Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2016/17

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2016/17

Beredningsområde

Arbetsmarknadsutskottet bereder ärenden om 1. arbetsmarknadspolitik med arbetslöshetsförsäkring, 2. arbetslivspolitik med arbetsrätt, arbetsmiljö och frågor som rör lönebildning, 3. integration, 4. åtgärder mot diskriminering i den mån ärendena inte hör till något annat utskotts beredningsområde samt 5. jämställdhet mellan kvinnor och män i den mån ärendena inte tillhör något annat utskotts beredning.

Anslag inom utgiftsområdena 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv ingår också i utskottets beredningsområde.

Sammansättning

Under riksmötet hade utskottet följande sammansättning.

Ledamöter

Raimo Pärssinen (S), ordförande

Elisabeth Svantesson (M), vice ordförande

Annelie Karlsson (S)

Katarina Brännström (M), t.o.m. 2017-03-23

Jessika Roswall (M), fr.o.m. 2017-03-24

Ann-Christin Ahlberg (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Niklas Wykman (M)

Patrik Björck (S)

Annika Qarlsson (C)

Marco Venegas (MP)

Christian Holm Barenfeld (M)

Eva-Lena Jansson (S)

Magnus Persson (SD), fr.o.m. 2016-09-27

Paula Bieler (SD), t.o.m. 2016-09-26

Fredrik Malm (L)

Ali Esbati (V)

Désirée Pethrus (KD)

Helén Pettersson i Umeå (S)

Suppleanter

Magnus Manhammar (S)

Erik Andersson (M)

Serkan Köse (S), tjl. fr.o.m. 2017-04-01 t.o.m. 2017-08-31

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Paula Bieler (SD), tjl. fr.o.m. 2016-10-19 t.o.m. 2016-12-23

Crister Spets (SD), fr.o.m. 2016-10-19 t.o.m. 2016-12-23

Magnus Persson (SD), t.o.m. 2016-09-26

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L), tjl. fr.o.m 2017-05-02 t.o.m. 2017-07-02 och fr.o.m
2017-07-06 t.o.m. 2017-08-06

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Extrasuppleanter

Anders Lönnberg (S), fr.o.m. 2017-04-01 t.o.m. 2017-08-31

Camilla Mårtensen (L), fr.o.m. 2017-05-02 t.o.m. 2017-07-02 och fr.o.m.
2017-07-06 t.o.m. 2017-08-06

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av följande personer.

Anna-Lena Hultgård Sancini, kanslichef

Martin Brandorf, föredragande

Ingemar Hamskär, vik. föredragande fr.o.m. 2016-08-31 t.o.m. 2017-04-28

Cecilia Kignell, vik. föredragande

Björn Länsisyrjä, föredragande, tjl. fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2017-04-17

Therese Persson, föredragande, tjl. fr.o.m. 2016-01-01

Maja Sjöstedt, utskottshandläggare

Susanne Palm, utskottsassistent

Verksamheten

Under riksmötet höll utskottet 33 sammanträden. Sammanträdestiden uppgick till ca 19 timmar. Under riksmötet behandlade utskottet 5 propositioner, 5 regeringsskrivelser, 12 följdmotioner, 368 motionsyrkanden från allmänna motionstiden och 1 utskottsinitiativ.

Utskottet lämnade 16 betänkanden och 1 utlåtande till kammaren. Utskottet föreslog 3 tillkännagivanden till regeringen. I samtliga ärenden biföll riksdagen utskottets förslag till beslut. Utskottet lämnade 3 yttranden till andra utskott.

Verksamheten bestod även av arbete med EU-frågor samt uppföljning och utvärdering. Utskottets ledamöter gjorde ett antal utrikesresor och tog emot ett antal besök.

Betänkanden

AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2016/17:1 utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering samt 35 yrkanden från allmänna motionstiden som påverkade anslagen för 2017. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag om anslag som totalt uppgick till ca 32,6 miljarder kronor. Därmed avstyrkte utskottet oppositionspartiernas alternativa budgetförslag. Utskottet tillstyrkte också regeringens förslag till bemyndiganden om ekonomiska åtaganden.

