Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2014/15

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2014/15

Beredningsområde

Arbetsmarknadsutskottets beredningsområde omfattar ärenden om 1. arbets-marknadspolitik med arbetslöshetsförsäkring, 2. arbetslivspolitik med arbetsrätt, arbetsmiljö och frågor som rör lönebildning, 3. integration, 4. åtgärder mot diskriminering i den mån ärendena inte hör till något annat utskotts beredning samt 5. jämställdhet mellan kvinnor och män i den mån ärendena inte tillhör något annat utskotts beredning.

Anslag inom utgiftsområdena 13 Integration och jämställdhet och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv ingår i utskottets beredningsområde.

Sammansättning m.m.

Antalet ordinarie ledamöter i utskottet var 17. Vid riksmötets slut var antalet suppleanter 29. Under riksmötet hade utskottet följande sammansättning.

Ledamöter

Raimo Pärssinen (S), ordförande

Ulf Kristersson (M), vice ordf. t.o.m. den 15 december 2014

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf. fr.o.m. den 16 december 2014, ledamot fr.o.m. den 15 december 2014

Annelie Karlsson (S)

Katarina Brännström (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Hanif Bali (M)

Patrik Björck (S)

Annika Qarlsson (C)

Marco Venegas (MP)

Christian Holm Barenfeld (M)

Eva-Lena Jansson (S)

Paula Bieler (SD)

Roger Haddad (FP), t.o.m. den 5 mars 2015

Fredrik Malm (FP), fr.o.m. den 6 mars 2015

Ali Esbati (V)

Désirée Pethrus (KD)

Helén Pettersson i Umeå (S)

Suppleanter

Magnus Manhammar (S)

Jenny Petersson (M), tjl. fr.o.m. den 3 november 2014 t.o.m. den 29 mars 2015

Serkan Köse (S)

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Magnus Persson (SD)

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (FP)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD), fr.o.m. den 14 oktober 2014

Markus Wiechel (SD), fr.o.m. den 14 oktober 2014

Maria Ferm (MP), fr.o.m. den 14 oktober 2014 t.o.m. den 21 maj 2015

Esabelle Dingizian (MP), fr.o.m. den 14 oktober 2014 t.o.m. den 20 mars 2015

Annika Hirvonen (MP), fr.o.m. den 20 mars 2015

Magda Rasmusson (MP), fr.o.m. den 21 maj 2015

Fredrik Christensson (C), fr.o.m. den 14 oktober 2014

Rossana Dinamarca (V), fr.o.m. den 14 oktober 2014

Andreas Carlson (KD), fr.o.m. den 14 oktober 2014

Robert Hannah (FP), fr.o.m. den 5 november 2014

Mats Persson (FP), fr.o.m. den 5 november 2014

Fredrik Schulte (M), fr.o.m. den 13 november 2014

Johanna Haraldsson (S), fr.o.m. den 25 november 2014

Lars Mejern Larsson (S), fr.o.m. den 3 december 2014

Extrasuppleant

Lars Püss (M), fr.o.m. den 4 november 2014 t.o.m. den 29 mars 2015

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av följande personer.

Anna-Lena Hultgård Sancini, kanslichef

Lars Davidsson, föredragande, entledigad fr.o.m. den 1 mars 2015

Björn Länsisyrjä, föredragande, föräldraledig fr.o.m. den 16 mars 2015

Therese Persson, föredragande

Martin Brandorf, föredragande fr.o.m. den 15 oktober 2014

Hedvig Forsselius, vik. föredragande fr.o.m. den 1 mars 2015

Maja Sjöstedt, utskottshandläggare

Nina Dakwar, utskottsassistent

Verksamheten

Under riksmötet höll utskottet 36 sammanträden. Sammanträdestiden uppgick till ca 22 timmar och 44 minuter. Under riksmötet behandlade utskottet 2 propositioner, 6 regeringsskrivelser, 8 följdmotioner och 249 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden.

