Bostadsutskottets verksamhet riksmötet 2005/06

utskottsdokument 2005/06:81A

Bostadsutskottets verksamhet riksmötet 2005/06

 

 

 

 

 

 

 

Bostadsutskottets beredningsområde

Bostadsutskottet bereder ärenden om

– bostadspolitik

– hyra

– bostadsrätt

– tomträtt

– vattenrätt

– bebyggelseplanläggning

– byggnadsväsendet

– fysisk planering

– expropriation

– fastighetsbildning

– lantmäteriväsendet

– länsförvaltningen

– rikets administrativa indelning

– kommunfrågor som inte tillhör något annat utskotts beredningsområde

– anslag inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och

   byggande.

Utskottets sammansättning m.m.

Ledamöter

Ragnwi Marcelind (kd) ordf.

Owe Hellberg (v) förste vice ordf.

Anders Ygeman (s) andre vice ordf.

Lilian Virgin (s)

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Nina Lundström (fp)

Siw Wittgren-Ahl (s)

Maria Öberg (s)

Mariam Osman Sherifay (s)

Carl-Axel Roslund (m)

Gunnar Sandberg (s)

Lars Tysklind (fp)

Rigmor Stenmark (c)

Leif Jakobsson (s)

Ewa Thalén Finné (m)

Sten Lundström (v)

Helena Hillar Rosenqvist (mp) 

 

Suppleanter

Matilda Ernkrans (s)

Maria Hassan (s)

Carl-Erik Skårman (m)

Gunnar Andrén (fp)

Helena Frisk (s) (ledig t.o.m. 2006-02-20)

Ameer Sachet (s) (ersättare t.o.m. 2006-02-20)

Göte Wahlström (s)

Dan Kihlström (kd)

Mariann Ytterberg (s)

Gunnar Axén (m)

Nikos Papadopoulos (s)

Solveig Hellquist (fp)

Jörgen Johansson (c)

Agneta Lundberg (s)

Göran Lindblad (m)

Sermin Özürküt (v)

Mona Jönsson (mp)

Axel Darvik (fp)

Marie Wahlgren (fp)

Agne Hansson (c)

Mikaela Valtersson (mp)

Pia Nilsson (s)

Annelie Enochson (kd)

 

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Jan Bjurström, kanslichef

Susanne Bagge, föredragande (2005-11-07–2006-06-30)

Bengt Billquist, föredragande

Anders Löfgren, föredragande

Lars Olsson, föredragande (tjänstledig)

Kerstin Carlsson, byråassistent (fr.o.m. 2006-01-01)

Anna Ekwing, byråassistent (ledig fr.o.m. 2006-01-01)

Pia Blomdin Åhrling, byråassistent

Utskottets verksamhet

Betänkanden och yttranden

Nedan redovisas mycket kortfattat behandlade frågor och utskottets ställningstaganden i de tretton betänkanden som utskottet under riksmötet avlämnade till kammaren samt i de fem yttrandena till andra utskott.

2005/06:BoU1: Utskottet tillstyrker regeringens förslag i budgetpropositionen (prop. 2005/06:1) om anslagsfördelningen budgetåret 2006 för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande. Även övriga förslag i budgetpropositionen avseende utgiftsområde 18 tillstyrks av utskottet. Det gäller förslag om bemyndiganden för regeringen avseende Byggkostnadsforums verksamhet, omstrukturering av kommunala bostadsbolag samt olika former av statliga kreditgarantier. Vidare tillstyrker utskottet regeringens förslag om att bekräfta det övergripande målet för bostadspolitiken. Förslag i motioner om andra målformuleringar för bostadspolitiken avstyrks av utskottet liksom övriga motionsförslag som inte är förenliga med förslagen i budgetpropositionen.

Under de två senaste åren har bostadsutskottet i sitt budgetbetänkande redovisat vissa överväganden om mål- och resultatredovisningen i budgetpropositionen. Även i år redogör utskottet för sin syn på denna fråga och föreslår att riksdagen skall godkänna vad utskottet anfört.

I övrigt avstyrker utskottet motionsförslag i frågor om bostadspolitikens inriktning och vissa övriga frågor inom utskottets beredningsområde. Dessa förslag avser bl.a. frågor om utformningen av bostadspolitiken, konkurrensen i bostadsbyggandet, bostadsfinansieringen, behovet av studentbostäder samt bostadsbidragen.

Till betänkandet har fogats 45 reservationer och 5 särskilda yttranden.

