Protokoll utskottssammanträde 2020/21:6

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2020/21:6

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:6

DATUM

2020-10-15

TID

10.30–11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att delta på distans

Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Katarina Brännström (M), Teresa Carvalho (S), Julia Kronlid (SD), Arin Karapet (M) och Mattias Vepsä (S).

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2020/21:5.

§ 3

Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter (SfU5)

Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2019/20:178.

Ärendet bordlades.

§ 4

Riksrevisionens rapport om återvändandeverksamheten (SfU6)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2019/20:191 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Direktåtkomst för Migrationsverket (SfU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om utskottsinitiativ om direktåtkomst för Migrationsverket.

Ärendet bordlades.

§ 6

Ramarna för utgiftsområdena 8, 10–12 och beräkning av

inkomsterna (socialavgifter)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2020/21:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Höständringsbudget för 2020

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2020/21:2.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS

II-regelverket

Utskottet behandlade fråga om yttrande till justitieutskottet över proposition 2020/21:6 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 9

Uppföljning och utvärdering

Utskottet uppföljnings- och utvärderingsgrupp presenterade förslag till seminarium om gymnasiereglerna.

§ 10

Övriga frågor

Utskottet beslutade att bjuda in statsrådet Ardalan Shekarabi, Socialdepartementet, och generaldirektör Nils Öberg, Försäkringskassan, för att informera om vårdbidragsreformen och ersättning till riskgrupper.

§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum ev. tisdagen den 20 oktober eller torsdagen den 22 oktober, därefter tisdagen den 3 november 2020 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 20 oktober 2020


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2020/21:6

§ 1

§2–11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Maria Malmer Stenergard (M) ordf.

X

X

Rikard Larsson (S) vice ordf.

X

X

Carina Ohlsson (S)

X

X

Katarina Brännström (M)

X

Linda Lindberg (SD)

X

X

Teresa Carvalho (S)

X

Solveig Zander (C)

Nooshi Dadgostar (V)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

X

Julia Kronlid (SD)

X

Emilia Töyrä (S)

X

X

Hans Eklind (KD)

X

X

Björn Petersson (S)

X

X

Bengt Eliasson (L)

X

X

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

X

X

Mats Berglund (MP)

Arin Karapet (M)

X

SUPPLEANTER

Mattias Vepsä (S)

O

Ann-Sofie Alm (M)

X

O

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Schulte (M)

Jennie Åfeldt (SD)

X

O

Paula Holmqvist (S)

Jonny Cato (C)

X

X

Christina Höj Larsen (V)

X

X

Ellen Juntti (M)

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Lars Andersson (SD)

Karolina Skog (MP)

Erik Ottoson (M)

Clara Aranda (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mats Persson (L)

Barbro Westerholm (L)

Martina Johansson (C)

Ciczie Weidby (V)

Andreas Carlson (KD)

Sofia Damm (KD)

Rasmus Ling (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

X

X

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Johanna Jönsson (C)

Roza Güclü Hedin (S)

Ida Gabrielsson (V)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

V = Votering

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.