Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2010/11

utskottsdokument 2010/11:29E89D

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2010/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beredningsområde m.m.

Arbetsmarknadsutskottets beredningsområde omfattar ärenden om 1) arbetsmarknadspolitik, 2) arbetslivspolitik med arbetsrätt, 3) integration, 4) åtgärder mot diskriminering i den mån ärendena inte hör till något annat utskotts beredning samt 5) jämställdhet mellan kvinnor och män i den mån ärendena inte hör till något annat utskotts beredning.

Anslag inom utgiftsområdena 13 Integration och jämställdhet och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv ingår i utskottets beredningsområde. Anslag med anknytning till frågor enligt 3–5 ovan hör till utgiftsområde 13 medan frågor enligt 1–2 hör till utgiftsområde 14.

Utskottets sammansättning m.m.

Antalet ordinarie ledamöter i utskottet var 17. Vid riksmötets slut var antalet suppleanter 27.

Utskottet hade följande sammansättning.

Ledamöter

Tomas Tobé (M), ordförande

Ylva Johansson (S), vice ordförande

Maria Plass (M)

Raimo Pärssinen (S)

Katarina Brännström (M)

Maria Stenberg (S)

Gustav Nilsson (M)

Patrik Björck (S)

Hans Backman (FP)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Annika Qarlsson (C)

Johan Andersson (S)

Hanif Bali (M)

Mehmet Kaplan (MP)

Lars-Axel Nordell (KD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Josefin Brink (V)

Suppleanter

Jenny Petersson (M)

Kerstin Nilsson (S)

Åsa Ågren Wikström (M) (t.o.m. den 6 mars 2011)

Lotta Olsson (M) (fr.o.m. den 7 mars 2011)

Ingemar Nilsson (S)

Pia Hallström (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Christine Jönsson (M) (t.o.m. den 10 januari 2011)

Jan Ericson (M)

Arhe Hamednaca (S)

Ismail Kamil (FP)

Christina Karlsson (S)

Abir Al-Sahlani (C)

Ulf Holm (MP)

Mats Gerdau (M) (t.o.m. den 16 november 2010)

Marta Obminska (M) (fr.o.m. den 7 mars 2011)

Gunvor G Ericson (MP)

Penilla Gunther (KD)

Erik Almqvist (SD)

Christina Höj Larsen (V)

Lars Mejern Larsson (S)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Esabelle Dingizian (MP)

Torkild Strandberg (FP) (t.o.m. den 20 december 2010)

Tina Acketoft (FP) (fr.o.m. den 22  december 2010)

Anita Brodén (FP)

Emil Källström (C)

Torbjörn Björlund (V)

William Petzäll (SD)

Thoralf Alfsson (SD)

Désirée Pethrus (KD)

Christoffer Järkeborn (M) (fr.o.m. den 7 februari t.o.m. den 3 juni 2011)

Hannes Beckman (M) (fr.o.m. den 10 juni till den 24 augusti 2011)

 

Samtliga riksdagspartier hade ordinarie företrädare i utskottet. Som framgår av förteckningen företrädde sex av ledamöterna Socialdemokraterna och fem Moderaterna. Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna hade en ledamot vartdera.

Presidium

I utskottets presidium ingick ordföranden Tomas Tobé (M) och vice ordföranden Ylva Johansson (S).

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av följande personer.

Gunilla Upmark, kanslichef

Elise-Marie (Lise) Donovan, föredragande

Lars Davidsson, föredragande (föräldraledig fr.o.m. maj t.o.m. december 2010)

Lenita Freidenvall, föredragande

Linda Backman, utskottshandläggare

Anders Ståhlberg, utskottsassistent (fr.o.m. september 2010 t.o.m. maj 2011) 

Utskottets verksamhet m.m.

Utskottet avlämnade elva betänkanden och beslutade om fem yttranden till andra utskott enligt följande.

Betänkanden

AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

AU3 En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan 2010–2015

AU4 Borttagande av kravet på samtycke för behandling av vissa personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

AU5 Jämställdhet

AU6 Ny lag om europeiska företagsråd

AU7 Ändringar i registerlagarna för Arbetsförmedlingen och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

AU8 Ändrade regler om övertid och skyddskommitté m.m.

AU9 Arbetslöshetsförsäkringen

AU10 Arbetsrätt

AU11 Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin

Yttranden

AU1y Ramar för utgiftsområdena 13 Integration och jämställdhet och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, till finansutskottet

AU2y Kommissionens arbetsprogram 2011, till utrikesutskottet

AU3y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, till utrikesutskottet

AU4y 2011 års ekonomiska vårproposition, till finansutskottet

AU5y Vårändringsbudget för 2011, till finansutskottet

 

Följande kan nämnas om betänkandena.

AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

I betänkandet behandlades regeringens budgetförslag för 2011 på utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet och anknytande motioner. Ramen för utgiftsområde 13 uppgick till ca 6 miljarder kronor. Medelsanvisningen avsåg främst insatser i samband med flyktingmottagande. Regeringens förslag till medelsanvisning på anslag inom utgiftsområde 13 tillstyrktes.

