Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2013/14

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2013/14

Beredningsområde

Arbetsmarknadsutskottets beredningsområde omfattar ärenden om 1. arbetsmarknadspolitik, 2. arbetslivspolitik med arbetsrätt, 3. integration, 4. åtgärder mot diskriminering i den mån ärendena inte hör till något annat utskotts beredning samt 5. jämställdhet mellan kvinnor och män i den mån ärendena inte tillhör något annat utskotts beredning.

Anslag inom utgiftsområdena 13 Integration och jämställdhet och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv ingår i utskottets beredningsområde. –

Sammansättning m.m.

Antalet ordinarie ledamöter i utskottet var 17. Vid riksmötets slut var antalet suppleanter 29. Under riksmötet hade utskottet följande sammansättning.

Ledamöter

Jessica Polfjärd (M), ordförande fr.o.m. den 3 oktober 2013, ledamot fr.o.m. den 26 september 2013

Ylva Johansson (S), vice ordförande

Maria Plass (M)

Raimo Pärssinen (S)

Katarina Brännström (M)

Maria Stenberg (S)

Gustav Nilsson (M)

Patrik Björck (S)

Christer Nylander (FP)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Annika Qarlsson (C)

Johan Andersson (S)

Hanif Bali (M)

Mehmet Kaplan (MP)

Andreas Carlson (KD)

Mattias Karlsson (SD)

Josefin Brink (V), tjl. fr.o.m. den 18 december 2013

Suppleanter

Jenny Petersson (M)

Kerstin Nilsson (S)

Lotta Finstorp (M)

Ingemar Nilsson (S)

Christian Holm (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Jan Ericson (M)

Arhe Hamednaca (S)

Ismail Kamil (FP)

Kristina Nilsson (S)

Abir Al-Sahlani (C)

Ulf Holm (MP)

Marta Obminska (M)

Gunvor G Ericson (MP)

Penilla Gunther (KD)

Christina Höj Larsen (V)

Lars Mejern Larsson (S)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Esabelle Dingizian (MP)

Fredrik Malm (FP)

Nina Larsson (FP),

Göran Lindell (C)

Björn Söder (SD)

Torbjörn Björlund (V)

Sven-Olof Sällström (SD)

Johnny Skalin (SD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Anton Abele (M)

Désirée Pethrus (KD)

Extrasuppleant

Ali Esbati (V), fr.o.m. den 18 december 2013

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av följande personer.

Anna-Lena Hultgård Sancini, kanslichef

Björn Länsisyrjä, föredragande

Lars Davidsson, föredragande

Lenita Freidenvall, föredragande

Therese Persson, föredragande fr.o.m. maj 2014

Maja Sjöstedt, utskottshandläggare fr.o.m. november 2013

Mimi Axelsson, utskottsassistent t.o.m. december 2013

Anna Malm, utskottsassistent, fr.o.m. januari 2014


Verksamheten

Under riksmötet höll utskottet 36 sammanträden. Sammanträdestiden uppgick till ca 23 timmar och 30 minuter. Under riksmötet behandlade utskottet fyra propositioner, 2 regeringsskrivelser, 11 följdmotioner och 504 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden.

Under riksmötet beslutade utskottet om 10 betänkanden och det lämnade 6 yttranden till andra utskott. Utskottet beslutade om 8 tillkännagivanden till regeringen.

Verksamheten har även bestått i arbete med EU-frågor. Utskottet har haft överläggningar med regeringen i olika frågor inom utskottets beredningsområde. Utskottet har också prövat om vissa förslag till EU-lagstiftning strider mot subsidiaritetsprincipen. Utskottet ägnade sig också åt utvärderings- och forskningsfrågor och anordnade bl.a. en offentlig utfrågning. Utskottets ledamöter har slutligen genomfört ett antal utländska resor och besök.

Betänkanden

AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens budgetproposition för 2014 i den del som avsåg förslag till anslag och bemyndiganden inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet (prop. 2013/14:1 utg. omr. 13) samt oppositionspartiernas alternativa förslag till anslagsanvisning inom utgiftsområdet.

