Protokoll utskottssammanträde 2020/21:6

Försvarsutskottets protokoll 2020/21:6

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:6

DATUM

2020-10-20

TID

11.00–11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att delta på distans

Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Niklas Karlsson (S), Paula Holmqvist (S), Mattias Ottosson (S), Jörgen Berglund (M), Kalle Olsson (S), Alexandra Völker (S), Allan Widman (L), Caroline Nordengrip (SD), Elisabeth Falkhaven (MP), ClasGöran Carlsson (S) och Heléne Björklund (S).

§ 2

Överläggning om EU:s civilskyddsmekanism

Utskottet överlade med inrikesminister Mikael Damberg, åtföljd av medarbetare från Justitiedepartementet.

Underlaget utgjordes av faktapromemoria 2019/20:FPM53.

Inrikesministern redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med faktapromemorian:

Regeringen ser preliminärt positivt på att civilskyddsmekanismen revideras då EU-nivån måste utvecklas ytterligare för att bättre kunna hantera kriser. Behovet av att hantera gränsöverskridande kriser gemensamt har tydliggjorts under den pågående covid-19-pandemin. Det kommer också att bli viktigare i och med de stora påfrestningar som klimatförändringar och miljöförstöring för med sig. Vid större händelser då många medlemsstater är drabbade och de nationella resurserna inte räcker till finns det behov av gemensamma lösningar i form av förstärkningsresurser, utbildad personal och gemensamma lager. Regeringen välkomnar därför insatser som bidrar till att stärka unionens kapacitet för beredskap och svar på allvarliga gränsöverskridande kriser. Regeringen anser att det är angeläget att utvecklingen av den gemensamma beredskapsresursen rescEU utvecklas så att möjligheterna för Sverige och övriga medlemsstater att få stöd vid större allvarliga händelser stärks. Det är samtidigt viktigt att utvecklingen av den gemensamma resursen endast innebär ett kompletterande element till medlemsstaternas egen krishantering, och inte innebär att medlemsstaterna minskar eller avstår från att bygga upp en egen tillräcklig krisförmåga. Regeringen förordar en ordning där det är en medlemsstat som förvaltar och står som värd för en rescEU-resurs samt att de resurser som utvecklas inom detta koncept ska kunna nyttjas nationellt när de inte är ianspråktagna för responsinsatser i andra medlemsstater.

Den närmare utformningen av de enskilda förslagen måste analyseras noggrant bland annat för att säkerställa ett effektivt användande av EU-medel. Det behöver särskilt säkerställas att ingen överlappning sker med andra instrument i EU-budgeten.

När det gäller återhämtningsinstrumentet har regeringen flera kritiska synpunkter, vilket framgår av den i överläggning med Finansutskottet fastlagda ståndpunkt som redovisas i separat faktapromemoria. Regeringens position i förhandlingarna om EU:s långtidsbudget för åren 2021–2027 ligger fast.

Ordföranden konstaterade att det i utskottet fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt.

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande ståndpunkt:

Vi instämmer med att det finns ett behov av samordning och effektivisering av insatser vid framtida kriser på EU-nivå. Dock kan vi inte ställa oss bakom förslaget och regeringens positiva inställning till den reviderade civilskyddsmekanismen. Vi anser att medlemsstaterna bör effektivisera sin nationella katastrofberedskap och öka sin egen kapacitet, och att samarbete och ömsesidigt bistånd vid behov bör ske på en bilateral nivå inom befintliga ramar. Det är viktigt att länderna besitter en egen förmåga för katastrofberedskap då det annars finns risk för att resurserna inte räcker till.

Inrikesministern informerade även om de pågående rådsförhandlingarna om förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2020/21:5.

§ 4

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 5

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om att kommissionär Ylva Johansson kommer till utrikesutskottets sammanträde tisdagen den 3 november 2020 kl. 13.00–15.00. En ledamot (ordförande eller vice ordförande) från vardera övriga utskott och EU-nämnden bjuds in att närvara fysiskt. Övriga intresserade ledamöter deltar via Skype. Anmäl ev. intresse till kansliet senast måndagen den 26 oktober 2020, som därefter vidarebefordrar uppgifterna samlat till utrikesutskottets kansli.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 22 oktober 2020 kl. 10.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 22 oktober 2020

Pål Jonson


FÖRSVARSUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2020/21:6

§ 1

§ 2-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Pål Jonson (M), ordförande

X

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

-

X

Paula Holmqvist (S)

-

X

Jan R Andersson (M)

X

X

Roger Richthoff (SD)

Mattias Ottosson (S)

-

X

Daniel Bäckström (C)

Hanna Gunnarsson (V)

X

X

Jörgen Berglund (M)

-

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

Kalle Olsson (S)

-

X

Mikael Oscarsson (KD)

Alexandra Völker (S)

-

X

Allan Widman (L)

-

X

Caroline Nordengrip (SD)

-

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

-

X

Alexandra Anstrell (M)

X

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

-

O

Jessika Roswall (M)

Heléne Björklund (S)

-

O

Magdalena Schröder (M)

Lars Andersson (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

X

X

Yasmine Posio (V)

Hans Rothenberg (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Anne Oskarsson (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Hans Wallmark (M)

Jörgen Grubb (SD)

Per Söderlund (SD)

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Anders Österberg (S)

Linda Modig (C)

Håkan Svenneling (V)

Maria Gardfjell (MP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.