Protokoll utskottssammanträde 2020/21:5

Utbildningsutskottets protokoll 2020/21:5

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:5

DATUM

2020-10-15

TID

09:30–10:25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Medgivande att delta på distans

Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Roger Haddad (L), Patrick Reslow (SD), Robert Stenkvist (SD), Gudrun Brunegård (KD), Noria Manouchi (M), Ilona Szatmari Waldau (V) och Nermina Mizimovic (S).

Information från Teknikföretagen


Verkställande direktören Klas Wåhlberg från Teknikföretagen, forskningschefen för ABB och ordföranden för Teknikföretagens FoU-referensgrupp Mikael Dahlgren och forskningschefen Torbjörn Lundahl från Ericsson, CTO Petter Bedoire från SAAB, forskningschefen Arne Norlander från Secana, chefen för Public Affairs Joakim Jakobsson från RISE samt biträdande näringspolitiska chefen Peter Johansson och experten i innovationspolitiska frågor Teresa Jonek från Teknikföretagen, deltog på distans och informerade om frågor om forskning och utveckling.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:4.

Riksrevisionens rapport om holdingbolag vid universitet och högskolor (UbU6)

Utskottet behandlade skrivelse 2019/20:199 och motioner.

Ärendet bordlades.

Utgiftsramar för utgiftsområdena 15 och 16

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över utgiftsramar för utgiftsområdena 15 och 16 i proposition 2020/21:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

Höständringsbudget för 2020

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2020/21:2.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

Ärendet bordlades.

8 §

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 20 oktober 2020 kl. 11.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras tisdagen den 20 oktober 2020

Gunilla Svantorp


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2020/21:5

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Gunilla Svantorp (S), ordförande

X

X

X

X

X

Roger Haddad (L), förste vice ordförande

X

X

X

X

Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande

X

X

X

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

X

X

X

Lars Püss (M)

X

X

X

X

X

Patrick Reslow (SD)

X

X

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

X

X

X

Fredrik Christensson (C)

X

X

X

X

X

Daniel Riazat (V)

O

X

O

X

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

X

X

X

X

X

Robert Stenkvist (SD)

X

X

X

X

Linus Sköld (S)

X

X

X

X

X

Gudrun Brunegård (KD)

X

X

X

X

Tomas Kronståhl (S)

Michael Rubbestad (SD)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Maria Nilsson (L)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Roza Güclü Hedin (S)

X

X

X

X

X

Noria Manouchi (M)

X

X

X

X

Malin Larsson (S)

Johan Hultberg (M)

Jörgen Grubb (SD)

X

X

X

X

X

Aylin Fazelian (S)

O

O

O

O

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

X

O

X

O

Ulrika Heindorff (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Andreas Carlson (KD)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Mats Berglund (MP)

X

X

X

X

X

Niels Paarup-Petersen (C)

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Anna Sibinska (MP)

Åsa Lindestam (S)

Sanne Lennström (S)

Per Lodenius (C)

Nermina Mizimovic (S)

X

Stina Larsson (C)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.