Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2006/07

utskottsdokument 2006/07:20E0

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2006/07

 

 

 

 

 

 

 

Beredningsområde m.m.

Arbetsmarknadsutskottets beredningsområde omfattar ärenden om 1. arbetsmarknadspolitik, 2. arbetslivspolitik med arbetsrätt, 3. integration, 4. åtgärder mot diskriminering i den mån ärendena inte hör till något annat utskotts beredning samt 5. jämställdhet mellan kvinnor och män i den mån ärendena inte tillhör något annat utskotts beredning. Anslag inom utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv ingår i beredningsområdet.

Utskottets sammansättning m.m.

Antalet ordinarie ledamöter i utskottet var 17. Vid riksmötets slut var antalet suppleanter 26.

Utskottet hade följande sammansättning.

Ledamöter

Catharina Elmsäter-Svärd (m)

Jan Ericson (m)

Sven-Erik Österberg (s)

Luciano Astudillo (s)

Tomas Tobé (m)

Désirée Pethrus Engström (kd)

Sylvia Lindgren (s)

Anna König Jerlmyr (m)

Elisabeth Svantesson (m)

Josefin Brink (v)

Annika Qarlsson (c)

Ann-Christin Ahlberg (s)

Lars Lilja (s)

Hans Backman (fp)

Eva Flyborg (fp)

Ulf Holm (mp)

Maria Öberg (s) (Stenberg fr.o.m. 13 augusti 2007)

 

 


Suppleanter

Sven Yngve Persson (m)

Patrik Björck (s)

Reza Khelili Dylami (m)

Jennie Nilsson (s)

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

Lennart Levi (c)

Peter Jeppsson (s)

Tina Acketoft (fp)

Agneta Gille (s)

Staffan Anger (m)

Christer Adelsbo (s)

Lennart Sacrédeus (kd)

Sofia Arkelsten (m)

Torbjörn Björlund (v)

Birgitta Eriksson (s)

Mauricio Rojas (fp)

Esabelle Reshdouni (mp)

Magdalena Andersson (m)

Erik A Eriksson (c)

Solveig Hellquist (fp)

Nina Larsson (fp)

Kalle Larsson (v)

Jan Lindholm (mp)

Kurt Kvarnström (s)

Matilda Ernkrans (s)

Rosita Runegrund (kd)

Samtliga riksdagspartier hade ordinarie företrädare i utskottet. Som framgår av förteckningen företrädde 6 av ledamöterna Socialdemokraterna, 5 Moderaterna och 2 Folkpartiet. Centerpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna hade 1 ledamot vartdera.

Presidium

I utskottets presidium ingick Catharina Elmsäter-Svärd (m), ordförande, och Sven-Erik Österberg (s), vice ordförande.

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av följande personer.

Gunilla Upmark, kanslichef

Elise-Marie (Lise) Donovan, föredragande

Katarina Barrling Hermansson, föredragande (fr.o.m. augusti 2006)

Lars Davidsson, föredragande (fr.o.m. september 2006, föräldraledig t.o.m. januari 2007)

Alexandra Oljans Ahlin, utskottshandläggare

Sanna Feltenmark, utskottsassistent

Utskottets verksamhet m.m.

Betänkanden och utlåtanden

Utskottet avlämnade 13 betänkanden och 1 utlåtande enligt följande:

AU1 Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv

AU2 Skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för arbetstagare med funktionshinder

AU3 Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen

AU4 Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen (förnyad behandling)

AU5 Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv (förnyad behandling)

AU6 Integrationsfrågor

AU7 Arbetsmiljöfrågor

AU8 Protokoll till ILO:s konvention om arbetarskydd och arbetsmiljö m.m.

AU9 Arbetsrätt

AU10 Jämställdhet

AU11 Diskriminering

AU12 Utlåtande om grönboken En modern arbetsrätt för att möta 2000-talets utmaningar

AU13 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken

AU14 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

 

Följande kan nämnas om ärendena.

