Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2012/13

utskottsdokument 2012/13:verk

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2012/13

Beredningsområde

Arbetsmarknadsutskottets beredningsområde omfattar ärenden om 1. arbetsmarknadspolitik, 2. arbetslivspolitik med arbetsrätt, 3. integration, 4. åtgärder mot diskriminering i den mån ärendena inte hör till något annat utskotts beredning samt 5. jämställdhet mellan kvinnor och män i den mån ärendena inte tillhör något annat utskotts beredning.

Anslag inom utgiftsområdena 13 Integration och jämställdhet och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv ingår i utskottets beredningsområde. Anslag med anknytning till frågor enligt 3–5 ovan hör till utgiftsområde 13 medan frågor enligt 1–2 hör till utgiftsområde 14.

Sammansättning m.m.

Antalet ordinarie ledamöter i utskottet var 17. Vid riksmötets slut var antalet suppleanter 28. Under riksmötet hade utskottet följande sammansättning.

Ledamöter

Elisabeth Svantesson (M), ordförande

Ylva Johansson (S), vice ordförande

Maria Plass (M)

Raimo Pärssinen (S)

Katarina Brännström (M)

Maria Stenberg (S)

Gustav Nilsson (M)

Patrik Björck (S)

Hans Backman (FP), t.o.m. den 15 januari 2013

Christer Nylander (FP), fr.o.m. den 16 januari 2013

Ann-Christin Ahlberg (S)

Annika Qarlsson (C)

Johan Andersson (S)

Hanif Bali (M)

Mehmet Kaplan (MP)

Andreas Carlson (KD)

Sven-Olof Sällström (SD), t.o.m. den 27 november 2012

Mattias Karlsson (SD), fr.o.m. den 28 november 2012

Josefin Brink (V), t.o.m. den 12 februari 2013 och fr.o.m. den 1 maj 2013

Ali Esbati (V), fr.o.m. den 13 februari 2013 t.o.m. den 30 april 2013

Suppleanter

Jenny Petersson (M)

Kerstin Nilsson (S)

Lotta Finstorp (M), fr.o.m. den 20 april 2012

Ingemar Nilsson (S)

Pia Hallström (M), t.o.m. den 4 oktober 2012

Christian Holm (M), fr.o.m. den 13 november 2012

Anna-Lena Sörenson (S)

Jan Ericson (M)

Arhe Hamednaca (S)

Ismail Kamil (FP)

Kristina Nilsson (S)

Abir Al-Sahlani (C)

Ulf Holm (MP)

Marta Obminska (M)

Gunvor G Ericson (MP)

Penilla Gunther (KD)

Erik Almqvist (SD), t.o.m. den 19 december 2012

Christina Höj Larsen (V)

Lars Mejern Larsson (S)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Esabelle Dingizian (MP)

Tina Acketoft (FP), t.o.m. den 30 september 2012

Fredrik Malm (FP), fr.o.m. den 1 oktober 2012

Anita Brodén (FP), t.o.m. den 30 september 2012

Nina Larsson (FP), fr.o.m. den 1 oktober 2012

Göran Lindell (C)

Björn Söder (SD), fr.o.m. den 22 februari 2013

Torbjörn Björlund (V)

Margareta Larsson (SD), t.o.m. den 21 februari 2013

Sven-Olof Sällström (SD), fr.o.m. den 22 februari 2013

Johnny Skalin (SD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Anton Abele (M)

Désirée Pethrus (KD)

Extrasuppleant

Gulan Avci (FP), fr.o.m. den 15 februari 2013 t.o.m. den 14 augusti 2013

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av följande personer.

Anna-Lena Hultgård Sancini, kanslichef

Elise-Marie (Lise) Donovan, föredragande, tjl. fr. den 4 mars 2013

Björn Länsisyrjä, föredragande, fr.o.m den 4 mars 2013

Lars Davidsson, föredragande, tjl. fr. den 1 maj 2013

Lenita Freidenvall, föredragande

Linda Backman, utskottshandläggare

Mimi Axelsson, utskottsassistent


Verksamheten

Under riksmötet höll utskottet 38 sammanträden. Sammanträdestiden uppgick till ca 24 timmar och 30 minuter. Under sammanträdena behandlade utskottet åtta propositioner, fyra regeringsskrivelser och 502 motionsyrkanden.

Under riksmötet lämnade utskottet 12 betänkanden. I samtliga ärenden biföll riksdagen utskottets förslag till riksdagsbeslut. Utskottet lämnade vidare åtta yttranden till andra utskott.

Verksamheten har även bestått i arbete med EU-frågor. Utskottet har haft överläggningar med regeringen i olika frågor inom utskottets beredningsområde. Utskottet har också prövat om vissa förslag till lagstiftning strider mot subsidiaritetsprincipen.

Betänkanden

AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

I detta betänkande behandlade arbetsmarknadsutskottet regeringens budgetproposition för 2013 med förslag på anslag inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet samt 17 motionsyrkanden som är anslagspåverkande för 2013. I budgetpropositionen föreslår regeringen en medelsanvisning inom utgiftsområdet, varav merparten främst avser insatser i samband med flyktingmottagande. Riksdagen beslutade den 21 november 2012 att ramen 2013 för utgiftsområde 13 uppgick till drygt 10 miljarder kronor.