I betänkandet behandlades också regeringens proposition 2012/13:188 Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen och två motioner som väckts med anledning av propositionen (S,V). I propositionen föreslog regeringen att fler anhöriga än i dag ska omfattas av etableringslagen (SFS 2010:197). Ändringen innebär en förlängning av den tidsgräns inom vilken en anhörig ska ha ansökt om uppehållstillstånd för att omfattas av etableringslagen. Lagändringen föreslogs träda i kraft den 1 januari 2014 och förslaget beräknades innebära en ökad medelsanvisning inom utgiftsområde 13 för 2014.

I fråga om integrationspolitiken ställde sig utskottet positivt till regeringens tydliga inriktning mot ett effektivare etableringsuppdrag och bättre förutsättningar för kommunmottagande. På diskrimineringsområdet framhöll utskottet vikten av att fortsätta med att förebygga och motverka diskriminering på samtliga diskrimineringsgrunder. När det gäller jämställdhet ansåg utskottet att fortsatta reformer är nödvändiga för att utveckla och stärka jämställdheten inom alla samhällsområden.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till fördelning av anslag inom utgiftsområde 13, liksom de bemyndiganden regeringen föreslog samt tillstyrkte regeringens förslag till ändringar i etableringslagen. Oppositionspartiernas alternativa anslagsförslag för utgiftsområdet avstyrktes liksom följdmotionerna rörande etableringslagen.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet deltog inte i beslutet om anslagstilldelningen. Dessa partier redovisade i stället sina ställningstaganden i särskilda yttranden.

Debatten hölls den 11 december 2013 och debattiden var 3 timmar och 27 minuter. Den hade 11 deltagare (2 S, 2 M, 2 MP, FP, C, SD, V, KD).

AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens budgetproposition för 2014 i den del som avsåg förslag till anslag och bemyndiganden inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (prop. 2013/14:1 utg.omr. 14) samt oppositionspartiernas alternativa förslag till anslagsanvisning inom utgiftsområdet.

I betänkandet behandlades också ett lagförslag som regeringen lämnat i budgetpropositionen om ändring i Arbetsförmedlingens registerlag (SFS 2002:546) och ett motionsyrkande som väckts med anledning av förslaget. Förslaget innebär att Arbetsförmedlingen ska få behandla uppgifter i en databas om att en enskild har vårdats med stöd av socialtjänstlagen eller varit föremål för åtgärd enligt utlänningslagen, om uppgifterna har lämnats i ett ärende.

I betänkandet behandlades slutligen 110 icke budgetpåverkande motionsyrkanden om arbetsmarknadspolitiska frågor som väckts under den allmänna motionstiden 2013.

Det var enligt utskottets mening välbetänkt av regeringen att vidta åtgärder som stimulerar hushållens ekonomi, skapar nya och bredare vägar för ungdomar in på arbetsmarknaden och förbättrar förutsättningarna för långtidsarbetslösa att komma i arbete. Utskottet ansåg att den nationella handlingsplanen för arbetsmiljöpolitik som regeringen tagit fram och arbetar efter har varit positiv för regeringens satsningar på arbetsmiljöområdet, och ett väl balanserat och förutsägbart arbetsrättsligt system var enligt utskottets mening en viktig förutsättning för hållbar tillväxt och hög sysselsättning.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till fördelning av anslag inom utgiftsområde 14, liksom de bemyndiganden som regeringen föreslog samt tillstyrkte regeringens förslag till ändringar i Arbetsförmedlingens registerlag. Oppositionspartiernas alternativa anslagsförslag för utgiftsområdet avstyrktes liksom följdmotionerna om registerlagen.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet deltog inte i beslutet om anslagstilldelningen. Dessa partier redovisade i stället sina ställningstaganden i särskilda yttranden.

I fråga om motionsyrkandena från den allmänna motionstiden föreslog utskottet ett tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör återkomma med förslag som tar sin utgångspunkt i FunkA-utredningens förslag och beaktar de remissvar som lämnats om utredningens förslag. Utskottets ställningstagande i denna del innebar att ett motionsyrkande tillstyrktes. Utskottet avstyrkte övriga motionsyrkanden bl.a. med hänvisning till insatser som regeringen har genomfört eller kommer att genomföra och pågående utrednings- och beredningsarbete.

I betänkandet finns 19 reservationer och 6 särskilda yttranden.

Debatten hölls den 17 december 2013 och debattiden var 2 timmar och 39 minuter. Den hade 11 deltagare (2 S, 2 M, 2 MP, FP, C, SD, V, KD).

