Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2007/08

utskottsdokument 2007/08:CC152

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2007/08

 

 

 

 

 

Beredningsområde m.m.

Arbetsmarknadsutskottets beredningsområde omfattar ärenden om 1. arbetsmarknadspolitik, 2. arbetslivspolitik med arbetsrätt, 3. integration, 4. åtgärder mot diskriminering i den mån ärendena inte hör till något annat utskotts beredning samt 5. jämställdhet mellan kvinnor och män i den mån ärendena inte tillhör något annat utskotts beredning. Anslag inom utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv ingår i beredningsområdet.

Riksdagen beslutade i juni 2008 om ändrad indelning av statsbudgeten i utgiftsområden enligt förslag i regeringens ekonomiska vårproposition. Ändringarna avsåg bl.a. utgiftsområdena 13 och 14. Den ändrade indelningen föranledde även ändringar i riksdagsordningen. Den nya ordningen ska tillämpas första gången för statsbudgeten för 2009.

Utskottets sammansättning m.m.

Antalet ordinarie ledamöter i utskottet var 17. Vid riksmötets slut var antalet suppleanter 26.

Utskottet hade följande sammansättning.

Ledamöter

Catharina Elmsäter-Svärd (m) (t.o.m. den 14 februari 2008)

Hillevi Engström (m) (fr.o.m. den 19 februari 2008)

Sven-Erik Österberg (s) (t.o.m. den 3 juni 2008)

Berit Högman (s) (fr.o.m. den 12 juni 2008)

Tomas Tobé (m)

Sylvia Lindgren (s)

Elisabeth Svantesson (m)

Annika Qarlsson (c)

Lars Lilja (s)

Eva Flyborg (fp)

Maria Stenberg (s)

Jan Ericson (m)

Luciano Astudillo (s)

Désirée Pethrus Engström (kd)

Anna König Jerlmyr (m)

Josefin Brink (v)

Ann-Christin Ahlberg (s)

Hans Backman (fp)

Ulf Holm (mp)

Suppleanter

Sven Yngve Persson (m)

Patrik Björck (s)

Reza Khelili Dylami (m)

Jennie Nilsson (s)

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

Lennart Levi (c)

Peter Jeppsson (s)

Tina Acketoft (fp)

Agneta Gille (s)

Staffan Anger (m)

Christer Adelsbo (s)

Lennart Sacrédeus (kd)

Sofia Arkelsten (m)

Torbjörn Björlund (v)

 

Birgitta Eriksson (s)

Mauricio Rojas (fp)

Esabelle Reshdouni (mp) (Dingizian fr.o.m. den 18 mars 2008)

Magdalena Andersson (m)

Erik A Eriksson (c)

Solveig Hellquist (fp)

Christer Winbäck (fp) (fr.o.m. den
 4 oktober 2007)

Kalle Larsson (v)

Jan Lindholm (mp)

Kurt Kvarnström (s)

Matilda Ernkrans (s)

Rosita Runegrund (kd)

Samtliga riksdagspartier hade ordinarie företrädare i utskottet. Som framgår av förteckningen företrädde sex av ledamöterna Socialdemokraterna, fem Moderaterna och två Folkpartiet. Centerpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna hade en ledamot vartdera.

Presidium

I utskottets presidium ingick Catharina Elmsäter-Svärd (m), ordförande, t.o.m. den 14 februari, och Sven-Erik Österberg (s), vice ordförande, t.o.m. den 3 juni. Hillevi Engström (m) valdes till ny ordförande den 19 februari. Berit Högman (s) nominerades i slutet av riksmötet till vice ordförande.

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av följande personer.

Gunilla Upmark, kanslichef

Elise-Marie (Lise) Donovan, föredragande

Katarina Barrling Hermansson, föredragande (t.o.m. april 2008)

Lars Davidsson, föredragande (föräldraledig fr.o.m. april 2008)

Alexandra Oljans Ahlin, utskottshandläggare

Sanna Feltenmark, utskottsassistent

 

Utskottets verksamhet m.m.

Betänkanden och utlåtanden

Utskottet avlämnade tio betänkanden enligt följande:

AU1 Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv

AU2 En jobbgaranti för ungdomar

AU3 Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner

AU4 ILO:s konvention om ett ramverk för att främja arbetsmiljö, m.m.