Vid sidan om budgetpropositionen och motionerna behandlades även regeringens skrivelse (skr. 2009/10:233) Egenmakt mot utanförskap – redovisning av regeringens strategi för integration och en motion som väckts med anledning av skrivelsen. Utskottet uttalade sitt stöd för regeringens satsningar inom området och föreslog att skrivelsen skulle läggas till handlingarna.

Därutöver behandlades även regeringens skrivelse (skr. 2009/10:234) Redovisning av den särskilda jämställdhetssatsningen. Utskottet föreslog att skrivelsen, som inte hade lett till några motioner, lades till handlingarna.

Sammanlagt 3 reservationer och 2 särskilda yttranden hade lämnats av företrädare för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Debatten hölls den 13 december 2010, debattid 3 tim 14 min, 12 deltagare (3 S, 2 M, MP, FP, 2 C, SD, V, KD).

AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

I betänkandet behandlades regeringens budgetförslag för 2011 på utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv. Även tre ärenden från Riksrevisionens styrelse, framställning 2009/10:RRS28 om styrningen inom arbetsmarknadspolitiken, redogörelse 2009/10:RRS17 om jobb- och utvecklingsgarantin och redogörelse 2009/10:RRS33 om programmet Arbetspraktik behandlades. Betänkandet tog också upp ett drygt hundratal motionsyrkanden som väckts under den allmänna motionstiden 2010. Ramen för utgiftsområdet uppgick till ca 69,6 miljarder kronor.

Med anledning av Riksrevisionens framställning om styrningen inom arbetsmarknadspolitiken uttalade utskottet att både effektutvärdering och evidensbaserad utformning av politiken är viktigt. Arbetsmarknadsutskottet utgick från att regeringen kommer att använda sig av effektutvärdering när detta är möjligt och befogat. Utskottet föreslog ett tillkännagivande till regeringen om detta.

I ärendet behandlades och tillstyrktes ett antal lagförslag som hade anknytning till den s.k. etableringsreformen som gäller nyanlända invandrare. Det gällde dels ändringar i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (Arbetsförmedlingens registerlag), som bl.a. skulle göra det möjligt med elektronisk överföring av information mellan de myndigheter som ska samverka på området, dels ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, som klargjorde att arbetslöshetsersättning inte lämnas till den som har rätt till etableringsersättning och att tid med rätt till sådan ersättning ska vara s.k. överhoppningsbar tid. De nya reglerna föreslogs träda i kraft den 31 januari 2011.

Utskottet föreslog också med stöd av sin initiativrätt enligt 3 kap. 7 § riksdagsordningen en ändring i lagen om arbetslöshetsförsäkring som tog sikte på yrkesfiskare. Ändringen skulle göra det möjligt för regeringen att utfärda föreskrifter om rätten till ersättning för denna kategori försäkrade. Denna lagändring föreslogs träda i kraft den 3 januari 2011.

Sammanlagt 17 reservationer och 2 särskilda yttranden lämnades av företrädare för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Debatten hölls den 17 december 2010, debattid 4 tim 51 min, 16 deltagare (5 S, 3 M, 2 MP, FP, C, SD, V, 2 KD).

AU3 En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan 2010–2015

I betänkandet behandlades regeringens skrivelse 2009/10:248 med samma rubrik. I ärendet behandlades också en följdmotion och motioner om vissa relaterade frågor som väckts under den allmänna motionstiden hösten 2010.

Den nationella handlingsplanen som presenterades i skrivelsen skulle genom att lyfta fram strategiskt prioriterade områden och insatser som var kopplade till dessa utgöra en grund för arbetsmiljöarbetet under de kommande fem åren. Utskottet föreslog att skrivelsen skulle läggas till handlingarna.

Utskottet föreslog två tillkännagivanden till regeringen om arbetsmiljöhänsyn vid offentlig upphandling respektive utarbetande av en lag om sluten kontanthantering i detaljhandeln. Båda förslagen grundade sig på en gemensam motion från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. I dessa delar lämnades två reservationer av företrädare för Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Övriga motioner avstyrktes. I dessa delar lämnade företrädare för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet 11 reservationer. Debatten hölls den 9 mars 2011, debattid 2 tim 35 min, 10 deltagare (2 S, M, MP, 2 FP, C, SD, V, KD).

AU4 Borttagande av kravet på samtycke för behandling av vissa personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

I betänkandet behandlades proposition 2010/11:42 med samma rubrik. Propositionen innehöll bl.a. ett förslag till ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Ändringen var i huvudsak föranledd av den s.k. sjukförsäkringsreformen och den s.k. etableringsreformen. Lagförslagen kompletterade ändringar som redan genomförts i denna lag enligt förslag i budgetpropositionen för 2011. Förslaget innebar att kravet på samtycke för behandling av vissa känsliga och ömtåliga personuppgifter togs bort. Det skulle dock alltjämt krävas att uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det. Lagändringarna trädde i kraft den 1 april 2011.