AU3 Ungdomars väg till arbete

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens skrivelse 2013/14:35 Riksrevisionens rapport om ungdomars väg till arbete samt tre motioner som väckts med anledning av skrivelsen.

Utskottet instämde i regeringens bedömning att Riksrevisionens granskning är ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med insatser för att underlätta ungdomars arbetsmarknadsetablering. Utskottet förutsatte, liksom regeringen, att Arbetsförmedlingen tar till vara de utvecklingsområden som Riksrevisionen har identifierat och att regeringen noga överväger vad Riksrevisionen anfört om regeringens arbete.

Utskottet avstyrde följdmotionerna och föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse till handlingarna.

I betänkandet finns tre reservationer och ett särskilt yttrande.

Debatten hölls den 27 februari 2014 och debattiden var 1 timme och 46 minuter. Den hade 8 deltagare (S, M, MP, FP, C, SD, V, KD).

AU4 Jämställdhet

I detta betänkande behandlade utskottet 30 motionsyrkanden om jämställdhet från den allmänna motionstiden hösten 2013. Motionsyrkandena handlar bl.a. om en jämställd arbetsmarknad, jämställda löner, jämställdhetsintegrering samt om hedersrelaterat våld och förtryck.

Utskottet föreslog ett tillkännagivande om att regeringen bör komma med konkreta förslag till långsiktiga och hållbara strukturer för det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Därmed tillstyrktes ett motionsyrkande medan övriga motionsyrkanden avstyrktes.

I betänkandet finns 14 reservationer och 2 särskilda yttranden.

Debatten hölls den 5 mars 2014 och debattiden var 2 timmar och 13 minuter. Den hade 8 deltagare (S, M, MP, FP, C, SD, V, KD).


AU5 Arbetsmiljö

I detta betänkande behandlade utskottet 50 motionsyrkanden om arbetsmiljöfrågor från den allmänna motionstiden 2013. Yrkandena rör bl.a. frågor om arbetsgivarens ansvar för förebyggande arbetsmiljöarbete och rehabilitering och för företagshälsovård, skador och olycksfall i arbetet, kvinnors arbetsmiljö och arbetsmiljöforskning.

Utskottet föreslog i betänkandet att riksdagen skulle rikta fem tillkännagivanden till regeringen. Tre gällde skador och olyckor i arbetslivet, ett gällde kränkande särbehandling i arbetslivet och ett gällde arbetsmiljöforskning.

Det första tillkännagivandet innebär att regeringen bör ta initiativ till att i dialog med arbetsmarknadens parter utforma en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet. Det andra tillkännagivandet efterlyser att regeringen måste satsa mer på forskning, utbildning och tillsyn i syfte att minimera arbetsrelaterade dödsfall. Det tredje tillkännagivandet innebär att regeringen bör ta initiativ till att alla tillbud och olyckor som sker på svensk arbetsmarknad ska rapporteras till Arbetsmiljöverket och att myndigheten ska vara skyldig att registrera dessa. Det fjärde tillkännagivandet innebär att regeringen bör återkomma med förslag om hur mobbning och trakasserier i arbetslivet ska minska. Det femte tillkännagivandet innebär att regeringen bör tillsätta en utredning om hur arbetslivsforskningen kan samlas och stärkas.

De fem tillkännagivandena innebar att utskottet tillstyrkte åtta motionsyrkanden. Övriga motionsyrkanden avstyrktes.

I betänkandet finns 18 reservationer och 1 särskilt yttrande.

Debatten hölls den 20 mars och debattiden var 1 timme och 33 minuter. Den hade 8 deltagare (S, M, MP, FP, C, SD, V, KD).

AU6 Arbetsrätt

I detta betänkande behandlade utskottet 122 motionsyrkanden om arbetsrättsliga frågor som i huvudsak väcktes under den allmänna motionstiden 2013. De behandlade yrkandena rör bl.a. frågor om anställningsformer, inhyrning av arbetskraft, utstationering, turordning och rätt till heltid.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden. Utgångspunkten för utskottet var att slå vakt om den svenska modellen, där förhållandena på arbetsmarknaden i stor utsträckning regleras genom avtal mellan arbetsmarknadens parter. Det fanns inte skäl att med anledning av de aktuella motionsyrkandena föreslå några förändringar av den arbetsrättsliga lagstiftningen.

