerén (S)

-

X

X

Isak From (S)

-

X

X

John Widegren (M)

X

X

X

Runar Filper (SD)

-

-

X

Magnus Manhammar (S)

-

X

X

Elin Segerlind (V)

-

X

X

Betty Malmberg (M)

-

X

X

Martin Kinnunen (SD)

X

X

X

Malin Larsson (S)

-

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

-

X

X

Marlene Burwick (S)

-

-

-

Nina Lundström (L)

-

X

X

Mats Nordberg (SD)

X

X

X

Ulrika Heie (C), vik. ordf. t.o.m. 2020-11-29

X

X

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

X

X

X

Marléne Lund Kopparklint (M)

-

O

O

Monica Haider (S)

Louise Meijer (M)

Yasmine Eriksson (SD)

-

X

-

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

-

O

O

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

-

O

O

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Anders Hansson (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

Jon Thorbjörnson (V)

Helena Antoni (M)

Stina Larsson (C)

-

-

-

Peter Helander (C)

-

X

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2020/21:4

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 15 - 28 september 2020

COM-dokument. (Kommissionens utkast till lagförslag och andra meddelanden från kommissionen inklusive det förberedande arbetet till lagförslag såsom grön- och vitböcker, rapporter m.m.)

Beteckning

Rubrik

COM(2020) 494

RAPPORT från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Första rapporten om genomförandet av den fleråriga planen för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd

SWD(2020) 171

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Details of the report Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council First report on the implementation of the Multiannual Plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks

COM(2020) 495

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella olivoljerådets medlemsråd med avseende på Republiken Uzbekistans anslutning till 2015 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver

COM(2020) 562

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén SAMT Regionkommittén Höjning av Europas klimatambition för 2030: Investering i en klimatneutral framtid till förmån för våra medborgare

SEC(2020) 301

REGULATORY SCRUTINY BOARD OPINION Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Stepping up Europe’s 2030 climate ambition- Investing in a climate-neutral future for the benefit of our people

SWD(2020) 176

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Stepping up Europe’s 2030 climate ambition Investing in a climate-neutral future for the benefit of our people

SWD(2020) 177

ARBETSDOKUMENT från kommissionens AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGSRAPPORTEN Följedokument till meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Höjning av Europas klimatambition för 2030: Investering i en klimatneutral framtid till förmån för våra medborgare

SWD(2020) 178

Commissions staff working document stakeholder consultation – synopsis report. Synopsis report on the results of the 2030 Climate Target Plan consultation activities Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Stepping up Europe’s 2030 climate ambition Investing in a climate-neutral future for the benefit of our people

COM(2020) 563

Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag)

COM(2020) 570

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella vinorganisationen (OIV)

COM(2020) 582

Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar om ingående av ett protokoll till partnerskapsavtalet om hållbart fiske med Republiken Liberia

SWD(2020) 196

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION Accompanying the document Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement with the Government of the Republic of Liberia

SWD(2020) 197

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE EVALUATION of the Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement with the Government of the Republic of Liberia

COM(2020) 589

Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering om förlängning av protokollet om genomförandet av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering

COM(2020) 598

Förslag till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering om förlängning av protokollet om genomförandet av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering

C-dokument för kännedom. (Handlingar som rör rättsakter från kommissionens eget ansvarsområde, bl.a. genomförandeakter och delegerade akter som lämnats till rådet och parlamentet för kännedom.)

Beteckning

Rubrik

C(2020) 6353

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 14.9.2020 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2020) 6441

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 16.9.2020 om godkännande av ändringen av Sveriges landsbygdsprogram för stöd från Europeiska jordbruksfonden för

landsbygdsutveckling och om ändring av genomförandebeslut C(2015) 3485

C(2020) 6519

Förslag till föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel Yttrande enligt artikel 6.2 i direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015

C(2020) 6541

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 21.9.2020 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2020) 6626

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.9.2020 om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i augusti 2020

C(2020) 6672

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 24.9.2020 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

Övriga överlämnade dokument som rör EU-arbetet för kännedom

Rådsmöten

Möte i jordbruks- och fiskerådet den 21 september 2020

Rapport från möte i jordbruksrådet den 21 september 2020

Färdplaner

Politikområde miljö

Sustainable Products Initiative

Samråd

Politikområde

Klimat

Yttranden från andra nationella parlament

ST 10869/20

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down certain transitional provisions for the support by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) in the year 2021 and amending Regulations (EU) No 228/2013, (EU) No 229/2013 and (EU) No 1308/2013 as regards resources and their distribution in respect of the year 2021 and amending Regulations (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013 and (EU) No 1307/2013 as regards their resources and application in the year 2021 [13643/19 + ADD 1 - COM (2019) 581 final] - Opinion of the Italian Senate

ST 10951/20

Opinion of the Italian Chamber of Deputies on the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a multiannual management plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean, amending Regulations (EC) No 1936/2001, (EU) 2017/2107, and (EU) 2019/833 and repealing Regulation (EU) 2016/1627 - COM(2019) 619 - ST 14710/19 - 2019/0272 (COD)

Övrigt

EU-domstolens mål

Skriftlig duplik i mål C-22/20 vid EU-domstolen gällande rening av avloppsvatten från tätbebyggelse


MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 3

till protokoll

2020/21:4

Inkomna skrivelser

Dnr

Avsändare / ämne

197-2020/21

Klimatriksdagen /Akutplan för klimatet

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.