Protokoll utskottssammanträde 2020/21:7

Socialutskottets protokoll 2020/21:7

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:7

DATUM

2020-10-20

TID

11.00–11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§1

Medgivande att delta på distans

Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Camilla Waltersson Grönvall (M), Ulrika Heindorff (M), Lina Nordquist (L), Christina Östberg (SD), Pernilla Stålhammar (MP), Mats Wiking (S), Ulrika Jörgensen (M), Clara Aranda (SD) och Maj Karlsson (V).

§ 2

Information från Socialdepartementet

Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet, med medarbetare återrapporterade från den informella videokonferensen för EU:s hälsoministrar den 2 oktober och informerade om WHO:s reformarbete.

§ 3

Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med företrädare för regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att överlägga med regeringen om ett förslag till rådsslutsatser om EU:s roll i WHO:s reformarbete och överlade därefter med statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet, med medarbetare.

Underlaget utgjordes av kommissionens förslag till rådsslutsatser och en överläggningspromemoria från Socialdepartementet (dnr. 437–2020/21).

Statssekreteraren redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med faktapromemorian:

Covid-19-pandemin har tydliggjort vikten av att stärka den globala förmågan att hantera gränsöverskridande hälsohot. Regeringen välkomnar att rådsslutsatserna bekräftar WHO som den ledande aktören i detta arbete. Regeringen välkomnar att EU tar en ledande roll i kommande diskussioner om reform av WHO, och ställer sig positiv till att rådsslutsatserna samlar EU:s medlemsstater i en övergripande gemensam syn kring inriktning för en kommande reformprocess av WHO.

Regeringen välkomnar pågående och förväntade utvärderingar av WHO:s arbete med den internationella responsen kring covid-19-pandemin och framtida gränsöverskridande hälsohot.

Regeringen ser positivt på att WHO fortsätter att arbeta med ett bredare hälsoperspektiv och med att stödja medlemsstaterna i arbetet med att utveckla hållbara hälsosystem.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2020/21:6.

§ 5

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdag den 22 oktober 2020 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 22 oktober 2020
SOCIALUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll 2020/21:7

§ 1

§ 2-6

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf.

X

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

Per Ramhorn (SD)

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

Sofia Nilsson (C)

X

X

Karin Rågsjö (V)

X

X

Ulrika Heindorff (M)

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

X

Yasmine Bladelius (S)

Dag Larsson (S)

X

X

Lina Nordquist (L)

O

Christina Östberg (SD)

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

Michael Anefur (KD)

X

X

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

X

Ulrika Jörgensen (M)

O

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

O

Marianne Pettersson (S)

Anders W Jonsson (C)

Maj Karlsson (V)

O

Noria Manouchi (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

X

O

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

X

X

Linda Lindberg (SD)

Camilla Hansén (MP)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Juno Blom (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

Marlene Burwick (S)

Thomas Hammarberg (S)

Johanna Jönsson (C)

EXTRA SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

X

O

Stina Larsson (C)

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.