AU5 Genomförande av det nya maskindirektivet, m.m.

AU6 En effektivare arbetslöshetsförsäkring

AU7 Ett starkare skydd mot diskriminering

AU8 Ny instansordning för arbetsmiljöärenden

AU9 Prövningstillstånd i Arbetsdomstolen m.m.

AU10 Nya regler om rätt till ledighet från anställning

 

Följande kan nämnas om ärendena.

AU1 Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv

I betänkandet behandlades budgetpropositionen för 2008 med förslag till anslag på de angivna utgiftsområdena.  Utgiftsområde 13 omfattar politikområdena Arbetsmarknadspolitik, Integrationspolitik och Urban utvecklingspolitik, vilket ersätter politikområdet Storstadspolitik. Utgiftsområde 14 omfattar politikområdena Arbetslivspolitik och Jämställdhetspolitik. Ramen för utgiftsområde 13 uppgick till 61,8 miljarder kronor och ramen för utgiftsområde 14 till 1,2 miljarder kronor.

Utskottet konstaterade att arbetsmarknadsläget är fortsatt gott med undantag för antalet långtidsarbetslösa. Utskottet betonade vikten av att hitta åtgärder som snabbt kan hjälpa långtidsarbetslösa till arbete. Regeringens förslag till lag om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder tillstyrktes. Utskottet framhöll att arbetsmarknadspolitiska program i huvudsak bör förbehållas personer som står långt från arbetsmarknaden.

Regeringen ansåg att deltidsarbetslösas möjlighet till arbetslöshetsersättning borde begränsas till 75 dagar och att det skulle gälla i fråga om såväl regelbundet som oregelbundet deltidsarbete. För att göra den tänkta begränsningen möjlig föreslog utskottet med stöd av sin initiativrätt enligt riksdagsordningen en ändring i ett bemyndigande för regeringen i lagen om arbetslöshetsförsäkring, ALF. Utskottet föreslog att lagändringen skulle träda i kraft den 7 april 2008. Senareläggningen skulle leda till ökade utgifter för arbetslöshetsersättning jämfört med propositionens beräkningar. Utskottet föreslog därför att 655 miljoner kronor skulle föras över till anslaget för arbetslöshetsersättning från det anslag som avser köp av arbetsmarknadsutbildning m.m. Utskottet utgick från att förutsättningarna för att bedriva den verksamheten inte skulle bli sämre.

I ärendet behandlades även en redogörelse från Riksrevisionens styrelse (2007/08:RRS8) angående hur regeringen förbereder arbetsmarknadspolitiken och motioner inriktade på frågor om uppföljning och utvärdering.

Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till ändringar av målen för politikområdena Integrationspolitik och Urban utvecklingspolitik. Utskottet ställde sig också bakom vissa ändringar av reglerna om bidrag till organisationer bildade på etnisk grund.

I fråga om utgiftsområde 14 Arbetsliv betonade utskottet att arbetsmiljöfrågorna är viktiga, inte minst för att de har nära beröring med strävan att bryta utanförskapet.

AU2 En jobbgaranti för ungdomar

I betänkandet behandlades regeringens förslag om att avskaffa ungdomsinsatserna kommunala ungdomsprogram och ungdomsgarantin (prop. 2006/07:118). En jobbgaranti för ungdomar ska införas vid upphörandet av dessa insatser. Garantin ska kunna anvisas för ungdomar mellan 16 och 24 år fr.o.m. den 1 december 2007. Ungdomar ska omfattas av jobbgarantin efter tre månaders inskrivningstid som arbetssökande hos arbetsförmedlingen.

AU3 Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag om en ny lag om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner (prop. 2007/08:20). Förslagen syftar till att genomföra artikel 16 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar. Artikel 16 avser arbetstagarnas medverkan i det företag som blir resultatet av en fusion. Lagen har trätt i kraft den 15 februari 2008.

AU4 ILO:s konvention om ett ramverk för att främja arbetsmiljö, m.m.

Betänkandet avsåg regeringens proposition 2007/08:69. Utskottet föreslog att riksdagen skulle godkänna Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention (nr 187) om ett ramverk för att främja arbetsmiljö som antogs av Internationella arbetskonferensen 2006. I propositionen berördes också vissa ytterligare ILO-instrument, rekommendationen (nr 197) i samma ämne, rekommendation (nr 198) om anställningsförhållandet och konvention (nr 183) om skydd vid havandeskap och barnsbörd. Regeringen gjorde en förnyad prövning av om Sverige bör tillträda den sistnämnda konventionen. Utskottet delade bedömningen att Sverige för närvarande inte bör tillträda konventionen.