 

2005/06:BoU2: Utskottet tillstyrker regeringens förslag i proposition 2004/05:169 Tredimensionell fastighetsindelning – kompletterande lagtekniska frågor. Det hade inte väckts någon motion med anledning av propositionen.

De föreslagna ändringarna är i huvudsak av lagteknisk natur. De gäller förutom expropriationslagen (1972:719), miljöbalken, väglagen (1971:948), plan- och bygglagen (1987:10), minerallagen (1991:45) och lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. Genom ändringarna görs tydligt att sådana bestämmelser i dessa lagar som ger rätt att tvångsvis ta i anspråk eller på annat sätt förfoga över annans mark även skall tillämpas på förfoganden som avser sådana utrymmen som inte omfattar någon del av markytan. Förslagen syftar till att lösa vissa utestående lagtekniska frågor med anledning av de regler om tredimensionell fastighetsindelning som infördes den 1 januari 2004.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut är enhälligt.

2005/06:BoU3: Utskottet tillstyrker regeringens förslag i proposition 2005/06:13 Avstående från besittningsskydd och avstyrker en motion som väckts med anledning av propositionen.

Regeringens förslag innebär att kravet på att avtal om avstående från besittningsskydd skall godkännas av hyresnämnden för att vara gällande tas bort för vissa slag av upplåtelser.

Till betänkandet har fogats 2 reservationer.

2005/06:BoU4: Utskottet tillstyrker regeringens förslag i proposition 2005/06:5 Lantmäteriverksamheten och avstyrker de motioner som väckts med anledning av de bedömningar som görs i propositionen. Regeringens proposition innefattar dels förslag till ändringar i fastighetsbildningslagen och ytterligare fyra lagar, dels de bedömningar som regeringen gör avseende lantmäteriverksamheten.

De framlagda lagförslagen innebär att regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om att andra myndigheter än lantmäterimyndigheten skall föra in eller ta bort uppgifter i fastighetsregistrets allmänna del.

I propositionen redovisar regeringen mål och bedömningar som avser det statliga lantmäteriet och det offentliga åtagandets omfattning. Dessutom redovisas bedömningar vad gäller formerna för lantmäteriverksamhetens bedrivande och inskrivningsverksamhetens överföring till den statliga lantmäteriorganisationen.

Till betänkandet har fogats 16 reservationer.

2005/06:BoU5: Utskottet behandlar motioner om fastighetsrättsliga frågor väckta under allmänna motionstiden såväl 2004 som 2005. Förslagen avser bl.a. fastighetsbildning, expropriation, kommunala förköp, tomträtt och jordförvärvslagen. Samtliga motionsförslag avstyrks av utskottet.

Utskottet behandlar dessutom redogörelse 2005/06:RRS14 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående marklösen samt en med anledning av redogörelsen väckt motion. Utskottet föreslår att redogörelsen skall läggas till handlingarna och avstyrker samtidigt motionsförslagen.

Till betänkandet har fogats 20 reservationer och 1 särskilt yttrande.

2005/06:BoU6: Utskottet behandlar riksdagsledamöternas förslag från den allmänna motionstiden 2005 rörande hyresrätt, bostadsrätt och kooperativ hyresrätt.

Utskottet föreslår att riksdagen med bifall till ett motionsförslag tillkännager som sin mening för regeringen vad utskottet anför om att en genomlysning utförs av fastighetsägarnas förmedlingsprinciper, omfattande formella krav respektive grunder för vilka som erbjuds bostad och hur dessa principer tillämpas.

Utskottet avstyrker övriga motionsyrkanden.

Till betänkandet har fogats 29 reservationer och 3 särskilda yttranden.

2005/06:BoU7: Utskottet behandlar motioner från den allmänna motionstiden 2005, samt en motion från föregående års riksmöte, som tar upp plan- och byggfrågor i vid bemärkelse. Motionsförslagen avser plan- och byggprocessen, fysisk planering och andra former av planering samt byggfrågor av olika slag, såsom villkor för bygglov, tillgängligheten i boendemiljön, byggnaders inomhusmiljö, energianvändningen och säkerhet i byggnader. I betänkandet behandlas också frågor om byggforskning och bostadsanpassningsbidrag. Dessutom tar utskottet upp Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Boverkets och länsstyrelsernas roll i den fysiska planeringen (2005/06:RRS7) samt motioner som lämnats med anledning av redogörelsen eller som rör det område som redogörelsen behandlar.