I betänkandet finns 34 reservationer och 3 särskilda yttranden.

Debatten hölls den 27 mars 2014 och debattiden var 2 timmar och 18 minuter. Den hade 8 deltagare (S, M, MP, FP, C, SD, V, KD).

AU7 Arbetslöshetsförsäkringen

I detta betänkande behandlade utskottet 43 motionsyrkanden om arbetslöshetsförsäkringen från den allmänna motionstiden 2013. Yrkandena rör bl.a. grundläggande principer för försäkringen, villkor för rätt till ersättning och den s.k. deltidsbegränsningen.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden. Utskottet ansåg att en väl utformad arbetslöshetsförsäkring som är generös vid kortvarig arbetslöshet kan öka flexibiliteten genom att människor blir trygga och vågar pröva nya arbeten. En alltför generös försäkring kan däremot göra att de ekonomiska drivkrafterna att bryta arbetslösheten blir för svaga. Utskottet konstaterade också att många av de frågor som väckts i motionerna om försäkringen är under utredning.

I betänkandet finns 13 reservationer och 6 särskilda yttranden.

Debatten hölls den 2 april 2014 och debattiden var 2 timmar och 10 minuter. Den hade 8 deltagare (S, M, MP, FP, C, SD, V, KD).

AU8 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering m.m.

I detta betänkande behandlade utskottet proposition 2013/14:198 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering och tre motioner som väckts med anledning av propositionen (S, MP, V). I betänkandet behandlades också 37 motionsyrkanden om diskrimineringsfrågor från den allmänna motionstiden 2013.

I propositionen föreslog regeringen ändringar i diskrimineringslagen (2008:567). Förslaget innebar att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. I propositionen föreslogs också att ordet funktionshinder ersätts med ordet funktionsnedsättning i befintlig lagstiftning. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 januari 2015.

I en följdmotion föreslogs bl.a. att riksdagen ska avslå förslaget om undantag för företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare.

I motionsyrkandena från den allmänna motionstiden lämnades förslag om bl.a. förebyggande arbete mot diskriminering, diskriminering på grund av etnisk tillhörighet och diskrimineringsersättningen.

Utskottet välkomnade regeringens förslag om att i diskrimineringslagen in-föra bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning som en ny form av diskriminering. Utskottet ansåg över lag att det var ett väl avvägt för-slag. Utskottet föreslog dock att riksdagen skulle avslå förslaget i de delar det avser undantaget för företag inom hälso- och sjukvårdsområdet med färre än tio arbetstagare. Utskottet ställde sig vidare bakom regeringens förslag att ordet funktionshinder ska ersättas med ordet funktionsnedsättning i ett antal lagar. Utskottet tillstyrkte således regeringens lagförslag utom i de delar det avsåg ett undantag för företag med färre än tio arbetstagare inom hälso- och sjukvårdsområdet. Det innebar att utskottet tillstyrkte ett motionsyrkande och tillstyrkte delvis två yrkanden. Utskottet avstyrkte övriga yrkanden som väckts med anledning av propositionen.

Utskottet föreslog vidare att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden från den allmänna motionstiden.

I betänkandet finns 21 reservationer och 1 särskilt yttrande.

Debatten hölls den 23 juni 2014 och debattiden var 2 timmar och 49 minuter. Den hade 8 deltagare (S, M, MP, FP, C, SD, V, KD).

AU9 Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m.

I detta betänkande behandlade utskottet proposition 2013/14:104 Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering och tre motioner som har väckts med anledning av propositionen (S, SD, V). I betänkandet behandlades också 42 motionsyrkanden om integration från den allmänna motionstiden hösten 2013.

I propositionen lämnade regeringen bl.a. fyra förslag om insatser för vissa nyanlända invandrares etablering. För det första föreslogs att en nyanländ invandrare som utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete inte ska ha rätt till fortsatta insatser enligt etableringslagen (2010:197). Detta ska gälla under förutsättning att han eller hon har arbete eller arbetssökande som huvudsaklig aktivitet enligt sin etableringsplan. För det andra föreslogs en ändring i etableringslagen som innebär att en etableringsplan får förlängas utöver 24 månader för en nyanländ som deltar i etableringsinsatser på deltid på grund av föräldraledighet. För det tredje föreslogs att rätten till prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare, s.k. sfi-bonus, avskaffas. För det fjärde föreslogs att en nyanländ som är familjemedlem till en utlänning som har beviljats arbets- och uppehållstillstånd för högkvalificerad anställning, s.k. EU-blåkort, ska erbjudas samhällsorientering enligt lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Samtliga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 augusti 2014.