I betänkandet behandlades också regeringens proposition 2012/13:26 Utvidgad målgrupp för etableringslagen och två motioner som väckts med anledning av propositionen. I propositionen föreslår regeringen att en anhörig till en flykting eller annan skyddsbehövande som har ansökt om uppehållstillstånd senare än två år efter det att anknytningspersonen första gången togs emot i en kommun ska omfattas av etableringslagen, under förutsättning att den anhörige ansökt om uppehållstillstånd senast den 31 december 2013 och anknytningspersonen togs emot i en kommun efter den 31 december 2008.

I betänkandet behandlade utskottet även regeringens skrivelse 2011/12: 177 Riksrevisionens rapport om hur Diskrimineringsombudsmannen kan bedriva ett effektivare arbete mot diskriminering samt två följdmotioner väckta med anledning av skrivelsen.

Därutöver behandlades 32 icke anslagspåverkande motionsyrkanden inom området politik mot diskriminering väckta under den allmänna motionstiden hösten 2012.

Utskottet ställde sig i fråga om integrationspolitiken positivt till regeringens tydliga inriktning på att nyanlända invandrare snabbt ska få jobb och lära sig svenska. På diskrimineringsområdet framhöll utskottet vikten av att fortsätta arbetet med att förebygga och motverka diskriminering på samtliga diskrimineringsgrunder. När det gäller jämställdhet ansåg utskottet att fortsatta reformer är nödvändiga för att utveckla och stärka jämställdheten inom alla samhällsområden.

Utskottet föreslog att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och att regeringens skrivelse 2011/12:177 läggs till handlingarna.

Företrädarna för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet följde bl.a. upp sina parti- och kommittémotioner med totalt sju reservationer och fyra särskilda yttranden.

Debatten hölls den 12 december 2012 och fortsatte den 17 december 2012, debattid 2 tim 47 min, 10 deltagare (2 S, 2 M, MP, FP, C, SD, V, KD).

AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

I detta betänkande behandlade utskottet huvudsakligen regeringens budgetproposition för 2013 med förslag till anslag och bemyndiganden inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (prop. 2012/13:1 utg.omr. 14) och oppositionspartiernas alternativa förslag till anslagsanvisning inom utgiftsområdet. Riksdagen fastställde den 21 november 2012 ramen för utgiftsområdet för 2013 till ca 67,2 miljarder kronor.

I betänkandet behandlades också regeringens skrivelse 2012/13:29 Riksrevisionens rapport om effektivitetsmätning som metod för att jämföra arbetsförmedlingskontor. Inga motioner väcktes med anledning av skrivelsen.

I betänkandet behandlades slutligen motionsyrkanden om arbetsmarknadspolitiska och arbetslivspolitiska frågor som väckts under den allmänna motionstiden hösten 2012.

Utskottet gjorde bedömningen att den långvariga ekonomiska nedgången i omvärlden riskerar att få en dämpande effekt på den svenska arbetsmarknaden. Mot bakgrund av tecknen på denna avmattning var det enligt utskottets mening mycket välkommet att regeringen presenterade ytterligare åtgärder i budgetpropositionen för att hålla arbetslösheten tillbaka.

Utskottet ställde sig också bakom regeringens särskilda satsningar för att bryta långtidsarbetslösheten. För att motverka ungdomsarbetslösheten föreslogs bl.a. inom utbildningspolitiken 18 300 nya utbildningsplatser under 2013, vilket motsvarar en satsning om 1,8 miljarder kronor. Utskottet ställde sig också bakom regeringens förslag till insatser för att underlätta personer med funktionsnedsättning och nyanländas inträde på arbetsmarknaden.

Utskottet välkomnade regeringens förstärkningar av anslaget till Arbetsmiljöverket. Utskottet betonade vikten av att kunskapen från arbetslivsforskningen når ut till samhället för att komma till nytta vid beslutsfattande och praktiskt arbetsmiljöarbete. Utskottet var därför positivt till att regeringen utvidgar Arbetsmiljöverkets uppdrag om kunskapsspridning och inrättar en nationell funktion för kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetsliv.

Utskottet avvisade oppositionspartiernas alternativa budgetförslag om bl.a. höjda skatter på arbete och företag för att finansiera olika typer av höjda ersättningar eftersom de riskerar att leda till lägre sysselsättning och högre arbetslöshet.

Sammanfattningsvis ställde sig utskottet bakom regeringens förslag till fördelning på anslag inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, liksom de bemyndiganden som regeringen föreslår. Oppositionspartiernas alternativa anslagsförslag för utgiftsområdet avvisades av utskottet.

Utskottet välkomnade Riksrevisionens jämförande studie om arbetsförmedlingskontorens effektivitet. Utskottet noterade att såväl regeringen som Arbetsförmedlingen redan har börjat nyttja resultaten i Riksrevisionens rapport i sitt fortsatta arbete med förmedlingsverksamhetens effektivitet. Utskottet hade därför inget att invända mot att rapporten anses slutbehandlad och tillstyrkte att regeringens skrivelse med anledning av rapporten läggs till handlingarna.

Utskottet behandlade icke budgetpåverkande motionsyrkanden från den allmänna motionstiden hösten 2012 med olika frågor som rör arbetsmarknads- och arbetslivspolitik. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden bl.a. med hänvisning till regeringens genomförda och aviserade insatser och pågående utrednings- och beredningsarbete.