Förslagen som rör en reformering av plan- och bygglagstiftningen avstyrker utskottet efter att ha behandlat motionerna i förenklad ordning. Det sker mot bakgrund av Regeringskansliets pågående beredning av PBL-kommitténs slutbetänkande. Utskottet avstyrker även övriga förslag i de behandlade motionerna men uttrycker i flera fall en samsyn med motionärerna i de sakfrågor som tas upp.

Utskottet föreslår dessutom att riksdagen lägger redogörelsen från Riksrevisionens styrelse till handlingarna och avslår anknytande motioner.

Till betänkandet har fogats 29 reservationer och 1 särskilt yttrande.

2005/06:BoU8: Utskottet tillstyrker regeringens förslag i proposition 2005/06:78 Allmänna vattentjänster, dock med ett eget förslag till ändring av en övergångsbestämmelse, samt avstyrker de två motioner som väckts med anledning av propositionen.

En ny lag om allmänna vattentjänster skall enligt förslaget ersätta den nu gällande lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar. En av nyheterna i lagen är att allmänna vatten- och avloppsanläggningar (va-anläggningar) skall ägas helt av kommunen, eller så skall kommunen ha det rättsliga bestämmande inflytandet över anläggningen. Möjligheten att allmänförklara anläggningar som drivs eller skall drivas av annan än kommun slopas genom regeringens förslag. Det kommunala ansvaret föreslås utvidgat till att också gälla när en allmän va-anläggning behövs med hänsyn till skyddet för miljön. Förslaget omfattar dessutom ett undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen för att möjliggöra att en kommunal huvudman kan sköta driften av va-anläggningar i andra kommuner.

Regeringsförslaget omfattar också att lagen (1981:1354) om allmänna värmesystem slopas.

Till betänkandet har fogats 3 reservationer och 1 särskilt yttrande.

2005/06:BoU9: Utskottet tillstyrker regeringens proposition 2005/06:145 Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande men föreslår vissa mindre ändringar i regeringens lagförslag i syfte att förtydliga lagens innebörd samt avstyrker de fem motioner som väckts med anledning av propositionen.

Regeringen lägger i propositionen fram förslag om en ny lag om energideklaration för byggnader. En ändring i lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag föreslås med anledning av att Statens bostadsnämnd den 1 januari 2006 slogs samman med Statens bostadskreditnämnd. Vidare föreslår regeringen att riksdagen godkänner ett nytt mål för energieffektivisering i bebyggelsen. I propositionen redovisas också innehållet i ett nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande.

Regeringens förslag till lag om energideklarationer införs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda. Lagens syfte är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.

Lagförslaget innehåller bestämmelser avseende en skyldighet för ägaren till en byggnad att se till att vissa uppgifter om byggnadens energianvändning och inomhusmiljö deklareras i en energideklaration. Särskilda krav ställs på regelbunden besiktning av större luftkonditioneringssystem.

Bostadsutskottet anser att riksdagen skall godkänna det föreslagna målet för energieffektivisering i bebyggelsen. Målet är avsett att ersätta det nuvarande delmålet om energianvändning m.m. i byggnader under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Bostadsutskottet lägger i betänkandet på eget initiativ fram ett förslag till vissa följdändringar i hyreslagen (12 kap. jordabalken) till ett under riksmötet tidigare behandlat förslag.

Till betänkandet har 13 reservationer fogats.

2005/06:BoU10: Utskottet tillstyrker regeringens proposition 2005/06:80 Reformerad hyressättning och avstyrker de motionsförslag som väckts med anledning av propositionen samt de motionsförslag som väckts under den allmänna motionstiden 2005 och som gäller hyressättningsfrågor.

I propositionen föreslår regeringen ändringar i bl.a. hyreslagen (12 kap. jordabalken) och hyresförhandlingslagen (1978:304). Förslagen syftar till att förbättra förutsättningarna för nybyggnation av bostadslägenheter och till att förbättra hyresnämndernas beslutsmotiveringar.

Enligt regeringsförslaget skall ett nytt system för att bestämma hyran för nybyggda lägenheter införas. Om hyran för en planerad eller nybyggd lägenhet har bestämts i en förhandlingsöverenskommelse, skall under vissa förutsättningar hyran presumeras vara skälig. Presumtionen skall gälla under tio år. Därefter skall hyran bestämmas enligt de vanliga bruksvärdesreglerna.