I motionsyrkandena från den allmänna motionstiden föreslogs bl.a. att alla kommuner ska vara skyldiga att tillhandahålla flyktingmottagande, att invandrade kvinnors situation på arbetsmarknaden bör utredas, och att särskilda utbildningar bör skapas för arbetslösa som bor i s.k. miljonprogramsområden.

Utskottet tillstyrkte regeringens samtliga lagförslag och avstyrkte följdmotionerna.

I fråga om yrkandena från den allmänna motionstiden föreslog utskottet ett tillkännagivande om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag till utvidgad målgrupp för samhällsorienteringen, för såväl yngre som äldre nyanlända som har behov av samhällsinformation. Övriga motionsyrkanden avstyrktes.

I betänkandet finns 13 reservationer och 2 särskilda yttranden.

Debatten hölls den 23 juni 2014 och debattiden var 1 timme och 44 minuter. Den hade 9 deltagare (S, M, MP, FP, C, SD, 2 V, KD).

AU 10 Subventionerade anställningar för nyanlända

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens skrivelse 2013/14:199 Riksrevisionens rapport om subventionerade anställningar för nyanlända och två motioner som väckts med anledning av skrivelsen (S, SD).

Utskottet ansåg att granskningen visar att instegsjobben och nystartsjobben fyller olika, och var för sig viktiga, funktioner för de nyanlända. Som framhålls av såväl Riksrevisionen som regeringen bildar de två stöden en väl fungerande kedja från instegsjobb via nystartsjobb till en osubventionerad anställning. Utskottet delade regeringens bedömning att Riksrevisionens granskning är ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med uppföljningen av instegs- och nystartsjobben. Utskottet förutsatte att regeringen och Arbetsförmedlingen tar till vara de synpunkter på deras arbete som Riksrevisionen har lämnat.

Utskottet avstyrkte följdmotionerna och föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

I betänkandet finns 2 reservationer.

Debatten hölls den 23 juni 2014 och debattiden var 32 minuter. Den hade 6 deltagare (S, M, C, SD, V, KD).

Yttranden till andra utskott

Utskottet lämnade följande yttranden.

AU1y Ramar för utgiftsområdena 13 Integration och jämställdhet och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv m.m., till finansutskottet

AU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen, till konstitutionsutskottet

AU3y Gymnasial lärlingsanställning, till utbildningsutskottet

AU4y Verksamheten i Europeiska unionen under 2013, till utrikesutskottet

AU5y 2014 års ekonomiska vårproposition, till finansutskottet

AU6y Med fokus på unga - en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande, till kulturutskottet

EU-frågor

Överläggning med regeringen enligt 10 kap. 4 § andra stycket riksdagsordningen hölls vid sammanlagt 7 tillfällen enligt följande.

– Den 26 september 2013 med arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson om kommissionens förslag att förlänga den europeiska globaliseringsfonden.

– Den 15 oktober 2013 med jämställdhetsminister Maria Arnholm om Litauens utkast till rådsslutsatser om uppföljningen av Pekingplattformen.

– Den 21 november 2013 med arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson om kommissionens meddelande COM(2013) 690 om den sociala dimensionen av EMU.

– Den 28 januari 2014 med arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson om kommissionens förslag till rådsrekommendation om kvalitetskriterier för praktikprogram (COM(2013) 857) och om utkast till rådsslutsatser om 2014 års tillväxtrapport och gemensamma sysselsättningsrapport. Överläggningen avsåg endast sysselsättningsdelarna.

– Den 27 februari 2014 med statssekreterare Christina Ramm-Ericson om kommissionens förslag COM(2014) 6 om en ny Euresförordning.

– Den 25 mars 2014 med jämställdhetsminister Maria Arnholm om utkast till rådsslutsatser om uppföljningen av Pekingplattformen.