Under riksmötet beslutade utskottet om 11 betänkanden och det lämnade 5 yttranden till andra utskott. Utskottet beslutade om 3 tillkännagivanden till regeringen, varav 1 med stöd av utskottets initiativrätt enligt riksdagsordningen.

Verksamheten har även bestått i arbete med EU-frågor. Utskottet har haft överläggningar med regeringen i olika frågor inom utskottets beredningsområde. Utskottet har också prövat om vissa förslag till EU-lagstiftning strider mot subsidiaritetsprincipen. Utskottet ägnade sig också åt utvärderings- och forskningsfrågor. Utskottets ledamöter har slutligen genomfört ett antal utländska resor och besök.

Betänkanden

AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

I betänkandet behandlar arbetsmarknadsutskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1) inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet och alternativa förslag till anslagsanvisning inom utgiftsområdet från allianspartierna, dvs. Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna respektive Sverigedemokraterna.

Utskottet tillstyrker allianspartiernas förslag om anslagsfördelning. Det innebär att regeringens förslag om anslag tillstyrks i de delar det överensstämmer med allianspartiernas förslag och avstyrks i övrigt. Sverigedemokraternas förslag om anslag avstyrks. Utgifterna för utgiftsområde 13 uppgår därmed till totalt 16 747 043 000 kronor för 2015. Vidare tillstyrker utskottet budgetpropositionen i de delar som avser bemyndiganden om ekonomiska åtaganden.

Utskottet har följt upp regeringens resultatredovisning för utgiftsområdet och gör bl.a. bedömningen att det är viktigt att kunna följa kopplingen mellan mål, gjorda insatser, uppnådda resultat och regeringens anslagsförslag.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har inte deltagit i beslutet. Dessa partier redovisar ett gemensamt ställningstagande i ett särskilt yttrande. Sverigedemokraterna följer upp sina motioner med en reservation och redovisar också sitt ställningstagande i ett särskilt yttrande.

Debatten hölls den 15 december 2014 och debattiden var 2 timmar och 26 minuter. Den hade 13 deltagare (3 S, M, 2 SD, MP, 2 C, 2 V, FP, KD).

AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

I betänkandet behandlar arbetsmarknadsutskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1) inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv och alternativa förslag till anslagsanvisning inom utgiftsområdet från allianspartierna, dvs. Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna, respektive Sverigedemokraterna.

Riksdagen beslutade den 3 december 2014 att utgiftsramen för 2015 för utgiftsområde 14 uppgår till totalt 67 783 102 000 kronor. Utskottet tillstyrker allianspartiernas förslag till anslagsfördelning och delar de bedömningar som görs i allianspartiernas motioner samt avstyrker budgetpropositionen i motsvarande delar. Utskottet avstyrker förslaget om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Övriga förslag om anslag i budgetpropositionen tillstyrks. Utskottet tillstyrker även de delar i budgetpropositionen som avser bemyndiganden om att efterge skulder och om ekonomiska åtaganden. Sverigedemokraternas anslagsförslag avstyrks av utskottet.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Utskottet har följt upp regeringens resultatredovisning för utgiftsområdet och gör bl.a. bedömningen att det är viktigt att kunna följa kopplingen mellan mål, gjorda insatser, uppnådda resultat och regeringens anslagsförslag.

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har inte deltagit i beslutet. Dessa partier redovisar sina ställningstaganden i två särskilda yttranden (S, MP, V respektive SD).

Utskottet föreslår att ärendet avgörs trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas.

Debatten hölls den 19 december 2014 och debattiden var 2 timmar och 32 minuter. Den hade 13 deltagare (5 S, M, 2 SD, MP, C, V, FP, KD).

AU3 Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

I detta betänkande behandlar utskottet 57 motionsyrkanden om jämställdhet och åtgärder mot diskriminering från den allmänna motionstiden hösten 2014.

