Protokoll utskottssammanträde 2020/21:4

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2020/21:4

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:4

DATUM

2020-10-01

TID

10.30–13.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att delta på distans

Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Rikard Larsson (S), Carina Ohlsson (S), Katarina Brännström (M), Linda Lindberg (SD), Teresa Carvalho (S), Elisabeth Björnsdotter Rahm (M), Emilia Töyrä (S), Bengt Eliasson (L), Jonas Andersson i Skellefteå (SD), Mats Berglund (MP), Arin Karapet (M), Mattias Vepsä (S), Ann-Sofie Alm (M), Jonny Cato (C), Annika Hirvonen Falk (MP) och Roza Güclü Hedin (S).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2020/21:3.

§ 3

Återrapportering från EU-möten på det sociala området

Statssekreterare Alejandro Firpo åtföljd av medarbetare från Socialdepartementet, återrapporterade från det informella videomötet den 9 juni 2020 och det informella videomötet den 17 juli 2020.

§ 4

EU-frågor på det socialpolitiska området

Statssekreterare Alejandro Firpo, åtföljd av medarbetare från, Socialdepartementet, informerade utskottet om:
– Det tyska ordförandeskapets prioriteringar och rådsarbete under hösten
– Rådslutsatser om minimiinkomst
– Rådslutsatser om äldre och digitalisering
– Den europeiska planeringsterminen inklusive huvudbudskap från Kommittén för socialt skydds årsrapport
– De pågående förhandlingarna om förordning av samordning av de sociala trygghetssystemen 883/2004

§ 5

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet om uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

§ 6

Återrapportering från EU-möten på det migrationspolitiska området

Statssekreterare Lars Westbratt, åtföljd av medarbetare från Justitiedepartementet, återrapporterade från den informella videokonferensen för EU:s inrikesministrar den 28 april 2020, det informella videoministermötet för EU:s justitie- och inrikesministrar den 4–5 juni 2020 och det informella mötet för rättsliga och inrikes frågor den 6–7 juli 2020.

§ 7

EU-frågor på det migrationspolitiska området

Statssekreterare Lars Westbratt, åtföljd av medarbetare från Justitiedepartementet, informerade utskottet om:
– den nya migrations- och asylpakten, COM(2020) 609 m.fl.
– samarbete med tredjeländer inom migration (Nordafrika/Västra Balkan)
– personrörlighet i förhandlingarna om de framtida förbindelserna mellan EU- och Storbritannien.

§ 8

Direktåtkomst för Migrationsverket hos andra myndigheter (SfU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av förslag till utskottsinitiativ.

Ärendet bordlades.

§ 9

Utskottets uppföljning av gymnasiereglerna

Utkast till rapport presenterades av utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp.

§ 10

Överlämnande av lagförslag

Utskottet överlämnade regeringens förslag till lag om bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta proposition 2020/21:14 till finansutskottet. Överlämnandet gäller under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot det.

§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 13 oktober 2020 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 13 oktober 2020


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2020/21:4

§ 1–11

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Maria Malmer Stenergard (M) ordf.

X

Rikard Larsson (S) vice ordf.

X

Carina Ohlsson (S)

X

Katarina Brännström (M)

X

Linda Lindberg (SD)

X

Teresa Carvalho (S)

X

Solveig Zander (C)

X

Nooshi Dadgostar (V)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

Julia Kronlid (SD)

Emilia Töyrä (S)

X

Hans Eklind (KD)

X

Björn Petersson (S)

Bengt Eliasson (L)

X

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

X

Mats Berglund (MP)

X

Arin Karapet (M)

X

SUPPLEANTER

Mattias Vepsä (S)

X

Ann-Sofie Alm (M)

X

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Schulte (M)

Jennie Åfeldt (SD)

X

Paula Holmqvist (S)

Jonny Cato (C)

X

Christina Höj Larsen (V)

X

Ellen Juntti (M)

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

X

Lars Andersson (SD)

Karolina Skog (MP)

Erik Ottoson (M)

Clara Aranda (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mats Persson (L)

Barbro Westerholm (L)

Martina Johansson (C)

Ciczie Weidby (V)

Andreas Carlson (KD)

Sofia Damm (KD)

Rasmus Ling (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

X

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Johanna Jönsson (C)

Roza Güclü Hedin (S)

X

Ida Gabrielsson (V)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

V = Votering

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.