– Den 13 maj 2014 med statssekreterare Christina Ramm-Ericson om förslag till beslut om inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete (COM(2014) 221) och med statssekreterare Jan-Ove Jerrestål om utkast till rådsslutsatser om integration av tredjelandsmedborgare i EU.

EU-information från regeringen lämnades vid 10 tillfällen om bl.a. pågående lagstiftningsarbete inom utskottets beredningsområde.

Europeiska kommissionen översände under riksmötet tre förslag till riksdagen som blev föremål för subsidiaritetsprövning av arbetsmarknadsutskottet enligt följande.

– Förslag till rådets beslut om ett socialt trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning (COM(2013) 740).

– Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, arbetstagarnas tillgång till rörlighetstjänster och ytterligare integration av arbetsmarknaderna (COM(2014) 6).

– Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete (COM(2014) 221).

I samtliga fall ansåg utskottet att förslagen inte stred mot subsidiaritetsprincipen.

Utvärderings- och forskningsfrågor

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut med uppdrag att främja, stödja och genomföra vetenskapliga utvärderingar. Uppdraget omfattar effekter av arbetsmarknads- och utbildningspolitik, arbetsmarknadens funktionssätt och arbetsmarknadseffekterna av socialförsäkringen. IFAU ska även sprida sina resultat så att de blir tillgängliga för olika intressenter i Sverige och utomlands. Utskottet följer IFAU:s verksamhet.

Arbetsmarknadsutskottet tog genom Riksdagsförvaltningens utvärderings- och forskningssekretariat fram en forskningsbaserad underlagsrapport om förutsättningarna för ett längre arbetsliv (2013/14:RFR8). Fokus riktas i rapporten mot arbetstagare som är 55 år eller äldre. Huvudfrågan är vilka kroppsliga och kognitiva förutsättningar det finns för att arbeta länge samt hur arbetsmarknaden är utformad för att tillvarata erfaren arbetskraft. Utskottet har tidigare intresserat sig för frågorna, bl.a. genom ett öppet seminarium om erfaren arbetskraft i mars 2013. Rapporten presenterades för utskottet den
16 januari 2014.

Offentlig utfrågning

Utskottet anordnade den 12 november 2013, tillsammans med socialförsäkringsutskottet, en offentlig utfrågning om företagshälsovårdens roll i rehabiliteringsarbetet. Vid seminariet medverkade bl. a. Arbetsmiljöverket som belyste företagshälsovårdens roll i det förebyggande och systematiska arbetsmiljöarbetet. En utskrift från utfrågningen och de bilder som visades finns som bilagor i Socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU1.

Uppvaktningar m.m.

Under riksmötet lämnades - utöver vad som redovisats under rubriken EU-frågor ovan - muntlig information m.m. enligt följande.

– Den 26 september 2013 av arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson, om bl.a. planerade aktiviteter under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.

– Den 3 oktober 2013 av integrationsminister Erik Ullenhag, om aktuella frågor inom integrations- och diskrimineringsområdena.

– Den 15 oktober 2013 av jämställdhetsminister Maria Arnholm om bl.a. pågående jämställdhetsarbete på internationell nivå samt om arbetet med jämställdhetsintegrering på nationell nivå.

– Den 22 oktober 2013 av tf. generaldirektören Clas Olsson vid Arbetsförmedlingen, om bl.a. arbetsmarknadsläget, Arbetsförmedlingens fokusområden och Arbetsförmedlingens prognos för 2014.

– Den 24 oktober 2013 av överdirektören Mats Wadman vid SCB, om bl.a. det aktuella arbetsmarknadsläget och utvecklingen på arbetsmarknaden.

– Den 5 november 2013 dels av arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson, om bl.a. styrningen av Arbetsförmedlingen och systemet med aktivitetsrapporter, dels av prognoschefen Jesper Hansson vid Konjunkturinstitutet, om konjunkturutvecklingen och utvecklingen på arbetsmarknaden.

– Den 3 december 2013 av riksrevisor Claes Norgren, bl.a. om Riksrevisionens rapport Ett steg in och en ny start – hur fungerar subventionerade anställningar för nyanställda? (RiR 2013:17).

– Den 16 januari 2014 av forskningssekreteraren Anna Kåring Wadman vid Utvärderings- och forskningssekretariatet om forskningsgenomgången Ett förlängt arbetsliv – forskning om förutsättningar hos arbetstagare och arbetsmarknad.