Ledamöterna för Sverigedemokraterna lämnade en reservation. Ledamöterna för Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna avstod från att delta i utskottets beslut och redovisade i stället sin syn på anslagen i särskilda yttranden.

Kammaren biföll utskottets förslag.

AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2016/17:1 utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv samt 41 yrkanden från allmänna motionstiden som påverkade anslagen för 2017. Utskottet tillstyrkte rege-ringens förslag om anslag som totalt uppgick till ca 75,7 miljarder kronor. Därmed avstyrkte utskottet oppositionspartiernas alternativa budgetförslag. Utskottet tillstyrkte också regeringens förslag till bemyndiganden om ekonomiska åtaganden.

Ledamöterna för Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna avstod från att delta i utskottets beslut och redovisade i stället sin syn på anslagen i särskilda yttranden.

Kammaren biföll utskottets förslag.

AU3 Regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2015/16:154 Riksrevisionens rapport om regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning samt två yrkanden i följdmotioner. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå motionsyrkandena i följdmotionerna och lägga regeringens skrivelse till handlingarna. Utskottet konstaterade att regeringen betonar värdet av att Arbetsförmedlingen beaktar och i möjligaste mån tar till vara den effektiviseringspotential som Riksrevisionen har identifierat när det gäller behovsanalyser i samband med upphandlingar och när det gäller anpassning av verksamheten till arbetsgivarnas behov vid upphandling av och anvisning till arbetsmarknadsutbildning. Utskottet fann därför inga skäl för riksdagen att göra några till-

kännagivanden med anledning av motionsyrkandena.

I betänkandet fanns två reservationer (M, KD).

Kammaren biföll utskottets förslag.

AU4 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag om nya benämningar på tre lönestöd (prop. 2016/17:1 utg.omr. 14 punkterna 1-15) samt 61 yrkanden om arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen från allmänna motionstiden. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till ändringar i socialförsäkringsbalken, lagen om anställningsskydd, lagen om offentlig anställning, lagen om arbetsmarknadspolitiska program och lagen om uthyrning av arbetstagare. Ändringarna innebär att de tre lönestöden lönebidrag, utvecklingsanställning och trygghetsanställning byter benämning till lönebidrag för anställning, lönebidrag för utveckling respektive lönebidrag för trygghet i anställning. Vidare föreslog utskottet att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden om arbetsmarknadspolitiska frågor och arbetslöshetsförsäkringen.

I betänkandet fanns 16 reservationer (M, SD, C, V, L och KD).

Kammaren biföll utskottets förslag.

AU5 Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid m.m.

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2016/17:10 Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid samt 40 yrkanden i följdmotioner och ett femtiotal yrkanden om jämställdhetsfrågor från allmänna motionstiden. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden och lägga regeringens skrivelse till handlingarna.

I betänkandet fanns 16 reservationer (M, SD, C, V, L, KD).

Kammaren biföll utskottets förslag.

AU6 Integration

I betänkandet behandlade utskottet 60 yrkanden om integrationsfrågor från allmänna motionstiden. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet fanns 15 reservationer (M, SD, C, V, L).

Kammaren biföll utskottets förslag.

AU7 Arbetsrätt

I betänkandet behandlade utskottet 83 yrkanden om arbetsrättsliga frågor från allmänna motionstiden. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden. Yrkandena gäller bl.a. anställningsformer, anställnings-skydd, turordning, rätt till heltid, registerutdrag i arbetslivet och trakasserier i arbetslivet. Utskottet hänvisade bl.a. till partsarbetet inom ramen för den svenska kollektivavtalsmodellen, pågående utredningar och beredningsarbete inom Regeringskansliet.

I betänkandet fanns 22 reservationer (M, SD, C, V, L, KD).

Kammaren biföll utskottets förslag.

