Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet vid riksmötet 2007/08

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2007/08:0

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet vid riksmötet 2007/08

 

 

 

 

 

 

 

 

Det sammansatta utrikes- och försvars-utskottets verksamhet

Utrikes- och försvarsutskotten har under 2007/08 års riksmöte beslutat att bereda ärenden gemensamt genom deputerade i sammansatt utskott. Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet har avgivit fyra betänkanden, vilka rör svenskt deltagande i insatserna i Darfur, Tchad och i den nordiska stridsgruppen respektive en nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet.

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammansättning m.m.

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammansättning under riksmötet framgår av bilaga 1. Av utskottets sjutton ledamöter har sex tillhört Socialdemokraterna, fem Moderata samlingspartiet, två Kristdemokraterna, en Centerpartiet, en Folkpartiet liberalerna, en Vänsterpartiet och en Miljöpartiet de gröna. Rolf Gunnarsson (m) har varit ordförande och Urban Ahlin (s) vice ordförande.

Av bilaga 1 framgår även personalsammansättningen vid det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli.

 

 


Verksamhetens omfattning och inriktning

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets ärendeberedning under riksmötet

Under riksmötet 2007/08 höll utskottet sammanlagt 18 sammanträden med en total sammanträdestid om 11 timmar och 55 minuter. Under riksmötet har utskottet behandlat tre propositioner, två skrivelser och 18 motioner. Fem betänkanden har lämnats till kammaren. Innehållet i dessa beskrivs kortfattat nedan.

I betänkande 2007/08:UFöU1 Svenskt deltagande i Förenta nationernas och Afrikanska unionens gemensamma fredsfrämjande insats i Darfur behandlar utskottet regeringens proposition 2007/08:7 Svenskt deltagande i Förenta nationernas och Afrikanska unionens gemensamma fredsfrämjande insats i Darfur och två följdmotioner.

Utskottet konstaterar i betänkandet att FN:s säkerhetsråd den 31 juli 2007 antog resolution 1769 (2007) som fastställer att läget i Sudan utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet och bemyndigar inrättandet av FN:s och AU:s gemensamma insats för en period som omfattar tolv månader. Insatsen har, med hänvisning till kapitel VII i FN-stadgan, givits ett mandat att vidta åtgärder av fredsframtvingande natur, inklusive rätt till våldsanvändning för att skydda civila, den egna insatsen och hjälparbetare samt för att implementera fredsavtalet i Darfur från år 2006.

Utskottet föreslår i betänkandet att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 450 personer till förfogande för deltagande i Förenta nationernas och Afrikanska unionens gemensamma fredsfrämjande insats i Darfurregionen i Sudan (UNAMID) under högst 18 månader, under förutsättning att Förenta nationerna och Afrikanska unionen ger sitt godkännande härtill.

Båda motionerna avstyrks.

I betänkande 2007/08:UFöU2 Svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken behandlar det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet regeringens proposition 2007/08:14 Svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken och tre följdmotioner.

Utskottet konstaterar i betänkandet att FN:s säkerhetsråd den 25 september 2007 antog resolution 1778 (2007) som bemyndigar upprättandet av en multidimensionell närvaro i Centralafrikanska republiken och Tchad, för att bistå med att förbättra säkerheten och därigenom möjliggöra ett frivilligt, säkert och hållbart återvändande av flyktingar och internflyktingar. I resolutionen bemyndigas EU att under FN-stadgans kapitel VII bidra med en militär styrka till den planerade multidimensionella närvaron.

Det planerade svenska militära bidraget i form av ett skyttekompani beräknas uppgå till 200 personer. För oförutsedda förstärknings- och evakueringsbehov kan den svenska närvaron temporärt behöva utökas, dock högst till 490 personer.

Utskottet föreslår i betänkandet att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 490 personer till förfogande för deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken under högst 6 månader.

Motionerna avstyrks.

I betänkande 2007/08:UFöU3 Svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen behandlar det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet regeringens skrivelse 2007/08:5 Redogörelse för svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen och två följdmotioner samt en motion väckt under allmänna motionstiden 2007.

Utskottet anser att den nordiska stridsgruppen kommer att utgöra ett viktigt bidrag till FN:s och det övriga internationella samfundets förmåga att agera snabbt och effektivt vid svåra humanitära kriser i såväl EU:s närområde som på mer avlägsna platser. Stridsgruppens beredskapsperiod inleds den 1 januari 2008 och omfattar sex månader. Förutom Sverige lämnar Estland, Finland, Irland och Norge olika typer av bidrag till stridsgruppen.

Utskottet föreslår i betänkandet att skrivelsen läggs till handlingarna och att motionerna avslås.

I betänkande 2007/08:UFöU4 Nationell strategi för ett svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet behandlar det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet regeringens skrivelse 2007/08:51 Nationell strategi för ett svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet och tre följdmotioner med anledning av skrivelsen samt ett antal motioner väckta under allmänna motionstiden 2006 respektive 2007.