– Den 18 februari 2014 av den särskilde utredaren fil.dr Svend Dahl om Utredningen om män och jämställdhets betänkande Män och jämställdhet (SOU 2014:6).

– Den 4 mars 2014 av ordföranden Annika Nilsson om Folkbildningsförbundets verksamhet.

– Den 11 mars 2014 av generaldirektören Claes Strååth vid Medlingsinstitutet om bl.a. avtalsrörelsen och lönebildningen 2013.

– Den 18 mars 2014 av riksrevisor Claes Norgren, bl.a. om Riksrevisionens rapport Staten och det civila samhället (RiR 2014:3).

– Den 27 mars 2014 av riksrevisor Claes Norgren, bl.a. om Riksrevisionens rapport Effekter av förändrade regler för deltidsarbetslösa (RiR 2014:5).

– Den 8 april av integrationsminister Erik Ullenhag, bl.a. om sysselsättningen bland utrikes födda, etableringsreformen, nyanländas bosättning samt aktuella initiativ från regeringen på integrations- och diskrimineringsområdena.

– Den 10 april 2014 av forskaren Peter Andersson vid Göteborgs universitet om slutsatserna i hans avhandling Vidta alla åtgärder som behövs – En rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö.

– Den 29 april 2014 av kanslirådet Karin Söderberg vid Arbetsmarknadsdepartementet om direktivet om genomförande av utstationeringsdirektivet.

– Den 27 maj 2014 av generaldirektören Mikael Sjöberg vid Arbetsförmedlingen, bl.a. om de felaktiga utbetalningarna.

– Den 5 juni 2014 av riksrevisor Claes Norgren bl.a. om rapporten Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens – rätt insats i rätt tid? (RiR 2014:11).

Utrikes resor

– Den 2 oktober 2013 deltog Lotta Finstorp (M) vid en OECD-konferens i Paris om arbetsmarknaden och finanskrisen.

– Den 15-18 oktober 2013 deltog Ylva Johansson (S) vid en Cepal-konferens i Santo Domingo om kvinnor i Latinamerika och Karibien.

– Den 18 oktober 2013 deltog Maria Stenberg (S) och Penilla Gunther (KD) vid Europarådets konferens i Paris om den europeiska sociala stadgan och arbetsvillkoren för unga arbetstagare.

– Den 10-11 november 2013 deltog Jessica Polfjärd (M) vid EU:s ordförandemöte i Vilnius om arbetsmarknadsincitament att implementera Europa 2020-strategin.

– Den 27-29 november 2013 deltog Ann-Christin Ahlberg (S) och Maria Plass (M) i Women in Parliaments Global Forum i Bryssel om kvinnor i parlament.

– Den 20-22 januari 2014 deltog Kerstin Nilsson (S) och Andreas Carlson (KD) i European Parliamentary Week i Bryssel om den europeiska planeringsterminen.

– Den 10-14 mars 2014 deltog Maria Plass (M) och Gunvor G Ericson (MP) i FN:s kvinnokommissions (CSW) möte i New York om bl.a. uppföljning av milleniemålen med fokus på kvinnors och flickors rättigheter.

Utländska besök

Företrädare för utskottet har tagit emot utländska delegationer enligt följande.

– Den 3 december 2013 deltog Jessica Polfjärd (M), Jenny Petersson (M), Kerstin Nilsson (S), Ann-Christin Ahlberg (S), Maria Plass (M) och Ezabelle Dingizian (MP) i ett möte med ledamöter från Moldaviens parlament och företrädare för Moldaviens valmyndighet.

– Den 27 maj 2014 deltog Jessica Polfjärd (M), Ann-Christin Ahlberg (S) och Jenny Petersson (M) i ett möte med jämställdhetskommittén från Bremens delstatsparlament.

– Den 3 juni 2014 deltog Jessica Polfjärd (M) och Ali Esbati (V) i ett möte med ledamöter från Mongoliets parlament.

– Den 4 juni 2014 deltog Jessica Polfjärd (M), Ann-Christin Ahlberg (S), Patrik Björck (S), Annika Qarlsson (C) och Ali Esbati (V) i ett möte med ledamöter från jämställdhetsutskottet i Bosniens parlament.

Elanders, Stockholm 2014

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.