AU5 Genomförande av det nya maskindirektivet, m.m.

I betänkandet behandlades proposition 2007/08:65 Genomförande av det nya maskindirektivet, m.m. Propositionen innehöll förslag om ändringar i arbetsmiljölagen (AML) och lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete.

I den del som avsåg det nya maskindirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG och 95/16/EG) tillstyrkte utskottet ett nytt bemyndigande i arbetsmiljölagen som gäller förbud eller villkor i samband med att vissa tekniska anordningar eller farliga ämnen släpps ut på marknaden. Arbetsmiljöverket ska kunna ingripa även när det t.ex. föreligger en felaktig märkning av produkten. Detta genomfördes den 15 juni 2008. Utskottet tillstyrkte att AML ska vara tillämplig även för arbete i arbetsgivarens hushåll. Följdändringar görs i lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete. I övrigt tillstyrkte utskottet vissa förtydliganden i AML. De sistnämnda lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2009. 

AU6 En effektivare arbetslöshetsförsäkring

I betänkandet behandlades proposition 2007/08:118 En effektivare arbetslöshetsförsäkring. För finansiering av arbetslöshetsförsäkringen betalar arbetslöshetskassorna en förhöjd finansieringsavgift till staten. Utskottet ställde sig bakom att den förhöjda finansieringsavgiften ersätts med en arbetslöshetsavgift, som ska betalas för varje kalendermånad och motsvara 33 % av den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättning som arbetslöshetskassan har betalat ut under månaden. Vissa begränsningar ska gälla t.ex. i fråga om medlemmar som är arbetslösa. Utskottet tillstyrkte också att karensvillkoret i försäkringen utökas från fem till sju dagar. Ärendet omfattade även vissa ändringar i reglerna om handlingsoffentlighet och sekretess. Ändringarna trädde i kraft i juli 2008. I betänkandet behandlades också motioner från den allmänna motionstiden om arbetslöshetsförsäkringen.

 

AU7 Ett starkare skydd mot diskriminering

Ärendet avsåg proposition 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering och ett stort antal motioner från allmänna motionstiden. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till en ny diskrimineringslag. Den nya lagen ersätter sju lagar mot diskriminering och fyra ombudsmän blir en enda ombudsmannamyndighet, Diskrimineringsombudsmannen. Genom lagen tillkommer två nya diskrimineringsgrunder, könsöverskridande identitet eller uttryck respektive ålder. Lagens tillämpningsområde utvidgas. Samtliga sju diskrimineringsgrunder ska dock inte gälla på alla områden. Främst avser detta den nya diskrimineringsgrunden ålder som ska vara förbjuden i arbetslivet i vid mening och inom utbildningsverksamhet. Lagförslaget innehåller också förstärkta förbud mot repressalier och vidgad skyldighet för arbetsgivare m.fl. att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier. Det införs en ny form av ersättning till den som diskriminerats, diskrimineringsersättning, som både ska vara en ersättning för den kränkning som diskrimineringen innebär och avskräcka från diskriminering. Lagen innehåller också bestämmelser om aktiva åtgärder i första hand i fråga om kön och etnisk tillhörighet i arbetslivet och i fråga om utbildning.

Diskrimineringsombudsmannen ska ha rätt att föra talan i domstol för en enskild person som anser sig ha blivit diskriminerad. En ny talerätt införs för vissa intresseorganisationer.

Genom förslagen blir likabehandlingsdirektivet (direktiv 76/207/EEG, ändrat genom direktiv 2002/73/EG), direktivet mot etnisk diskriminering (direktiv 2000/43/EG) och arbetslivsdirektivet (direktiv 2000/78/EG) slutligt genomförda i Sverige.

De nya lagarna och vissa andra lagändringar av följdkaraktär ska träda i kraft den 1 januari 2009.

