Civilutskottets verksamhet riksmötet 2014/15

Civilutskottets verksamhet riksmötet 2014/15

Beredningsområde

Utskottet bereder ärenden om äktenskaps-, föräldra-, ärvda-, handels-, jorda- och utsökningsbalkarna, försäkringsavtalsrätt, bolags- och föreningsrätt, skadeståndsrätt, transporträtt, konkursrätt, konsumentpolitik, internationell privaträtt, bostadspolitik, vattenrätt, bebyggelseplanläggning, byggnadsväsendet, fysisk planering samt expropriation, fastighetsbildning och lantmäteriväsendet.

Till utskottets beredningsområde hör ärenden inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik.

Sammansättning

Under riksmötet 2014/15 hade utskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Caroline Szyber (KD), ordförande

Johan Löfstrand (S), vice ordförande, dock inte den 1–14 september 2015

Ewa Thalén Finné (M)

Hillevi Larsson (S)

Jessika Roswall (M)

Lars Eriksson (S)

Roger Hedlund (SD)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Eva Sonidsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Hult (MP)

Thomas Finnborg (M)

Leif Nysmed (S)

Mikael Eskilandersson (SD)

Robert Hannah (FP)

Nooshi Dadgostar (V)

Johanna Haraldsson (S)

Suppleanter

Shadiye Heydari (S)

Mats Green (M)

Jonas Gunnarsson (S)

Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M), dock inte den 1 december 2014–30 maj 2015

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Margareta B Kjellin (M)

Hans Unander (S)

Jonas Millard (SD)

Johan Pehrson (FP) t.o.m. den 18 november 2014

Nina Lundström (FP) den 19 november 2014–3 juli 2015

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Aron Modig (KD)

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD) fr.o.m. den 14 oktober 2014

Markus Wiechel (SD) fr.o.m. den 14 oktober 2014

Niclas Malmberg (MP) den 14 oktober 2014–17 februari 2015

Rasmus Ling (MP) fr.o.m. den 18 februari 2015

Helena Lindahl (C) fr.o.m. den 14 oktober 2014

Hans Linde (V) fr.o.m. den 14 oktober 2014

Annika Eclund (KD) fr.o.m. den 14 oktober 2014

Said Abdu (FP) fr.o.m. den 5 november 2014

Lars Tysklind (FP) fr.o.m. den 5 november 2014

Extra suppleant

Eva Lindh (S) fr.o.m. den 1 september 2015

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Monica Hall, kanslichef

Anders Löfgren, utskottsråd

Bengt Billquist, utskottsråd

Susanne Sjöblom, föredragande

Peter Scharmer, föredragande

Daniel Severinsson, föredragande, fr.o.m. den 12 januari 2015

Hana Svecova, utskottsassistent

Britt-Marie Rehn Henriksson, utskottsassistent

Verksamheten

Under riksmötet höll utskottet 30 sammanträden. Sammanträdestiden uppgick till 17 timmar och 30 minuter. Under sammanträdena behandlade utskottet 12 propositioner, 1 regeringsskrivelse och 264 motionsyrkanden.

Under riksmötet lämnade utskottet 18 betänkanden till kammaren. I samtliga ärenden biföll riksdagen utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet lämnade 4 yttranden till andra utskott.

Verksamheten bestod även av arbete med uppföljning och utvärdering samt EU-frågor. När det gäller EU-arbetet hade utskottet bl.a. överläggningar med regeringen i ett antal frågor inom utskottets beredningsområde.

Betänkanden

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik (CU1)

Utskottet behandlade i betänkandet förslag i budgetpropositionen för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1) som avsåg utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik tillsammans med motionsförslag i anknytande frågor som väckts under årets allmänna motionstid. Förslagen i propositionen avsåg anslagsfördelningen inom utgiftsområdet för 2015 och vissa bemyndiganden för anslag m.m. I en gemensam motion från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna – motion 2014/15:2953 – fanns förslag om en alternativ fördelning av anslagen inom utgiftsområdet för 2015. Övriga motioner avsåg dels statliga stödformer där de föreslagna åtgärderna inte påverkade anslagsbehovet för 2015, dels ett nytt bostadspolitiskt mål för utgiftsområde 18. Utskottet tillstyrkte förslaget i motion 2014/15:2953 om anslagen inom utgiftsområde 18 för 2015 och avstyrkte budgetpropositionen i motstående delar. Regeringens förslag i de delar som inte mötte invändningar i motionen tillstyrktes av utskottet. Utskottets anslagsförslag innebar bl.a. att regeringens förslag om att inrätta två nya bidragsformer inom utgiftsområdet avstyrktes. Övriga motionsförslag som behandlades i betänkandet avstyrktes av utskottet. I betänkandet fanns nio reservationer och två särskilda yttranden.

