Protokoll utskottssammanträde 2020/21:5

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2020/21:5

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:5

DATUM

2020-10-13

TID

11.00 – 12.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Fråga om medgivande till deltagande på distans


Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade via videolänk: Maria Gardfjell (MP), Hanna Westerén (S), Isak From (S), Runar Filper (SD), Magnus Manhammar (S), Elin Segerlind (V), Betty Malmberg (M), Malin Larsson (S), Magnus Oscarsson (KD), Marlene Burwick (S), Nina Lundström (L), Marléne Lund Kopparklint (M), Yasmine Eriksson (SD), Staffan Eklöf (SD), Stina Larsson (C) och Peter Helander (C).

§ 2

Ny medarbetare

Ordförande hälsade Linda Wase välkommen som ny utskottsassistent vid miljö- och jordbruksutskottets kansli.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollen 2020/21:3 och 4.

§ 4

Fråga om utlämnande av allmänna handlingar

Shervin Nasiri har begärt att få del av in- och utgående e-post från riksdagsledamoten Ulrika Heie för perioden den 20 juni 2020 till den 21 september 2020. En tjänsteman vid Riksdagsförvaltningen meddelade den 2 oktober 2020 Shervin Nasiri att det inte fanns några in- eller utgående e-postmeddelanden som är allmänna handlingar rörande Ulrika Heie i hennes egenskap av ordförande för miljö- och jordbruksutskottet under den aktuella tidsperioden.

 

Shervin Nasiri begärde den 5 oktober 2020 att frågan om utlämnande skulle hänskjutas till utskottet. Miljö- och jordbruksutskottet hade då till uppgift att ta ställning till frågan om utlämnande av allmänna handlingar i form av e-post som under den aktuella tidsperioden inkommit till eller avsänts av Ulrika Heie i hennes egenskap av ordförande för miljö- och jordbruksutskottet.

 

Utskottet fattade följande beslut.

Miljö- och jordbruksutskottet konstaterar att det inte finns några allmänna handlingar i form av in- eller utgående e-post under perioden den 20 juni 2020 till den 21 september 2020 till eller från Ulrika Heie i hennes egenskap av ordförande i miljö- och jordbruksutskottet. Utskottet avslår därför Shervin Nasiris begäran i den behandlade delen.

Detta beslut får inte överklagas.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Höständringsbudget för 2020

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2020/21:2 när det gäller utgiftsområdena 20 och 23.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Ärendet bordlades.

§ 6

Tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

§ 7

Utgiftsramar för utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och naturvård och 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2020/21:1, när det gäller utgiftsramar för utgiftsområdena 20 och 23.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Ärendet bordlades.

§ 8

Skyddsjakt på varg

Utskottet fortsatte beredningen av ett utskottsinitiativ om skyddsjakt på varg.

Utskottet beslutade att fortsätta beredningen av initiativet den 22 oktober 2020.

Ärendet bordlades.

§ 9

Utskottets arbetsplan

Utskottets arbetsplan för hösten 2020 anmäldes och lämnades utan erinran.

§ 10

Inkomna skrivelser

–

Två inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 11

Rapport från ordförandekonferens

Ulrika Heie (C) och Maria Gardfjell (MP) lämnade en kort rapport från den digitala ordförandekonferens om den europeiska gröna given och den gemensamma jordbrukspolitiken som de deltog i den 5 oktober 2020. Konferensen anordnades inom ramen för det tyska ordförandeskapet.

§ 12

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 15 oktober 2020 kl. 08.30.

Vid protokollet

Justeras den 20 oktober 2020

Ulrika HeieMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2020/21:5

§ 1

§ 2-5

§ 6-12

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Kristina Yngwe (C), ordf., tjl. t.o.m. 2020-11-29

-

-

-

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

-

X

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

X

X

X

Hanna Westerén (S)

-

X

X

Isak From (S)

-

X

X

John Widegren (M)

X

X

X

Runar Filper (SD)

-

X

X

Magnus Manhammar (S)

-

X

X

Elin Segerlind (V)

-

X

X

Betty Malmberg (M)

-

X

-

Martin Kinnunen (SD)

X

X

X

Malin Larsson (S)

-

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

-

X

X

Marlene Burwick (S)

-

X

X

Nina Lundström (L)

-

X

X

Mats Nordberg (SD)

X

X

X

Ulrika Heie (C), vik. ordf. t.o.m. 2020-11-29

X

X

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

X

O

O

Marléne Lund Kopparklint (M)

-

O

X

Monica Haider (S)

Louise Meijer (M)

Yasmine Eriksson (SD)

-

O

O

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

-

O

O

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Anders Hansson (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

Jon Thorbjörnson (V)

Helena Antoni (M)

Stina Larsson (C)

-

O

O

Peter Helander (C)

-

X

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2020/21:5

Inkomna skrivelser

Dnr

Avsändare / ämne

280-2020/21

Jan Hård af Segerstad / Preemraffs utbyggnadslegitimitet

Kännedomskopia

Pekka Lindberg/ Stoppa försämringar av reseavdrag samt skattehöjningar av drivmedel samt bilskatt

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.