I propositionen behandlas även vissa frågor om s.k. tillval och frånval. I dessa delar lämnar dock regeringen inte några förslag.

Till betänkandet har 23 reservationer fogats.

2005/06:BoU11: Utskottet behandlar motioner som väckts under den allmänna motionstiden 2005 och som rör naturresursfrågor och vattenrätt.

Utskottet föreslår att riksdagen med bifall till ett motionsförslag tillkännager som sin mening för regeringen vad utskottet anför om att utreda förutsättningarna att ändra regelverket så att regleringsföretagen kan åläggas att anlägga laxtrappor eller andra fiskvandringsvägar i alla reglerade vattendrag.

Utskottet avstyrker övriga motionsyrkanden.

Till betänkandet har fogats 17 reservationer och 2 särskilda yttranden.

2005/06:BoU12: Utskottet behandlar de motioner från 2005 års allmänna motionstid som avser vissa bostadsförsörjningsfrågor. Det som behandlas är bl.a. frågor med anknytning till lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag. Även motionsförslag om ägarlägenheter tas upp i betänkandet.

Utskottet avstyrker samtliga motionsförslag.

Till betänkandet har fogats 16 reservationer och 1 särskilt yttrande.

2005/06:BoU13:  Utskottet föreslår att riksdagen medger att behandlingen av dels regeringens skrivelse 2005/06:202 Omstruktureringen av kommunala bostadsföretag – resultatredovisning, dels övriga ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte får uppskjutas till 2006/07 års riksmöte.

2005/06:BoU1y: Yttrande till finansutskottet över proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006 (volym 1) i vad avser bl.a. utgifternas fördelning på utgiftsområden jämte motioner. Bostadsutskottet behandlar i yttrandet förslagen i budgetpropositionen och motstående motioner vad avser ramen för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande.

Bostadsutskottet tillstyrker att ramen för utgiftsområde 18 för budgetåret 2006 fastställs till den nivå som regeringen föreslagit. Utskottet anser att riksdagen även bör godkänna förslaget om preliminär ram för 2007 respektive 2008 som riktlinje för regeringens budgetarbete. Motstående motionsförslag i dessa delar avstyrks.

Till yttrandet har fogats 4 avvikande meningar.

2005/06:BoU2y: Yttrande till finansutskottet över proposition 2004/05:171 En ny lag om lägenhetsregister jämte motioner i de delar som berör bostadsutskottets beredningsområde. Regeringen lämnar i propositionen lagförslag om lägenhetsregister samt om vissa ändringar avseende folkbokföring. Bostadsutskottet inriktar sitt yttrande på frågan om behovet av ett lägenhetsregister, främst sett ur ett bostadspolitiskt perspektiv.

Bostadsutskottet tillstyrker propositionen och avstyrker samtliga motioner.

Till yttrandet har fogats 2 avvikande meningar.

2005/06:BoU3y: Yttrande till miljö- och jordbruksutskottet över proposition 2004/05:150 Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag jämte motioner i de delar de berör bostadsutskottets beredningsområde. Bostadsutskottet behandlar i yttrandet de för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö i propositionen föreslagna ändringarna av delmålen om planeringsunderlag, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt energianvändning m.m. i byggnader jämte motioner väckta i anledning av regeringens förslag i dessa delar samt andra motionsförslag som rör respektive delmål. Därutöver finner utskottet anledning att behandla fyra motionsförslag. Dessa förslag avser ökad användning av trä i byggandet, lågstrålande zoner, vandringsvägar för fisk respektive digitala kartor.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag beträffande ändringar av delmålen om planeringsunderlag, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt energianvändning m.m. i byggnader och avstyrker de med anledning därav väckta motionsförslagen. Också de övriga motionsförslagen avstyrks.

Till yttrandet har fogats 2 avvikande meningar.

2005/06:BoU4y: Yttrande till konstitutionsutskottet över riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid jämte med anledning av framställningen väckta motioner. Genom framställningen överlämnar riksdagsstyrelsen för riksdagens bedömning och beslut Riksdagskommitténs förslag i betänkandet Riksdagen i en ny tid – huvudbetänkande av 2002 års riksdagskommitté. Bostadsutskottet tar i sitt yttrande upp de förslag från Riksdagskommittén som avser arbetet i riksdagens utskott och då främst frågan om utskottsindelningen och ärendefördelningen mellan utskotten.

