Protokoll utskottssammanträde 2020/21:6

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:6

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:6

DATUM

2020-10-15

TID

10.00–10.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att delta på distans

Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Patrik Björck (S), Saila Quicklund (M), Helén Pettersson (S), Ali Esbati (V), Ann-Sofie Lifvenhage (M), Ebba Hermansson (SD), Johan Andersson (S), Sofia Damm (KD), Leila Ali-Elmi (MP), Malin Danielsson (L), Malin Höglund (M), Marianne Pettersson (S), Alireza Akhondi (C) och Ludvig Aspling (SD).

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2020/21:5.

§ 3

Riksrevisionens rapport om effektiviteten i förmedlingsverksamheten (AU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2019/20:192 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2020/21:AU3.

M-, SD- och KD-ledamöterna anmälde en reservation.

§ 4

ILO:s hundraårsdeklaration för framtidens arbetsliv (AU4)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2019/20:202.

Utskottet justerade betänkande 2020/21:AU4.

V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 5

Budgetpropositionen för 2021, utgiftsramar för utgiftsområdena 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2020/21:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Höständringsbudget för 2020

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2020/21:2.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Sveriges genomförande av Agenda 2030

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2019/20:188 och motioner.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Information från Statistiska centralbyrån

Enhetschef Cecilia Stenbjörn och utredare Eric Hellsing informerade om arbetsmarknadsläget hösten 2020.

§ 9

Kanslimeddelanden

- Kanslichefen anmälde sammanträdesplanen.

- Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den

22 oktober 2020 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras 22 oktober 2020

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2020/21:6

§ 1

§ 2–10

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Johansson (S), ordf.

X

X

Gulan Avci (L), förste vice ordf.

X

X

Mats Green (M), andre vice ordf.

X

X

Patrik Björck (S)

X

Saila Quicklund (M)

O

Magnus Persson (SD)

X

X

Helén Pettersson (S)

X

Martin Ådahl (C)

X

X

Ali Esbati (V)

O

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

X

Ebba Hermansson (SD)

X

Johan Andersson (S)

X

Sofia Damm (KD)

X

Serkan Köse (S)

Alexander Christiansson (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

X

Malin Danielsson (L)

X

SUPPLEANTER

Johanna Haraldsson (S)

Malin Höglund (M)

X

Marianne Pettersson (S)

X

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Henrik Vinge (SD)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

O

Ciczie Weidby (V)

X

X

Helena Bouveng (M)

Sara Gille (SD)

Patrik Engström (S)

Désirée Pethrus (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Juno Blom (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

Rebecka Le Moine (MP)

Katarina Brännström (M)

Cassandra Sundin (SD)

Linda Lindberg (SD)

Maria Nilsson (L)

Robert Hannah (L)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Annika Qarlsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

Roza Güclu Hedin (S)

Ludvig Aspling (SD)

X

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.