AU8 ILO:s rekommendation om övergången från den informella till den formella ekonomin

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2016/17:71 ILO:s rekommendation om övergången från den informella till den formella ekonomin. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse till handlingarna.

Kammaren biföll utskottets förslag.

AU9 Nya utstationeringsregler

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2016/17:107 Nya utstationeringsregler samt sex yrkanden i följdmotioner och fem yrkanden om utstationeringsreglerna från allmänna motionstiden. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till ändringar i utstationeringslagen och i medbestämmandelagen. Förslaget innebär dels att reglerna om stridsåtgärder enligt den s.k. lex Laval ändras, dels att det s.k. tillämpningsdirektivet genomförs i svensk rätt. När det gäller lex Laval innebär ändringarna att arbetstagarorganisationers rätt att vidta stridsåtgärder inte längre begränsas på den grunden att den utstationerande arbetsgivaren kan visa att de utstationerade arbetstagarna har lön och villkor som i allt väsentligt är minst lika förmånliga som minimivillkoren i ett centralt kollektivavtal i Sverige. I stället införs ett system där kollektivavtalens rättsverkningar begränsas i förhållande till utstationerande arbetsgivare om kollektivavtalet har slutits som en följd av stridsåtgärder eller varsel om stridsåtgärder. Förslaget innebär även vissa följdändringar i medbestämmandelagen. När det gäller tillämpningsdirektivets genomförande innebär förslaget nya regler i utstationeringslagen om bl.a. ökade kontrollbefogenheter och en skyldighet för utstationerande arbetsgivare att utse en företrädare med behörighet att förhandla om och sluta kollektivavtal. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet fanns två reservationer (M, C, V, L, KD).

Kammaren biföll utskottets förslag.

AU10 Arbetsmiljö och arbetstid

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2016/17:82 Riksrevisionens rapport om statliga insatser inom arbetsmiljöområdet samt två yrkanden i följdmotioner och 37 yrkanden om arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor från allmänna motionstiden. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden och lägga regeringens skrivelse till handlingarna. Utskottet hänvisade i huvudsak till pågående arbete. I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens granskningsrapport En god arbetsmiljö för alla - Statliga insatser inom arbetsmiljöområdet (RiR 2016:23). Motionsyrkandena rör bl.a. vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsmiljön inom kvinnodominerade yrken och sektorer, frågor om företagshälsovård och arbetstidsförkortning, övertid och delade turer.

I betänkandet fanns 11 reservationer (SD, C, V, KD).

Kammaren biföll utskottets förslag.

AU11 Genomförande av sjöfolksdirektivet

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2016/17:120 Genomförande av sjöfolksdirektivet. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till lagändringar.

Kammaren biföll utskottets förslag.

AU12 2014 års protokoll och rekommendation till ILO:s konvention om tvångsarbete

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2016/17:93 2014 års protokoll och rekommendation till ILO:s konvention om tvångsarbete. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag om att godkänna 2014 års protokoll till Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om tvångsarbete. När det gäller 2014 års rekommendation om tvångsarbete, som regeringen informerade riksdagen om, delade utskottet regeringens bedömning att den inte motiverar några särskilda åtgärder i Sverige.

Kammaren biföll utskottets förslag.

AU13 Insatsen Förberedande och orienterande utbildning

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2016/17:87 Riksrevisionens rapport om förberedande och orienterande utbildning - Arbetsförmedlingens styrning, användning och uppföljning samt sex yrkanden i följdmotioner. Utskottet föreslog följande två tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden som rörde insatsen Förberedande och orienterande utbildning.

Regeringen bör vidta nödvändiga åtgärder för att insatsen Förberedande och orienterande utbildning ska kunna följas upp på ett bättre sätt.

Regeringen bör vidta nödvändiga åtgärder så att resurserna inom arbetsmarknadspolitiken riktas till insatser som ger bättre resultat än Förberedande och orienterande utbildning.

