Protokoll utskottssammanträde 2020/21:8

Socialutskottets protokoll 2020/21:8

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:8

DATUM

2020-10-22

TID

10.00–11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§1

Medgivande att delta på distans

Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Ann-Christin Ahlberg (S), Ulrika Heindorff (M), Dag Larsson (S), Lina Nordquist (L), Christina Östberg (SD), Michael Anefur (KD), Mats Wiking (S), Ulrika Jörgensen (M), Clara Aranda (SD), Anders W Jonsson (C), Maj Karlsson (V), Ann-Christine From Utterstedt (SD), Pia Steensland (KD), Camilla Hansén (MP) och Lena Emilsson (S).

§ 2

Information från Socialdepartementet och Socialstyrelsen

Statssekreterare Tobias Lundin Gerdås, Socialdepartementet, och företrädare för Socialstyrelsen informerade om LSS-boenden.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2020/21:7.

§ 4

Utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2020/21:1 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2020/21:SoU1y.

M-, SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 5

Inriktning för en nära och tillgänglig vård - en primärvårdsreform (SoU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:164 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2019 (SoU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2019/20:180 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Förstatligande av huvudmannaskapet för personlig assistans

Utskottet fortsatte behandlingen av förslaget till utskottsinitiativ om förstatligande av huvudmannaskapet för personlig assistans.

Utskottet beslutade att påbörja ett beredningsarbete i syfte att kunna ta ett utskottsinitiativ i frågan.

Mot beslutet reserverade sig S-, C-, L- och MP-ledamöterna och ansåg att något utskottsinitiativ inte borde tas.

§ 8

Avgiftsfritt pneumokockvaccin för vissa grupper

Utskottet fortsatte behandlingen av förslaget till utskottsinitiativ om avgiftsfritt pneumokockvaccin för vissa grupper.

Utskottet beslutade att påbörja ett beredningsarbete i syfte att kunna ta ett utskottsinitiativ i frågan.

Mot beslutet reserverade sig S-, C-, L-och MP-ledamöterna och ansåg att något utskottsinitiativ inte borde tas.

§ 9

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 10

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdag den 5 november 2020 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 5 november 2020SOCIALUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll 2020/21:8

§ 1

§ 2

§ 3-6

§ 7

§ 8-11

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf.

X

X

X

X

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

X

X

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

X

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

X

X

X

Per Ramhorn (SD)

X

X

X

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

X

X

X

Sofia Nilsson (C)

X

X

-

-

-

Karin Rågsjö (V)

X

O

X

O

X

Ulrika Heindorff (M)

X

X

X

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

X

X

X

X

Yasmine Bladelius (S)

Dag Larsson (S)

X

X

X

X

Lina Nordquist (L)

O

X

O

X

Christina Östberg (SD)

X

X

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

O

X

O

X

Michael Anefur (KD)

O

X

O

X

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

X

X

X

X

Ulrika Jörgensen (M)

O

O

O

O

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

O

O

O

O

Marianne Pettersson (S)

Anders W Jonsson (C)

O

X

X

X

Maj Karlsson (V)

X

O

X

O

Noria Manouchi (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

O

O

O

O

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

X

O

X

O

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

Linda Lindberg (SD)

Camilla Hansén (MP)

X

O

X

O

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

X

X

O

X

O

Juno Blom (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

Marlene Burwick (S)

Thomas Hammarberg (S)

Johanna Jönsson (C)

EXTRA SUPPLEANTER

O

O

O

O

Lena Emilsson (S)

Stina Larsson (C)

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.