Protokoll utskottssammanträde 2020/21:8

Justitieutskottets protokoll 2020/21:8

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:8

DATUM

2020-10-20

TID

10.00-10.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Fråga om medgivande till deltagande på distans

Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Andreas Carlson (KD), Petter Löberg (S), Louise Meijer (M), Adam Marttinen (SD), Maria Strömkvist (S), Johan Hedin (C), Linda Westerlund Snecker (V), Ellen Juntti (M), Katja Nyberg (SD), Joakim Sandell (S), Carina Ödebrink (S), Johan Pehrson (L), Bo Broman (SD), Ingemar Kihlström (KD), Mikael Damsgaard (M), Johanna Öfverbeck (MP) och Inga-Lill Sjöblom (S).

§ 2

EU-samarbete för att bekämpa den organiserade brottsligheten och terrorism

Utskottet överlade med statssekreterare Oskar Magnusson, biträdd av medarbetare från justitiedepartementet. Statssekreteraren deltog på distans.

Underlaget utgjordes av faktapromemoria 2020/21:FPM1 samt Regeringskansliets överläggningspromemoria (Dnr 441-2020/21). Statssekreteraren redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian (bilaga 2).

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

M-ledamöterna anmälde följande avvikande ståndpunkt:

Vi anser att regeringen med anledning av arbetet kring organiserad brottslighet bör ta initiativ till att ändra EU:s rörlighetsdirektiv i syfte att utvisning på grund av brott ska kunna användas oftare samt att det inom Europol inrättas ett center med fokus på arbetet mot gränsöverskridande stöldligor.  Frågorna om ett särskilt center för gränsöver-skridande stöldligor och en översyn av rörlighetsdirektivet bör tas upp i den svenska ståndpunkten.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2020/21:7.

§ 4

Nästa sammanträde

Torsdagen den 22 oktober 2020 kl. 10.00.

Vid protokollet

Sara Holmberg

Justeras den 22 oktober 2020

Fredrik Lundh SammeliJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2020/21:8

§ 1

§ 2-4

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

Johan Forssell (M)

X

X

Petter Löberg (S)

X

Louise Meijer (M)

X

Adam Marttinen (SD)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Johan Hedin (C)

X

Linda Westerlund Snecker (V)

X

Ellen Juntti (M)

X

Katja Nyberg (SD)

X

Joakim Sandell (S)

X

Carina Ödebrink (S)

X

Johan Pehrson (L)

X

Bo Broman (SD)

X

Rasmus Ling (MP)

-

Ingemar Kihlström (KD)

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

Mikael Damsgaard (M)

O

Hans Hoff (S)

Sten Bergheden (M)

Monika Lövgren (SD)

Serkan Köse (S)

Jonny Cato (C)

Jessica Thunander (V)

David Josefsson (M)

Per Söderlund (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

Jörgen Grubb (SD)

Karolina Skog (MP)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Andersson (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Mattias Ottosson (S)

Stina Larsson (C)

Johanna Öfverbeck (MP)

X

Inga-Lill Sjöblom (S)

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2020-09-22

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.