Två reservationer lämnades av företrädare för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Debatten hölls den 16 februari 2011, debattid 1 tim 9 min, 8 deltagare (S, M, MP, FP, C, SD, V, KD).

AU5 Jämställdhet

I AU5 behandlades motioner från allmänna motionstiden hösten 2010 som avsåg allmänna frågor om jämställdhet. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

Sammanlagt 7 reservationer och 1 särskilt yttrande lämnades av företrädare för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Debatten hölls den 7 april 2011, debattid 1 tim 48 min, 9 deltagare (S, <><><><><><><><><�ࠓᢸࠕꊨ瑀鼸瑀ꉀ瑀ꈨ瑀ꌌ瑀ꍀ瑀ꌬ瑀ⶸऺ����������ā�������������췥龢d�퀜䁣�耀��0�訸õ앋䱀隆⎗聙d�뗒ꨁࠜ蹐ह⧸श圸़埀़�������ї吐़��������ѓⷠश�������� �="" ј呐़���������ѓ台़���������ї咐़���������ѓ吰़��������="" �="" ј哐़���������ѓ呰़�������"0�ї唐़�������]o�ѓ咰़�������pi9�ь⭀श��恈5⼘र="" "t="" �="" ќ哰़�巘5���ŋb�і喐़������:�5�ъ唰़�������"��і⯀श�������f��њ哰़��幀5�����ї���巘5���q��і嘰़�弐5ऻ�="" �љ啐़������6��аⰰश��懨5�����а⨠श�幀5�����ї���岠5�����ѓ��������½��ѓ喰़��庨5���="" �="" �="" јᰀ��������="" ђ趠ऩ��懨5���ƫ��а嘐़�������������������������������������������楐ऩ�����������၈�����㻛ꨁ㋐ӿ:ᗒꪃࠜ谨ऩ脘ӿ�타à퍺䁳耀瘲쀴瘲����튇䁳耀瘳��䷐श䁨8튄䁳檦谀shell�c�튁䁳ᆚ耀瘳��㲀ӱ鯀瑇튎䁳�耀瘳����乨ԏ튋䁳灁耀瘳��䳰शꂸӿ튈䁳㒀耀瑀勸ŝ䆉ŝࣚ�튕䁳ਰ耀瑀���鯀瑇튒䁳耀ऩ�����࿐षનष��໠ष㯚ꪡผkl_förslagspunkt�:)�痒ꪇࠜ讈ऩỡन="" �타à프䁳�耀3़뤘ӿ�����������ޤ၈로전跁��픍䁳̹耀�㋘श����������ꠊ�ޤ၈饛ԍ⡀x��픖䁳耀,�巨श����������쐛�ޤ၈㼣貶웯䵫��픟䁳椠耀%�됸ӿ����������蠄ϭ�䩱砷雮뜾�耀픘䁳ᰄ耀�ꡐऽ����������砰�ϭ�晷娏蟗鏢�ऀ핡䁳3耀�뤘ӿ�����������ޤ၈끜鹁椢��핪䁳၈耀="" ़巨श����������尕�ޤ၈఼⭘풯㑾t�핳䁳�耀�專श�����������ϭ�䲾罺`��屬䁦퐉耀볠瘳��࢚၈�鸨थb2155쾝ᗒ꫁ࠜ될धⷐ़�타à䁽�뼀��p�°è �ϭ�ᔌ�ؘ�෨�����^������桓睤���瑓浲�䭄祡��(�隀䴪ᇎ檦 溯(��㷣嵄လᆚก盶��н���၈��낗馧���溯(��㷣嵄လᆚก盶��н���孻��၈����������;���;�\\fsgem2.riksdagen.se\fsgem2share\au\verksamhetsberättelse����ng����ᝀӿ��ϭ��耀�ϭ�䊰친짵煆��䎈8��旊宩퐉书������;�;%b2155�10.49.12.232�10.201.45.101��="" ���="" ������@�@+ncalrpc:[oled4b2bb6d350844cd997b430a3d3d]��="" nt=""><㰀ꫡ롰धܰप�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ꨝ?2?28ड8ड怀़ꀀ$��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ô�䁽�뼀़ för="" utskottsarbetet.gulayout=""><＀֐＀গ＀ඞ＀ᦨ&㾻m䋀o䋄o䗈q䣌s䛐o㟆f쟑￈ꎥ楩ᅩ����䲲歀亭`侒z畚s脔6漝0稙.茟3腸エ웏ᅥ⦚aᎏ(ຆ$ಃ"உ＀ඒ＀ྙ＀ᆢ＀ⴇ＀↲-哉c囎c壒d嫕f峙h惟h䣒u싓ᅢꪫ晦ᑦ��㢪␪㪨㦣j䭳d踦?縐(蜩2阪=阮@虰ア쓍ᅢ䚣^ẓ" w:st="on">2 M, MP, FP, C, SD, V, KD).

