Protokoll utskottssammanträde 2020/21:5

Justitieutskottets protokoll 2020/21:5

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:5

DATUM

2020-10-01

TID

10.00- 10.35, 10.50-11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Fråga om medgivande till deltagande på distans

Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Louise Meijer (M), Adam Marttinen (SD), Linda Westerlund Snecker (V), Johan Pehrson (L) och Per Söderberg (SD).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Statssekreterare Oskar Magnusson Justitiedepartementet informerade inför RIF-råd den 8-9 oktober 2020

§ 3

Statssekreterare Oskar Magnusson Justitiedepartementet informerade om EU:s strategi för säkerhetsunionen

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2020/21:4.

§ 5

Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord (2019/20:JuU31)

Utskottet fortsatte behandlingen av motion 2019/20:50 yrkande 1.

Ärendet bordlades.

§ 6

Digital kommunikation i domstolsprocesser (JuU4)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:189.

Ärendet bordlades.

§ 7

En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor (JuU5)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:200 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (JuU2y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet med anledning av konstitutionsutskottets uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

Utskottet beslutade att yttra sig genom att hänvisa till vad utskottet anförde vid förra årets uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (yttr. 2019/20:JuU2y s. 8 f.).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 10

Generaldirektör Martin Holmgren, Kriminalvården, med medarbetare informerade om beläggningen i häkten och anstalter.

§ 11

Nästa sammanträde

Tisdagen den 6 oktober 2020 kl. 11.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 6 oktober 2020

Fredrik Lundh SammeliJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2020/21:5

§ 1-9

§ 10-11

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

X

Johan Forssell (M)

X

X

Petter Löberg (S)

X

X

Louise Meijer (M)

X

X

Adam Marttinen (SD)

X

X

Maria Strömkvist (S)

X

X

Johan Hedin (C)

X

X

Linda Westerlund Snecker (V)

X

X

Ellen Juntti (M)

X

X

Katja Nyberg (SD)

X

X

Joakim Sandell (S)

X

X

Carina Ödebrink (S)

X

X

Johan Pehrson (L)

X

X

Bo Broman (SD)

X

X

Rasmus Ling (MP)

-

-

Ingemar Kihlström (KD)

X

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

Mikael Damsgaard (M)

O

O

Hans Hoff (S)

Sten Bergheden (M)

O

O

Monika Lövgren (SD)

Serkan Köse (S)

Jonny Cato (C)

Jessica Thunander (V)

David Josefsson (M)

Per Söderlund (SD)

O

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

Jörgen Grubb (SD)

Karolina Skog (MP)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Andersson (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Mattias Ottosson (S)

Stina Larsson (C)

Johanna Öfverbeck (MP)

X

X

Inga-Lill Sjöblom (S)

O

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2020-04-30

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.