AU1 Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv

I betänkandet behandlades budgetpropositionen för 2007 med förslag till anslag på de angivna utgiftsområdena.  Utgiftsområde 13 omfattar politikområdet Arbetsmarknadspolitik och fr.o.m. budgetåret 2007 även politikområdena Integrationspolitik och Storstadspolitik. Anslagen inom utgiftsområdet avser främst kontantstödet vid arbetslöshet och deltagande i arbetsmarknadsprogram. Utgiftsområde 14 omfattar politikområdena Arbetslivspolitik och Jämställdhetspolitik. Ramen för utgiftsområde 13 uppgick till 66,7 miljarder kronor och ramen för utgiftsområde 14 till 1,4 miljarder kronor. Utskottet redovisade sin syn på inriktningen av arbetsmarknads- och arbetslivspolitiken och framhöll liksom regeringen att politiken bör vara inriktad på att återupprätta arbetslinjen och förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och koncentreras mer på åtgärder som leder till permanenta anställningar i näringslivet. Som ett led i den nya politiken avskaffas flera arbetsmarknadsåtgärder som plusjobb, akademikerjobb, utbildningsvikariat och statligt finansierade feriearbeten. Datortek, interpraktikstipendier och friår försvinner också. I stället ska matchning av arbetssökande och lediga arbeten prioriteras. AMS (Arbetsmarknadsstyrelsen) och länsarbetsnämnderna avvecklas som egna myndigheter vid årsskiftet 2007/08 och ersätts av en ny, sammanhållen myndighet. Även Integrationsverket avvecklas som ett led i arbetet med att omforma integrationspolitiken. Vidare får Arbetsmiljöverket ett förändrat och begränsat uppdrag och Arbetslivsinstitutet avvecklas. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till fördelning på anslag på utgiftsområdena 13 och 14, dock med annan fördelning mellan anslagen 22:2 och 22:3 som en följd av den senareläggning av vissa ändringar i arbetslöshetsförsäkringen som utskottet föreslog i AU3 (AU4).

I ärendet behandlades även ett 60-tal motionsyrkanden som väckts under den allmänna motionstiden hösten 2006. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes, bl.a. med hänvisning till aviserade förslag från regeringens sida och till pågående beredningsarbete inom Regeringskansliet.

Vid kammarbehandlingen av betänkandet beslutade riksdagen, med tillämpning av 4 kap. 10 § riksdagsordningen, att återförvisa ärendet till utskottet. Utskottet lämnade därefter ett nytt förslag i betänkande 2006/07:AU5, men fann där inte anledning att frångå de ställningstaganden som gjorts i betänkande AU1.

AU2 Skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för arbetstagare med funktionshinder

I betänkandet behandlades proposition 2005/06:207 Skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för arbetstagare med funktionshinder. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag. Förslagen innebar ändringar i lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder. Arbetsgivarens skyldighet att i vissa fall vidta skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för personer med funktionshinder ska gälla i alla de sju fall som omfattas av lagens diskrimineringsförbud, dvs. även under pågående anställning. Enligt regeringsförslaget ska arbetsgivarens skyldigheter i fråga om stöd- och anpassningsåtgärder gälla även i förhållande till den som utan att vara anställd söker eller fullgör yrkespraktik hos arbetsgivaren. Lagändringarna trädde i kraft den 1 december 2006. Detta innebar att EG-rättens arbetslivsdirektiv i den del som avser skäliga stöd- och anpassningsåtgärder fullt ut har genomförts i Sverige (rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet).

AU3 Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen

I betänkandet behandlades regeringens proposition 2006/07:15 En arbetslöshetsförsäkring för arbete, motioner som väckts med anledning av propositionen och ett antal motioner med anknytning till arbetslöshetsförsäkringen som väckts under den allmänna motionstiden hösten 2006. I propositionen lämnades förslag till ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

·          Ändringarna omfattar bl.a. följande: Arbetsvillkoret skärps. För att ha rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning krävs 80 i stället för 70 timmars arbete per månad under sex månader (inom en ramtid av tolv månader).

·          Den s.k. överhoppningsbara tiden i arbetslöshetsförsäkringen begränsas till fem år, från tidigare sju år.

·         Möjligheten att kvalificera sig för arbetslöshetsersättning genom studier, det s.k. studerandevillkoret, avskaffas.