AU6 Ny lag om europeiska företagsråd

I detta betänkande behandlades regeringens proposition med samma rubrik (prop. 2010/11:60) och två följdmotioner. Propositionen innehöll förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/38/EG av den 6 maj 2009 om inrättande av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare. Regeringen föreslog att lagen (1996:359) om europeiska företagsråd skulle ersättas av en ny lag. Jämfört med den nuvarande lagen innehöll den föreslagna lagen vissa nya bestämmelser, bl.a. i fråga om förhandlingarna om inrättande av ett europeiskt företagsråd eller något annat informations- och samrådsförfarande. Vidare föreslogs det att gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i företagsgruppen får ansvar för att arbetstagarrepresentanterna ges utbildning. Dessutom föreslogs bestämmelser som förtydligar begreppen gränsöverskridande fråga, information och samråd. Utskottet ansåg att propositionen borde antas av riksdagen. De nya reglerna trädde i kraft den 6 juni 2011.

Företrädare för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lämnade en gemensam reservation. Debatten hölls den 14 april 2011, debattid 1 tim 10 min, 7 deltagare (2 S, M, FP, C, V, KD).

AU7 Ändringar i registerlagarna för Arbetsförmedlingen och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

I betänkandet tillstyrkte utskottet regeringens proposition 2010/11:96 med samma rubrik. I propositionen föreslogs i fråga om lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (Arbetsförmedlingens registerlag) bl.a. att den del av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som också utgör hälso- och sjukvård skulle undantas från tillämpningsområdet för registerlagen. Arbetsförmedlingen föreslogs få behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden i en arbetsmarknadspolitisk databas, under förutsättning att uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det.

När det gällde lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF:s registerlag) föreslogs att det uttryckligen skulle regleras att IAF får behandla personuppgifter för att tillhandahålla uppgifter till riksdagen eller regeringen eller till någon annan för att fullgöra uppgiftslämnande i enlighet med lag eller förordning. Det skulle också klargöras att IAF får tillämpa den s.k. finalitetsprincipen i personuppgiftslagen (1998:204). Möjligheterna för IAF att använda sig av sökbegrepp skulle utvidgas. Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2011.

Företrädare för Miljöpartiet och Vänsterpartiet lämnade en gemensam reservation. Debatten hölls den 11 maj 2011, debattid 17 min, 3 deltagare (M, MP, V).

AU8 Ändrade regler om övertid och skyddskommitté m.m.

I betänkandet behandlades regeringens förslag i proposition 2010/11:89 med samma namn, liksom två följdmotioner. Propositionen innehöll förslag om vissa ändringar i bl.a. arbetstidslagen (1982:673) och arbetsmiljölagen (1977:1160). I arbetstidslagen avskaffades kravet på dispens från Arbetsmiljöverket för uttag av ytterligare övertid och ytterligare mertid per kalenderår. I arbetsmiljölagen genomfördes ändringar som möjliggör att man genom en överenskommelse i ett kollektivavtal får utse ett organ som också behandlar andra frågor än arbetsmiljöfrågor till skyddskommitté. Regeringen föreslog också ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och diskrimineringslagen (2008:567). De nya reglerna trädde i kraft den 1 augusti 2011.

Utskottet tillstyrkte propositionen medan företrädare för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnade en gemensam reservation i denna del. I ärendet behandlades också fem motionsyrkanden på arbetstidsområdet från den allmänna motionstiden hösten 2010. En reservation lämnades i denna del av företrädaren för Vänsterpartiet. Debatten hölls den 18 maj 2011, debattid 1 tim 4 min, 6 deltagare (S, M, 2 MP, SD, V).

AU9 Arbetslöshetsförsäkringen

I betänkandet behandlades 26 motionsyrkanden från allmänna motionstiden hösten 2010 som avsåg arbetslöshetsförsäkringen. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden utom två.

 En utskottsmajoritet bestående av företrädarna för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet tillstyrkte dessa två motionsyrkanden. Det första var ett förslag till tillkännagivande om att regeringen ska återkomma med ett lagförslag som innebär ett återinförande av den s.k. 100-dagarsregeln. Det andra var ett förslag till tillkännagivande om att se över försäkringens regelverk i fråga om den gällande begränsningen att en sökande endast kan få ersättning på deltid i 75 ersättningsdagar. Utskottsmajoriteten ansåg att villkoren för arbetslöshetsersättning till deltidsarbetslösa borde bli generösare bl.a. med hänvisning till att det inte ska straffa sig för en arbetssökande att acceptera ett arbete på deltid. Regeringen uppmanades återkomma till riksdagen i frågan.

Med anledning av dessa tillstyrkanden bereddes finansutskottet möjlighet att yttra sig i enlighet med bestämmelserna i 4 kap. 8 § första stycket andra meningen riksdagsordningen. Även finansutskottets majoritet tillstyrkte i sitt yttrande arbetsmarknadsutskottets aviserade beslut.

