Protokoll utskottssammanträde 2020/21:5

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2020/21:5

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:5

DATUM

2020-10-13

TID

11.00–11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att delta på distans

Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Katarina Brännström (M), Teresa Carvalho (S), Mats Berglund (MP), Arin Karapet (M), Mattias Vepsä (S), Ann-Sofie Alm (M), Fredrik Malm (L) och Annika Hirvonen Falk (MP).

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2020/21:4.

§ 3

Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter (SfU5)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:178.

Ärendet bordlades.

§ 4

Riksrevisionens rapport om återvändandeverksamheten (SfU6)

Utskottet behandlade skrivelse 2019/20:191 och motioner.

Ärendet bordlades

§ 5

Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet enligt utlänningsdatalagen (SfU7)

Utskottet behandlade proposition 2020/21:5 och motioner.

Utskottet beslutade att ge konstitutionsutskottet möjlighet att yttra sig över proposition 2020/21:5 och motioner senast den 22 oktober 2020.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Nästa sammanträde
Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 15 oktober 2020 kl. 10.30.

Vid protokollet

Justeras den 15 2020


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2020/21:5

§ 1

§ 2–6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Maria Malmer Stenergard (M) ordf.

X

X

Rikard Larsson (S) vice ordf.

X

X

Carina Ohlsson (S)

X

X

Katarina Brännström (M)

X

Linda Lindberg (SD)

X

X

Teresa Carvalho (S)

X

Solveig Zander (C)

Nooshi Dadgostar (V)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

X

Julia Kronlid (SD)

X

X

Emilia Töyrä (S)

X

X

Hans Eklind (KD)

X

X

Björn Petersson (S)

X

X

Bengt Eliasson (L)

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

X

X

Mats Berglund (MP)

X

Arin Karapet (M)

X

SUPPLEANTER

Mattias Vepsä (S)

X

Ann-Sofie Alm (M)

X

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Schulte (M)

Jennie Åfeldt (SD)

X

X

Paula Holmqvist (S)

Jonny Cato (C)

X

X

Christina Höj Larsen (V)

X

X

Ellen Juntti (M)

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

X

Lars Andersson (SD)

Karolina Skog (MP)

Erik Ottoson (M)

Clara Aranda (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mats Persson (L)

Barbro Westerholm (L)

Martina Johansson (C)

Ciczie Weidby (V)

Andreas Carlson (KD)

Sofia Damm (KD)

Rasmus Ling (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

X

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Johanna Jönsson (C)

Roza Güclü Hedin (S)

Ida Gabrielsson (V)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

V = Votering

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.