Elektronisk ansökan om lantmäteriförrättning (CU2)

I betänkandet behandlade utskottet den tidigare regeringens proposition 2013/14:236 Elektronisk ansökan om lantmäteriförrättning. I propositionen föreslogs ändringar i fastighetsbildningslagen och lagen om äganderättsutredning och legalisering. Ingen motion hade väckts med anledning av propositionen, och utskottet föreslog att riksdagen skulle anta propositionens lagförslag.

EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar – tillsyn och sanktioner (CU3)

I betänkandet behandlade utskottet den tidigare regeringens proposition 2013/14:239 EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar – tillsyn och sanktioner. Genom EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar får resenärer vissa rättigheter och transportörer vissa skyldigheter. Det handlar bl.a. om rätt till ersättning och information vid förseningar och krav på åtgärder för att underlätta resandet för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet. Bestämmelserna är direkt tillämpliga i Sverige. Medlemsstaterna ska utse tillsynsmyndigheter och fastställa sanktioner som ska gälla vid överträdelser av förordningarna. Propositionen innehöll förslag till bestämmelser om tillsyn och sanktioner. Ingen motion hade väckts med anledning av proposi-tionen och utskottet föreslog att riksdagen skulle anta propositionens lagförslag.

Ett stärkt konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning (CU4)

I betänkandet behandlade utskottet den tidigare regeringens proposition 2013/14:242 Ett stärkt konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning. Regeringen konstaterade att det är vanligt att ett tidsbestämt avtal förlängs om en konsument inte säger upp avtalet till avtalstidens utgång, s.k. automatisk avtalsförlängning. Konsekvensen för konsumenten kan då bli att han eller hon av förbiseende blir fortsatt bunden av avtalet, ofta under en längre tid. I propositionen föreslogs att konsumentskyddet skulle stärkas genom en ny lag. Ingen motion hade väckts med anledning av propositionen, och utskottet föreslog att riksdagen skulle anta propositionens lagförslag.

Lagvalsregler på civilrättens område – Rom I- och Rom II-förordningarna (CU5)

I betänkandet behandlade utskottet den tidigare regeringens proposition 2013/14:243 Lagvalsregler på civilrättens område – Rom I- och Rom II-för-ordningarna. EU har antagit två förordningar om tillämplig lag på privaträttens område. Rom I-förordningen gäller för avtalsförpliktelser. Rom II-förordningen gäller för andra typer av privaträttsliga förpliktelser, t.ex. skadestånd. Genom förordningarna skapas ett gemensamt regelverk som är direkt tillämpligt inom EU. I propositionen föreslogs lagändringar som syftade till att undanröja konflikter mellan svensk lag och förordningarna. Ingen motion hade väckts med anledning av propositionen, och utskottet föreslog att riksdagen skulle anta propositionens lagförslag.

Familjerätt (CU6)

I betänkandet behandlade utskottet de motionsyrkanden som väckts under den allmänna motionstiden 2014 som gällde bl.a. fullmakts- och tvångsäktenskap, utredningar om faderskap, talerätt i mål om fastställande av faderskap, föräldraskap vid assisterad befruktning, adoptioner, utvärdering av vårdnadsreglerna och framtidsfullmakter. Med anledning av motionsförslagen föreslog utskottet två tillkännagivanden till regeringen. Det första förslaget rörde utredningar om faderskap för barn där föräldrarna inte är gifta. Enligt det andra förslaget borde regeringen snarast återkomma till riksdagen med ett lagförslag om framtidsfullmakter och behörighetsregler för anhöriga. Utskottet föreslog att övriga motionsyrkanden skulle avslås. I betänkandet fanns tio reservationer och tre särskilda yttranden.