·         Nivån på ersättningen sänks successivt under ersättningsperioden, från 80 % av inkomsten i början av perioden till 70 % mot slutet och till 65 % för den som fått förlängd ersättningsperiod.

·         Beräkningen av den s.k. normalarbetstiden som ligger till grund för arbetslöshetsersättningen ändras.

·         Arbetslöshetskassorna är sedan tidigare skyldiga att betala s.k. finansieringsavgifter till staten för att bekosta en del av de statliga utgifterna för arbetslöshetsersättning. Nu införs en förhöjd finansieringsavgift, vilket innebär höjda avgifter för a-kassornas medlemmar. Systemet med utjämningsavgift och utjämningsbidrag avskaffas.

Samtliga ändringar föreslogs träda i kraft den 1 januari 2007 med vissa övergångsbestämmelser.

Utskottet ställde sig bakom regeringsförslagen men med vissa korrigeringar. Bland annat föreslog utskottet att reglerna om successiv nedtrappning av ersättningsgraden, som enligt propositionen skulle träda i kraft den 1 januari 2007, i stället skulle träda i kraft den 5 mars 2007. Det klargjordes att kassorna inte ska ha rätt att ta ut den förhöjda finansieringsavgiften av medlemmarna i förväg.

Kammaren beslutade den 20 december 2006, med tillämpning av 4 kap. 10 § riksdagsordningen, att återförvisa ärendet till utskottet för ytterligare behandling. Utskottet lämnade därefter ett nytt förslag i betänkande 2006/07:AU4, men fann där inte anledning att frångå de ställningstaganden som gjorts i betänkande AU3.

AU4 Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen (förnyad behandling)

Som framgått ovan behandlade utskottet i betänkande 2006/07:AU3 proposition 2006/07:15 En arbetslöshetsförsäkring för arbete och motioner. Kammaren beslutade den 20 december 2006, med tillämpning av 4 kap. 10 § riksdagsordningen, att återförvisa ärendet till utskottet för ytterligare beredning. I betänkande 2006/07:AU4 togs förslagen upp till förnyad behandling. Utskottet fann inte anledning att frångå de ställningstaganden som gjorts i betänkande AU3 (se ovan).

AU5 Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv (förnyad behandling)

Som framgått ovan behandlade utskottet i betänkande 2006/07:AU1 budgetpropositionen, utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv, och motioner. Kammaren beslutade den 20 december 2006, med tillämpning av 4 kap. 10 § riksdagsordningen, att återförvisa ärendet till utskottet för ytterligare beredning. Efter återförvisningen togs ärendet upp till förnyad behandling. Utskottet fann inte anledning att frångå de ställningstaganden som gjordes i betänkande AU1 (se ovan).

AU6 Integrationsfrågor

I betänkandet behandlades Riksrevisionens styrelses framställning till riksdagen angående statliga insatser för nyanlända invandrare, 2006/07:RRS13, och 19 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2006. Motionerna behandlade bl.a. frågor om nyanlända invandrares inträde på den svenska arbetsmarknaden, om kvinnor med invandrarbakgrund, om invandrarorganisationer och om insatser i arbetet mot främlingsfientlighet. Utskottet tillstyrkte Riksrevisionens styrelses framställning, där det bl.a. föreslogs att regeringen bör förtydliga uppdragen till de berörda myndigheterna och se över nuvarande reglering av ersättningen till kommunerna för flyktingmottagande. Samtliga motionsförslag avstyrktes, bl.a. med hänvisning till att regeringen avsåg att återkomma med förslag till framtida inriktning på politiken och åtgärder för integration.

AU7 Arbetsmiljöfrågor

I detta betänkande behandlades 49 motionsyrkanden om arbetsmiljöfrågor från den allmänna motionstiden 2006. I motionerna lämnades förslag om åtgärder avseende bl.a. arbetsmiljölagstiftningen, Arbetsmiljöverkets uppdrag, skyddsombudsverksamheten, företagshälsovården, ensamarbete, gränsvärden för inomhustemperatur, insatser mot kränkande särbehandling och mobbning i arbetslivet, arbetstidsförkortning och arbetstid. Utskottet avstyrkte samtliga motionsförslag.