AU8 Ny instansordning för arbetsmiljöärenden

Utskottet tillstyrkte proposition 2007/08:62 Ny instansordning för arbetsmiljöärenden. Ändringarna innebär bl.a. att överklagande av Arbetsmiljöverkets beslut alltid ska ske hos allmän förvaltningsdomstol med början i den länsrätt inom vars domkrets ärendet först prövats. Förslaget innebär också att prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till kammarrätten. Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2008.

AU9 Prövningstillstånd i Arbetsdomstolen m.m.

I proposition 2007/08:72 Utvidgat system med prövningstillstånd i Arbetsdomstolen föreslogs att tingsrättens alla beslut och domar som överklagas till Arbetsdomstolen ska omfattas av systemet med prövningstillstånd. Utskottet tillstyrkte med vissa justeringar lagändringarna som ska träda i kraft den 1 november 2008. Utskottet ställde sig också bakom regeringens förslag att ordförandena i Arbetsdomstolen framöver ska anställas som ordinarie domare i domstolen i stället för att som i dag förordnas tre år i taget. Detta trädde i kraft den 1 juli 2008.

AU10 Nya regler om rätt till ledighet från anställning

Ärendet avsåg två propositioner med nya regler om ledighet från anställningen. Båda ärendena anknöt till reformer som beretts i socialförsäkringsutskottet. Arbetsmarknadsutskottet ställde sig bakom regeringsförslagen. Proposition 2007/08:149 Ledighet med vårdnadsbidrag innehöll bestämmelser om en ny ledighetsgrund i föräldraledighetslagen. Föräldrar som vårdar barn för vilket lämnas helt vårdnadsbidrag ska ha rätt till hel ledighet eller förkortning av normal arbetstid med hälften. De nya ledighetsreglerna trädde i kraft den 1 juli 2008. Den andra propositionen, 2007/08:151 Ny lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete, innehöll förslag om en helt ny ledighetslag och anknöt till reformen med en rehabiliteringskedja med fasta hållpunkter. Syftet med ledigheten ska vara att underlätta för sjukskrivna att prova annat arbete och därmed att återgå i arbete. Den nya lagen ska träda i kraft den 1 oktober 2008.

Yttranden till andra utskott

Utskottet avlämnade 3 yttranden till andra utskott enligt följande.

AU1y Ramar för utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv (till finansutskottet)

AU2y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (till konstitutionsutskottet)

AU3y Indelning i utgiftsområden (till konstitutionsutskottet)

EU-frågor

a) Med anknytning till ärendebehandling

Som framgått ovan hade flera ärenden EG-anknytning.

Det gäller betänkande AU3 Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner. Den nya lag i ämnet som utskottet tillstyrkte har sin bakgrund i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar. Direktivet reglerar fusioner mellan bolag som hör hemma i olika medlemsstater. Syftet är främst att underlätta omstruktureringar och samarbeten över nationsgränserna inom EU. En artikel i direktivet anger hur arbetstagares rätt till medverkan ska regleras i företag som deltagit i eller etablerats genom en gränsöverskridande fusion.

Betänkande AU5 Genomförande av det nya maskindirektivet, m.m. gällde Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG, ”det nya maskindirektivet”, som är en om­arbetning av det nu gällande maskindirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 98/37/EG av den 22 juni 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om maskiner). Syftet med omarbetningen av direktivet har angivits vara att förbättra de juridiskt bindande delarna i texten, att anpassa och förtydliga tillämpningsområdet och att få en så hög nivå för hälsa och säkerhet som möjligt. Direktivet ska vara genomfört i medlemsstaterna senast den 29 juni 2008. Betänkandet innebar att utskottet tillstyrkte ett antal ändringar i arbetsmiljölagen.

Betänkande AU7 Ett starkare skydd mot diskriminering avsåg en ny sammanhållen lag mot diskriminering. Bland annat genom att lagstiftningen utvidgades till att omfatta nya diskrimineringsgrunder och nya samhällsområden blev likabehandlingsdirektivet (direktiv 76/207/EEG, ändrat genom direktiv 2002/73/EG), direktivet mot etnisk diskriminering (direktiv 2000/43/EG) och arbetslivsdirektivet (direktiv 2000/78/EG) slutligt genomförda i Sverige.

 

b) I övrigt

Utskottet har följt verksamheten i EU både genom det egna kansliet och genom information bl.a. från Regeringskansliet i samband med utskottssammanträden. I vissa fall har information lämnats från Regeringskansliet inför rådsmöten. Som framgår av redovisningen nedan har EU-information från Regeringskansliet lämnats vid fyra tillfällen.