Företrädarna för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet följde upp bl.a. sina parti- och kommittémotioner med totalt 24 reservationer och 6 särskilda yttranden. Dessa partier deltog inte i beslutet om anslag inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, men redovisade i särskilda yttranden hur de anser att medel borde ha anvisats på anslag inom utgiftsområdet.

Debatten hölls den 17 december 2012, debattid 3 tim 23 min, 11 deltagare (3 S, M, MP, FP, C, SD, V, KD och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström).

AU3 Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering

I detta betänkande behandlade utskottet proposition 2011/12:159 Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering och två motioner som väckts med anledning av propositionen. Propositionen innehåller förslag till ändringar i diskrimineringslagen (2008:567). Regeringen föreslår att skyddet mot diskriminering på grund av ålder utvidgas till att omfatta fler samhällsområden. Diskriminering på grund av ålder föreslås vara förbjuden även inom samhällsområdena varor, tjänster och bostäder samt allmän sammankomst och offentlig tillställning, hälso- och sjukvården samt socialtjänsten, socialförsäkringssystemet, arbetslöshetsförsäkringen och studiestöd samt offentlig anställning. Regeringen föreslår vissa undantag från förbuden. På samtliga områden utom offentlig anställning föreslås att förbuden inte ska hindra tillämpning av bestämmelser i lag som föreskriver viss ålder eller annan särbehandling på grund av ålder om den har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. För tillträde till ett serveringsställe för yrkesmässigt bedriven servering av alkoholdrycker, för vilket näringsidkaren har serveringstillstånd, ska tillämpning av nedre åldersgränser tillåtas. Regeringen föreslår vidare att tillhandahållande av försäkringstjänster undantas från förbudet mot diskriminering på grund av ålder

Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till ändringar i diskrimineringslagen och tillstyrkte propositionen. Motionerna avstyrktes. Sverigedemokraterna ställde sig i en reservation bakom sin motion och yrkade avslag på propositionen. Socialdemokraterna följde i en reservation upp sin motion om utvidgat skydd mot åldersdiskriminering. I ett gemensamt särskilt yttrande redovisade Miljöpartiet och Vänsterpartiet sin syn på lagförslagen.

Debatten hölls den 7 november 2012, debattid 2 tim 12 min, 8 deltagare (2 S, M, 2 FP, C, SD, KD).

AU4 Behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2011/12:176 Behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering och en motion som väckts med anledning av propositionen. Propositionen innehåller förslag till en ny lag om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Lagen ska tillämpas i sådan verksamhet hos IFAU som avser att främja, stödja och genom forskning genomföra studier, uppföljningar och utvärderingar. Lagen innehåller bl.a. bestämmelser om berättigade ändamål för personuppgiftsbehandlingen, vilka personuppgifter som får behandlas och hur uppgifterna får behandlas. Den nya lagen föreslogs träda i kraft den 1 januari 2013 och gälla t.o.m. den 31 december 2015. Utskottet tillstyrkte regeringens lagförslag och avstyrkte motionen. Motionen fick stöd i en reservation (SD).

Ingen debatt hölls i ärendet.

AU5 Lag om uthyrning av arbetstagare m.m.

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens proposition 2011/12:178 Lag om uthyrning av arbetstagare samt tre motioner som väckts med anledning av propositionen. Utskottet föreslog att riksdagen, efter enstaka rättelser av uppenbara skrivfel, antar regeringens lagförslag och tillstyrkte därmed propositionen delvis och avstyrkte följdmotionerna. Propositionen innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. I propositionen föreslås en lag om uthyrning av arbetstagare och ändringar i bl.a. lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare. Regeringen föreslår att lagen om uthyrning av arbetstagare ska gälla arbetstagare som är anställda av ett bemanningsföretag i syfte att hyras ut till ett kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning. En central bestämmelse i direktivet och i lagförslaget är den s.k. likabehandlingsprincipen. Principen innebär att en arbetstagare som hyrs ut av ett bemanningsföretag ska ha minst samma grundläggande arbets- och anställningsvillkor, under den tid som uppdraget varar, som om arbetstagaren hade anställts direkt av kundföretaget för att inneha samma tjänst. Arbetsmarknadens parter ges rätt att ingå kollektivavtal som avviker från likabehandlingsprincipen, under förutsättning att det övergripande skyddet för uthyrda arbetstagare enligt direktivet respekteras. I lagen om utstationering av arbetstagare föreslås en bestämmelse som ger utökade möjligheter för arbetstagarorganisationer att vidta stridsåtgärder i syfte att genom kollektivavtal få till stånd ett förstärkt skydd för utstationerade uthyrda arbetstagare. Regeringen föreslår också ändringar i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet och lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. I ärendet behandlades också motionsyrkanden som väckts under den allmänna motionstiden under riksmötena 2011/12 och 2012/13.

Utskottet föreslog att riksdagen beslutar om ett tillkännagivande till regeringen om att Sverige bör kräva att EU ska anta ett juridiskt bindande socialt protokoll. Därmed föreslog utskottet att fyra motionsyrkanden bör bifallas. Företrädarna för Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverade sig mot utskottets ställningstagande i denna del. Utskottet avstyrkte övriga motionsyrkanden. I ärendet lämnades därutöver reservationer av företrädare för Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Miljöpartiet lämnade ett särskilt yttrande.