Motionsyrkandena handlar bl.a. om jämställdhet i arbetslivet, lönekartläggning och jämställda löner. Frågor som rör våld i nära relationer samt heders-relaterat våld och förtryck behandlas också. I motionsyrkandena som handlar om åtgärder mot diskriminering lämnas förslag om exempelvis förebyggande arbete mot diskriminering och bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund.

Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden, bl.a. med hänvisning till pågående utredningsarbete. I betänkandet finns 19 reservationer och 7 särskilda yttranden.

Debatten hölls den 5 mars 2015 och debattiden var 2 timmar och 20 minuter. Den hade 10 deltagare (2 S, M, SD, MP, C, 2 V, FP, KD).

AU4 Arbetsrätt

I betänkandet behandlar utskottet 74 motionsyrkanden om arbetsrättsliga frågor från den allmänna motionstiden hösten 2014.

Motionsyrkandena handlar bl.a. om anställningsformer, företrädesrätt till återanställning, utstationering av arbetskraft, turordning och arbetstidsfrågor.

Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden och framhåller bl.a. att den svenska modellen och det arbetsrättsliga regelverket är väl avvägt för att skapa förutsägbarhet och trygghet på arbetsmarknaden. Utskottet finner inte något skäl att med anledning av de motionsyrkanden som behandlas i betänkandet nu föreslå några ändringar av det arbetsrättsliga regelverket. Samtidigt noterar utskottet att den arbetsrättsliga lagstiftningen under senare år har försvagats i vissa delar och att det finns områden där utvecklingen behöver bevakas. Utskottet utgår från att regeringen är vaksam på en eventuell ökad otrygghet för vissa grupper på arbetsmarknaden. Utskottet hänvisar även i vissa delar till pågående utredningsarbete.

I betänkandet finns 26 reservationer och 3 särskilda yttranden.

Debatten hölls den 12 mars 2015 och debattiden var 2 timmar och 13 minuter. Den hade 9 deltagare (2 S, M, SD, MP, C, V, FP, KD).

AU5 Arbetsmarknadspolitik

I betänkandet behandlar arbetsmarknadsutskottet 57 motionsyrkanden om arbetsmarknadspolitiska frågor från den allmänna motionstiden 2014.

Motionsyrkandena handlar bl.a. om sysselsättningsmål, Arbetsförmedlingens organisation och verksamhet, insatser mot ungdomsarbetslösheten, sociala företag och arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. I de mo-tionsyrkanden som handlar om Arbetsförmedlingens organisation och verksamhet lämnas förslag om exempelvis konkurrensutsättning av myndighetens arbetsförmedlingsverksamhet.

Utskottet föreslår ett tillkännagivande om att regeringen bör vidta nödvändiga åtgärder för att även unga under 20 år ska få möjlighet att ta del av stöd till start av näringsverksamhet (s.k. starta-eget-bidrag). Utskottets ställningstagande i denna del innebär att ett motionsyrkande från allianspartierna tillstyrks.

Övriga motionsyrkanden avstyrks, bl.a. med hänvisning till insatser som regeringen har genomfört eller kommer att genomföra och till pågående utrednings- och beredningsarbete. I betänkandet finns 11 reservationer och 3 särskilda yttranden.

Debatten hölls den 19 mars 2015 och debattiden var 3 timmar och 35 minuter. Den hade 11 deltagare (2 S, M, 3 SD, MP, C, V, FP, KD).

AU6 Översynen av Arbetsförmedlingen

Med anledning av den nyligen avslutade översynen av Arbetsförmedlingen (dir. 2014:15) föreslår utskottet, med stöd av initiativrätten enligt riksdagsordningen, att riksdagen ger regeringen till känna att arbetet med översynen av Arbetsförmedlingen ska återupptas senast den 15 april 2015.

I betänkandet finns en reservation (S, MP, V).