AU8 Protokoll till ILO:s konvention om arbetarskydd och arbetsmiljö m.m.

Regeringens proposition 2006/07:44 2002 års protokoll till ILO:s konvention om arbetarskydd och arbetsmiljö m.m. behandlades i betänkande AU8. I propositionen föreslogs riksdagen godkänna ILO-protokollet. Regeringen redogjorde i propositionen också för tre antagna ILO-rekommendationer och informerade om 36 ILO-rekommendationer som har återkallats. En motion väcktes med anledning av propositionen. Utskottet delade regeringens bedömning att bestämmelserna i protokollet, efter att Försäkringskassan gjort en mindre justering i en blankett för anmälan av arbetsskada, uppfylls av det befintliga svenska regelverket. Utskottet ansåg inte att de tre rekommendationerna borde föranleda någon åtgärd och avstyrkte motionen.

AU9 Arbetsrätt

I detta betänkande behandlade utskottet 66 motionsyrkanden om arbetsrätt väckta under den allmänna motionstiden 2006 och 1 motion om rätt till heltid som väckts med anledning av en återkallelse av en regeringsskrivelse. Frågorna i betänkandet spände över ett stort område och gällde bl.a. de svenska kollektivavtalen, företagsnedläggning, löntagarägda företag, turordningsregler vid uppsägning, sympatiåtgärder, rätt till heltidsanställning och ledighet. Utskottet framhöll som sin utgångspunkt att grunden för reglering av villkoren på svensk arbetsmarknad bör vara kollektivavtal och inte lagstiftning. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

AU10 Jämställdhet

I betänkandet behandlades dels 3 motioner väckta med anledning av regeringens återkallelse (skr. 2006/07:36) av den förra regeringens skrivelse Handlingsplan för jämställda löner (skr. 2005/06:213), dels 32 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2006 på området jämställdhet. Utöver frågor med anknytning till den återkallade handlingsplanen innehöll motionerna förslag vad gäller bl.a. målen på politikområdet, kontrollen av myndigheter och organisationer, löneskillnader mellan män och kvinnor, yrkesklassificering, bestämmelser i jämställdhetslagen, EG-rättens betydelse för svensk jämställdhetspolitik, mäns jämställdhetsarbete, könsroller och våld mot kvinnor. Samtliga motioner avstyrktes, bl.a. med hänvisning till pågående beredningsarbete inom Regeringskansliet.

AU11 Diskriminering

Betänkandet omfattade 21 motionsyrkanden i diskrimineringsfrågor väckta under den allmänna motionstiden 2006. Frågorna gällde bl.a. allmänna åtgärder mot diskriminering, diskriminering av äldre, diskriminering av transpersoner, diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, diskriminering av funktionshindrade, frågor om rekrytering m.m. och ansvaret för rättegångskostnader i diskrimineringsmål. Utskottet framhöll att diskriminering är ett brott mot grundläggande mänskliga rättigheter och principen om alla människors lika värde. Utskottet anförde också att diskriminering styrs av mekanismer som är likartade oavsett grunden för diskrimineringen och att den kränkning som en diskriminerad människa känner får förmodas vara likartad oavsett diskrimineringsgrund. Utskottet ansåg att Diskrimineringskommitténs förslag om en sammanhållen diskrimineringslagstiftning och en samlad ombudsmannafunktion speglar ett sådant förhållningssätt och avstyrkte bl.a. med hänvisning till den pågående beredningen av förslaget samtliga motionsyrkanden.

AU12 Utlåtande om grönboken En modern arbetsrätt för att möta 2000-talets utmaningar

Ärendet avsåg utskottets utlåtande om Europeiska kommissionens grönbok En modern arbetsrätt för att möta 2000-talets utmaningar, KOM(2006) 708. I utlåtandet anförde utskottet att den svenska modellen med kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter om löner och andra anställningsvillkor bör värnas och att reformer på arbetsrättens område i huvudsak ska vara en nationell angelägenhet. Utskottets utlåtande debatterades och lades därefter till handlingarna av riksdagen enligt den procedur som fr.o.m. den 1 januari 2007 tillämpas vid riksdagens hantering av viktigare EU-dokument.