Debatten hölls den 22 november 2012, debattid 1 tim 35 min, 8 deltagare (S, M, MP, FP, C, SD, V, KD).

AU6 Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen, m.m.

I detta ärende behandlade utskottet regeringens proposition 2012/13:12 Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen m.m., två motioner väckta med anledning av propositionen och ett yrkande som väckts under utskottsbehandlingen. I betänkandet behandlades också 43 motionsyrkanden om arbetslöshetsförsäkringen från den allmänna motionstiden hösten 2012. I propositionen föreslår regeringen ändringar och förtydliganden i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor och lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Utskottet välkomnade regeringens förslag om bl.a. effektivare åtgärder och regler om uteslutning och frånkännande i arbetslöshetsförsäkringen. Utskottet ställde sig också bakom förslagen till tydligare regler för arbetslöshetskassornas återbetalningsskyldighet och förslagen om vissa ändringar i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Utskottet instämde inte i den kritik mot propositionen som framförs i Miljöpartiets motion 2012/13:A14 och i Vänsterpartiets yrkande under utskottsbehandlingen. Utskottet ställde sig inte heller bakom de invändningar i enskildheter som Sverigedemokraterna framförde i motion 2012/13:A13 yrkandena 2–4.

Utskottet ansåg mot denna bakgrund att riksdagen bör anta propositionens lagförslag och avslå motionerna.

Utskottet ställde sig inte bakom något av de motionsyrkanden om arbetslöshetsförsäkringen från den allmänna motionstiden hösten 2012 som behandlades i betänkandet. Utskottet var positivt till de förändringar som regeringen gjort av arbetslöshetsförsäkringen, med tydligare fokus på omställning och återgång i arbete. Utskottet konstaterade också att den parlamentariska socialförsäkringsutredningen behandlar många av de ämnen som tas upp i motionerna. Utskottet ansåg inte att det är lämpligt att förekomma utredningens arbete. Utskottet avstyrkte samtliga motioner även i denna del.

Debatten hölls den 7 mars 2013, debattid 2 tim 24 min, 8 deltagare (S, M, MP, FP, C, SD, V, KD).

AU7 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering, m.m.

I detta betänkande behandlade utskottet proposition 2012/13:63 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering, ett kunskapsunderlag och en analys om integrationens tillstånd och utveckling samt tre motioner som väckts med anledning av propositionen. I betänkandet behandlades också 31 motionsyrkanden om integration från den allmänna motionstiden hösten 2012. I propositionen föreslås en ny lag om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Enligt den föreslagna lagen ska kommunerna vara skyldiga att erbjuda samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare som inte omfattas av målgruppen i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Förslaget rör främst anhöriginvandrare som är skrivna i en kommun och som har fyllt 18 men inte 65 år. I propositionen föreslås också en följdändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter som innebär att det ska vara möjligt för kommunerna att samverka med varandra om samhällsorientering även när det gäller den utvidgade målgruppen. Propositionen innehåller även ett förslag till ändring i lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare (sfi-bonus). Förslaget innebär att beteckningen på betygskravet för att få sfi-bonus anpassas så att den överensstämmer med det nya sättet att ange betygsbeteckningar i skollagen (2010:800). Därutöver innehåller propositionen ett fördjupat kunskapsunderslag som syftar till att redovisa och analysera tillståndet och utvecklingen av integrationen

Utskottet välkomnade regeringens förslag om en utvidgad målgrupp för samhällsorienteringen. Enligt utskottets mening finns det ett behov av att utvidga målgruppen för samhällsorientering till att omfatta fler nyanlända invandrare. Företrädarna för Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet ansåg i sina respektive följdmotioner att den föreslagna målgruppen för samhällsorienteringen bör utvidgas ytterligare, men de skiljer sig åt avseende samhällsorienteringens omfattning och innehåll. Utskottet ansåg att den utvidgade målgruppen ska omfatta dem som har störst behov av samhällsorientering för att kunna etablera sig i arbetslivet.

Utskottet föreslog att riksdagen antar regeringens lagförslag och avslår följdmotionerna.

Utskottet föreslog också att riksdagen avslår motionsyrkandena från den allmänna motionstiden hösten 2012. Företrädarna för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet följde upp sina motioner med totalt nio reservationer och ett särskilt yttrande.

Debatten hölls den 21 mars 2013, debattid 1 tim 47 min, 9 deltagare (S, 2 M, MP, FP, C, SD, V, KD).

AU8 Arbetsrätt

I betänkandet behandlade utskottet motionsyrkanden om arbetsrättsliga frågor som väckts under den allmänna motionstiden hösten 2012. De behandlade yrkandena rör bl.a. frågor om anställningsformer, turordning, företrädesrätt till återanställning och rätt till heltid.

Utskottet föreslog att riksdagen avslår samtliga motionsyrkanden. Utskottet hänvisade bl.a. till pågående utrednings- och beredningsarbete. I betänkandet finns 17 reservationer.

Debatten hölls den 24 april 2013, debattid 2 tim 25 min, 9 deltagare (2 S, M, MP, FP, C, SD, V, KD).