Bostadspolitik (CU7)

I betänkandet behandlade utskottet dels regeringens skrivelse 2013/14:247 med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport om bostäder för äldre i avfolkningsorter (RiR 2014:2), dels de motioner som väckts under den allmänna motionstiden 2014 och som gällde bl.a. bostadsbyggande, studentbostäder, en ny boendeform för unga och bostadsägande. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse till handlingarna. Samtliga motioner som behandlades i betänkandet avstyrktes. Utskottet hänvisade i flera frågor till pågående statliga utredningar och uppdrag. I betänkandet fanns nio reservationer och ett särskilt yttrande.

Associationsrätt m.m. (CU8)

I betänkandet behandlade utskottet de motionsyrkanden som väckts under den allmänna motionstiden 2014 som gällde bl.a. sänkt krav på aktiekapital, personligt betalningsansvar för styrelseledamöter i aktiebolag, revision, redovisning och lagen om ekonomiska föreningar. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden. I betänkandet fanns tre reservationer.


Ersättningsrätt och insolvensrätt (CU9)

I betänkandet behandlade utskottet de motionsyrkanden som väckts under den allmänna motionstiden 2014 som gällde bl.a. obligatorisk hemförsäkring, personförsäkring samt avhysning och särskild handräckning. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden. I betänkandet fanns två reservationer och två särskilda yttranden.

Planering och byggande (CU10)

I betänkandet behandlade utskottet ett stort antal motionsförslag som väckts under den allmänna motionstiden 2014 och som gällde frågor om planering och byggande i vid bemärkelse. Flertalet av förslagen hade direkt eller indirekt anknytning till det som regleras genom plan- och bygglagen. Utskottet föreslog med anledning av motionsförslag fyra tillkännagivanden till regeringen. Det gällde frågor om privat initiativrätt till detaljplan, reduktion av bygglovsavgiften, riktvärden för trafikbuller och tillgänglighetskrav för studentbostäder. Övriga motionsyrkanden som behandlades i betänkandet avstyrktes av utskottet. I betänkandet fanns 21 reservationer och ett särskilt yttrande.

Konsumenträtt och överskuldsättning (CU11)

I betänkandet behandlade utskottet de motionsyrkanden som väckts under den allmänna motionstiden 2014 på de konsumentpolitiska och konsumenträttsliga områdena. Motionsyrkandena gällde bl.a. obeställd reklam och telefonförsäljning, blufffakturor, reklam riktad till barn, lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam, konsumentvägledning, finansiella rådgivare, miljömärkning av produkter och sms-lån. I betänkandet behandlade utskottet även åtta motionsyrkanden som väckts under allmänna motionstiden 2014 och som gällde frågor om överskuldsättning. Med anledning av motionsförslag föreslog utskottet två tillkännagivanden till regeringen. Enligt det första förslaget borde regeringen snarast återkomma till riksdagen med lagförslag som innebar skärpta krav för att någon ska få kalla sig oberoende rådgivare vid finansiell rådgivning till konsumenter. Enligt det andra förslaget borde regeringen göra en uppföljning av om den lagstiftning som införts för att stärka konsumentskyddet vid kreditgivning och minska de negativa följderna av snabblån har fått avsedd effekt. Utskottet föreslog att övriga motionsyrkanden skulle avslås. I betänkandet fanns sex reservationer och två särskilda yttranden.

Förenklingar i anläggningslagen (CU12)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2014/15:71 Förenklingar i anläggningslagen, fyra motioner som väckts med anledning av propositionen och en motion från den allmänna motionstiden 2014. Propositionen innehöll förslag om bl.a. anläggningslagens regler om gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar. Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens lagförslag och avslå motionerna. I betänkandet fanns tre reservationer och två särskilda yttranden.

Ledningsrätt i tomträtt (CU13)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2014/15:74 Le-dningsrätt i tomträtt och en motion som väckts med anledning av propositionen. I propositionen föreslog regeringen ändringar i ledningsrättslagen som innebar att det ska bli möjligt att upplåta ledningsrätt i en tomträtt. Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens lagförslag och avslå motionen. I betänkandet fanns två reservationer och ett särskilt yttrande.