Överläggning med regeringen enligt 10 kap. 3 § andra stycket riksdagsordningen har hållits vid två av dessa tillfällen, dels med statssekreteraren Eva Uddén Sonnegård den 13 november om kommissionens meddelande om gemensamma principer för ”flexicurity”, dels med arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin den 1 april om kommissionens meddelande om den socialpolitiska agendan. Överläggningarna har dokumenterats genom särskilda protokoll.

Utöver detta höll utskottet ett öppet sammanträde den 21 januari med anledning av EG-domstolens dom i det s.k. Laval-målet (Vaxholmsmålet) i december 2007 med deltagande av arbetsrättslig expertis och företrädare för arbetsmarknadens parter (se nedan). 

Det ska här också nämnas att ett syfte med utskottets studiebesök i Slovenien var att få information om de slovenska erfarenheterna av EG-ord­förande­skapet första halvåret 2008.

Uppföljning och utvärdering m.m.

Ingen särskild uppföljning eller utvärdering som utmynnat i en skriftlig rapport har genomförts under verksamhetsåret. Däremot höll utskottet en serie ”semi-offentliga” s.k. miniseminarier under våren i syfte att fördjupa kunskaperna på beredningsområdet. Teman var erfarenheterna av arbetsmarknadsutbildning, kunskapen om forskning om diskriminering på arbetsmarknaden respektive erfarenheterna av s.k. anonyma jobbansökningar. Till dessa seminarier inbjuds handläggare på partikanslierna.

Vid ett studiebesök hos IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering) den 5 februari gjordes en genomgång av aktuell forskning på området.

Sedan ett tiotal år tillbaka görs genom kansliets försorg en sammanställning med några veckors mellanrum i form av ett nyhetsbrev, AU-Hänt, som distribueras med e-post till utskottets ledamöter och andra intressenter. Där redovisas förutom sådant som har direkt anknytning till ärendehanteringen bl.a. olika statistiska data, prognoser, utredningar, forskningsrapporter m.m. med anknytning till beredningsområdet. Under verksamhetsåret fanns det i dessa nyhetsblad ett nittiotal länkar till olika slags uppföljningar/utvärdering­ar. Tanken enligt ett tidigare principbeslut i utskottet om uppföljning och utvärdering är att nyhetsbrevet ska kunna ge uppslag till lämpliga ämnen för fördjupade studier.

Uppvaktningar m.m.

Under riksmötet har muntlig information m.m. lämnats till utskottet enligt följande.

·         Den 1 november, generaldirektören Bo Bylund och ställföreträdande generaldirektören Lars Sjöström, AMS. Information lämnades i anslutning till budgetberedningen om aktuellt läge på arbetsmarknaden m.m.

·         Den 13 november, dels generaldirektören Mats Dillén och ekonomen Linnea Källqvist, Konjunkturinstitutet, dels vice riksbankschefen Svante Öberg och ekonomen Elisabeth Hopkins, Sveriges Riksbank. Information lämnades i anslutning till budgetberedningen om konjunkturutsikter m.m.

·         Den 13 november, statssekreteraren Eva Uddén Sonnegård, departementssekreterarna Thomas Göransson och Moa Lagercrantz och politiskt sakkunniga Fredrik Östbom, Arbetsmarknadsdepartementet. Överläggning hölls enligt 10 kap. 3 § andra stycket riksdagsordningen om kommissionens meddelande om gemensamma principer för ”flexicurity”.

·         Den 11 december, statssekreteraren Eva Uddén Sonnegård, ämnesrådet Christer Eriksson, kanslirådet Per Ewaldsson, departementssekreteraren Moa Lagercrantz och politiskt sakkunniga Fredrik Östbom, samtliga Arbetsmarknadsdepartementet, kanslirådet Nils-Fredrik Carlsson, Finansdepartementet och Hanna Lantz, Socialdepartementet. Återrapportering lämnades om Epscorådsmötet den 5–6 december m.m.

·         Den 24 januari, filosofie doktorerna Daniel Hallberg och Jan Amcoff, Institutet för Framtidsstudier. Seminarium i anslutning till Riksdagens framtidsdag, se nedan.