AU9 Anmälningsskyldighet vid utstationering

I detta betänkande behandlade utskottet proposition 2012/13:71 Anmälningsskyldighet vid utstationering och två kommittémotioner som väckts med anledning av propositionen. I propositionen föreslår regeringen att arbetsgivare som utstationerar arbetstagare i Sverige enligt lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare, kallad utstationeringslagen, ska vara skyldiga att anmäla utstationeringen och att utse och anmäla en kontaktperson här. Propositionen innehåller också förslag om sanktionsavgift respektive vitesföreläggande mot arbetsgivare som inte fullgör sin anmälningsskyldighet enligt lagen. Syftet med förslaget är att Sverige ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt det s.k. utstationeringsdirektivet och att utstationeringslagen ska kunna fungera i praktiken. I de båda motionerna föreslogs tillkännagivanden till regeringen om att den anmälda kontaktpersonen utöver vad regeringen föreslår bör ha behörighet att ingå kollektivavtal med arbetstagarorganisationer.

Utskottet välkomnade regeringens förslag om att införa bestämmelser i utstationeringslagen om en anmälningsskyldighet vid utstationeringar. Utskottet ställde sig också bakom att en sådan anmälan ska innehålla uppgifter om en kontaktperson som på begäran ska kunna tillhandahålla dokument som styrker att arbetsvillkoren minst uppfyller kraven i den s.k. hårda kärnan. Utskottet ansåg vidare att regeringens förslag gällande tillsyn och sanktioner av anmälningsskyldigheten är väl avvägda. Utskottet föreslog dock två ändringar i förhållande till regeringens förslag, dels om en nedsättning av sanktionsavgiften, dels om förfarandet när sanktionsavgift tas ut. Utskottet ansåg att ändringarna skapar en större likformighet i förhållande till motsvarande bestämmelser i arbetsmiljölagen enligt den nya lydelse som regeringen föreslagit i proposition 2012/13:143.

Utskottet ansåg att riksdagen bör anta regeringens förslag till ändring i utstationeringslagen med vissa ändringar i 14 och 18 §§. Därmed tillstyrkte utskottet delvis proposition 2012/13:71 och avstyrkte motionerna. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet framförde i en gemensam reservation att kontaktpersonen för den arbetsgivare som utstationerat arbetskraft till Sverige också ska ha behörighet att vara företrädare i kontakter med myndigheter och arbetstagarorganisationer, ingå förhandlingar samt teckna exempelvis kollektivavtal. Miljöpartiet anmälde ett särskilt yttrande.

Debatten hölls den 16 maj 2013, debattid 1 tim 12 min, 8 deltagare (S, M, MP, FP, C, SD, V, KD).

AU10 Slutredovisning av regeringens särskilda jämställdhetssatsning 2007–2010, m.m.

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens skrivelse 2011/12:174 Slutredovisning av regeringens särskilda jämställdhetssatsning 2007–2010 och två följdmotioner som väckts med anledning av skrivelsen. I betänkandet behandlades också motionsyrkanden om jämställdhet från den allmänna motionstiden hösten 2012. I skrivelsen redovisar regeringen den särskilda jämställdhetssatsning som regeringen genomförde 2007–2010. Redovisningen omfattar åtgärder som har finansierats inom ramen för den särskilda jämställdhetssatsningen, som under den aktuella perioden uppgick till 1,6 miljarder kronor.

Utskottet föreslog att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna och
avslår följdmotionerna. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna följde i reservationer upp sina respektive följdmotioner. Med anledning av några av yrkandena från den allmänna motionstiden föreslog utskottet ett tillkännagivande om lönekartläggning och handlingsplaner för jämställda löner. Företrädarna för Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverade sig på denna punkt och ansåg att motionsyrkandena ska avslås.

Utskottet föreslog att riksdagen avslår övriga motionsyrkanden från den allmänna motionstiden. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet följde upp sina yrkanden med totalt 13 reservationer. I betänkandet finns också tre särskilda yttranden från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Debatten hölls den 5 juni 2013, debattid 2 tim 7 min, 8 deltagare (S, M, MP, FP, C, SD, V, KD).

AU11 Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna m.m.

I detta betänkande behandlade utskottet proposition 2012/13:143 Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna och två motioner som väckts med anledning av propositionen. I betänkandet behandlades också motionsyrkanden om arbetsmiljöfrågor från den allmänna motionstiden hösten 2012. I propositionen föreslår regeringen ändringar av sanktionssystemet på arbetstids- och arbetsmiljöområdet i syfte att få till stånd ett effektivare sanktionssystem. Propositionen innehåller förslag till ändringar i arbetsmiljölagen (1977:1160) som innebär att administrativa sanktionsavgifter i stor utsträckning ska ersätta straffsanktioner. För att skapa enhetlighet och för att uppnå bättre överensstämmelse med regeringsformens bestämmelser om normgivning föreslås även ändringar av bestämmelserna i 4 kap. arbetsmiljölagen om bemyndigande för Arbetsmiljöverket att utfärda föreskrifter. På arbetstidsområdet föreslår regeringen ändringar i arbetstidslagen (1982:673), lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete, lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget och lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik. På samma sätt som för arbetsmiljöområdet föreslås att straffsanktionerna i huvudsak ska ersättas av sanktionsavgifter. I propositionen föreslås också en mindre ändring i 46 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet och följdändringar i lagen (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare. Ändringarna i arbetsmiljö- och arbetstidslagarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014. Ändringen i medbestämmandelagen och lagen om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare föreslås träda i kraft den 1 augusti 2013. I de båda följdmotionerna föreslogs bl.a. att Arbetsmiljöverket även i fortsättningen ska kunna meddela föreskrifter med straffsanktion vid sidan av möjligheten att använda sanktionsavgifter. Motionen från Vänsterpartiet innehöll även yrkanden om att allvarliga brott mot arbetsmiljölagen ska fortsätta vara straffbelagda, om samråd med fackliga centralorganisationer, om sanktionsavgiftens högsta belopp och om resurser till Arbetsmiljöverket.