AU13 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken

I ärendet behandlade utskottet proposition 2006/07:89 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, m.m. och 4 motioner som väckts med anledning av propositionen. Ärendet avsåg också 4 framställningar från Riksrevisionens styrelse: 2005/06:RRS22 om insatserna mot deltidsarbetslösheten, 2006/07:RRS5 om arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen, 2006/07:RRS15 om den offentliga arbetsförmedlingen och 2006/07:RRS18 om anställningsstöd och totalt 4 följdmotioner. I ärendet ingick även 32 motionsyrkanden om arbetsmarknadspolitiska frågor från den allmänna motionstiden 2006.

I propositionen föreslogs bl.a. att den nuvarande aktivitetsgarantin avvecklas och ersätts av en jobb- och utvecklingsgaranti. Deltagarna ska erbjudas individuellt anpassade åtgärder som syftar till att de snabbt ska komma in på arbetsmarknaden. Den s.k. 100-dagarsregeln i arbetslöshetsförsäkringen avskaffas, då den anses strida mot försäkringens roll som omställningsförsäkring. Möjligheten till förlängning av perioden med arbetslöshetsersättning tas också bort. Ersättningsperioden om längst 300 dagar ska i fortsättningen även omfatta dagar då en person deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program. En ny myndighet, Arbetsförmedlingen, som ersätter Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och länsarbetsnämnderna bildas den 1 januari 2008. Slutligen föreslogs att lagen (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen avskaffas. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 2 juli 2007, utom samordningen av ersättningsdagar i arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet som enligt utskottets förslag ska börja gälla den 1 oktober 2007.

Utskottet ställde sig bakom propositionsförslagen med den nyss angivna korrigeringen och samtliga motioner avstyrktes. På utskottets förslag föranledde inte heller framställningarna från Riksrevisionens styrelse några tillkännagivanden från riksdagens sida, men i betänkandet betonade utskottet värdet av de genomförda granskningarna.

AU14 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

I detta betänkande behandlades proposition 2006/07:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. Propositionen innehöll förslag om ändringar i lagen om anställningsskydd (LAS) och semesterlagen. Till en del avsåg propositionen nya regler i förhållande till lagändringar som antogs av riksdagen våren 2006 och som skulle ha trätt i kraft den 1 juli 2007. Förslagen innebar bl.a. att en ny tidsbegränsad anställningsform kallad allmän visstidsanställning införs. En allmän visstidsanställning ska övergå till tillsvidareanställning (fast anställning) om arbetstagaren har varit anställd hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Det ska också vara möjligt att anställa tidsbegränsat för vikariat och för säsongsarbete och när arbetstagaren har fyllt 67 år. En vikarie som har varit anställd hos samma arbetsgivare ska få tillsvidareanställning efter sammanlagt två, i stället för tre, års anställning under en femårsperiod. Anställda som är äldre än 45 år ska inte längre få tillgodoräkna sig extra anställningstid bl.a. när man bestämmer turordningen vid uppsägning. Utskottet ställde sig bakom förslagen. Det innebär att lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2007, utom bestämmelsen om tiden för övergång från vikariat till tillsvidareanställning som träder i kraft den 1 januari 2008.

Yttranden till andra utskott

Utskottet avlämnade fyra yttranden till andra utskott enligt följande.

AU1y Ramar för utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv (till finansutskottet)

AU2y Tilläggsbudget 2007 – utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv (till finansutskottet)

AU3y Indelning i utgiftsområden (till konstitutionsutskottet)

AU4y Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken – utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv (till finansutskottet)

EU-frågor

a) Med anknytning till ärendebehandling

Betänkande AU2 Skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för arbetstagare med funktionshinder innehöll som ovan nämnts förslag om lagändringar som innebar att EG-rättens arbetslivsdirektiv i den del som avser skäliga stöd- och anpassningsåtgärder fullt ut har genomförts i Sverige.