·         Den 24 januari, professor emeritus Tore Sigeman, Stockholms universitet, om EG-domstolens dom i det s.k. Lavalmålet. Kommentarer gavs av representanter från arbetsmarknadens parter: Anna Ekström och John Wahlstedt, SACO, Erland Olauson och Mikael Romero, LO, Ingemar Hamskär, TCO, Carina Lindfelt och Lars Gellner, Svenskt Näringsliv, och Ingela Gardner Sundström och Sophie Thörne, Sveriges Kommuner och Landsting, se ovan.

·         Den 12 februari, särskilde utredaren Åsa Sohlman, Utredningen om en flexiblare arbetsmarknadsutbildning, om slutbetänkandet Nya förutsättningar för arbetsmarknadsutbildning (SOU 2007:112). (Miniseminarium, se ovan)

·         Den 19 februari, forskaren Lena Nekby, Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet, om forskning om diskriminering på arbetsmarknaden. (Miniseminarium, se ovan)

·         Den 19 februari, forskaren Oskar Nordström Skans, Institutionen för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), om IFAU-rapport 2007:28 Leder anonyma jobbansökningar till lika möjligheter.  (Miniseminarium, se ovan)

·         Den 21 februari, statssekreteraren Eva Uddén Sonnegård, kanslirådet Tim Brooks, departementssekreteraren Moa Lagercrantz och politiskt sakkunniga Fredrik Östbom, Arbetsmarknadsdepartementet. Information lämnades inför Epscorådsmöte den 29 februari.

·         Den 25 mars, jämställdhetsombudsmannen (JämO) Ann-Marie Bergström, vikarierande enhetschefen Luca Nesi, pressekreteraren Magnus Jacobsson och informatören Bengt Nilsson. Informationen lämnades i anslutning till beredningen av propositionen med förslag till ny diskrimineringslag.

·         Den 25 mars, Johan Rudebeck, Arbetsförmedlingen, och Arne Larsson, Arbetsförmedlingen i Marks kommun. Information lämnades om ett projekt i kommunen för att minska deltidsarbetslösheten.

·         Den 1 april, arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin, statssekreteraren Eva Uddén Sonnegård, ämnesrådet Christer Eriksson, kanslirådet Tim Brooks och pressekreteraren Agnes Palinski, Arbetsmarknadsdepartementet. Överläggning hölls enligt 10 kap. 3 § andra stycket riksdagsordningen om kommissionens meddelande om den socialpolitiska agendan.

·         Den 10 april ordföranden Eva Nordmark och Eva-Lotta Nilsson, SKTF, och vice ordföranden Cecilia Fahlberg, projektledaren Ulla-Maria Jonsson och pressansvarige Robert Cloarec, Unionen. Informationen lämnades i anslutning till beredningen av propositionen med förslag till ny diskrimineringslag.

·         Den 8 maj, riksrevisorn Karin Lindell, revisionsdirektören Mats Johansson och projektledarna Mats Johansson och Jimmy Hollén, Riksrevisionen, om dels lönebidrag till funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga, dels förväntade effekter av arbetsmarknadspolitiken.

·         Den 20 maj, särskilde utredaren Sören Öman, revisionsdirektören Dan Ljungberg och departementssekreteraren Jenny Oretun om delbetänkandet Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (SOU 2008:54).

·         Den 3 juni, biträdande kammarsekreteraren Charlotte Rydell, kammarkansliet om riksdagens hantering av EU-frågor.

Utfrågningar m.m.

Den 16 oktober arrangerade utskottet en öppen utskottsutfrågning om ungdomars situation på arbetsmarknaden med anledning av proposition 2006/07:118 En jobbgaranti för ungdomar. Ett antal myndigheter, organisationer och företag inbjöds att medverka. Företrädare för sex stycken av dessa gavs möjlighet att hålla kortare anföranden: Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Riksrevisionen, Ungdomsstyrelsen, Nationell koordinator för unga till arbete och Utredningen om en flexiblare arbetsmarknadsutbildning. Utfrågningen är dokumenterad genom stenografiska uppteckningar som finns som bilaga i AU1.