Utskottet välkomnade regeringens förslag om att straffsanktioner kopplade till arbetsmiljö- och arbetstidsregler i hög grad ska ersättas med sanktionsavgifter.

Utskottet tog initiativ till ett lagförslag som innebär att det av 18 § lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete ska framgå att beslut om såväl förelägganden som förbud enligt 17 § samma lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Enligt utskottet finns det inte skäl att låta möjligheten till straffsanktioner finnas kvar på det sätt som föreslås i de båda följdmotionerna. Utskottet tillstyrkte inte heller något av de övriga yrkanden som väckts med anledning av propositionen.

Utskottet föreslog att riksdagen dels antar regeringens lagförslag, dels beslutar om en ändring i 18 § lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt och avslår följdmotionerna. Utskottet föreslog också att riksdagen avslår motionsyrkandena från den allmänna motionstiden. Företrädarna för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet följde upp sina motioner med totalt 13 reservationer och ett särskilt yttrande.

Debatten hölls den 17 juni 2013, debattid 1 tim 46 min, 8 deltagare (S, M, MP, FP, C, SD, V, KD).

AU12 Etablering av utrikes födda genom företagande

I detta betänkande behandlade arbetsmarknadsutskottet regeringens skrivelse 2012/13:146 Riksrevisionens rapport om etablering av utrikes födda genom företagande samt en följdmotion som väckts med anledning av skrivelsen.

Utskottet ansåg att det är viktigt att säkerställa att de arbetsmarknadspolitiska insatserna fungerar effektivt och ändamålsenligt och att arbetssökande får det förmedlingsstöd de behöver. Utskottet välkomnade därför de insatser som regeringen har inlett mot bakgrund av Riksrevisionens rapport.

Utskottet föreslog att riksdagen avslår följdmotionen och lägger skrivelsen till handlingarna.

Debatten hölls den 17 juni 2013, debattid 13 min, 2 deltagare (M, SD).

Yttranden till andra utskott

Utskottet lämnade följande yttranden.

AU1y Ramar för utgiftsområdena 13 Integration och jämställdhet och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, till finansutskottet

AU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen, till konstitutionsutskottet

AU3y Forskning och innovation, till utbildningsutskottet

AU4y En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess, till justitieutskottet

AU5y Rehabilitering tillbaka till arbete, till socialförsäkringsutskottet
AU6y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2012, till utrikesutskottet

AU7y 2013 års ekonomiska vårproposition, till finansutskottet

AU8y Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare, till socialförsäkringsutskottet.

EU-frågor

Med anknytning till ärendebehandling. I betänkande AU5 behandlade utskottet regeringens proposition 2011/12:178 Lag om uthyrning av arbetstagare som innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag.

I betänkande AU9 behandlade utskottet proposition 2012/13:71 Anmälningsskyldighet vid utstationering. I propositionen föreslår regeringen att arbetsgivare som utstationerar arbetstagare i Sverige enligt lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare, kallad utstationeringslagen, ska vara skyldiga att anmäla utstationeringen och att utse och anmäla en kontaktperson här. Syftet med förslaget är att Sverige ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt det s.k. utstationeringsdirektivet och att utstationeringslagen ska kunna fungera i praktiken.

Utskottets yttrande till utrikesutskottet, AU6y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2012, hade också anknytning till EU-frågor.

Överläggning med regeringen enligt 10 kap. 4 § andra stycket riksdagsordningen hölls vid sammanlagt 9 tillfällen enligt följande.

Den 18 oktober 2012 med statssekreterare Bettina Kashefi om kommissionens förslag till direktiv om genomförande av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster.

Den 29 november 2012 med arbetsmarknadsminister Hillevi Engström om ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav för ökad rörlighet genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter

Den 17 januari 2013 med statssekreterare Bettina Kashefi om kommissionens förslag till rekommendationer om att inrätta en ungdomsgaranti.

Den 24 januari 2013 om den årliga tillväxtrapporten och den gemensamma sysselsättningsrapporten.

Den 7 mars 2013 med statssekreterare Bettina Kashefi om den svenska ståndpunkten gällande delar av kommissionens förslag till direktiv om genomförande av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster.

Den 9 april 2013 med jämställdhetsminister Maria Arnholm om rådslutsatser inom EU:s uppföljning av Pekingplattformen: ”Kvinnor och media”.

Den 25 april 2013 med statssekreterare Marita Ljung om förordningsändringar gällande sysselsättningsinitiativet för unga (Europeiska socialfonden).

Den 23 maj med statssekreterare Bettina Kashefi, om dels förslag om ändring av direktiv för anpassning till förordning om klassificering och märkning av ämnen och blandningar, dels ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav för ökad rörlighet genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter.