I arbetsmarknadsutskottet reserverade sig företrädarna för Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna mot utskottsmajoritetens ställningstagande på dessa två punkter. Från företrädare för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet fanns totalt 4 reservationer och 3 särskilda yttranden. Debatten hölls den 1 juni 2011, debattid 3 tim 24 min, 13 deltagare (5 S, 2 M, MP, FP, C, SD, V, KD).

AU10 Arbetsrätt

I betänkandet behandlades ett nittiotal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden hösten 2010 om främst den arbetsrättsliga lagstiftningen. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden utom de som avsåg vissa frågor med anknytning till den s.k. lex Laval och utstationeringsdirektivet och förslag som gäller ratificering av ILO-konvention 94.

En utskottsmajoritet bestående av företrädarna för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet föreslog tre tillkännagivanden på dessa områden. Enligt det första bör regeringen skyndsamt tillsätta en utredning med uppdrag att senast den 1 september 2012 överväga vilka lagändringar som krävs för att värna den svenska modellen i ett internationellt perspektiv och därefter återkomma till riksdagen med lagförslag. Det andra gällde behovet av nya politiska initiativ av regeringen på EU-nivå för att säkerställa utstationeringsdirektivets karaktär av minimidirektiv. I det tredje uppmanades regeringen att ratificera ILO-konvention 94.

Företrädarna för Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverade sig mot utskottsmajoritetens ställningstagande på två av dessa punkter och lämnade dessutom ett särskilt yttrande.

När det gäller övriga frågor ansåg utskottet att den svenska modellen, där svenska kollektivavtal verkar tillsammans med lagregler, i huvudsak fungerar bra. Från företrädarna för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lämnades sammanlagt 15 reservationer i dessa delar.

Debatten hölls den 15 juni 2011, debattid 2 tim 30 min, 11 deltagare (3 S, 2 M, MP, FP, C, SD, V, KD).

AU11 Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin

I betänkandet föreslog utskottet med stöd av sin initiativrätt enligt 3 kap. 7 § riksdagsordningen att riksdagen skulle besluta om ett tillkännagivande till regeringen om att stoppa nya anvisningar av långtidsarbetslösa personer till jobb- och utvecklingsgarantins fas 3. Utskottet ansåg att regeringen skyndsamt skulle redovisa för riksdagen vilka åtgärder som man vidtagit med anledning av tillkännagivandet. I betänkandet fanns 1 reservation (M, FP, C, KD). Debatten hölls den 9 juni 2011, debattid 2 tim 38 min, 8 deltagare (S, M, MP, FP, C, SD, V, KD).

EU-frågor

a) Med anknytning till ärendebehandling

I betänkande AU6 behandlades regeringens proposition Ny lag om europeiska företagsråd (prop. 2010/11:60). Propositionen innehöll förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/38/EG av den 6 maj 2009 om inrättande av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare.

I motionsbetänkandet AU10 om arbetsrätt ansåg utskottsmajoriteten att regeringen skyndsamt borde tillsätta en utredning med uppdrag att överväga vilka lagändringar som krävs för att värna den svenska modellen i ett internationellt perspektiv och därefter återkomma till riksdagen med lagförslag. Bakgrunden till förslaget var de lagändringar som gjorts med anledning av EG-domstolens dom i det s.k. Lavalmålet som gällde fackliga stridsåtgärder i form av en blockad på en byggarbetsplats i Vaxholm hösten 2004. EG-domstolen ansåg att stridsåtgärderna stod i strid med EG-fördraget. Utskottet såg också ett behov av nya politiska initiativ av regeringen på EU-nivå för att säkerställa utstationeringsdirektivets karaktär av minimidirektiv.

Två av utskottets yttranden hade också anknytning till EU-frågor. Yttrande AU2y Kommissionens arbetsprogram 2011 och yttrande AU3y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010 lämnades båda till utrikesutskottet.

b) I övrigt

Utskottet har följt verksamheten i EU både genom det egna kansliet och genom information bl.a. från Regeringskansliet i samband med utskottssammanträden. I vissa fall har information lämnats från Regeringskansliet inför rådsmöten.

Överläggning enligt 10 kap. 4 § andra stycket riksdagsordningen med regeringen (arbetsmarknadsminister Hillevi Engström eller statssekreteraren Bettina Kashefi, Arbetsmarknadsdepartementet, respektive statssekreteraren Amelie von Zweigbergk, Utbildningsdepartementet) hölls i sammanlagt nio ärenden enligt följande.

·       Den 18 oktober 2010 med Engström om dels styrning av den europeiska sysselsättningsstrategin i sammanhanget Europa 2020 och ”den europeiska terminen”, dels om kommissionens meddelande Unga på väg, KOM(2010) 477 slutlig.

·       Den 25 november 2010 med Kashefi om dels gröna jobb, dels den åldrande befolkningens och arbetskraftens påverkan på arbetsmarknadspolitiken.