Debatten hölls den 12 februari 2015 och debattiden var 1 timme och 32 minuter. Den hade 8 deltagare (S, M, SD, MP, C, V, FP, KD).

AU7 Arbetslöshetsförsäkringen

I betänkandet behandlar arbetsmarknadsutskottet regeringens skrivelse 2013/14:252 Riksrevisionens rapport om effekter av förändrade regler för deltidsarbetslösa och en motion som väckts med anledning av skrivelsen. I betänkandet behandlas även åtta motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2014 om bl.a. en allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, ersättningsnivåer i försäkringen och sökområdet för lämpligt arbete.

Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden, i huvudsak med hänvisning till regeringens beredning av den parlamentariska socialförsäkringsutredningens slutbetänkande Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21). Utskottet anser att riksdagen bör lägga regeringens skrivelse 2013/14:252 till handlingarna.

I betänkandet finns fyra reservationer och fyra särskilda yttranden.

Debatten hölls den 16 april 2015 och debattiden var 2 timmar och 9 minuter. Den hade 8 deltagare (S, M, SD, MP, C, V, FP, KD).

AU8 Arbetsmiljö

I betänkandet behandlar utskottet 24 motionsyrkanden om arbetsmiljöfrågor från den allmänna motionstiden 2014 om bl.a. ett hållbart arbetsliv, systematiskt arbetsmiljöarbete, företagshälsovård och nolltolerans mot dödsolyckor.

Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden, i huvudsak med hänvisning till regeringens påbörjade reformer och aviserade förstärkningar av arbetsmiljöarbetet.

I betänkandet finns fem reservationer och ett särskilt yttrande.

Debatten hölls den 15 juni 2015 och debattiden var 1 timme och 13 minuter. Den hade 8 deltagare (S, M, SD, MP, C, V, FP, KD).

AU9 Integration

I betänkandet behandlar arbetsmarknadsutskottet regeringens skrivelser 2013/14:244 Riksrevisionens rapport om staten och det civila samhället i integrationsarbetet, 2014/15:19 Riksrevisionens rapport om att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens, 2014/15:23 Riksrevisionens rapport om etableringslotsar och 2014/15:31 Riksrevisionens rapport om statliga insatser för mottagande och bosättning av nyanlända samt fyra motioner som har väckts med anledning av skrivelserna.

I betänkandet behandlas också 29 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2014 om bl.a. etableringsuppdraget, invandrade kvinnors situation på arbetsmarknaden och etableringsersättning.

Utskottet konstaterar att regeringen i sina skrivelser redogör för planerade och vidtagna åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser. Dessa åtgärder innefattar exempelvis flera utredningsuppdrag och andra insatser som helt eller delvis är inriktade på frågor som har betydelse för de områden Riksrevisionen har granskat. Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelser till handlingarna. Utskottet finner vidare, bl.a. med hänvisning till pågående arbete, inga skäl att föreslå för riksdagen att ta något initiativ med anledning av motionsyrkandena. Samtliga motioner avstyrks därför av utskottet.

I betänkandet finns sex reservationer och två särskilda yttranden.

Debatten hölls den 15 juni 2015 och debattiden var 2 timmar och 23 minuter. Den hade 8 deltagare (S, M, SD, MP, C, V, FP, KD).

AU10 Lagen om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2014/15:87 Fortsatt giltighet av lagen om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering och en motion som väckts med anledning av propositionen. I propositionen föreslår regeringen att lagen (2012:741) om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, som gäller till utgången av 2015, ska fortsätta att gälla.

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag och avslår mo-tionen. I betänkandet finns en reservation (V).

Debatten hölls den 29 april 2015 och debattiden var 5 minuter. Den hade 2 deltagare (S, V).

AU11 Arbetsförmedlingen

I betänkandet behandlar utskottet regeringens skrivelse 2014/15:42 Riksrevi-sionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel m.m. och två mo-tioner som har väckts med anledning av skrivelsen.