Den 5 september med statssekreterare Bettina Kashefi om dels kommissionens förslag till direktiv om genomförande av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster, dels förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna.

EU-information från regeringen lämnades vid 5 tillfällen om bl.a. pågående lagstiftningsarbete i EU inom utskottets beredningsområde.

Subsidiaritetsprövning av lagförslag från EU:s institutioner enligt artikel 5.3 i EU-fördraget och 10 kap. 6 § riksdagsordningen genomförs för att pröva om ett utkast till lagstiftningsakt strider mot subsidiaritetsprincipen (eller närhetsprincipen). Europeiska kommissionen översände under riksmötet 2012/13 
5 förslag till riksdagen som blev föremål för subsidiaritetsprövning av arbetsmarknadsutskottet enligt följande.

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/58/EEG, 92/85/EEG, 94/33/EG, 98/24/EG och Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/37/EG, för att anpassa dem till förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (COM(2013) 102).

Förslag om ändringar i ESF-förordningen rörande sysselsättningsinitiativet för ungdomar (COM(2013) 145 och COM(2013) 146).

Direktivförslag om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare (COM(2013) 236).

Förslag till beslut om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna, (COM(2013) 430).

I samtliga fall ansåg utskottet att förslagen inte stred mot subsidiaritetsprincipen.

Uppföljning och utvärdering m.m.

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut med uppdrag att främja, stödja och genomföra vetenskapliga utvärderingar. Uppdraget omfattar effekter av arbetsmarknads- och utbildningspolitik, arbetsmarknadens funktionssätt och arbetsmarknadseffekterna av socialförsäkringen. IFAU ska även sprida sina resultat så att de blir tillgängliga för olika intressenter i Sverige och utomlands.

Utskottet följer IFAU:s verksamhet. Generaldirektören Olof Åslund besökte utskottet den 23 maj 2013 för att informera om aktuella rapporter m.m.

Uppvaktningar m.m.

Under riksmötet lämnades – utöver vad som redovisats under rubriken EU-frågor ovan – muntlig information m.m. enligt följande.

Den 2 oktober 2012 av arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, om bl.a. situationen på arbetsmarknaden och prognosen för 2012–2016, Arbetsförmedlingen, insatser mot arbetslöshet och för ett hållbart arbetsliv samt om aktuella utredningar och propositioner.

Den 16 oktober 2012 av integrationsminister Erik Ullenhag, om bl.a. budgetsatsningarna inom områdena integration och diskriminering, nuläget på den svenska arbetsmarknaden för utrikes födda och etableringsreformen.

Den 18 oktober 2012 av prognoschefen Jesper Hansson från Konjunkturinstitutet, om konjunkturläget.

Den 23 oktober 2012 av Mats Wadman, överdirektör vid SCB, om arbetsmarknadsläget.

Den 8 november 2012 av verkställande direktören Monica Lingegård från Samhall, om myndighetens verksamhet m.m.

Den 13 november 2012 av huvudsekreteraren Maria Hemström Hemmingsson från Jämställdhetsdelegationen, om delegationens uppdrag och arbete m.m.

Den 29 november 2012 av verkställande direktören Carl-Gustaf Leinar från TRR Trygghetsrådet och verkställande direktören Tomas Petti från Trygghetsfonden TSL, om sin verksamhet och sin syn på läget på arbetsmarknaden.

Den 17 januari 2013 av statssekreterare Bettina Kashefi från Arbetsmarknadsdepartementet, om det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet.

Den 29 januari 2013 av riksrevisor Gudrun Antemar från Riksrevisionen, om Riksrevisionens rapport Etablering genom företagande (RiR 2012:26).

Den 21 februari 2013 av jämställdhetsminister Maria Arnholm från Utbildningsdepartementet, om jämställdhetsarbetet på EU-nivå och internationell, nordisk och nationell nivå.

Den 26 mars 2013 av dels generaldirektören Åsa Lindh från ESF-rådet om ESF-rådets uppdrag, projekt, programutvärdering m.m., dels kanslirådet Camilla Lehorst, Näringsdepartementet, om den s.k. partnerskapsöverenskommelsen, och av ämnessakunniga Cecilia Eng Jakobsson från Arbetsmarknadsdepartementet, om förberedelserna för programperioden 2014–2020.

Den 9 april 2013 av jämställdhetsminister Maria Arnholm från Utbildningsdepartementet, om FN:s kvinnokommissions (CSW) möte i New York den 4–8 mars 2013.

Den 11 april 2013 dels av huvudsekreteraren Jesper Strömbäck från Framtidskommissionen om Framtidskommissionens arbete och dess slutrapport Svenska framtidsutmaningar (Ds 2013:19), dels av arbetsmarknadsminister Hillevi Engström från Arbetsmarknadsdepartementet om regeringens arbetsmarknadspolitik samt av sjöarbetsmarknadens parter om framtidens arbetsmarknad inom sjöfarten.

Den 23 april 2013 dels av integrationsminister Erik Ullenhag från Arbetsmarknadsdepartementet om regeringens integrationspolitik, dels av generaldirektören Angeles Bermudez-Svankvist från Arbetsförmedlingen om kompletterande aktörer.

Den 21 maj 2013 dels av generaldirektören Pia Enochsson från Myndigheten för yrkeshögskolan om myndighetens erfarenheter och resultat 2012, dels av särskilda utredaren Ingemar Eriksson från Pensionsåldersutredningen om utredningens slutbetänkande Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25).