I AU12 Utlåtande om grönboken En modern arbetsrätt för att möta 2000-talets utmaningar behandlade utskottet Europeiska kommissionens grönbok En modern arbetsrätt för att möta 2000-talets utmaningar, daterad den 22 november 2006, KOM(2006) 708. Arbetsmarknadsutskottet skrev här att den svenska modellen med kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter om löner och andra anställningsvillkor bör värnas och att reformer på arbetsrättens område i huvudsak ska vara en nationell angelägenhet. AU12 var utskottets första utlåtande och bakgrunden är att riksdagen den 7 december 2006 slutligt beslutade om nya regler för riksdagens arbete med EU-frågor (bet. 2006/07:KU3) och om en ny ordning för behandling av grön- och vitböcker och andra strategiska EU-dokument. Av förarbetena framgår att utgångspunkten bl.a. varit att EU-frågorna så långt möjligt ska integreras i det sedvanliga riksdagsarbetet. Det ansvariga utskottet ska granska dokumentet och därefter redovisa resultatet av sin granskning i ett utlåtande till kammaren. Utlåtandet får betraktas som preliminära synpunkter av konstitutionellt oförbindande karaktär. Det kan dock ses som uttryck för rådande åsiktsförhållanden i riksdagen. Denna grönbok tillställdes riksdagen före ikraftträdandet av bestämmelserna i riksdagsordningen som reglerar den nya ordningen. Reglerna gällde därför inte formellt i detta fall. Arbetsmarknadsutskottet beslutade att ändå tillämpa den nya ordningen. – Efter debatt i kammaren lades utlåtandet till handlingarna.

 

b) I övrigt

Utskottet har följt verksamheten i EU både genom det egna kansliet och genom information bl.a. från Regeringskansliet i samband med utskottssammanträden. I vissa fall lämnas information från Regeringskansliet inför rådsmöten. Som framgår av redovisningen nedan har EU-information från Regeringskansliet lämnats vid fem tillfällen.

De ändrade regler för riksdagens EU-arbete som redovisats under a) innebär, förutom den nya hanteringen av EU-dokument, också förändringar av formerna för samråd mellan regeringen och riksdagen. Samrådet i EU-nämnden ska enligt de nya riktlinjerna gälla enbart frågor som är föremål för beslut inför stundande rådsmöten medan andra frågor avses bli behandlade genom samråd i utskotten. Inga sådana samråd har dock hållits i arbetsmarknadsutskottet under riksmötet.

Utöver vad som ovan nämnts har information i EU-frågor även lämnats av professor Jonas Malmberg, Arbetslivsinstitutet, om det s.k. Vaxholmsmålet i EG-domstolen, av departementssekreteraren John Pettersson, Näringsdepartementet, om arbetstidsdirektivet och dess inverkan på den svenska arbetsmarknaden, och av ledamoten i Europaparlamentet, Jan Andersson, ordförande i utskottet för sysselsättning och sociala frågor, vilket redovisas nedan.

Uppföljning och utvärdering m.m.

Några särskilda uppföljnings- eller utvärderingsprojekt har inte avslutats under verksamhetsåret. Mot slutet av det förra verksamhetsåret påbörjades dock på kansliets initiativ en mindre studie av rättstillämpningen på antidiskrimineringsområdet. En första inventering har gjorts av tillgänglig forskning m.m. på området hot och våld i arbetslivet ur ett könsperspektiv.

Sedan 1998 görs genom kansliets försorg en sammanställning med några veckors mellanrum i form av ett nyhetsbrev, AU-Hänt, som distribueras med e-post till utskottets ledamöter och andra intressenter. Där redovisas förutom sådant som har direkt anknytning till ärendehanteringen bl.a. olika statistiska data, prognoser, utredningar, forskningsrapporter m.m. med anknytning till beredningsområdet. Under verksamhetsåret fanns det i dessa nyhetsblad ett 100-tal länkar till olika slags uppföljningar/utvärderingar. Tanken enligt ett tidigare principbeslut i utskottet om uppföljning och utvärdering är att nyhetsbrevet ska kunna ge uppslag till lämpliga ämnen för fördjupade studier. Sedan lång tid tillbaka görs också en sammanställning av den månatliga arbetskraftsundersökningen (AKU) från Statistiska centralbyrån (SCB) som distribueras till ledamöterna.

Uppvaktningar m.m.