·       Den 25 november 2010 med von Zweigbergk om dels kommissionens strategi för jämställdhet 2010–2015, dels lika lön för kvinnor och män.

·       Den 2 december 2010 med Kashefi om kommissionens meddelande En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen, KOM(2010) 682 slutlig.

·       Den 15 februari 2011 med Kashefi om den svenska ståndpunkten när det gällde rådsslutsatser om kommissionens sysselsättningsrapport.

·       Den 3 maj 2011 med Kashefi om den svenska ståndpunkten när det gällde rådsslutsatser om sysselsättning bland unga.

Allmän EU-information från regeringen (genom Engström eller Kashefi respektive integrationsminister Erik Ullenhag från Arbetsmarknadsdepartementet och genom jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, Utbildningsdepartementet) lämnades vid åtta tillfällen enligt följande.

·       Den 14 oktober 2010 av Kashefi om riktlinjerna för medlemsstaternas sysselsättningspolitik inför Epscorådets möte i Luxemburg den 21 oktober.

·       Den 18 oktober 2010 av Engström om förberedelser inför det sociala trepartsmötet och ett yttrande från Sysselsättningskommittén om aktiva och positiva övergångar.

·       Den 16 november 2010 av Engström om Epsco den 21 oktober 2010, Emco (Sysselsättningskommittén), ”En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen”, gröna jobb, den åldrande befolkningens och arbetskraftens påverkan på arbetsmarknadspolitiken, mammaledighetsdirektivet, arbetstidsdirektivet, formell underrättelse gällande visstidsdirektivet och utstationeringsdirektivet.

·       Den 16 november 2010 av Ullenhag om romernas situation, aktuella frågor på integrationsområdet, bl.a. om utarbetande av gemensamma indikatorer, läget i fråga om antidiskrimineringsdirektivet och frågan om bristande tillgänglighet respektive ålder som diskrimineringsgrund.

·       Den 25 november 2010 av Kashefi om bl.a. flaggskeppsinitiativet inom EU 2020 om ”En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen” och ett gemensamt yttrande från två kommittéer (Kommittén för social trygghet, KST, och Sysselsättningskommittén, Emco) om ett gemensamt utvärderingsramverk och om årets ländergranskning, vilka båda utgör delar av styrningen av europeiska sysselsättningsstrategin inom EU 2020.

·       Den 8 februari av Sabuni om EU:s jämställdhetspakt, EU:s gemensamma ståndpunkt vid FN:s kvinnokommissions (CSW) session i New York som inleddes den 22 februari 2011 och om det nationella arbetet med jämställdhet under den förra och den innevarande mandatperioden.

·       Den 10 februari 2011 av Engström om bl.a. det ungerska ordförandeskapets prioriteringar, Epscorådet den 6 december 2010 och kommande möten, den europeiska terminen, tillväxtrapporten och sysselsättningsrapporten, sysselsättningsriktlinjerna, utstationeringsdirektivet, mammaledighetsdirektivet, arbetstidsdirektivet och arbetstagarinflytande i privata Europabolag (SPE).

·       Den 29 mars 2011 av Ullenhag om romers situation i bl.a. socialt och ekonomiskt avseende, förslaget till nytt antidiskrimineringsdirektiv, KOM(2008) 426, EU-stadgan om grundläggande rättigheter, EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) och allmänna integrationsfrågor med koppling till Stockholmsprogrammet, den nya europeiska agendan och integrationsstatistik (Eurostat och MIPEX).

·       Den 9 juni 2011 av Kashefi om riktlinjerna för medlemsstaternas sysselsättningspolitik, KOM(2011) 400, och förslaget till landspecifika rekommendationer för Sverige, SEC(2011) 826 och 735, inför Epscorådets möte den 17 juni 2011 och kommissionens meddelande om migration, KOM(2011) 248.

Utskottet genomförde den 22  juni 2011 en första behandling i ärenden om subsidiaritetsprövningar enligt 10 kap. 6 § riksdagsordningen av

·       dels kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, KOM(2011) 336 slutlig,

·       dels kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) i arbetet (20:e särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG).

Den 18 november 2010 lämnade utskottet ett yttrande i form av ett protokollsutdrag till konstitutionsutskottet angående en promemoria om tillämpning av subsidiaritetsprincipen (se bet. 2010/11:KU18).

Utskottet yttrade sig genom en bilaga till protokoll 2010/11:25 över den s.k. EUMOT-utredningen.

Behandling av rapporter från Riksrevisionen

Den 13 januari 2011 inkom Riksrevisionens granskningsrapport Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen – omställningsförsäkring eller yrkesförsäkring? (RiR: 2011:1) till riksdagen och remitterades till arbetsmarknadsutskottet för beredning. Det var den första granskningsrapporten som hanterades av utskottet enligt de nya bestämmelserna i 4 kap. 8 a § riksdagsordningen.  Den 25 januari 2011 lämnade riksrevisor Gudrun Antemar, åtföljd av revisionschefen Rutger Banefelt och projektledaren Daniela Lundin, Riksrevisionen, information om rapporten. Regeringen lämnade den 4 maj 2011 skrivelse 2010/11:134 med anledning av rapporten. Fortsatt beredning skulle ske under följande riksmöte.

