Protokoll utskottssammanträde 2020/21:5

Försvarsutskottets protokoll 2020/21:5

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:5

DATUM

2020-10-15

TID

10.00–10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att delta på distans

Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Paula Holmqvist (S), Mattias Ottosson (S), Daniel Bäckström (C), Alexandra Völker (S), Caroline Nordengrip (SD), Elisabeth Falkhaven (MP), Lars Andersson (SD) och Lars Thomsson (C).

§ 2

En effektivare kommunal räddningstjänst (FöU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:176 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2020/21:FöU3.

M-, SD-, C-, V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. S-, SD-, C- och MP-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2020/21:4.

§ 4

Utgiftsramar och beräkning av inkomsterna på statens budget

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2020/21:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Höständringsbudget för 2020

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2020/21:2.

Utskottet beslutade avstå från att yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

EU-frågor

Kansliet informerade om att minnesanteckningar från GUSP/GSFP-konferensen den 4 september 2020 har upprättats samt att en uppdaterad sammanställning över inkomna EU-dokument finns tillgänglig.

§ 7

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 8

Kanslimeddelanden

Kansliet informerade om att en uppdaterad preliminär sammanträdes- och aktivitetsplan för hösten 2020 finns tillgänglig.

§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 20 oktober 2020
kl. 11.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras tisdagen den 20 oktober 2020

Pål Jonson


FÖRSVARSUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2020/21:5

§ 1

§ 2-9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Pål Jonson (M), ordförande

X

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

X

X

Paula Holmqvist (S)

-

X

Jan R Andersson (M)

X

X

Roger Richthoff (SD)

Mattias Ottosson (S)

-

X

Daniel Bäckström (C)

-

X

Hanna Gunnarsson (V)

X

X

Jörgen Berglund (M)

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

Kalle Olsson (S)

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Alexandra Völker (S)

-

X

Allan Widman (L)

Caroline Nordengrip (SD)

-

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

-

X

Alexandra Anstrell (M)

X

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

X

X

Jessika Roswall (M)

Heléne Björklund (S)

O

O

Magdalena Schröder (M)

Lars Andersson (SD)

-

X

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

-

O

Yasmine Posio (V)

Hans Rothenberg (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Anne Oskarsson (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Hans Wallmark (M)

Jörgen Grubb (SD)

Per Söderlund (SD)

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Anders Österberg (S)

Linda Modig (C)

Håkan Svenneling (V)

Maria Gardfjell (MP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.