Protokoll utskottssammanträde 2020/21:7

Justitieutskottets protokoll 2020/21:7

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:7

DATUM

2020-10-15

TID

10.00-10.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Fråga om medgivande till deltagande på distans

Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Petter Löberg (S), Louise Meijer (M), Adam Marttinen (SD), Maria Strömkvist (S), Johan Hedin (C), Linda Westerlund Snecker (V), Ellen Juntti (M), Joakim Sandell (S), Carina Ödebrink (S), Johan Pehrson (L), Mikael Damsgaard (M), Johanna Öfverbeck (MP) och Inga-Lill Sjöblom (S).

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2020/21:6.

§ 3

Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord (JuU31)

Utskottet fortsatte behandlingen av motion 2019/20:50 yrkande 1.

Utskottet justerade betänkande 2020/21:JuU31.

S-, V- och MP-ledamöterna anmälde en reservation.

S-, C-, V- och MP-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 4

Digital kommunikation i domstolsprocesser (JuU4)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:189.

Utskottet justerade betänkande 2020/21:JuU4.

§ 5

En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor (JuU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:200 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering (JuU43)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:129 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda (JuU3)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:186 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket (JuU7)

Utskottet behandlade proposition 2020/21:6 och motioner.

Utskottet beslutade att ge socialförsäkringsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2020/21:6 och motioner i de delar som berör socialförsäkringsutskottets beredningsområde.

Ärendet bordlades.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande (JuU9)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:198.

Ärendet bordlades.

§ 10

Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet (JuU10)

Utskottet behandlade proposition 2020/21:13 och motioner.

Utskottet beslutade att ge utrikesutskottet och försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2020/21:13 och motioner i de delar som berör respektive utskotts beredningsområden.

Ärendet bordlades.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 11

Ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2020/21:1 del 1, utgiftsområde 4 och motioner.

Utskottet beslutade att avge yttrande.

Ärendet bordlades.

§ 12

Höständringsbudgeten för 2020

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2020/21:2.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

§ 13

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 14

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser anmäldes, bilaga 3.

§ 15

Nästa sammanträde

Tisdagen den 20 oktober 2020 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 20 oktober 2020

Fredrik Lundh SammeliJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2020/21:7

§ 1

§ 2-4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8-15

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

X

X

X

X

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

X

X

X

X

X

Johan Forssell (M)

X

X

X

X

X

X

Petter Löberg (S)

X

X

X

X

X

Louise Meijer (M)

X

X

X

O

X

Adam Marttinen (SD)

X

X

X

X

X

Maria Strömkvist (S)

X

X

X

X

X

Johan Hedin (C)

X

X

X

X

X

Linda Westerlund Snecker (V)

X

X

X

X

X

Ellen Juntti (M)

X

O

X

X

X

Katja Nyberg (SD)

X

X

X

X

X

X

Joakim Sandell (S)

X

X

X

X

X

Carina Ödebrink (S)

X

X

X

X

X

Johan Pehrson (L)

X

X

X

X

X

Bo Broman (SD)

X

X

X

X

X

X

Rasmus Ling (MP)

-

-

-

-

-

-

Ingemar Kihlström (KD)

X

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

Mikael Damsgaard (M)

O

O

O

X

O

Hans Hoff (S)

Sten Bergheden (M)

O

O

X

O

O

O

Monika Lövgren (SD)

Serkan Köse (S)

Jonny Cato (C)

Jessica Thunander (V)

David Josefsson (M)

Per Söderlund (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

Jörgen Grubb (SD)

Karolina Skog (MP)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Andersson (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Mattias Ottosson (S)

Stina Larsson (C)

Johanna Öfverbeck (MP)

X

X

X

X

X

Inga-Lill Sjöblom (S)

O

O

O

O

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2020-09-22

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.