Uppföljning och utvärdering m.m.

Arbetet med en forskningsöversikt gällande arbetsmarknadspolitik i kommunerna inleddes under verksamhetsåret.

Sedan ett drygt tiotal år tillbaka görs genom kansliets försorg en sammanställning med några veckors mellanrum i form av ett nyhetsbrev, AU-Hänt, som distribueras med e-post till utskottets ledamöter och andra intressenter. Där redovisas förutom sådant som har direkt anknytning till ärendehanteringen bl.a. olika statistiska data, prognoser, utredningar, forskningsrapporter m.m. med anknytning till beredningsområdet. Under verksamhetsåret fanns det i dessa nyhetsblad ett nittiotal länkar till olika slags uppföljningar och utvärderingar. Tanken enligt ett tidigare principbeslut i utskottet om uppföljning och utvärdering är att nyhetsbrevet ska kunna ge uppslag till lämpliga ämnen för fördjupade studier.

Uppvaktningar m.m.

Under riksmötet lämnades – utöver vad som redovisats ovan – muntlig information m.m. enligt följande.

·         Den 21 oktober 2010 av diskrimineringsombudsmannen Katri Linna, enhetschefen Torbjörn Andersson och vikarierande enhetschefen Ulrika Johansson, Diskrimineringsombudsmannen, om myndighetens verksamhet. 

·          Den 21 oktober 2010 av generaldirektören Ann-Marie Qvarfort, chefsjuristen Lars Seger och granskningschefen Gunilla Wandemo, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, om myndighetens verksamhet.

·          Den 21 oktober 2010 av vd Birgitta Böhlin och presschefen Håkan Tenelius, Samhall, om företagets verksamhet.

·          Den 2 november 2010 av generaldirektören Angeles Bermudez-Svankvist, biträdande generaldirektören Lena Liljebäck och chefen för ledningsstaben Jan-Olof Dahlgren, åtföljda av presschefen Helena Engqvist, samtliga från Arbetsförmedlingen, om myndighetens verksamhet och om arbetsmarknadsläget.

·          Den 4 november 2010 av generaldirektören Claes Stråth, åtföljd av informationsansvariga Tiina Virtanen, Medlingsinstitutet, om myndighetens verksamhet.

·          Den 4 november 2010 av generaldirektören Mikael Sjöberg och avdelningschefen Boel Callermo, Arbetsmiljöverket, om myndighetens verksamhet.

·          Den 9 november 2010 av ordföranden Harald Petersson och kanslichefen Melker Ödebrink, Arbetslöshetskassornas samorganisation, om organisationens verksamhet.

·          Den 18 november 2010 av generaldirektören Mats Dillén och nationalekonomen Marcus Mossfelt, Konjunkturinstitutet, om konjunkturutsikterna. 

·          Den 18 november 2010 av överdirektören Mats Wadman och enhetschefen Hassan Mirza, Statistiska centralbyrån, om arbetskraftsundersökningarna (AKU) och arbetsmarknadsläget.

·          Den 23 november 2010 av generaldirektören Åsa Lindh och ställföreträdande myndighetschefen Håkan Forsberg, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, om myndighetens verksamhet.

·          Den 30 november 2010 av generaldirektören Olof Åslund och biträdande generaldirektören Anders Forslund, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, om myndighetens verksamhet.

·          Den 2 december 2010 av vice riksbankschefen Barbro Wickman-Parak, åtföljd av ekonomen Maria Sjödin och informatören Gina Bayoumi, Sveriges riksbank, om bedömningar av arbetsmarknadsläget m.m.

·          Den 27 januari 2011 av dels Datainspektionen genom chefsjuristen Hans-Olof Lindblom och juristen Anna Hörnlund, dels Arbetsförmedlingen genom stabschefen Jan-Olof Dahlgren och chefsjuristen Catharina Sojde, med anledning av förslag i proposition 2010/11:42 Borttagande av kravet på samtycke för behandling av vissa personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (bet. 2010/11:AU4).

·          Den 3 februari 2011 av professor Nils Gottfries, Uppsala universitet, om bilaga 5 till Långtidsutredningen, Fungerar den svenska lönebildningen?

·          Den 1 mars 2011 av generaldirektören Claes Stråth, åtföljd av informationsansvariga Tiina Virtanen, Medlingsinstitutet, om rapporten Avtalsrörelsen och lönebildningen 2010.

·          Den 3 mars 2011 av generaldirektören Pia Enochsson, Myndigheten för yrkeshögskolan, om myndighetens verksamhet.

·          Den 17 mars 2011 av filosofie doktor Stefan Eriksson, Uppsala universitet, om bilaga 4 till Långtidsutredningen, Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden.