Utskottet avstyrker förslaget om utskottsindelningen och förordar i stället att förnyade och mer grundliga överväganden kommer till stånd när det gäller denna liksom ärendefördelningen mellan utskotten. En viktig utgångspunkt i detta arbete måste enligt utskottet vara en strävan att bibehålla eller skapa sammanhållna och politiskt relevanta beredningsområden samtidigt som en jämnare arbetsbelastning mellan utskotten uppnås.

Till yttrandet har fogats 1 avvikande mening.

2005/06:BoU5y: Yttrande till finansutskottet över 2006 års ekonomiska vårproposition (prop. 2005/06:100) om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2006 jämte motioner, i de delar som berör bostadsutskottets beredningsområde.

Bostadsutskottet tillstyrker regeringens förslag vad avser utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande. Regeringsförslaget avser dels att anslaget till Boverket även skall få användas för bidrag till vissa miljöorganisationer, dels att anslagen som avser ungdomsbostadssamordnare samt länsstyrelserna m.m. skall ökas. Motstående motionsförslag avstyrks.

Till yttrandet har fogats 1 avvikande mening.

EU-frågor

Utskottets ämnesområde är av den karaktären att det till relativt liten del omfattas av det formella EU-arbetet. Som exempel på sådana frågor som berörs av samarbetet kan nämnas plan- och bygglagstiftningen, vilken påverkas av bl.a. produktsäkerhetsdirektivet, byggproduktdirektivet samt direktivet om energianvändning i bostäder. Vidare har frågor om fysisk planering, bl.a. inom ramen för European Spatial Development Perspective (ESDP), anknytning till utskottets beredningsområde. Inom EU finns även ett informellt samarbete i flera bostadspolitiska frågor.

Utskottet har under året behandlat en ny lag om energideklarationer som innebär att Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda genomförs. Lagens syfte är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.

Utskottet lämnas fortlöpande information om de till riksdagen inkomna EU-handlingar som har anknytning till utskottets beredningsområde.

Inom unionen har lagts fram förslag om antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en infrastruktur för geografisk information i Europa (INSPIRE). Bostadsutskottet har på riksdagens vägnar arrangerat ett EU-interparlamentariskt möte om INSPIRE i Gävle den 2–4 april med delegater från flertalet av de nationella parlamenten i EU-länderna jämte de länder som ansökt om medlemskap. Också ett stort antal experter var närvarande under mötet.

Offentliga utfrågningar

Bostadsutskottet har under året inte genomfört några offentliga utfrågningar.

Uppföljning och utvärdering

Sedan år 2003 har bostadsutskottet bedrivit ett mera systematiskt arbete med uppföljning och utvärdering. Beslut om vilka projekt som skall genomföras fattas av utskottet sedan de beretts i en särskild beredningsgrupp bestående av presidiet och ytterligare en ledamot. Under mandatperioden har insatser gjorts inom ett antal områden.

Hösten 2005 gjordes en slutredovisning och avstämning av vissa tidigare genomförda eller pågående projekt. Utskottet beslutade även att fortsätta sitt arbete med bedömning av mål- och resultatredovisningen i budgetpropositionen avseende utgiftsområde 18. Syftet med denna uppföljning är att förbättra underlaget för bedömning av mål och resultat samt för den ekonomiska styrningen inom utskottets beredningsområde. Under tidigare riksmöten har utskottet koncentrerat sig på den del av budgetpropositionen som avser politikområdet Bostadspolitik. Hösten 2005 gav utskottet i uppdrag till riksdagens utredningstjänst att göra dels en avstämning av vilka förändringar som skett i budgetpropositionens redovisning inom politikområdet Bostadspolitik, dels en analys av behandlingen av mål och resultat i den del av propositionen som avser politikområdet Regional samhällsorganisation. Som ett led i den fortgående dialogen med regeringen i frågor om utformningen av budgetpropositionen har även representanter för Regeringskansliet inför utskottet informerat om arbetet med mål- och resultatstyrning vad avser detta politikområde.

Avsikten med det inledda uppföljningsarbetet gällande politikområdet Regional samhällsorganisation har varit att bidra till att utveckla mål- och resultatstyrningen inom detta politikområde på samma sätt som varit fallet inom politikområdet Bostadspolitik. Från och med hösten 2006 kommer dock detta politikområde att ingå i konstitutionsutskottets beredningsområde.