Modernare lantmäterisammanträden (CU14)

I betänkandet behandlade riksdagen regeringens proposition 2014/15:73 Mod-ernare lantmäterisammanträden. Propositionen innehöll förslag till ändringar i fastighetsbildningslagen. Ändringarna innebär att det ska bli möjligt att använda modern kommunikationsteknik i förrättningssammanträden vid en lantmäterimyndighet. I propositionen föreslogs också förtydliganden i jordabalken när det gällde möjligheten att använda modern kommunikationsteknik i vissa sammanträden vid inskrivningsmyndigheten. Ingen motion hade väckts med anledning av propositionen, och utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens lagförslag.

Modernare regler för internationell järnvägstrafik (CU15)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2014/15:58 Modernare regler för internationell järnvägstrafik. I propositionen föreslogs att riksdagen skulle godkänna protokollet av den 3 juni 1999 om ändring av fördraget om internationell järnvägstrafik (Cotif) av den 9 maj 1980. Regeringen föreslog också de lagändringar som behövdes för att följa det reviderade fördraget; bl.a. föreslogs en ny lag om internationell järnvägstrafik. Ingen motion hade väckts med anledning av propositionen, och utskottet föreslog att riksdagen skulle godkänna protokollet och anta regeringens lagförslag.

Förstärkt skydd för fartygspassagerare (CU16)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2014/15:95 För-stärkt skydd för fartygspassagerare. I propositionen föreslogs att riksdagen skulle godkänna 2002 års protokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods samt att Sverige vid ratificeringen av protokollet skulle göra det förbehåll som ingick i IMO:s förbehåll och riktlinjer för genomförande av Atenkonventionen, antagna av Internationella sjöfartsorganisationens juridiska kommitté den 19 oktober 2006. Det lämnades också förslag till nödvändiga lagändringar i bl.a. sjölagen. Ingen motion hade väckts med anledning av propositionen. Utskottet föreslog att riksdagen skulle godkänna 2002 års protokoll till 1974 års Atenkonvention samt att Sverige vid ratificeringen av protokollet skulle göra det ovannämnda förbehållet. Utskottet föreslog vidare att riksdagen skulle anta regeringens lagförslag.

Arv i internationella situationer (CU17)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2014/15:105 Arv i internationella situationer och en motion som väckts med anledning av propositionen. Genom en EU-förordning, arvsförordningen, skapas ett gemensamt regelverk inom EU på arvsrättens område. Arvsförordningen blir direkt tillämplig i Sverige. För att tillämpningen av förordningen ska fungera i praktiken föreslog regeringen att det ska införas en ny lag om arv i internationella situationer. I propositionen föreslog regeringen också att riksdagen skulle godkänna en överenskommelse om ändring av den nordiska arvskonventionen, som reglerar arvsrättsliga frågor i nordiska förhållanden. Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens lagförslag, godkänna en överenskommelse om en reviderad nordisk arvskonvention och avslå motionen. I betänkandet fanns en reservation.

Avtal om val av domstol – 2005 års Haagkonvention (CU18)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2014/15:93 Avtal om val av domstol – 2005 års Haagkonvention. EU har undertecknat och godkänt konventionen, som förväntas träda i kraft i förhållande till EU under hösten 2015. Konventionen blir därmed direkt tillämplig i Sverige. I propositionen föreslog regeringen lagregler som skulle komplettera konventionen. Ingen motion hade väckts med anledning av propositionen. Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens lagförslag.

Yttranden till andra utskott

Utskottet lämnade följande yttranden:

2014/15:CU1y till finansutskottet över budgetpropositionens förslag och motionerna som rörde utgiftsramen för 2015 samt de preliminära utgiftsramarna för 2016–2018 för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik.

2014/15:CU2y till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram 2015 – En ny start (KOM(2014) 910) i de delar som rörde utskottets beredningsområde.

2014/15:CU3y till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 2014/15:65 Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 och följdmotioner i de delar som rörde utskottets beredningsområde.

2014/15:CU4y till finansutskottet över proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015 med motioner, i de delar som rörde utskottets beredningsområde.

EU-frågor

Samarbetet inom EU berör utskottets beredningsområde. Det gäller bl.a. konsumenträtten, associationsrätten, transporträtten, försäkrings- och avtalsrätten, insolvens- och utsökningsrätten och den internationella privaträttsliga lagstiftningen. Även familjerätten och den allmänna förmögenhetsrätten berörs alltmer av samarbetet inom EU.