I skrivelsen behandlar regeringen dels Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel (RiR 2014:27), dels riksdagens tillkännagivande om översynen av Arbetsförmedlingen (bet. 2014/15:AU6, rskr. 2014/15:100).

Utskottet föreslår ett tillkännagivande om att regeringen snarast bör återuppta arbetet med att genomföra en bred översyn av Arbetsförmedlingen. Utskottet föreslår vidare att riksdagen avslår det andra motionsyrkandet och slutligen att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna.

I betänkandet finns två reservationer.

Debatten hölls den 11 juni 2015 och debattiden var 1 timme och 22 minuter. Den hade 8 deltagare (S, M, SD, MP, C, V, FP, KD).

Yttranden till andra utskott

Utskottet lämnade följande yttranden.

AU1y Utgiftsramar för utgiftsområdena 13 Integration och jämställdhet och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv m.m.

AU2y Kommissionens arbetsprogram 2015

AU3y 2015 års ekonomiska vårproposition

AU4y Vårändringsbudget för 2015

AU5y Indelning i utgiftsområden

EU-frågor

Överläggning med regeringen enligt 10 kap. 4 § andra stycket i riksdagsordningen hölls vid sammanlagt 6 tillfällen enligt följande.

Den 3 oktober 2014 med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson om kommissionens förslag om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, Euresnätverket.

Den 11 november 2014 med jämställdhetsminister Maria Arnholm om utkast till rådsslutsatser om uppföljningen av Pekingplattformen.

Den 3 februari 2015 med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson om utkast till rådsslutsatser om den årliga tillväxtöversikten, inkluderande arbetsmarknader och EU:s strategiska ramverk för hälsa och säkerhet i arbetslivet 2014 – 2020.

Den 24 mars 2015 med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson om kommissionens förslag till nya sysselsättningsriktlinjer.

Den 5 maj 2015 med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson om kommissionens översyn av utstationeringsdirektivet.

Den 25 augusti 2015 med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson om utkast till rådsslutsatser om arbetsmiljö.

Utvärderings- och forskningsfrågor

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut med uppdrag att främja, stödja och genomföra vetenskapliga utvärderingar. Uppdraget omfattar effekter av arbetsmarknads- och utbildningspolitik, arbetsmarknadens funktionssätt och arbetsmarknadseffekterna av socialförsäkringen. IFAU ska även sprida sina resultat så att de blir tillgängliga för olika intressenter i Sverige och utomlands. Utskottet följer IFAU:s verksamhet.

Uppvaktningar m.m.

Under riksmötet lämnades – utöver vad som redovisats under rubriken EU-frågor ovan – muntlig information m.m. enligt följande.

Den 16 oktober 2014 av avdelningschef Peter Danielsson vid Riksrevi-sionen, om rapporterna Att tillvara och utveckla nyanländas kompetens – Rätt insats i rätt tid? (RiR 2014:11), Nyanländ i Sverige – Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? (RiR 2014:15) och Etableringslotsar – fungerar länken mellan individen och arbetsmarknaden? (RiR 2014:14).

Den 4 november 2014 dels av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, om aktuella frågor inom områdena arbetsmarknad, arbetsliv och integra-tion, bl.a. regeringens förslag i budgetpropositionen, dels av generaldirektör Mikael Sjöberg vid Arbetsförmedlingen, om aktuella frågor inom Arbetsförmedlingens verksamhet, bl.a. behovet av förnyelse- och förändringsarbete och förslagen i regeringens budgetproposition.

Den 11 november 2014 av jämställdhetsminister Åsa Regnér, om aktuella frågor inom området jämställdhet, bl.a. regeringens förslag i budgetpropositionen.

Den 13 november 2014 av avdelningschef Inger Eklund och enhetschef Hassan Mirza vid Statistiska centralbyrån, om aktuell statistik för sysselsättning och arbetslöshet från arbetskraftsundersökningen AKU och om det aktuella arbetsmarknadsläget.