Riksdagens framtidsdag

Arbetsmarknadsutskottet deltog inte i den framtidsdag som riksdagen anordnade den 24 januari, men utskottet höll ett öppet seminarium samma dag med rubriken Framtidens arbetskraft allt yngre – men var kommer den att bo? Föreläsare var fil.dr Daniel Hallberg som talade om etableringsålder och utträdesålder på arbetsmarknaden. Fil.dr Jan Amcoff talade om regional befolkningsomfördelning i Sverige t.o.m. 2025 (se ovan).  

Studiebesök m.m.

Utskottet gjorde studiebesök m.m. enligt följande.

Svenskt Näringsliv den 30 oktober, IFAU och Samhall, Uppsala, den 5 februari, Arbetsförmedlingen den 12 februari, AD den 3 april, LO den 22 april och Prevent den 6 maj.

Den 21 november var utskottets ledamöter inbjudna av integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni till middag med information på departementet.

Utrikes resor

Den 8–15 september gjorde utskottet en studieresa till Sydkorea. Bland annat besöktes parlamentet och utskottet för miljö och arbete. Resan finns dokumenterad i en reseberättelse som överlämnats till riksdagsstyrelsen för godkännande.

Den 4–13 januari gjorde utskottet tillsammans med finansutskottet en studieresa till Indien. Bland annat besöktes parlamentet och arbetsmarknadsdepartementet. Resan finns dokumenterad i en reseberättelse som överlämnats till riksdagsstyrelsen för godkännande.

Den 26–28 maj besöktes Slovenien, EU:s ordförandeland. Resan kommer att dokumenteras i en reseberättelse.

Enskilda ledamöter har därutöver deltagit i utrikes resor enligt följande.

Désirée Pethrus Engström och Ann-Christin Ahlberg deltog i ett IPU-ILO seminarium, "Woman and Work”, den 6–8 december i Genève. Désirée Pethrus Engström fungerade som rapportör vid seminariet.

Désirée Pethrus Engström och Patrik Björck deltog i den fjärde gemensamma parlamentarikerkonferensen om Lissabonstrategin den 11–12 februari i Bryssel.

Hillevi Engström deltog den 6 mars i en jämställdhetskonferens i Bryssel anordnad av Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män.

Anna König Jerlmyr, Josefin Brink och Patrik Björck deltog den 21–22 april i ett seminarium i Köpenhamn, arrangerat av Nordiska rådet, om arbetskraftens fria rörlighet.

Sylvia Lindgren deltog i ILO-konferensen i Genève den 29–30 maj.

Hillevi Engström deltog den 2–3 juli i en konferens i Paris arrangerad inom ramen för nätverket för jämställdhetsutskott i EU (NCEO) och med franska nationalförsamlingen och senaten som värdar.

Inrikes resor

På inbjudan av landshövding Bo Könberg gjorde utskottet en länsresa till Södermanland den 28–29 januari. Möten ägde rum bl.a. med företrädare för Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds, Flens, Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Studiebesök gjordes vid Sörmlands Grafiska, Skavsta flygplats, Oxelösunds Hamn, SSAB Oxelösund och Pfizer.

Utländska besök

Företrädare för utskottet har sammanträffat med utländska delegationer enligt följande.

·         Parlamentariker från Mongoliet, den 25 september

·         Parlamentariker från Österrike, den 20 maj

·         Parlamentariker från Slovenien, den 15 maj

·         Delstatsparlamentariker från Österrike, den 4 juni 

Ledamöter i utskottet deltog dessutom i ett möte den 16 april med Tunisiens vice talman.

Vissa övriga uppgifter

Utskottets första sammanträde hölls torsdagen den 18 oktober och det sista tisdagen den 3 juni. Totalt hölls under den tiden 23 sammanträden. Den totala sammanträdestiden omfattade ca 22 timmar, att jämföra med ca 30 timmar föregående riksmöte. Totalt behandlades 328 motionsyrkanden. Betänkandena omfattade 661 sidor, vilket är ca 150 färre än året före. Betänkandena var 2 färre än under föregående riksmöte.

Under riksmötet remitterades 10 propositioner utöver budgetpropositionen, 2 framställningar och 1 redogörelse från Riksrevisionens styrelse och ca 515 motionsyrkanden till utskottet. Vid riksmötets slut var framställningarna och ca 190 motionsyrkanden ännu inte behandlade. Dessa motionsyrkanden avser främst frågor om arbetsrätt och arbetsmiljö.

 

 

 

Elanders, Vällingby  2008

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.