Riksdagens utredningstjänst har inför utskottet redovisat resultatet av sitt arbete i en promemoria samt genom en föredragning. Utskottets ställningstagande till regeringens mål- och resultatredovisning återges i betänkande 2005/06:BoU1 mom. 2. Riksdagen har godkänt vad utskottet anfört i denna fråga.

Utskottet har under året bjudit in en representant för Boverket att redogöra för verkets uppföljning av måluppfyllelsen för vissa bostadsstöd.

Utskottets beredning av regeringens skrivelse 2005/06:75 om regeringens behandling av riksdagens skrivelser såvitt avser bostadsutskottets beredningsområde ingår också som en del i det löpande uppföljningsarbetet. Beredningen av denna skrivelse föranledde detta riksmöte inte något yttrande från utskottet i frågan.

Uppvaktningar, informationsinhämtning m.m.

Utskottet har i samband med uppvaktningar och möten med olika intresseorganisationer m.m. fått ta del av olika partssynpunkter i frågor inom utskottets beredningsområde. Uppvaktningar har bl.a. skett i samband med utskottets behandling av propositionerna om reformerad hyressättning och nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande.

Utrikes resor m.m.

Utskottet har inte under riksmötet företagit några utrikes resor. En delegation har tagit emot besök av det slovakiska utskottet för offentlig förvaltning. Två ledamöter från utskottet har deltagit i Fifth Global Parliamentarians on Habitat Forum i Rabat, Marocko i november 2005.

Inrikes resor

Bostadsutskottet gjorde den 24–25 oktober 2005 studiebesök i Skåne. Först besöktes Staffanstorp och bostadsområdet Jakriborg. Därefter gjordes en rundtur i Malmö med besök på ett flertal platser, bl.a. Bunkleflodstrand (Annestadsprojektet) och Bo01-området. Rundturen omfattade också ett besök i Turning Torso. Vid ett sammanträffande med representanter för MKB och Hyresgästföreningen informerades utskottet om hyressättning enligt den s.k. Malmömodellen.

Vissa kvantitativa uppgifter om utskottets verksamhet

Under riksmötet har utskottet hållit 27 sammanträden. Den sammanlagda sammanträdestiden uppgick till 15 timmar och 10 minuter.

Som framgått av redovisningen av ärenden har bostadsutskottet avgett 13 betänkanden till kammaren och fem yttranden till andra utskott. I utskottets betänkanden har behandlats sju propositioner samt motioner väckta med anledning av propositionerna. Vidare har två redogörelser från Riksrevisionens styrelse med motioner behandlats. Utskottet har även behandlat ett stort antal motioner från den allmänna motionstiden hösten 2005. Sammanlagt har utskottet behandlat omkring 640 motionsyrkanden under riksmötet. 

Bostadsutskottet har under året lagt fram ett förslag till riksdagen som föranletts av initiativ i utskottet. Förslaget avsåg vissa följdändringar i hyreslagen (bet. 2005/06:BoU9). Utskottet har även tagit initiativ till vissa justeringar i regeringens förslag till lag om energideklaration för byggnader (bet. 2005/06:BoU9). Dessutom har utskottet på eget initiativ lagt fram förslag till ändring av en övergångsbestämmelse i regeringens förslag till den nya lagen om allmänna vattentjänster (2005/06:BoU8).

Utskottet har efter förslag i motioner föreslagit att riksdagen skall göra tillkännagivanden till regeringen i två frågor, dels om fastighetsägarnas förmedlingsprinciper för hyresrätter (bet. 2005/06:BoU6), dels om ålägganden att anlägga laxtrappor eller andra fiskvandringsvägar i reglerade vattendrag (bet. 2005/06:BoU11).

I utskottets sista betänkande (bet. 2005/06:BoU13) föreslogs att riksdagen skulle medge uppskov med behandlingen av regeringens skrivelse 2005/06:202 till 2006/07 års riksmöte.

Riksdagen fattade i samtliga bostadsutskottets ärenden beslut i enlighet med utskottets förslag.

Bostadsutskottets sista verksamhetsår

Med utgången av detta verksamhetsår avskaffas genom riksdagens beslut bostadsutskottet. De frågor som det ankommit på bostadsutskottet att bereda kommer fr.o.m. nästa riksmöte att beredas av det nyinrättade civilutskottet. Ett par frågor kommer dock att beredas av konstitutionsutskottet, bl.a. de som gäller länsförvaltningen och rikets administrativa indelning.

Elanders Gotab, Stockholm  2006

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.