Under riksmötet har muntlig information lämnats till utskottet enligt följande.

·         Generaldirektören Ingemar Hansson, Konjunkturinstitutet, om konjunkturutsikterna och läget på arbetsmarknaden.

·         Generaldirektören Claes Stråth, Medlingsinstitutet, om aktuella frågor på lönebildningsområdet.

·         Generaldirektören Bo Bylund, ställföreträdande generaldirektören Lars Sjöström och direktören Eva Plogéus, AMS, om arbetsmarknadsläget och beredskapen inför förändringar inom arbetsmarknadspolitiken.

·         Generaldirektören Kjell Jansson och enhetschefen Anders Sundström, SCB, om arbetsmarknadsstatistiken.

·         Vice riksbankschefen Irma Rosenberg, enhetschefen Jyry Hokkanen och ekonomen Jesper Hansson, Riksbanken, om det ekonomiska läget.

·         Departementssekreteraren John Pettersson, Näringsdepartementet, om EU:s arbetstidsdirektiv enligt ovan.

·         Generaldirektören Mikael Sjöberg och professorn Ewa Wigaeus Tornqvist, Arbetslivsinstitutet, om frågor inför avvecklingen av myndigheten.

·         Generaldirektören Göran Enander, Skogsstyrelsen, om s.k. Gröna jobb.

·         Ordföranden Maria Albin, Svenska läkaresällskapet, och vice ordföranden Magnus Svartengren, Sveriges läkarförbund, om konsekvenserna av avvecklingen av Arbetslivsinstitutet.

·         Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin, EU-information.

·         Riksrevisorn Eva Lindström, revisionschefen Charlotta Gustafsson och projektledaren Fredrik Friberg, Riksrevisionen, om revisionsrapporten om arbetsförmedlingen.

·         Utredaren Gunilla Bruun, Justitiedepartementet, om konsekvenser m.m. av avvecklingen av Integrationsverket.

·         Tillförordnade generaldirektören Lena Bernström och biträdande chefen Stig Kattilakoski, Integrationsverket, om beredningen inför avvecklingen av myndigheten.

·         Professorn Jonas Malmberg, Arbetslivsinstitutet, om EG-domstolens behandling av det s.k. Vaxholmsmålet enligt ovan.

·         Statssekreteraren Eva Uddén Sonnegård, kansliråden Per Ewaldsson och Anna Nitzelius, departementssekreterarna John Pettersson, Gustaf Lindgren och Thomas Göransson och politiskt sakkunnige Fredrik Östbom, Regeringskansliet, EU-information.

·         Ordföranden Eva Arvidsson och vice ordföranden Margareta Andersson, NTG Socialt företagande, och projektledaren Eva Johansson, NUTEK, om sociala företag.

·         Jämställdhetsombudsmannen (JämO) Claes Borgström och ställföreträdande JämO Pia Engström Lindgren om myndighetens verksamhet.

·         Generaldirektören Anne-Marie Qvarfort, Svenska ESF-rådet, om myndighetens verksamhet.

·         Statssekreteraren Eva Uddén Sonnegård, kanslirådet Anna Nitzelius, departementssekreterarna John Pettersson och Gustaf Lindgren och politiskt sakkunniga Anna Eliasson, Regeringskansliet, EU-information.

·         Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) Katri Linna och verksjuristen Anna Theodora Gunnarsdóttir, om myndighetens verksamhet.

·         Ledamoten i Europaparlamentet Jan Andersson, ordförande i utskottet för sysselsättning och sociala frågor, om aktuella frågor i Europaparlamentet och EMPL-utskottet enligt ovan.

·         Riksrevisorn Eva Lindström, revisionschefen Charlotta Gustafsson och revisionsdirektörerna Jan Vikström, Mats Johansson och Allan Read, Riksrevisionen, om fyra revisionsrapporter om deltidsarbetslösa, kommunala ungdomsprogram, den offentliga arbetsförmedlingen respektive anställningsstöd.

·         Ordföranden Karin Enberg, arbetsutskottsledamöterna Jaan Kolk och Pia Stråle, Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS), med anledning av förslag om förändringar i arbetslöshetsförsäkringen.