·          Den 31 mars 2011 av doktorand Kajsa Hanspers, Uppsala universitet, om bilaga 7 till Långtidsutredningen, Konkurrens och sysselsättning.

·          Den 12 april 2011 av professor Bertil Holmlund, Uppsala universitet, om bilaga 10 till Långtidsutredningen, Deltidsarbetslöshet och arbetslöshetsförsäkring i Sverige.

·          Den 28 april 2011 av överdirektören Mats Wadman och enhetschefen Hassan Mirza, Statistiska centralbyrån, om arbetsmarknadsläget.

·          Den 3 maj 2011 av professor Eva Mörk, Uppsala universitet och Långtidsutredningen 2011, om bilaga 11 till Långtidsutredningen, Från försörjningsstöd till arbete.

·          Den 31 maj 2011 av Juhana Vartiainen, makroekonomisk forskningschef, Konjunkturinstitutet, om Lönebildningsrapporten.

Utfrågningar m.m.

Den 10 februari 2011 arrangerade arbetsmarknadsutskottet tillsammans med finansutskottet en öppen utfrågning om resultaten från Långtidsutredningen 2011, Reformer för en bättre arbetsmarknad. Vid utfrågningen medverkade docent Oscar Nordström Skans som lett Långtidsutredningens arbete. Utfrågningen är dokumenterad genom stenografiska uppteckningar som finns som bilaga i betänkande 2010/11:FiU20. Som framgår av redovisningen ovan inbjöds också ett antal av de forskare som medverkade i utredningen till slutna utfrågningar i arbetsmarknadsutskottet.  

Den 17 februari 2011 arrangerade arbetsmarknadsutskottet en öppen utfrågning om långtidsarbetslösheten. Vid utfrågningen medverkade arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, forskare, representanter för Arbetsförmedlingen och anordnare liksom fackliga företrädare med praktiska erfarenheter av jobb- och utvecklingsgarantins fas 3. Utfrågningen är dokumenterad genom stenografiska uppteckningar som på begäran finns att tillgå på arbetsmarknadsutskottets kansli.

Studiebesök m.m.

Utskottet gjorde studiebesök m.m. enligt följande.

Saco besöktes den 8 februari 2011 och Arbetslöshetskassornas samorganisation den 15 februari 2011.

Utrikesresor

Den 14–15 mars 2011 gjorde utskottet en studieresa till Bryssel. Möten hölls bl.a. med Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor, och László Andor, kommissionär för sysselsättningsfrågor. Möten hölls även med ledamöter i Europaparlamentet och med företrädare för arbetsmarknadsparternas EU-representationer.

Den 21–26 februari 2011 deltog ledamöterna Patrik Björck och Annika Qarlsson som riksdagens representanter i den svenska delegationen vid FN:s kvinnokommissions möte i New York liksom vid ett IPU-möte den 25 februari 2011 i anslutning till FN-mötet.

Den 8–10 juni 2011 närvarade suppleanten Abir Al-Sahlani vid ILO:s årliga arbetskonferens i Genève.

Enskilda ledamöter har därutöver deltagit i utrikes resor enligt följande.

Ann-Christin Ahlberg deltog den 21–22 november 2010 i ett ordförandemöte på temat jämställdhet inom ramen för NCEO (Network of Committees for Equal Opportunities for Women and Men in the European Union) med den belgiska senaten som värd.

Ann-Christin Ahlberg deltog den 3 december 2010 i Europarådets parlamentariska församlings konferens om människohandel (trafficking) i Paris.

Maria Plass deltog den 7–8 december 2010 i ett ordförandemöte i Bryssel om arbetsmarknadsinsatser och bekämpande av fattigdom med den belgiska senaten som värd.

Utländska besök

Företrädare för utskottet har sammanträffat med utländska delegationer enligt följande.

Den 12 april 2011, möte med en delegation från Saudiarabien.

Vissa övriga uppgifter

Utskottets första sammanträde hölls den 12 oktober 2010 och det sista den 29 augusti 2011. Totalt hölls under den tiden 43 sammanträden. Den totala sammanträdestiden omfattade ca 38 timmar, att jämföra med ca 36 timmar föregående riksmöte. Totalt behandlades utöver budgetpropositionen 4 propositioner, 3 skrivelser, 2 redogörelser och 1 framställning från Riksrevisionen och 328 motionsyrkanden. Utskottet tog två initiativ enligt bestämmelserna i 3 kap. 7 § riksdagsordningen. Betänkandena omfattade 574 sidor, att jämföra med 849 sidor föregående riksmöte. Jämfört med året före avlämnades 4 betänkanden och 1 yttrande mindre.

Under riksmötet remitterades 4 propositioner utöver budgetpropositionen, 1 regeringsskrivelse och ca 370 motionsyrkanden till utskottet. Vid riksmötets slut var 1 skrivelse och 40 motionsyrkanden ännu inte behandlade.

 

Elanders, Vällingby  2011

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.