Vidare föreslog utskottet att riksdagen skulle avslå ett motionsyrkande om upphandling av bl.a. insatsen Förberedande och orienterande utbildning och lägga regeringens skrivelse till handlingarna.

I en reservation (S, MP, V) föreslogs att riksdagen inte skulle göra något tillkännagivande till regeringen.

Kammaren biföll utskottets förslag.

AU14 Åtgärder mot diskriminering

I betänkandet behandlade utskottet ett trettiotal yrkanden om diskrimineringsfrågor från allmänna motionstiden. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden. Yrkandena gäller bl.a. att missgynnande på grund av föräldraledighet och åtgärder mot diskriminering på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder. Utskottet hänvisade bl.a. till det arbete som bedrivs på området.

I betänkandet fanns tio reservationer (M, SD, C, V, L, KD).

Kammaren biföll utskottets förslag.

AU15 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2016/17:175 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet samt 13 yrkanden i följdmotioner. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag om att etableringslagen skulle ersättas av en ny lag som i huvudsak reglerar det statliga ansvaret för etableringsinsatser. Utskottet ställde sig även bakom regeringens förslag till ändringar i ett antal andra lagar. Förslaget innebär bl.a. att materiella bestämmelser om etableringsinsatser och individersättningar för nyanlända i större uträckning ska regleras på förordningsnivå i stället för i lag. Det innebär även att den s.k. rättigheten till etableringsplan ska tas bort och ersättas med anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program. Vidare innebär förslaget att ett proportionerligt åtgärdssystem ska införas för nyanlända motsvarande det som i dag gäller för övriga arbetssökande och att handläggningen av etableringsersättningen ska flyttas från Arbetsförmedlingen till Försäkringskassan. Avsikten med förslaget är att i större utsträckning harmonisera regelverket för vissa nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet med det regelverk som gäller för övriga arbetssökande. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet fanns sju reservationer (SD, V).

Kammaren biföll utskottets förslag.

AU16 Arbetsmarknadsutredningen

I betänkandet behandlade utskottet ett eget initiativ till tillkännagivande. Utskottet föreslog ett tillkännagivande om att regeringen snarast, men senast den 31 mars 2017, bör ge Arbetsmarknadsutredningen (A 2016:03) tilläggsdirektiv om att ta fram förslag om hur de delar av Arbetsförmedlingens uppdrag som inte innebär myndighetsutövning kan läggas ut på andra aktörer på arbetsmarknaden samt om hur det statliga åtagandet i övrigt bör organiseras. Tilläggsuppdraget bör redovisas senast i samband med utredningens slutbetänkande den 31 januari 2019.

I en reservation (S, MP, V) föreslogs att riksdagen inte skulle göra något tillkännagivande till regeringen.

Kammaren biföll utskottets förslag.

AU17 Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

I betänkandet behandlade utskottet kommissionens direktivförslag COM (2017) 253 om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare. Utskottet ansåg att kommissionens förslag inte stred mot subsidiaritetsprincipen och föreslog att riksdagen skulle besluta att inte lämna ett motiverat yttrande och att lägga utlåtandet till handlingarna.

I utlåtandet fanns två reservationer (M, SD, C, KD).

Kammaren biföll utskottets förslag.

Yttranden till andra utskott

Utskottet lämnade följande yttranden.

2016/17:AU1y till finansutskottet över budgetpropositionens förslag om utgiftsramar för utgiftsområdena 13 och 14 samt motstående motionsförslag.

2016/17:AU2y till finansutskottet över proposition 2015/16:195 Nytt regelverk om upphandling och följdmotioner i de delar som berörde arbetsmarknadsutskottets beredningsområde.

2016/17:AU3y till finansutskottet över proposition 2016/17:163 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling och en följdmotion.

EU-frågor
Subsidiaritetsprövningar

Under riksmötet prövade utskottet om följande fyra utkast till lagstiftningsakter var förenliga med subsidiaritetsprincipen.

kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2062/94 (COM (2016) 528)

kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1365/7 (COM (2016) 531)

kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet
(COM (2017) 11)

kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU (COM (2017) 253)

Utskottet lämnade ett prövningsutlåtande till kammaren där en utskottsminoritet ansåg att utkastet stred mot subsidiaritetsprincipen (COM (2017) 253, AU17). Kammaren biföll utskottets förslag.