Den 23 maj 2013 av tjänstemän från Arbetsmarknadsdepartementet om direktivförslag om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare och om regeringens bedömning i subsidiaritetsfrågan i ärendet (COM(2013) 236).

Den 30 maj 2013 av företrädare för LO, TCO, Saco, Svenskt Näringsliv, SKL och Arbetsgivarverket om parternas EU-arbete.

Den 13 juni av generaldirektören Claes Stråth från Medlingsinstitutet om institutets uppdrag och arbete m.m.

Den 22 november 2012 besökte utskottet Arbetsförmedlingen, och den 3 december 2012 besöktes Arbetsmiljöverket.

Utfrågning

Arbetsmarknadsutskottet anordnade den 21 mars 2013 ett offentligt seminarium om erfaren arbetskraft. En väl fungerande arbetsmarknad för erfaren arbetskraft är central för att möta den demografiska utvecklingen med en allt äldre befolkning och allt färre människor i arbetslivet. Insatser på arbetsmiljöområdet är viktigt för att minska risken för att människor inte ska kunna arbeta ett helt arbetsliv. Seminariet behandlade bl.a. frågor om vad som händer i arbetslivet efter 55 års ålder och vad politiken kan göra för att skapa förutsättningar för ett långt och utvecklande arbetsliv både i dag och i framtiden. Vid seminariet presenterade både forskare och företrädare för Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen statistik och synpunkter på situationen för äldre på arbetsmarknaden. Företrädare för arbetsmarknadens parter deltog och gav sin syn.

Programmet och en utskrift av den stenografiska uppteckning som gjordes vid seminariet samt det underlag som riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat tog fram inför seminariet redovisas i en rapport från Riksdagen (2012/13:RFR12).

Utrikes resor

Den 6–7 september 2012 deltog Ylva Johansson vid en konferens i Bryssel anordnad av Europeiska kommissionen, Jobs for Europe: The Employment Policy Conference.

Den 3 oktober 2012 deltog Maria Plass och Abir Al-Sahlani vid en jämställdhetskonferens arrangerad av Europaparlamentet i Bryssel.

Den 28–30 januari 2013 deltog Maria Plass och Patrik Björck i den Europeiska parlamentsveckan i Europaparlamentet i Bryssel.

Den 13 februari 2013 deltog Patrik Björck och Lotta Finstorp vid en OECD-konferens i Paris.

Den 17–19 februari 2013 gjorde delar av utskottet en studieresa till Vilnius, Litauen, för att bl.a. besöka EU:s jämställdhetsinstitut EIGE samt för att få kunskap om arbetsmarknadsfrågorna i landet. I Vilnius besöktes bl.a. Litauens parlament (Seimas), EIGE och Ombudsperson for Equal Opportunities (Litauens DO). Samma datum gjorde andra ledamöter i utskottet en studieresa till Olso, Norge, bl.a. för att inhämta kunskap om den norska arbets- och välfärdsförvaltningen (NAV). I Oslo besöktes bl.a. Norges Arbetsmarknadsdepartement, NAV-kontoret och Stortinget.

Den 7 mars 2013 deltog Kerstin Nilsson vid ett interparlamentariskt utskottsmöte i Europaparlamentet i Bryssel om den finansiella krisen och dess påverkan på kvinnor.

Den 4–8 mars 2013 deltog Ann-Christin Ahlberg och Jenny Petersson i FN:s kvinnokommissions (CSW) möte i New York.

Den 22 mars 2013 deltog Maria Plass i ett rundabordssamtal i Litauens parlament i Vilnius.

Den 28–29 april 2013 deltog Elisabeth Svantesson i ett interparlamentariskt utskottsmöte om bl.a. ungdomsarbetslöshet i Dublin.

Den 10–11 juni 2013 deltog Elisabeth Svantesson, Raimo Pärssinen, Mattias Karlsson, Jenny Petersson och Kerstin Nilsson vid ILO:s årliga arbetskonferens i Genève.

Utländska besök

Företrädare för utskottet har sammanträffat med utländska delegationer enligt följande.

Den 22 januari 2013 deltog Elisabeth Svantesson, Ylva Johansson och Annika Qarlsson i ett möte med ordföranden för arbetsmarknads- och socialutskottet i den tyska förbundsdagen.

Den 29 januari 2013 deltog Ann-Christin Ahlberg, Johan Andersson och Hanif Bali vid ett gemensamt möte med ledamöter i socialförsäkringsutskottet med anledning av ett besök av Mr. Rigoni, ledamot i Europarådets parlamentariska församling.

Den 15 maj 2013 deltog Katarina Brännström, Maria Stenberg, Patrik Björck, Jenny Petersson och Kerstin Nilsson i ett möte med en delegation från svensk-thailändska vänföreningen vid Thailands parlament.

Den 28 maj 2013 deltog Patrik Björck och Jenny Petersson i ett möte med Europarådets expertgrupp för konventionen om människohandel, GRETA, tillsammans med ledamöter från justitieutskottet.

Den 12 juni 2013 deltog Patrik Björck, Ann-Christin Ahlberg, Abir Al-Sahlani och Gulan Avci i ett möte med en delegation från Iraks parlament.

Elanders, Stockholm 2013

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.