·         Kanslirådet Per Ewaldsson och departementssekreterarna Gustaf Lindgren och Tomas Bern, Regeringskansliet, EU-information.

·         Generaldirektören Bo Bylund, direktören Kenneth Herder och verksamhetsutvecklaren Thomas Ericson, AMS, om beredskapen inför omstruktureringen av myndigheten.

·         Generaldirektören Claes Stråth och informationsansvariga Anne-Marie Egerö, Medlingsinstitutet, om erfarenheterna av avtalsrörelsen.

Utfrågningar m.m.

Den 21 november 2006 arrangerade utskottet en öppen utskottsutfrågning om arbetslöshetsförsäkringen med anledning av proposition 2006/07:15 En arbetslöshetsförsäkring för arbete. Företrädare för bl.a. arbetsmarknadens parter och ett 20-tal berörda myndigheter och organisationer inbjöds att medverka. Utfrågningen inleddes med att arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin informerade om propositionen. Därefter hölls anföranden av företrädare för bl.a. LO, TCO, Saco, Svenskt Näringsliv och Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO). Avslutningsvis inbjöds samtliga deltagare att delta i diskussionen. Utfrågningen är dokumenterad genom stenografiska uppteckningar som finns som bilaga i AU3. 

Studiebesök m.m.

Utskottet gjorde studiebesök m.m. enligt följande.

Riksrevisionen den 20 mars 2007, TCO den 27 mars 2007 och SO (Arbetslöshetskassornas Samorganisation) den 15 maj 2007.

Hösten 2006 var utskottets ledamöter inbjudna av arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin till middag med information.

Öppet hus

Ledamöter i arbetsmarknadsutskottet medverkade när riksdagen hade Öppet hus den 25 november 2006.

Utrikes resor

Catharina Elmsäter-Svärd och Ann-Christin Ahlberg deltog den 31 oktober–1 november 2006 i en jämställdhetskonferens i Helsingfors som arrangerades i anslutning till Finlands EU-ordförandeskap.

Catharina Elmsäter-Svärd deltog den 29 november 2006 i en jämställdhetskonferens i Ukraina.

Annika Qarlsson och Ann-Christin Ahlberg deltog den 4–6 december 2006 i ett IPU-seminarium om jämställdhet i Genève.

Sylvia Lindgren och Elisabeth Svantesson deltog den 9–11 februari 2007 i en FN-konferens om full sysselsättning och s.k. decent work i New York.

Catharina Elmsäter-Svärd, Sven-Erik Österberg och Hans Backman deltog den 5–6 februari tillsammans med ledamöter från andra utskott i en EU-konferens i Bryssel om Lissabonprocessen.

Catharina Elmsäter-Svärd deltog den 29 april–4 maj 2007 i en IPU-konferens i Indonesien.

Catharina Elmsäter-Svärd deltog den 4–5 juni 2007 i en jämställdhetskonferens i Frankfurt.

Anna König Jerlmyr deltog den 4–6 juni 2007 i en konferens i Hannover om företagsverksamhet, som arrangerades i anslutning till Tysklands EU-ordförandeskap.

Inrikes resor

Utskottet gjorde inga inrikes resor under riksmötet.

Utländska besök

Företrädare för utskottet tog emot utländska delegationer enligt följande.

·         Talmansbesök från Rumänien, mars 2007

·         Parlamentariker och tjänstemän från Vitryssland, maj 2007

Vissa övriga uppgifter

Utskottets första sammanträde hölls tisdagen den 10 oktober 2006 och det sista torsdagen den 14 juni 2007. Totalt hölls under den tiden 32 sammanträden. Den totala sammanträdestiden omfattade ca 30 timmar. Totalt behandlades 374 motionsyrkanden. Betänkandena omfattade 816 sidor, att jämföra med 792 sidor året före. Betänkandena var 2 fler än under föregående riksmöte. Den totala sammanträdestiden var ca 2 timmar längre. Samtliga till utskottet hänvisade ärenden avgjordes under riksmötet med undantag av en proposition som lämnades till riksdagen kort före sommaruppehållet.

 

Elanders Gotab, Stockholm  2007

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.