Överläggningar

Utskottet hade överläggningar med regeringen vid sju tillfällen enligt följande.

Den 11 oktober 2016 med statssekreterare Pernilla Baralt om utkast till rådsslutsatser inom ramen för EU:s årliga uppföljning av Pekingplattformen: Kvinnor och fattigdom.

Den 8 november 2016 med statssekreterare Irene Wennemo dels om utkast till rådsslutsatser om handlingsplan för integration av tredjelandsmedborgare, dels om utkast till rådsslutsatser om genomförandet av ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för unga.

Den 31 januari 2017 med statsrådet Ylva Johansson dels om utkast till rådsslutsatser om kommissionens årliga tillväxtöversikt (AGS) och den gemensamma sysselsättningsrapporten (JER), dels om utkast till rådsslutsatser om uppgradering av kvinnors och mäns kompetens på arbetsmarknaden, dels om kommissionens förslag till ändringar i carcinogen- och mutagendirektivet.

Den 16 maj 2017 med statsrådet Ylva Johansson om utkast till rådsslutsatser På väg mot strategier för att göra arbete mer lönsamt.

Den 18 maj 2017 fortsatt överläggning om utkast till rådsslutsatser På väg mot strategier för att göra arbete mer lönsamt.

Den 30 maj 2017 med statsrådet Ylva Johansson om förslag till en europeisk pelare för sociala rättigheter.

Den 20 juni 2017 med statsrådet Ylva Johansson om förslag till direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU.

EU-information från regeringen

Under riksmötet informerade regeringen och EU-kommissionen om EU-frågor vid sju sammanträden enligt följande.

Den 22 september 2016 informerade statsrådet Ylva Johansson om aktuella EU-frågor.

Den 8 november 2016 informerade statssekreterare Irene Wennemo om regeringens påverkansarbete gällande en kommande översyn av ett antal arbetsmiljödirektiv.

Den 6 december 2016 informerade statsrådet Ylva Johansson om samrådet om en europeisk pelare för sociala rättigheter och förhandlingsläget kring ett reviderat utstationeringsdirektiv.

Den 24 januari 2017 informerade statsrådet Ylva Johansson om kommissionens förslag till EU:s förordningar om samordning av de sociala trygghetssystemen, översynen av EU:s budgetförordning, det s.k. ungdomsinitiativet och meddelandet om en europeisk solidaritetskår, översynen av EU:s lagstiftning på arbetsmiljöområdet, den europeiska terminen 2017, förhandlingsläget kring ett reviderat utstationeringsdirektiv och om samrådet kring en europeisk social pelare.

Den 27 april 2017 informerade generaldirektör Michel Servoz vid EU-kommissionen om förslaget om en europeisk pelare för sociala rättigheter och om direktivförslag om balans mellan arbetsliv och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare.

Den 30 maj 2017 informerade statsrådet Ylva Johansson dels om förhandlingen om ett reviderat utstationeringsdirektiv, dels om ett tankepapper om den sociala dimensionen i Europa.

Den 20 juni 2017 informerade statsrådet Ylva Johansson om det aktuella förhandlingsläget kring ett reviderat utstationeringsdirektiv i ljuset av Epscorådets (rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) möte den 15 juni 2017.

Information under utskottssammanträden

Under riksmötet fick utskottet muntlig information vid ett antal sammanträden enligt följande.

Den 22 september 2016 dels av statsrådet Ylva Johansson om budgetpropositionen 2017 m.m., dels av prognoschef Jesper Hansson vid Konjunkturinstitutet om konjunkturläget hösten 2016.

Den 27 september 2016 av statsrådet Åsa Regnér om aktuella jämställdhetsfrågor och budgetpropositionen 2017 m.m.

