Protokoll utskottssammanträde 2020/21:6

Socialutskottets protokoll 2020/21:6

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:6

DATUM

2020-10-15

TID

10.00–10.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§1

Medgivande att delta på distans

Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Ann-Christin Ahlberg (S), Johan Hultberg (M), Mikael Dahlqvist (S), Sofia Nilsson (C), Ulrika Heindorff (M), Carina Ståhl Herrstedt (SD), Dag Larsson (S), Christina Östberg (SD), Pernilla Stålhammar (MP), Michael Anefur (KD), Mats Wiking (S), Ulrika Jörgensen (M), Clara Aranda (SD), Anders W Jonsson (C), Pia Steensland (KD) och Lena Emilsson (S). Även två tjänstemän från utskottets kansli medgavs att delta på distans.

§ 2

Information från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Företrädare för SKR informerade angående förslaget till utskottsinitiativ om förstatligande av huvudmannaskapet för personlig assistans.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollen 2020/21:4 och 2020/21:5.

§ 4

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2019 (SoU3)

Utskottet behandlade skrivelse 2019/20:180 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2020/21:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Höständringsbudget för 2020

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2020/21:2 och motioner.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över promemorian uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Sveriges genomförande av Agenda 2030

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2019/20:188 och motioner.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Högkostnadsskydd i tandvården

Utskottet fortsatte behandlingen av förslaget till utskottsinitiativ om högkostnadsskydd i tandvården.

SD-ledamöterna anmälde att förslaget återkallas.

§ 10

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument för 7 september – 13 oktober 2020 anmäldes.

§ 11

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

Kanslichefen informerade om att Italiens ambassad meddelat att en parlamentsledamot, tillika tidigare minister, vill träffa en eller flera riksdagsledamöter för att diskutera italienska och svenska anti-covid-19-strategier tisdagen den 20 oktober.

Utskottet beslutade att ledamoten Pernilla Stålhammar (MP) deltar vid mötet.

§ 12

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 13

Övriga frågor

  • Utskottet beslutade att bjuda in socialministern, Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att få information om frågan om förhållanden vid LSS-boenden.
  • C-ledamoten föreslog ett utskottsinitiativ enligt bilaga 3.
  • Ärendet bordlades.

§ 14

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdag den 20 oktober 2020 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 20 oktober 2020
SOCIALUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll 2020/21:6

§ 1

§ 2-11

§3-11

§12-14

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf.

X

X

X

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

X

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

X

Per Ramhorn (SD)

X

X

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

X

Sofia Nilsson (C)

X

X

X

Karin Rågsjö (V)

X

O

X

X

Ulrika Heindorff (M)

X

X

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

X

X

Yasmine Bladelius (S)

Dag Larsson (S)

X

X

X

Lina Nordquist (L)

X

O

X

X

Christina Östberg (SD)

X

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

X

Michael Anefur (KD)

X

X

X

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

X

X

X

Ulrika Jörgensen (M)

X

X

O

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

O

O

O

Marianne Pettersson (S)

Anders W Jonsson (C)

O

O

O

Maj Karlsson (V)

X

X

O

O

Noria Manouchi (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

O

O

O

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

O

O

O

O

Linda Lindberg (SD)

Camilla Hansén (MP)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

X

X

-

-

Juno Blom (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

Marlene Burwick (S)

Thomas Hammarberg (S)

Johanna Jönsson (C)

EXTRA SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

O

O

O

Stina Larsson (C)

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.