Den 18 november 2014 av prognoschef Jesper Hansson och enhetschef Åsa Olli Segendorf vid Konjunkturinstitutet, om konjunkturläget och Lönebildningsrapporten 2014.

Den 2 december 2014 av demokratiminister Alice Bah Kuhnke, om aktuella frågor inom området diskriminering, bl.a. regeringens förslag i budgetpropositionen samt EU:s arbete med det s.k. antidiskrimineringsdirektivet.

Den 3 februari 2015 av generaldirektör Mikael Sjöberg, om Arbetsförmedlingens förnyelsearbete.

Den 12 februari 2015 av generaldirektör Agneta Broberg, om Diskrimineringsombudsmannens verksamhet.

Den 19 februari 2015 av riksrevisor Claes Norgren, om Riksrevisionens rapporter Arbetsförmedlingens arbete vid varsel (RiR 2014:27) och Utbildningsstödet till varslade vid Volvo Cars – omskolad till arbete? (RiR 2015:1).

Den 5 mars 2015 av verkställande direktören Håkan Sörman och avdelningschef Per-Arne Andersson vid Sveriges Kommuner och Landsting, om nyanländas etablering och kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken.

Den 10 mars 2015 av kommittéordförande Gunnar Axén och huvudsekreterare Ingemar Eriksson i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, om utredningens förslag och bedömningar.

Den 24 mars 2015 av generaldirektör Thomas Persson och avdelningschef Johan Blom vid Myndigheten för yrkeshögskolan, om effekter av yrkeshögskoleutbildning.

Den 23 april 2015 av generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem och ställföreträdande generaldirektören Bernt Nilsson, om Arbetsmiljöverkets verksamhet.

Den 19 maj 2015 av jämställdhetsminister Åsa Regnér, om regeringens aktuella jämställdhetsarbete.

Den 11 juni 2015 av riksrevisor Margareta Åberg, om Riksrevisionens rapport Regeringens jämställdhetssatsningar – tillfälligheter eller långsiktiga förbättringar? (RiR 2015:13).

Utrikes resor

Den 10 november 2014 deltog Magnus Manhammar (S) vid Europarådets konferens i Paris om artikel 3 om arbetsmiljö i den sociala stadgan.

Den 22–23 februari 2015 deltog Patrik Björck (S) vid EU:s ordförandekonferens i Riga om sysselsättning och socialpolitik.

Den 25–27 februari 2015 deltog Patrik Björck (S) och Roger Haddad (FP) vid OECD:s parlamentariska möte Paris.

Den 5 mars 2015 deltog Serkan Köse (S) vid Europaparlamentets konferens i Bryssel om att stärka kvinnor och flickor genom utbildning.

Den 9–13 mars 2015 deltog Désirée Pethrus (KD) och Helén Petersson (S) vid FN:s kvinnokommission (CSW) i New York om uppföljning av Pekingplattformen.

Den 2 juni 2015 deltog Ann-Christin Ahlberg (S) vid ministerrådets konferens i Bryssel om utnyttjande av arbetskraft i EU.

Den 8–10 juni 2015 gjorde Katarina Brännström (M), Patrik Björck (S), Eva-Lena Jansson (S) och Ali Esbati (V) ett studiebesök vid ILO:s arbetskonferens i Genève.

Den 7–9 september 2015 gjorde utskottet en studieresa till Berlin i syfte att studera arbetsmarknads- och integrationspolitiska reformer i Tyskland, bl.a. lärlingssystemet för ungdomar.

Utländska besök

Företrädare för utskottet har tagit emot utländska delegationer enligt följande.

Den 25 maj 2015 deltog Désirée Pethrus (KD) och Serkan Köse (S) i ett möte med ledamöter från den amerikanska kongressen som hölls gemensamt med utbildningsutskottet.

Tryck: Elanders, Vällingby 2015

Tryck: Elanders, Vällingby 2015

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.