Den 4 oktober 2016 dels av statsrådet Alice Bah Kuhnke om aktuella frågor inom området diskriminering och budgetpropositionen 2017 m.m., dels av enhetschef Magnus Sjöström vid Statistiska centralbyrån om arbetsmarknadsläget.

Den 20 oktober 2016 av generaldirektör Mikael Sjöberg vid Arbetsförmedlingen om aktuella frågor inom Arbetsförmedlingen.

Den 25 oktober 2016 av riksrevisor Margareta Åberg vid Riksrevisionen om rapporten Förberedande och orienterande utbildning - Arbetsförmedlingens styrning, användning och uppföljning (RiR 2016:21) och rapporten En god arbetsmiljö för alla - Statliga insatser inom arbetsmiljöområdet (RiR 2016:23).

Den 6 december 2016 av statsrådet Ylva Johansson om kommunernas mottagande av nyanlända för bosättning.

Den 19 januari 2017 av generaldirektör Olof Åslund vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering om en kommande rapport om etablering av nyanlända och långsiktiga mönster och policyerfarenheter.

Den 31 januari 2017 dels av verksamhetschef Åsa Witkowski om verksamheten vid Nationellt centrum för kvinnofrid, dels av generaldirektör Ingvar Mattson vid Statskontoret om rapporten Nationella uppdrag om mäns våld mot kvinnor (Statskontoret 2016:21) och remissvar över Mål och myndighet - En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86).

Den 16 maj 2017 av kanslichef Pontus Ringborg vid Delegationen för unga och nyanlända till arbete om rapporten A2014:06 och delegationens arbete.

Den 18 maj 2017 av utredare Cecilia Fahlberg Pihlgren vid Statens Offentliga utredningar om arbetsmarknadsutredningen (A2016:03).

Den 30 maj 2017 av generaldirektör Mikael Sjöberg vid Arbetsförmedlingen om aktuella frågor inom Arbetsförmedlingen.

Den 1 juni 2017 av riksrevisor Helena Lindberg vid Riksrevisionen om rapporten Kommunersättningar för migration och integration - ett ogenomtänkt system (RiR 2017:10).

Utvärderings- och forskningsfrågor

Utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp beslutade den 8 december 2016 att göra en uppföljning och utvärdering av vägen till arbete för unga med funktionsnedsättning. Utvärderingen ska ge utskottet ökad kunskap och ett fördjupat beslutsunderlag inför beredning av ärenden om dessa frågor.

Den 19 april 2017 anordnade utskottet ett internt utskottsseminarium med inbjudna forskare och andra aktörer för att diskutera framtidens arbetsmarknad och arbetsliv i den digitala eran.

Resor och besök

Den 21 september 2016 deltog Elisabeth Svantesson (M), Patrik Björck (S) och Eva-Lena Jansson (S) i ett möte med EU-kommissionären Cecilia Malmström.

Den 28 september 2016 deltog Fredrik Malm (L) och Magnus Manhammar (S) i ett möte med en delegation från Montenegros parlament.

Den 29 september 2016 besökte utskottet Arbetsdomstolen.

Den 12 oktober 2016 deltog Raimo Pärssinen (S), Katarina Brännström (M), Sven-Olof Sällström (SD) och Ali Esbati (V) i ett interparlamentariskt utskottsmöte i Bryssel om utstationeringsdirektivet.

Den 20-21 oktober 2016 deltog Raimo Pärssinen (S) vid konferensen The Future of Labour in the Digital Era. Konferensen ägde rum i parlamentet i Wien.

Den 16 november 2016 deltog Raimo Pärssinen (S), Ann-Christin Ahlberg (S), Christian Holm Barenfeld (M), Eva-Lena Jansson (S), Ali Esbati (V) och Erik Andersson (M) i ett möte med Rwandas talman Donatille Mukabalisa.

Den 23 januari 2017 deltog Raimo Pärssinen (S) i högnivåkonferensen i Bryssel om en europeisk pelare för sociala rättigheter.