Utskottet höll överläggningar med regeringen i sammanlagt fyra olika frågor. Överläggningarna avsåg förslag till förordning om internationella makars förmögenhetsförhållanden, förslag till förordning om internationella registrerade partners förmögenhetsförhållanden, direktiv om könsfördelning i bolagsstyrelser och direktiv om privata enmansbolag (SUP-bolag).

Vid åtta tillfällen fick utskottet information i EU-frågor av företrädare för Justitiedepartementet, Finansdepartementet och Näringsdepartementet bl.a. om pågående lagstiftningsarbete i EU inom utskottets beredningsområde.

Som ett led i arbetet med att följa verksamheten inom EU upprättas en s.k. EU-promemoria inom utskottets kansli. I den görs en förteckning över aktuella frågor som rör utskottets beredningsområde. Promemorian är avsedd att vara ett underlag för utskottets arbete med EU-frågorna. I promemorian finns länkar till de aktuella EU-dokumenten, sammanfattningar av dokumentens innehåll samt redovisningar av det nuvarande förhandlingsläget och de svenska ståndpunkterna när dessa är kända. Vidare redovisas när utskottet fått infor-mation i frågor och om överläggningar ägt rum med företrädare för regeringen. Promemorian, som uppdateras och kompletteras kontinuerligt, bygger bl.a. på dokument från de olika EU-institutionerna, ministerrådspromemorior och rapporter från ministerrådsmöten, faktapromemorior och underhandskontakter med tjänstemän vid Regeringskansliet och olika myndigheter.

Utvärderings- och forskningsfrågor

Utskottet har haft en arbetsgrupp bestående av tre utskottsledamöter – Jessika Roswall (M), Mikael Eskilandersson (SD) och Johanna Haraldsson (S) – som berett allmänna frågor om uppföljnings- och utvärderingsinsatser samt forsknings- och framtidsfrågor.

Den 4 juni 2015 beslutade utskottet att göra en uppföljning av om den nya fastighetsmäklarlagen har fått avsedd effekt. Vidare beslutade utskottet att ta fram en översikt över de miljömärkningar av produkter som finns i Sverige och de övriga nordiska länderna.

Offentliga och interna utfrågningar

Den 6 november 2014 informerade företrädare för Konsumentverket om myndighetens verksamhet.

Den 13 november 2014 informerade företrädare för Lantmäteriet om myndighetens verksamhet.

Den 18 november 2014 informerade företrädare för Boverket om myndighetens verksamhet.

Den 4 december 2014 informerade företrädare för Finansinspektionen utskottet bl.a. om amorteringskrav och hushållens skulder.

Den 19 februari 2015 höll utskottet en offentlig utfrågning om konsumtion på kredit – är konsumenten tillräckligt skyddad?

Den 24 mars 2015 informerade bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan utskottet om bostadsfrågor.

Den 19 maj 2015 besvarade företrädare för Lantmäteriet och Riksantikvarieämbetet frågor från utskottets ledamöter om proposition 2014/15:71 Förenklingar i anläggningslagen.

Den 28 maj 2015 höll utskottet en offentlig utfrågning om ungas möjlighet att finansiera ett eget boende.

Resor och besök

Den 5 februari 2015 besökte utskottet Allmänna reklamationsnämnden och fick information.

Den 12 februari 2015 besökte utskottet Kronofogdemyndigheten och fick information.

Den 3 mars 2015 besökte utskottet justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Den 14 mars 2015 deltog utskottet i riksdagens Öppet hus för allmänheten.

Den 28 mars–1 april 2015 representerade en ledamot utskottet i den svenska delegationen till Interparlamentariska unionens (IPU) 132:a församling i Hanoi, Vietnam.

Den 19–21 april 2015 gjorde utskottet en resa till Haag. Huvudsyftet med resan var att studera olika bostadspolitiska frågor.

Den 6 maj 2015 deltog utskottet i Veterandagen.

Den 7 maj 2015 besökte en delegation indonesiska parlamentariker utskottet.

Den 11 juni 2015 besökte utskottet Reklamombudsmannen och fick information.

Tryck: Elanders, Vällingby 2015

Tryck: Elanders, Vällingby 2015

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.