Protokoll utskottssammanträde 2020/21:8

Finansutskottets protokoll 2020/21:8Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2020/21:8

Datum

2020-10-15

Tid

kl. 11.00-12.28

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Fråga om medgivande till deltagande på distans

Utskottet medgav deltagande på distans under punkterna 2 – 15 på föredragningslistan för följande ordinarie ledamöter och suppleanter:

Ulla Andersson (V), Jan Ericson (M), Ingela Nylund Watz (S), Mats Persson (L), Sofia Westergren (M), Eva Lindh (S), Rickard Nordin (C), Alexander Christiansson (SD).

§ 2

Val av ordförande i utskottet

Utskottet beslutade att välja Åsa Westlund (S) till ordförande i utskottet.

§ 3

Kommande EU-förslag i arbetet mot penningtvätt

Utskottet överlade med statssekreterare Ulf Holm om kommissionens senaste handlingsplan på området bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Underlag för överläggningen var departementets överläggningspromemoria och en presentation (dnr. 451-2020/21).

Statssekreteraren redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian:

”Regeringen anser att såväl tillsynen som det övriga samarbetet på området bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i EU behöver förbättras och att det är angeläget med fortsatta reformer.

En omvandling av delar av penningtvättsregelverket till en förordning där en förstärkning av tillsynen på EU-nivå och ett fördjupat samarbete mellan ländernas finansunderrättelseenheter ingår kan vara lämpliga sätt att åstadkomma sådana förbättringar.

Regeringen anser att de kommande reformerna måste vara väl avvägda, ändamålsenliga och kostnadseffektiva. De måste beakta budgetära konsekvenser, principerna om proportionalitet och subsidiaritet samt åtföljas av ett förslag till finansiering. Vidare bör det finnas tillräckliga möjligheter till ansvarsutkrävande och insyn för verksamhet som bedrivs på EU-nivå.

En eventuell tillsyn på EU-nivå på området bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism bör omfatta hela EU och inte bara bankunionen, men begränsa sig till de verksamhetsutövare där riskerna är störst. I linje med detta anser regeringen att en stor del av den direkta tillsynen över de verksamhetsutövare som omfattas av regelverket fortsatt bör ankomma på nationella tillsynsmyndigheter.”

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt.

§ 4

Slutförandet av Basel III

Utskottet överlade med statssekreterare Ulf Holm om kommissionens förslag om de avslutande kompletteringarna av de globala standarderna för kapitaltäckning för banker, baserat på lärdomar från finanskrisen och på grundval av Baselkommitténs överenskommelse i december 2017.

Underlag för överläggningen var departementets överläggningspromemoria och en presentation (dnr. 451-2020/21).

Statssekreteraren redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian:

”Välkapitaliserade och transparenta banker är avgörande för att upprätthålla den finansiella stabiliteten. Därför behöver myndigheterna ha utrymme att sätta kapitalkrav som speglar riskerna i bankernas verksamhet. Därtill bör kapitaltäckningsregelverket medverka till tydlighet och jämförbarhet.

Regeringen ser följaktligen positivt på införandet av ett golvkrav för riskvägda tillgångar.

Internationellt överenskomna standarder bidrar till att upprätthålla förtroendet på finansmarknaden och främjar en jämn spelplan både inom och utanför EU. Detta är av särskild betydelse för en liten, öppen ekonomi med en stor och gränsöverskridande finansiell sektor som Sverige. När standarderna införlivas i EU:s regelverk anser regeringen att det är angeläget att beakta specifika EU-förhållanden.

Regeringen förespråkar ett proportionellt och ändamålsenligt regelverk som undviker onödig administrativ börda, inte minst för små institut.

Det är viktigt att beakta budgetära effekter samt administrativ börda för berörda myndigheter vid genomförandet.”

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt.

§ 5

Information från ränteexperter

Christina Nyman, chefekonom på Handelsbanken, och Håkan Frisén, prognoschef på SEB, informerade utskottet och svarade på frågor inför den öppna utfrågningen om penningpolitiken den 20 oktober.

§ 6

Anmälningar

Utskottet beslutade att kalla riksrevisor Helena Lindberg till sammanträdet den 22 oktober för information om tre granskningsrapporter:
Tillväxthämmande incitament i den kommunala inkomstutjämningen? (RiR 2020:11), Statsbidrag för socioekonomiskt utsatta områden (RiR 2020:14) och Finansinspektionens hantering av intressekonflikter (RiR 2020:18).

§ 7

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2020/21:7.

§ 8

Riksrevisorns årliga rapport 2020 (FiU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2019/20:RR5.

Utskottet justerade betänkande 2020/21:FiU9.

§ 9

Tillfällig ändring i Första–Fjärde AP-fondernas placeringsregler med anledning av covid-19 (FiU12)
Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2020/21:9.

Utskottet justerade betänkande 2020/21:FiU12.

V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 10

Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersfinansiering (FiU29)
Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2020/21:174.

Utskottet justerade betänkande 2020/21:FiU29.

§ 11

Medgivande för Riksbanken att ge kredit till IMF (FiU31)

Utskottet fortsatte behandlingen av framställning 2019/20:RB6.

Utskottet justerade betänkande 2020/21:FiU31.

§ 12

Avgiftsfritt pneumokockvaccin för pensionärer över 65 år

Utskottet fortsatte beredningen av fråga om yttrande till socialutskottet om förslag till utskottsinitiativ.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

§ 13

Rapport från möte i riksdagens råd för Riksrevisionen
Rådets ordförande Ingemar Nilsson rapporterade från det senaste mötet i rådet.

§ 14

Nästa sammanträde

Tisdagen den 20 oktober öppen utfrågning om penningpolitiken kl. 10.00.

Justeras

Åsa Westlund


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2020/21:8

§1

§2

§3-5

§6-14

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Åsa Westlund (S) Ordförande från punkt 3

X

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

X

X

-

Gunilla Carlsson (S)

X

X

X

X

Edward Riedl (M)

X

X

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

X

X

X

Adnan Dibrani (S)

X

X

X

-

Emil Källström (C)

-

-

-

-

Ulla Andersson (V)

-

X

X

X

Jan Ericson (M)

-

X

X

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

X

-

Ingela Nylund Watz (S)

-

X

X

X

Jakob Forssmed (KD)

X

X

X

-

Ingemar Nilsson (S)

X

X

X

X

Mats Persson (L)

-

X

X

X

Charlotte Quensel (SD)

X

X

X

X

Karolina Skog (MP)

X

X

X

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

X

X

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

O

O

O

X

Sofia Westergren (M)

-

O

O

X

Eva Lindh (S)

-

O

O

O

Josefin Malmqvist (M)

Sven-Olof Sällström (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

Saila Quicklund (M)

Ann-Christine From (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Kjell Jansson (M)

Jörgen Grubb (SD)

Clara Aranda (SD)

Johan Pehrson (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

Rickard Nordin (C) extra supp

-

X

X

X

Alexander Christiansson (SD) extra supp

-

O

O

O

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.