Den 24 januari 2017 deltog Ann-Christin Ahlberg (S) och Christian Holm Barenfeld (M) i ett möte med en delegation från Moldaviens parlament.

Den 24 januari 2017 besökte utskottet Svensk Handel m.fl. arbetsgivarorganisationer.

Den 8-10 februari 2017 deltog Patrik Björck (S) och Fredrik Malm (L) i OECD-konferensen i Paris.

Den 20 februari 2017 deltog Paula Bieler (SD) i talman Urban Ahlins möte med Kanadas generalguvernör David Johnston.

Den 23 februari 2017 deltog Eva-Lena Jansson (S) och Christina Höj Larsen (V) i ett möte med Europarådets kommission mot rasism och intolerans.

Den 8-9 mars 2017 deltog Eva-Lena Jansson (S) och Paula Bieler (SD) i en interparlamentarisk konferens i Bryssel med anledning av kvinnodagen.

Den 13-17 mars 2017 deltog Elisabeth Svantesson (M) och Eva-Lena Jansson (S) i FN:s kvinnokommissions (CSW) konferens i New York.

Den 31 mars 2017 deltog Désirée Pethrus (KD) och Serkan Köse (S) i ett möte med en delegation från Storbritanniens parlament.

Den 1-5 april 2017 deltog Johanna Jönsson (C) i Interparlamentariska unionens (IPU) vårförsamling i Dhaka.

Den 4 april 2017 deltog Raimo Pärssinen (S), Christian Holm Barenfeld (M), Eva-Lena Jansson (S) och Désirée Pethrus (KD) i ett gemensamt möte med socialförsäkringsutskottet med en delegation från norska stortinget.

Den 6 april 2017 deltog Ann-Christin Ahlberg (S), Niklas Wykman (M), Ali Esbati (V) och Désirée Pethrus (KD) i ett möte med en delegation från Jordaniens parlament.

Den 9 maj 2017 deltog Eva-Lena Jansson (S) i ett gemensamt möte med justitieutskottet med Europarådet och delar ur expertgruppen mot människohandel (GRETA).

Den 18 maj 2017 deltog Jessika Roswall (M), Patrik Björck (S), Christian Holm Barenfeld (M), Eva-Lena Jansson (S), Désirée Pethrus (KD), Erik Andersson (M) och Fredrik Christensson (C) i ett möte med EU-kommissionären Cecilia Malmström.

Den 18 maj 2017 deltog Eva-Lena Jansson (S) och Annika Hirvonen Falk (MP) i ett möte med en delegation från den saudiska nationella rådgivande församlingen.

Den 6-7 juni 2017 deltog Fredrik Malm (L) i OECD-forum i Paris.

Den 13-15 juni 2017 deltog Patrik Björck (S) och Ali Esbati (V) i Internationella arbetsgivarorganisationens (ILO) konferens i Genève.

Den 15 juni 2017 deltog Ann-Christin Ahlberg (S) i ett talmansmöte med Bangladeshs premiärminister.

Den 3-7 september 2017 reste en delegation från utskottet till Storbritannien i syfte att studera hur förberedelserna inför Storbritanniens utträde ur EU och själva utträdet påverkar sysselsättningen och arbetsmarknaden, både nationellt och på EU-nivå. Delegationen bestod av Raimo Pärssinen (S), Christian Holm Barenfeld (M), Annelie Karlsson (S), Jessika Roswall (M), Marco Venegas (MP), Eva-Lena Jansson (S), Helén Pettersson (S), Magnus Manhammar (S), Erik Andersson (M) och Serkan Köse (S).

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2017

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2017

Den 3-7 september 2017 reste en delegation från utskottet till Italien och Grekland i syfte att studera arbetsmarknads- och integrationspolitiken i dessa länder. Delegationen bestod av Ann-Christin Ahlberg (S), Patrik Björck (S), Ali Esbati (V), Désirée Pethrus (KD) och Fredrik Christensson (C).

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.