Utskottet anser att skrivelsen bör läggas till handlingarna och att motionerna bör avslås.

I betänkande 2007/08:UFöU5 Fortsatt svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken behandlar det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet regeringens proposition 2007/08:157 Fortsatt svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken och en följdmotion. Det fortsatta svenska bidraget planeras bl.a. bestå av en förstärkt skyttepluton med lednings- och underhållsresurser. För oförutsedda förstärknings- och evakueringsbehov kan den svenska närvaron temporärt behöva utökas, dock högst till 390 personer.

Utskottet föreslår i betänkandet att riksdagen medger att regeringen fortsatt låter en väpnad styrka bestående av högst 390 personer verka inom ramen för Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken som längst t.o.m. den 30 november 2008.

Motionen avstyrks.

Genomförda utfrågningar framgår av bilaga 2.

 

 


Bilaga 1

Det sammansatta utrikes- och försvars-utskottets sammansättning


Ledamöter

Rolf Gunnarsson (m) ordf.

Urban Ahlin (s) vice ordf.

Anders Karlsson (s)

Veronica Palm (s) t.o.m. 08-02-14

Carin Runeson (s) fr.o.m. 08-04-22

Göran Lennmarker (m)

Staffan Danielsson (c)

Peter Jonsson (s)     

Allan Widman (fp)

Carina Hägg (s)

Karin Enström (m)

Åsa Lindestam (s)

Holger Gustafsson (kd)

Gustav Blix (m)

Gunilla Wahlén (v)

Nils Oskar Nilsson (m)

Rosita Runegrund (kd)

Karla Lopez (mp) t.o.m. 07-11-13

Suppleanter

Anne-Marie Pålsson (m)

Kent Härstedt (s)

Christian Holm (m)

Kenneth G Forslund (s)

Walburga Habsburg Douglas (m)

Kerstin Lundgren (c)

Mats Berglind (s)

Birgitta Ohlsson (fp)

Michael Hagberg (s)

Isabella Jernbeck (m)

Inger Jarl Beck (s)

Lars Lindén (kd)

Rolf K Nilsson (m)

Hans Linde (v)

Kerstin Engle (s)

Else-Marie Lindgren (kd)

Peter Rådberg (mp) 


 

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli

Thomas Hörberg, kanslichef

Ingemar Wahlberg, kanslichef

Johan Matz, föredragande (UFöU1–3)

Mimmi Lapadatovic, föredragande (UFöU4)

Sara Sjölén, föredragande (UFöU5)

Jimmy Lee Skufve, utskottsassistent (UFöU1–3)

Hannah Wennberg, utskottsassistent (UFöU4)

Satu Saariniemi, utskottsassistent (UFöU5)

 


Bilaga 2

Utfrågningar

Ämne

Föredragande

1.

Information angående de föreslagna svenska insatserna i Darfur och Tchad.

2007-10-18

Utrikesdepartementet

Utrikesrådet Björn Lyrvall m.fl

Försvarsdepartementet:

Statssekreteraren Håkan Jevrell m.fl.
Försvarsmakten:

Generallöjtnant Jan Jonsson m.fl.

 

2.

Information angående den föreslagna svenska insatsen i Tchad och Centralafrikanska republiken.

2007-11-01

Utrikesdepartementet:

Kabinettssekreterare Frank Belfrage m.fl.

Försvarsdepartementet:

Statssekreterare Håkan Jevrell m.fl.

Försvarsmakten:

Flottiljamiral Odd Werin m.fl.

 

3.

Kompletterande information om den föreslagna svenska insatsen i Tchad och Centralafrikanska republiken.

2007-11-15

 

Utrikesdepartementet:
Utrikesrådet Björn Lyrvall.

Försvarsdepartementet:
Departementsrådet Johan Raeder, m.fl.

4.

Information om den planerade insatsen i Tchad och Central­afrikanska republiken.

2007-11-20

Utrikesdepartementet:
Kabinettssekreterare Frank Belfrage m.fl.

Försvarsdepartementet:
Statssekreterare Håkan Jevrell, m.fl.

 

5.

Redogörelse för läget inom den nordiska stridsgruppen, NBG (Nordic Battlegroup).

2007-11-22

 

Försvarsmakten:
ÖB, general Håkan Syrén.

 


 


6.

Information om läget m.m. i Sudan, Tchad och Centralafrikanska republiken.

2008-02-14

Utrikesdepartementet:
Kabinettssekreterare Frank Belfrage m.fl.

Försvarsdepartementet:
Statssekreterare Håkan Jevrell m.fl.

Försvarsmakten:
Generallöjtnant Anders Lindström m.fl.

 

7.

Information om den fortsatta insatsen i Tchad och Centralafrikanska republiken.

2008-06-05

Utrikesdepartementet:
Kabinettssekreterare Frank Belfrage m.fl.

Försvarsdepartementet:
Statssekreterare Håkan Jevrell, m.fl.

Försvarsmakten:
Generallöjtnant Anders Lindström, m.fl.

 

Elanders, Vällingby  2008

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.